Kis Ujság, 1937. április (50. évfolyam, 72-97. szám)

1937-04-01 / 72. szám

KIS ÚJSÁG Is. 2 A KERESZT KÉRDÉSÉHEZ (DZENÉS KECSKEMÉTRE) • Az utóbbi időkben sok vita folyt a ke­reszt kérdése körül, mégpedig ama körök­ben, ahol ezt nem alkalmazták, mert azt mindig a római katolikus egyház jelképé­nek tartották s amelyet így a protestáns egyházak nem igen fogadhattak el a ma­guk különállásának, önállóságuknak s a maguk útján való haladásuknak kifeje­zőjéül. Inkább a csillag, vagy a kakas, de semmiképen ne a kereszt, ha mingyárt ez az egész földön össze is van nőve Krisztus tanításával és életével, hiszen ezen fejezte be szenvedésteljes életét s ezt öntözték ki­ömlött vérének utolsó cseppjci és verej­tékei. ' Sok szó és vita hangzott el már a kérdés körül. És jegyezzük meg az igazság ked­véért. hogy nem is annyira katolikus, mint inkább protestáns részről. Mert sokan vol­tak. akik nem értették meg ezt az idegen­kedő elfordulást a kereszttől, amely ha a jelkép néma beszédességével is, de mégis csak Krisztust jelzi és őrőla beszél nekünk s amely éppen azért csak a tiszteletünk tárgya lehet, még akkor is, lia nem a hit szemével nézünk feléje, hanem a törté­nelmi igazság elfogulatlan megítélésével. Még a múlt század egyik protestáns papja jegyezte meg egy vita folyamatában: — Hogy e kérdés még nincsen végleg lezárva, azt mindnyájan érezzük. De hogy a kérdéshez ma még nem tanácsos hozzá­nyúlni, azt is érezzük mindnyájan, akik a krisztusi igazságot a szeretetben látjuk és éhben is akarjuk kifejezni. Mert aki idő előtt nyúl a kérdéshez, nem igen fog hasz­nálni a keresztnek. Talán inkább még ár­tani, mintsem használni. Az okns bölcse- ség tehát az idő érlelő erejére bízza a kér­dést, amclg a maga lassú munkájával sok­kal többet érhet, mint az erőszak. Mintha az idő valóban a teljes meg­értés, illetve megerés felé vinné ezt a kér­dést is. A múlt év folyamán nagy és tudo­mányos vita folyt a kérdésről. Ekkor mon­dotta Ravasz László, a magyar református- ságnak költőlelkű főpapja: — A kereszt alkalmazásának nincsen semmi lényegbeli akadálya, hiszen a jel­vény használata nem is egységes s hol; a '* t^rtlájfrf, ’’ hol meg a kakast hasztmjak' s ' vannak, vidékek, ahol a keresztet is. Sf’> a'Adózgatom az utóbbi időben c^Ős- ^ Dodik s egyre több azon protestáns luvok száma, akik templomaikra a keresztet kí­vánják, az csak a belső átélésre mutat, amelyre a föld különböző részein meg­indult vallás-, főként pedig /rereszf-ellenes mozgalmak az elmélyedő hívőket vezetik. Az üldözés valójában csak a gyengék, a megalkuvók, a félhívők számára jelent veszedelmet. Az igazi hit csakúgy abban találja meg a maga megerősítő balzsamát, mint a középkor birkózója az olajkenet­ben s a virág a harmatban. Az igaz hit ilyen esetben a mártirság hősiességét is szívesen vállalja s ekként nyernek az egy­házak új erőforrást a megerősített hitben, szinte bő kárpótlásul a megalkuvók szét­széledt papiros-hívői helyett. S alig volt korszak, amikor a hit ellen ilyen nyiltan folyt volna a hadakozás, mint napjainkban. Hogy ez a háborús front hova szélesedett s hogy nemcsak baloldali immár, hanem jobboldali is, azt a legutóbbi pápai szózat eléggé megvilá­gítja­Érthető tehát, hogy az ismert termé­szeti igazság itt is diadalmaskodik s a hatás itt is ellenhatást szül. Érthető, na­gyon is érthető, ha protestáns oldalról is ciénkebbé válik a 'vágy, hogy ők is magu­kénak vállalják a keresztet, amelynek hite az ö hitük is s amelynek tanítása és igéje az ő életüknek is útikalauza s amely­nek a védelméből ők sem vonhatják ki magukat, hiszen a rombadöntött kereszt az ő hitük rombaomlását is jelentené. S hogy ez a vágyakozás a veszedelem idején a protestáns hívőket is sorompóba állítja, az- éppen a kereszt egyetemes ere­jének az igazi fokmérője, jelezve, hogy a veszedelem ideje nem egymással szembe, de egymás mellé állítja az összes fenyege­tett keresztény felekezeteket. De egyre a kérdésnél különösen vigyázni kell. Mégpedig arra, hogy a keresztért való küzdelem a lelkek igazi együttesének 'szent békéjét és közös akaratát szolgálja, ne pedig újabb széthúzásét és megbomlásét. A kereszt szelleme követeli, hogy ez ne válhasson új gyűlölködések és harcok er­jesztő kovászává, hanem azt a célt szol­gálja csupán, amelyért a kereszt gazdája életét és vérét áldozta: a szeretet mélyíté­sét és megerősítését. A kereszt csak ezt a célt szolgálhatja. De sosem egyengetheti- a gyűlölködés, a testvérháborúság útjait. Mert ha ezt szol­gálja: célt tévesztett és káros a kifüggesz­tése.- - Kőrösparti Súlyosan bántalmazta egy az OTI-rendelőben a mert munkaképesnek Szűcs István 31 éves szövőseged, aki az egyik kőbányai gyárban dolgozik, a késő dél­utáni órákban jelentkezett az Állomás-utcai OTI rendelőjében. Felsietett az első emeletre, ahol dr- Zsédey József főorvos rendelt. Hosszas várakozás utá njutott be a rende­lőbe. Elmondotta panaszát és kérte, hogy vizs­gálják meg. — Munkaképtelen vagyok — mondotta. — L'gy érzem, hogy lázam is van.. . Sziics Istvánt megvizsgálták, hőmérővel meg­mérték a lázát, majd a vizsgálat után a főorvos kijelentette, hogy munkaképes. A következő pillanatban a' szövősegéd odaug­rott a gyógyszerekkel és vegyvizsgálati anya­gokkal megrakott asztalhoz, ahonnan felkapott eg yvaslagfalu poharat, amelyet teljes erejével Zsédey József dr. fejéhez vágót. ■ __________ "m?sr------------7ÜSSSSB Fel oszlatták a japán országgyűlést Tokió, március 31. Hajasi miniszterelnök kérelmére a császár rendeletileg feloszlatta a bépvlsrlőházat. A képviselőválasztások április végén lesznek. A kormány hivatalos közleményben be­jelenti, hogy kénytelen volt a császárnak a képviselőház feloszlatását javasolni, mert a képviselők nem ismerték fel a helyzet súlyos voltát és nem látják be, hogy. a par­lamentáris elvek megjavítása céljából szoro­sabb együttműködésre van szükség. Az ellenzék rendszeres obstrukciója lehetetlenné tette, hogy elintézzék a honvédelmet és a gazdasági egyensúlyt , érintő fontos javaslatokat. A képviselők magatartása igazolja azt a mozgalmat, amely az országban az ország­gyűlés reformja érdekében megindult. A kor­mány -— így . végződik a közlemény — a nemzet lelkiismereléhez fordul és a nemzet­től -kér támogatást, hogy a mostani nehéz­ségeket legyőzhesse. Erélyes magyar közbelépés az olimpiai kardvívás és a vizipoló érdekében Nemrégiben olyan hírek voltak forgalom-; bán, hogy a japán olimpiai bizottság a tokiói olimpiai játékok, műsorának össze­állításánál a vívást mellőzni akarja s nem igen • » mutat hajlandóságot a víztpokiterna megrendezésére sem. Az Országos Testnevelési .tanári a japán Törekvésék ' élténíiiTyozasáfa ’ javaslattaL for­dult a Nemzetközi Olimpiai Bizottsághoz, amelyben az olimpiai szabályzat megfelelő megváltoztatását kérte. A NOB olimpiai sza­bályaiban ugyanis a vívás, valamint az üttusázás is a köte­lezően megrendezendő versenyszamok *• között szerepei, a vizipólót azonban a szabályzat azok közé a sportok közé sorolja, amelyeknek műsorra vétele nem feltétlenül kötelező. A? OTT első javaslata az, hogy a szabályzat mondja ki a vívásról intézkedő pontjában miiül a ,3 fegyvernemnek, a tőr-, párbajtőr- es kardvívásnak kötelező musörbavetelét, mert a szabályzat eredeti formájában csak a „vívás" míisorbaiklatását rendeli el, r)c fegyvernemekről nem beszél. Az OTT máso­dik javaslata azt kéri, hogy a vízipólót a NOB vegye fel a kötelező olimpiai versenyszámok közé. A két javaslatot a NOB vezetősége letár­gyalta s ez alapon közölte az OTT-al, hogy azokat a június 7—11-iki varsói kongresz- szus tárgysorozatára tűzte. BCfIKXl Kinyitotta a gázcsapot és elvágta a nyakát egy hentes, mert holnap át kellett volna adnia üzletét Tragikus hátterű öngyilkosság történt szer­dán este a Dohány-utca 27. számú bérház­ban. Egy 55 esztendős hentesmester, aki anyagi gondjai miatt eladta az üzletét, iknyitotta a gázcsapot, majd egy élesre fent késsel átvágta a nyakát. Safranek József henlesmesternek évek óta volt üzlete a Dohány-utcai bérházban. Az utóbbi hónapokban súlyos anyagi gondok közé került, amelyek arra késztették, hogy az üzletét feladja. Csütörtökön, április 1-én kellett volna az új tulajdo­nosnak átvennie a hentesboltot. Efcletti elkeseredésében Safranek József üz­letzárás után, amikor a: alkalmazottai eltá­voztak, bezárta az ajtót, kinyitotta a gáz­csapot, majd átvágta a nyakát, A házfelügyelő, aki erős gázszagot érzett kitódulni az üzlethelyiségből, rendőr segít­ségével behatolt a boltba, ahol megdöbbentő látvány fogadta. A szerencsétlen ember hatalmas vér­tócsában, eszméletlenül feküdt a föl­dön. Értesítették a mentőket, akik Safranek Józse­fet súlyos állapotban szállították a Rókus- kórházba. Izgalmak a mérnöki kamara közgyűlésén Szerdán délután tartotta a Mérnöki Kamara 25. közgyűlését a pesti Vigadóban, amelyen Bornemisza Géza iparügyi miniszter is kép. viseltette magát dr. Petneházg Antal államtit­kár áltat. A gyűlést dr. Mihejlich Győző kamarai el­nök nyitotta meg. a járási mérnöki intézmény felállítását követelte, majd indítványára a köz­gyűlés távirati úton üdvözölte a kormányzót. Thoma Frigyes főtitkári beszámolója után Somió József a magánmérnöki kar külünböző sérelmeit adta elő, többek közt a közszállításo­kat kiíró hatóságokra panaszkodott, amelyek szerinte nem tartják be a közszállítási szabály, zatokat. Azután az általános kamarai kötele­zettség ellen szólalt fel. — Nincs szüksége erre a mérnöki karnak, a mérnökök többsége is ellene van — mondotta Somié József; mire a közgyűlésen több izgatott közbeszólás hangzott el. — Nem úgy van! ■— kiáltották. Somló József megvárta míg a zaj elül és újra az előbbi álláspontját hangoztatta. — A mérnökség érdeke az, hogy az általá­nos kamarai kötelezettséget ne valósítsuk meg — mondta emelt hangon, mire percekig tartó lárma keletkezett. Izgatott közbekiáltásokkal zavarták meg a szónokot. A következő szónok Bíró Zoltán egységes álláspontra kérte a kamara tagjait, ő is a ma­gánmérnökök nehéz helyzetéről beszélt, ame­lyet úgy lehetne, megváltoztatni, ha a mérnöki kart fokozottabban kapcsolnák be az agrár, termelésbe. — Az a baj azonban, —s mondotta, —r beteg főorvost, nyilvánította A pohár darabokra törött és az üveg* szilánkok súlyos sebeket ejtettek a főorvot fején. Szűcs István a főkapitányságon azzal vés dekezett, hogy munkaképesnek nyilvánítottal a főorvos és önkívületi állapotban követtd el lettét. Szűcsöt őrizetbe vették. CSÜTÖRTÖK, 1937 ÁPRILIS T hogy a fiatal mérnökök nem akarnak vi* dékre menni. Erre a kijelentésre különösen a fiatalabb jelenlévők részéről élénk tiltakozás volt a! válasz. REJTÉLY A Kis Újság számolt be elsőnek arról « véres szerelmi drámáról, amely kedden dél* után Rákospalotán történt, ahol a Kinizsi* utca 164. számú villában Antal Lajos 24j éves lakatossegcd két revolverlövéssel agyonlőtte sógornőjét, Fodor Gyula dr kul* tuszminisztériumi számellenőr fiatal felesé* gél, majd öngyilkos lett. Reménytelen s:e* relem húzódott meg ennek a tragédiánaU hátterében. Antal Lajos imádta a harmincéves asz- szonyt, nki természetesen visszautasí­totta a fiatalember erőszakos közele­dését. Ezért határozta el magát a szörnyű tettre. A rendőri nyomozás szerdán délután folytatódott. A Kinizsi-utca 162. számú házból, Antal Lajos lakásáról behoztak a rendőrkapitányságra egy kazettát, amely* ben a szerelmes lakatos a leveleit őrizte. A szemétkosárban pedig egy iskolai füze* let találtak, amely tele volt a szerencsétlen Fodor Gyulá­mhoz írt versekkel. Az egyik vers így szólt: „Álmatlan éjszakákon vágyódom utánad, Tündér palotámban minden este várlak. “'‘Sálét1 az éjszaka, sötét a; életem, Iliu vágyaimat hiába kergetem ...“ Antal Lajos holmijait a rendőrség lefog* lalta. ELTEMETTÉK KECSKEMÉTI VILMOST Szerdán délután helyezték a rákoskeresztúri temetőben örök nyugalomra a Kis Újság és a Budapest volt munkatársát, Kecskeméti Vil* mos lapszerkesztőt. ScUcibcr Lajos jözsef* városi főrabbi búcsúztatta a tragikus hirtelen* seggel elhunvl újságírót. A budai Izraelita Hit* község nevében Csobádi Samu, az újságíró* intézmények nevében Pcterdy Andor búcsúzott a halottól. A Jókai-lepellcl fedett koporsót a főváros által adományozott díszsírhelyen han* tolták el. Görtennisz Floridában találták ki ezt az új sportot: teniszezők görkorcsolyán futnak a labda után. A kettős sport természetesen na­gyobb ügyességet kíván, mint a két sport külön-külön = Hat napon át a Kis Újságot, =5 1 nettön pedig a naagparHátíe? = = oiuassa Ön isi §§ A k

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék