Kis Ujság, 1938. augusztus (52. évfolyam, 172-195. szám)

1938-08-02 / 172. szám

m. O&OSZ-JAPAN MABÖEU A Távolkeleten vészes viharfelhők tor­nyosulnak. Szovjetorosz és japán csapatok már össze is ütköztek egymással a mandzsu határon és ennek az összeütközésnek szá­mos halottja, többszáz sebesültje van. Le­het, hogy ez a kipattant szikra rettenetes háború lángját lobbantja fel és esetleg már csak napok kérdése, hogy öldöklő ütköze­tek borzalmairól értesüljön a világ. Nekünk, akik itt Küzép-Eurőpában, sok ezer mérföldnyire élünk az új háború szín­helyétől, nem szabad abban a téves hitben ringatni magunkat, hogy páholyból nézzük ezt az új háborút. A valóság az, hogy a világ bármelyik részén van is háború, az ottan fellő bánó láng tűzbe boríthatja egész Európát, amely még sohasem élt olyan háborús feszültségben, mint éppen nap­jainkban. A világpolitika szövődményes és bonyolult szálai nem engedik meg, hogy boldog elszigeteltségbeu érezzük magunkat itt Európában: a kínai, vagy az orosz-japán háború könnyen felgyújthatja a mi házun­kat is. Szovjet-Oroszország ugyanis nemcsak ázsiai, hanem európai hatalom is. Mégpedig elsősorban európai: szövetséges viszonyban van Csehországgal, Franciaországgal, vala­mint Romániával. A magyar közönséget elsősorban Csehszlo­vákia szempontjából érdekli közvetlen kö­zelről a távolkejeti háború. Mint ismeretes, a csehek fősképen az oroszok segítségében bizakodnak, amikor mereven elzárkóznak azoknak a kötelességeknek a teljesítésétől, amelyeket a békeszerződés rótt rájuk. A cse­hek felrúgták a békeszerződésnek azokat a pontjait, amelyek a felvidéki magyarság sza­badságát kívánták lehetővé tenni, tették ezt pedig abban a tudatban, hogy mögöttük áll a szoyjct sokmilüó szuronya, tankja és ágyúja, amelyekkel szemben mi, kicsiny, megcsonkított nemzet, tehetetlenek vagyunk. Abban a pillanatban azonban, amikor a szovjet haderejét kénytelen Ázsia felé for­dítani. amikor hadseregének és hadiipará­nak legnagyobb részét el kell vonnia Euró­pától, egyszeriben megváltozik az európai helyzet és a csehek sem lesznek olyan nagy legények, mint eddig voltak. Hogy ez így lesz-e, vagy sem, nem tudhat­juk. De legalább is reménykedhetünk benne. És úgy érezzük, ez areménységünk nem is lesz alaptalan abban a pillanatban, ha a mandzsuriai liaíárviilongás folytatódnék, ha az orosz seregek nagyobb tömegekben vo­nulnak be mandzsu, illetve japán területre. Kína már régebben szövétségre lépett Szov- jet-Oroszországgal, amely csak az alkalmas pillanatot várta, hogy maga is cselekvőiét* vegyen részt a japán-kínai háborúban. A japán hadv.czctőség azt hitte, hogy Kínával ez alkalommal is ép oly könnyen fog el­bánni, mint évekkel ezelőtt, holott ezúttai Kína nagyon kemény diónak bizonyai: akármekkora területét foglalnak is el a ja­pán csapatok a mennyei birodalomból, ez a hódítás nagyon kétséges értékű. Kínai ban­dák — tíz-liúszezernyi főnyi felszerelt sere­gek — állandóan be-becsapnak a meghódí­tott területekre, váratlanul jelennek meg a harsvcnalon küzdő japán seregek hátában, borzalmas pusztítást végeznek és egyetlen pillanatra sem teszik lehetővé a nyugodt hadviselést a japánok számára Európa és benne a kicsiny magyarság lá­zas izgalommal tekint az eljövendő idők elé. Távolkeleten rólunk is szó v a n. Ebben a tudatban visszafojtott léleg­zettel nézünk az események elé: attól, ami ott történik, mi is sokat, nagyon sokat vár­hatunk. A szovjet hatalmát nagyon könnyen megtörhetik a japánok és ez egész Európát új helyzet elé állítaná, a megbékélés, a nyu­galom, a felszabadulás pillanata elé. Erre pedig nagyobb szükség lenne, mint bármi­kor volt. II630. számú pince lltha... Leányának esküvőié előtt reftélyes hátterű öngyilkosságot követett el egy miskolci NÁV-tanácsos Haraszthy űr titokzatos élete is különös halasai Haraszthy Lajos a feleségével’ és bét felnőtt gyermekével látszólag teljesen zavartalan családi életét élt és éppen a közeli napokban kettős örömünnép előtt állott: Mária nevű leányának ezen a héten lett volna esküvője egy mis, kolei fiataleberrel, Lajos nevű liát pedig Szent István napján avatják hadnaggyá. Az 54 esztend-s Haraszt i i> Lajos vi­dám életet élt és mint s >k' előkelő mis­kolci polgárnak, neki is volt egy saját pincéje az Avashegyen, a miskolciak kedvenc kirándulóhelyén. A város kö­zepén emelkedő ' Nqgjjáé a $ bábom sor pincéje közül a .középs- sorban levő, 030. számú pince volt Haraszthyéké, ahova a MÁV-tanácsos gyakran járt ki baráti körben iddogálni. Eltűnt! Harasztiig Lajos a múlt hét hétfőjén elbúcsúzott családjától azzal, hogy háromnapos vidéki útra mc/i/ az üzlet vezetőség ügyéinek intézésére. > A három nap letelte után azonban Amerika egyik legnagyobb utasszállító repülőgépe, a Hawaian Clipper Amerika és a Hauiai szigetek között hat utasával és kilenc főnyi személyzetével eltűnt. Valószí­nűleg belevesz élt a tengerbe. nem érkezett vissza, úgyhogy csa­ládja nyugtalankodni kezdett , , miatta. Felkereste Haraszlhyné a miskolci üzletvezetőségén férjének hivatali fel­jebbvalóját, aki legnagyobb megdöb­benésére azt mondotta, hogy a tanácsosnak semmiféle hivatali útja nem volt, sőt hivatalából na­pok óta hiányzik. Most mindenfelé keresgélni kezdték dr Harasztiig Lajost, de sehol nem akad­tak nyomára. Végül is valakinek az az ötlete támadt, hogy törjék fel hivatali íróasztalát, hátha ezen az úton valami nyomra akadnak. A bezárt íróasztalfiók csakugyan magában rejtegette dr Ha­rasztiig titkát: ott,volt a búcsúlevél, amelyben megírta dr Harasztiig Lajos, hogy avasi pincéjében öngyilkosságot követ el. Alighogy a levelet megtalálták, á pin­céhez siettek. Schober Tibor miskolci római katolikus jelkész, a család jó ba­rátja rohant fel Haraszthyné és a család legközelebbi hozzátartozóinak, valamint barátainak kíséretében. Holttest a péitcé^sn A pince első ajtaja nyitva volt, máso­dik ajtaját azonban beW'ről magára zárta Haraszthy Lajos, úgyhogy he kel­lett törni. Alig tettek néhány lépést a íojtó- szagú pincében, máris ráakadlak Haraszthy Lajos mozdulatlanul fek­vő testére. Azonnal mcgáltapítofot- ták róla, hogy halott. Különös módon vetőit véget életének Haraszthy Lajos dr. Magával vitt a pincébe egy ötliteres demizsont, amelybe két liter bort és három liter tiszta szeszt töltött. A borzalmasan erős , keverékből addig ivott, amíg erejéből tellett. Az orvosok a holttestből kétségkívül megállapították, hogy halálát alko- holmérgezes okozta. Pénteken találták meg . a holttestet. Vasúti szerencsétlenség' 17 ifsai^kir sebesülttel 52. évfolyam 172. srámS" ö ARA 8 FILLÉR RI.OIIZETESI ARAK EGY llOltAi SZERKESZTŐSIG ÉS KIADÓHIVATAL i SÍI iSS magvak .mo rámc'sAUni P *- FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP Budapest, vi. abadidtea i sí to.efon, LAPOK EGYl'TT p 2.40 LEVELEIM : KIS DJSAG. BUDAPEST 62. Zavartalan családi élet tett Az épgyilkosság ájdözátiY a legelő- kelphb miskolci családok egyikén-ek feje: dl harasztiig Lajos, a MÁV jog­ügyi, tanácsosa. és, a miskolci iizletveze- ITség fegyelmi .előadója. . Miskolcról telefonálja a Kis Újság tudósítója: Rejtélyes,’ sőt titokzatos hát­terű öngyilkosság történt Miskolcon, amely az egész városban , óriási meg­döbbenést' és mélységes részvétet kel-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék