Kis Ujság, 1937. augusztus (50. évfolyam, 173-197. szám)

1937-08-01 / 173. szám

vasárnapi Rím 20 oldalas mílynyomísu kínos msiiíkisnei : __l Va sárnap, 1937 augusztus 1 'VjETT^^ Aon *1É1» cgn ■ éo 50. évfolyam 173. szám ‘*-“=r^ • AKA FILLÉR llllllí™ kis újság ELÖF,ZETÉS, ARAK EGY p 2_ FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP SSSffiSSSffA^SlS^ffiT^ P L22 ^SZERKESZTŐ: ^ SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL > kis újság, magyar hétfő és képes családi | éyAI irMft Budapest, ti, aradi-utca 8. sz. telefón: 1-207-20 LAPOK EGYÜTT.............................................P 2.30 t ■ W LEVÉLCÍM : KIS ÚJSÁG, BUDAPEST 62. KÜ LFÖLDRE AZ ELŐFIZETÉSI AP. KÉTSZERESE _________ POSTATAKARÉKPÉNZTÁRI CSEKKSZÁMLA: 19.957. Ny ugtalan a mikádú Kina általános védkötelezettséget rendelt el — Kivégezték a kelethopeii kormányt Véres harcok Tiencsinnél Sanghaj, július 31. A tungcsaui kínai csendőrség elfogta a kelet-hopeii független kormány elnökét és tagjait és agyonlőtte őket. A Central News kínai hírszolgálati iroda jelentése szerint a japánok Tiencin több ne­gyedét felgyújtották. Japán bombák rombadöntötték Nankaj egyetemét. A pekingi „rendészeti bizottság" bárom japán és három kínai tagból áll. A Tárosban teljes rend és nyugalom Tan. Tokió, július 31. A japán lapok részletesen beszámolnak a Pekingtől 20 kilométerre levő Sanghszieyen elfoglalásáról. A lapok hangoztatják, hogy a japán csapatok még nem ütköztek meg a központi kormány nagy hadseregével, amelynek 50.000 embere Észak felé nyomul. „A császár nyugtalan'1 Tokió, július 31. A képviselőház péntek esti ülésén Szugijama tábornok, hadügyminiszter kijelentette, a japán hadsereg készen áll, hogy az időszerű kérdé­seket katonai beavatkozással véglegesen ren­dezze. Hirota külügyminiszter hangoztatta, hogy a viszály kezdetén Japán elvben elfogadta az incidens helyi rendezését, de azt a nan- kingi kormány visszautasította. A japán sajtó rendkívül fontosságot tulajdo­nit a miniszterelnök császári kihallgatásának. A császár a lapok értesülése szerint kijelen­tette, hogy igen nyugtalanítják az északkinai helyzet fejleményei és részletes jelentést kért a helyzetről. Sangháj, július 31. Nankingi kormánykörökben most már egyál­talán nem reménykednek az északkínai viszály békés elintézésében. Rámutatnak arra. hogy a tárgyalásoknak kinai részről történő megindítása teljesen céltalan lenne. Kínai lapok nagyszabású katonai előkészü­letekről számolnak be. Tokió, július 31. Ideérkezett jelentések szerint a peking- hankaui vonatot a kínaiak kisiklatták. Az áldozatok száma tizenkettő. További jelentések szerint a japánok bombázták a Marco Polo-hídtól délre fekvő paotingi pályaudvart. Tokió, július 31. A hadügyminisztérium jelentése szerint szerdán Peking vidékén a japánok vesztesége tizenegy halott és huszonegy sebesült volt. Csinghosennél 40 halottat és 114 sebesül­tet, Nanjanná! pedig 17 halottat és 40 se­besültet vesztettek a japánok. Csütörtökön Tiencin környékén japán részről kilencen estek el és huszonketten -sebesültek meg. Sangháj, július 31 Kína központi kormánya a tartományi kor­mányhoz intézett körtáviratában általános véd­kötelezettséget rendelt el. A távirat hangsúlyozza, hogy az általános védkötelezettség megvalósítása, amely a nemzeti védelem gerincéi alkotja, nem tűr már halasztást. A törvény alkalmazásaképpen Nanklngban már 26.54' 20 és 22 év közötti hadkötelest hív­tak be szolgálatra. Sangháj, július 31 A Dél-Kínában fellépő kínai-japán nézetelté­rések még csak jobban kiélezik a helyzetei. A kanton! japán konzul már kétlzben követelte Kvantung-tartomány katonai kormányzójától, hogy vonják vissza Svatauból a kinai helyőrsé­get. Japán felfogás szerint a kinai csapatok er­kölcsileg támogatták a svatnul kikötő-kulikat, amikor azok vonakodtak attól, hogy a japán árukat kirakják a hajókból. Kvantung katonai kormányzója mindkét alkalommal visszautasí­totta a japán konzul követelését. — ........................................................ Sa nghaj, július 31. Nagy-Sangháj kínai közigazgatási hatósága gyülekezési és felvonulási tilalmat rendelt el, hogy megakadályozza az esetleges japánelle­nes tüntetéseket és az ezekből folyó össze­ütközéseket. Sanghájban nyugalom van. HcgErakott Anglia bcncmavifkozás) terve Párizs, július 31. A spanyol hadviselő felek ellenőrzése és a további benemavatkozás ügyében előter­jesztett angol terv Oroszország ellenállásán véglegesen megbukottnak tekinthető. Angol és francia külpolitikai körökben megálla­pítják, hogy az angol tervezet bukása után Anglia és Franciaország most már ki­zárólag saját érdekeinek figyelembevéte­lével irányítja maid spanyol politikáját. A kudarc világszerte nagy megdöbbenést keltett, ez állapítható meg nemcsak az olasz Becs, július 31. Az Universal Korrespondenz szerkesztőjé­nek alkalma volt beszélgetést folytatnia Hül- gerth altábornagy, alkancellárral a Magyar- ország és Ausztria között már századok óta fennálló kapcsolatokról. Az alkanceliár nyilatkozatában hitet tett a két nép minél bensőségesebb közele­dése mellett, A zürichi nemzetközi repülömeeting mű- repülőversenyében Majoros János, a kiváló magyar műrepülő nagy sikerrel szerepelt, a kilencedik helyet érte el. Majoros teljesítmé­és német, hanem az angol és francia sajtó közleményeiből is. A benemavatkozási bizottság ülésének eredménytelenségével hozzák öszefíiggésbe a német kormánynak azt az elhatározását, hogy spanyol vizeken levő hajóhadát meg­erősíti. A német hajóhad legfőbb parancsnoka Carls tengernagy személyesen vette át a parancsnokságot. Németország a spanyol vizeken ezentúl több egységgel rendelkezik, mint eddig. sen gazdasági téren és kifejezésre jullatta azt a meggyőződését, hogy az osztrák-magyar monarchia utódállamai csak gazdasági terü­letük kiterjesztésével győzhetik le azokat a nehézségeket, amelyek jelenleg sújtják őket. Nyilatkozata további során a két nemzet kapcsolatát az európai politika világító napjának nevezte és hangsúlyozta a jóviszonynak főképen gaz­dasági téren kívánatos továbbépítését. nyé rendkívül értékes, mert ő volt az egyet­len, aki 80 lóerős kisteljesítményű Klemm- gépével vett részt a versenyben, míg a többi összes versenyzők — valamennyi világhírű műrepülő — 160 lóerős, nagyteljesítményű gépekkel indult. Majoros nagyértékű teljesítményét fo­kozza, hogy a versenyen géphiba kö­vetkeztében majdnem végzetes baleset érte, azonban a hiba . ideiglenes, kijavítása után Majoros a legnagyobb vakmerőséggel ismét felszállt és az előírt légi mutatványokat hiba nélkül hajtotta végre. Majoros rendkívül ér­tékes szereplését jellemzi, hogy a repülö­meeting utolsó napján, szombaton, a rende- ,zőbizottság felkérésére külön attrakciókéul újból felszállt. Majoros ez alkalommal is óriási sikerrel Szerepelt és idegfeszítő légi mutatványaival bámu­latba ejtette a többtízezerre tehető nemzetközi közönséget. A tíznapos repülömeeting záróünnepélyén Majoros Jánost meleg ünneplésben részesítet­ték. A zürichi nemzetközi csillagtúra és mű- repülőverseny, magyar résztvevői, dr Buzay Árpád, a BSE repülőosztályának vezetője és Majoros János hétfőn délután repülőgépen érkeznek vissza Zürichből Budapestre. A ma­gyar sportrepülők és a BSE ünnepélyes fo­gadtatást rendeznek megérkezésük alkalmá­val a budaörsi repülőtéren. HifBer Breslaseiiiii Breslau, július 31. Hitler vezér és kancellár Bayreuthból jö­vet szombat délután az itteni repülőtérre érkezett, hogy résztyegyen a 12. dalosün­nep cl yen. Százezer frontharsos Berlinben iBerlin, július 31. A nemzetközi frontharcos-gyűlés, ame­lyen Németországból és 14 más nemzetből több mint százezer frontharcos vesz részt, szombaton megkezdődött Berlinben. Dél­után a városházán ünnepélyes fogadás volt, amelyen háromszáz külföldi és német ki­küldött jeleht meg. Hiilgerth osztrák alkanceliár nyilatkozata a magyar- osztrák kapcsolatokról hangsúlyozta a közeledés fontosságát különö­cQIKxm Majoros miirepülő életveszélyes légi kalandja ) r i

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék