Kisalföld, 1957. április (2. évfolyam, 77-99. szám)

1957-04-02 / 77. szám

VILÁG PROLETÁRJAI Éti YES ÜLJETEK! AKA: 00 glLLftt II. évf oly am, 77. szám I A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA I Győr. 1937. április 2„ kedd Súlyos volt-e az ország gazdasági helyzete október előtt? Igen, az volt. Jobb lett-e az ellenforradalom pusztításai, az ország javai­nak felelőtlen pocsékolása, az „összkomfortos” sztrájkok, az ener­giahiány, a termelés nagyfokú visszaesése következtében? — Ép­eszű ember fel sem tesz ilyen kérdést — mondhatja az olvasó, teljes joggal. A kérdést mégis fel kell tenni és így kell feltenni, hogy világosabban lássuk mai helyzetünket. Miről is van szó? Kezdjük talán megint az október előtti idővel. A munkások kétségtelenül jogosan elégedetlenkedtek, hogy az or­szág látnivalóan nehéz gazdasági helyzete mellett a hivatalos pro­paganda arról akarta meggyőzni őket, hogy nincs különösebb hiba. Bizonyos körök és csoportok viszont állandóan öntötték az olajat a tűzre, hisztérikusan, lázítóan erősítgetve, hogy az ország gazda­­sápi helyzet katasztrofális. Ezért követelték a munkások egyre erőteljesebben, hogy öntsenek tiszta vizet a pohárba és mondjanak végre igazat az ország gazdasági helyzetéről. Ámde közben megértük — az ország szerencséjére rövid ideig tartó — ellenforradalmi fordulatot, majd ennek leverése után újból helyreállt a szocializmus rendje. Ami közben történt, aminek súlyos gazdasági kihatásait sajnos ma is érezzük, az a pusztulás, a terme­lés csökkenése — amiről az elején beszéltünk. Nyilvánvaló, hogy mindez csk súlyosbította a gazdasági helyzetet. Nos, ezek után mégis mit tapasztalhatunk ma? Egyfelől azt, hogy a párt és a kormány nyiltan, őszintén felfedi a nehézségeket és világosan megmondja, hogy ezeken változtatni létkérdés, s azt is, hogy a javulás alapvető feltétele az ipari termelés rendbehozása. Vagyis a valóságos helyzet feltárásával igyekszik minden erőt, mindenekelőtt a munkásosztályt mozgósítani, csatasorba állítani a gazdasági helyzet megjavítására. Másfelől nem egy üzemben bizo­nyos megnyugvás és illúzió tapasztalható. Valahogy ilyen módon: ..A kormány csak ijeszteget bennünket. Munkaalkalom van, fizetést kapunk, többet mint október előtt. Az üzletekben mindent lehet vásárolni, olyant is, ami azelőtt nem volt. Szóval nem is olyan vészes a dolog”. S csodák csodája — vagy méginkább: a világ legtermészetesebb dolga —, hogy azok az erők, amelyek október előtt kifogyhatatlan leleményességgel ecsetelték a „tarthatatlanul rossz” gazdasági hely­zetet, most minden erővel az illúziókat táplálják. Miért e pálfor­­dulás? Egyszerű a magyarázat: akkor az hajtotta a nép ellenségei­nek malmára a vizet, ha eltúlozták a bajokat és ezzel támasszák alá, hogy kivezető utat az általuk „új forradalomnak” nevezett ellen­­forradalom jelenthet. Ma viszont az hajtja a malmukra a vizet, ha a nehézségek lekicsinylésével leszerelik a munkásosztály harckész­ségét. Mert ha ma a munkásosztály nem feszíti meg minden erejét az ipar termelésének rendbehozására, akkor a mai nehézségek so­káig elhúzódnak, súlyosbodnak, s ma éppen ez a célja a külső és belső ellenségnek. A sokáig elhúzódó zilált gazdasági helyzet pedig előbb utóbb a munkások bőrére megy, akiknek egyéni sorsa, jövője elválaszthatatlan szocialista iparunk jövőjétől. Mert igaz az, hogy ma a fizetést kapják, sőt megyénkben ez év februárjában 20 százalékkal többet, mint az előző évben. De miből — hiszen a háromnegyedét is alig termelték meg annak? Abból, hogy a jövőt éljük, abból, hogy a szükségesnél is alacsonyabbra szorítottuk le a beruházásokat, abból, hogy a Szovjetuniótól és a népi demokratikus országoktól segélyeket és kölcsönöket kaptunk. — Igaz, hogy az üzletekben egyelőre van áru. De honnan? Na­gyobbrészt az exportra készült árucikkek visszatartásából, a Szov­jetuniótól és a népi demokratikus országoktól kapott árusegítség­ből. De meddig lehet ezt csinálni? A magyar munkásosztály nem lehet eléggé hálás a testvéri orszá­goknak azért a hatalmas segítségért, amelyet éppen a legnehezebb időben nyújtottak és amelyet a Szovjetunió a napokban befejező­dött tárgyalások alapján továbbra is nyújt. Mert ne feledjük egy pillanatra sem, hogy elsősorban ennek a támogatásnak köszönhet­jük, hogy hazánkban ma nem a munkanélküliség, az infláció az úr. S ennek köszönhetjük, hogy ez alatt a hihetetlenül rövid idő alatt még arra is futotta az erőnkből, hogy egy sor rendkívül fontos intézkedést tegyünk a gazdasági élet terén a múltban elkövetett hibák kijavítására. Ma azonban, amikor a legnehezebbjén már túl vagyunk,' amikor minden feltétele megvan az ipari termelés gyors növekedésének — magyarán szólva erkölcstelenség lenne, ha nem a saját érőnkre támaszkodnánk elsősorban. Ilyen erkölcstelenség pedig a magyar munkásosztály nemzeti és proletárönérzetével nem fér össze! Nem is beszélve arról, hogy barátaink gazdasági lehetőségei sem határ­talanok. Mi hát a munkásosztály teendője? Mindenekelőtt leszámolni \ a káros, hamis illúziókkal és az ország hivatott vezetőjéhez méltóan az első sorokban küzdeni szocialista iparunk felemelkedéséért. Ha a munkásosztály megérti, hogy az ipari termelés növelésén, a ter­melés gazdaságosságán múlik, hogy a mai magasabb életszínvonalat tartani tudjuk-e; hogy lesz-e nyereségrészesedés; hogy lesz-e több lakás; hogy a fizetésért az üzletekben ne csak húsvét előtt, de karácsony előtt is- megvásárolhassa amire szüksége van — ha ezt megérti, akkor gondolkodik. S ha felnőtt módra, felelősséggel gon­dolkodik, rájön arra, hogy egyetlen erő képviseli igazán az ő érdé- > keit: a párt. A párt, amely nem a hamis illúziók hályogát vonja n szemére, hogy szakadékba vezesse, hanem megmutatja a valósá­gos helyzetet és a felemelkedés, a továbbhaladás útját. A marxizmus—leninizmus módszerétől (Vitacikk) „ * Szükség van-e tisztogatásra a Sopron hor pacsi Kísérleti Intézetben? * Kétoldalas megyei sportbeszámoló IA44AAAAA4AA4AA4AAAAAAAA4AAA4A44AAAAAA4AAAAAAAAAAAA4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYAA4A4Í fYYYYYYYYYTYYTVYYYYYYVYVYYYYYYYTYYVY<YYYYYYYYfYYTWYYYYYYYYYVYYVYYYYYYYVYYYYVYVYVY Kik pályázhatnak felvételre a II. Rákóczi Ferenc Katonai Középiskolába? A »II. Rákóczi Ferenc« Kato­nai Középiskolába felvételre pá­lyázhatnak azok az általános is­kolai tanulók, akik,: hivatásos csapattiszti pályát választják élethivatásul; az 1957. évben végzik az álta­lános iskola 8. osztályát; tanulmányi eredményeik ki­tűnő, jeles, esetleg jó; teljesen egészségesek, a fizikai nehézségeket bírjak. Az iskola 4. évfolyamának el­végzése után a növendékek érett­ségi vizsgát tesznek. Ezután ke­rülnek fegyvernemi tisztképző is­kolára. A fegyvernemi tisztkép­ző iskola elvégzése után csapat­tisztek lesznek. A tanítás és ellátás díjtalan. A pályázók a középiskolai je­lentkezésre rendszeresített Mű­velődési Minisztérium által ki­adott lapokat töltsék ki. A je­lentkezési lapokat az igazgatók a »II. Rákóczi Ferenc« Katonai Kö­zépiskola címére (Budapest. II. kerület Vöröshadsereg útja 21--23. szám) küldjék meg. A külföldre távozott kiskorúak március 31 után is büntetlenül térhetnek vissza Magyarországra A Népköztársaság Elnöki Taná csának a jogellenesen külföldre távozott személyek hazatérésének megkönnyítéséről szóló törvény­erejű rendelete külön szabályozza a kiskorúak hazatérésének kér­dését. A törvényerejű rendelet értelmében a kiskorúak az am­nesztia lejárta (1957. március 31.) után is büntetlenül vissza­térhetnek Magyarországra. Az illetékes magyar szervek a Vö­röskereszt nemzetközi bizottsá­gával együttműködve lépéseket tettek annak érdekében, hogy a szüleik nélkül külföldre távozott magyar gyermekek mielőbb visz­­szatérhessenek otthonaikba. Azok a Magyarországon élő szülők, akik úgy kívánják, hogy kiskorú kül­földre távozott gyermekeik haza' térjenek, jelentkezzenek a Ma gyár Vöröskereszt központjában, Budapest, V. kerület, Árpád ut­ca 6. Jelentkezési lapok beküldési határideje: 1957. április 15. A felvételi és az orvosi vizsga időpontjáról a pá’yózókat az is­kolaparancs nokEág értesíteni fogja., ' Berlinből jelentik Szerdára és csütörtökre össze­hívták a Német Demokratikus Köztársaság népi kamaráját. A népi kamara kétnapos ülésének papirendjén szerepel egy kor­mánynyilatkozat, amelyet Ottó Grotewohl miniszterelnök ismer­tet, majd pedig első és második olvasásban a népi kamara állást foglal a helyi népképviseleti szer­vek választásáról szóló törvény­javaslattal kapcsolatban és első olvasásban foglalkozik a szerző­dési törvényjavaslattal. A népi kamara egyébként ezen az ülésen hallgatja meg Csehszlovákiában járt küldöttségének beszámolóját. A rendőrség ölize be vett egy szélhámost, aki több kisiparost károsított meg A budapesti rendőrfőkapitány­ság őrizetbe vette Schmied Lász­ló pécsi lakost, aki Budapesten, valamint vidéki városokban soro­zatosan károsított meg kisiparo­sokat. Schmied a pécsi dohán'y-Kisérletképpen teljes önállóságot kapott egy állami gazdaság Az állami gazdaságok ebben az évben az elmúlt évekhez viszo­nyítva sokkal nagyobb önállósá­got kaptak. Ha ezzel jól é’nek 'ehetőség nyílik arra, hogy ezt az önállóságot még tovább fejlesz­­szék. Kísérletképpen már most kiválasztottak egy gazdaságot, amely ebben az évben még keve­sebb kötöttséggel gazdálkodhat mint a többi államigazdaság. A Pécsi Állami Gazdaság az idén egyetlen tervszámot kapóit: a jövedelmezőség tervszámát. Min­den tekintetben teljesen a gaz­daságra bízzák, hogyan éri el ezt a jövedelmezőséget. Az érdekes kísérlet a Földmű­velésügyi Minisztérium, az Or­szágos Tervhivatal és a .Pénz­ügyminisztérium jóváhagyásával folyik: beváltó válla’e’ föagronómusának adta ki magát s arra hivatkozott, hogy a balatonfüredi vál alati üdülő részére különböző bútorok­ra van szükség. Felkeresett több kisiparos kárpitost és asztalost, s tárgyalásai közben megemlítette azt is, hogy kiutalása van citrom­ra és narancsra, de nincs elég pénze a kiváltáshoz. Látva a Schmied Lászlónál levő kiutalást, ügyfelei megbíztak benne s ki­­sebb-nagyobb összegeket adtak neki kölcsön. Schmied az így csz­­szeszedett összeggel megszökött, s a pénzt saját céljaira költöt­te el. A budapesti rendőrfőkapitány-­­ség kéri mindazokat a károsul­takat. akik eddig nem tettek pa­naszt Schmied ellen, je'entkezze­­nek a, budapesti rendörfökapi­­tánysáfjon: Budapest, V. kerület, Dealt Ferenc u. 16. I. cm. 118. számú szobában személyesen», vagy telefonon 123-456, 12-31 roei­­lékállomáson, . ——*<

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék