Kisalföld, 1959. július (4. évfolyam, 152-178. szám)

1959-07-01 / 152. szám

ARA * 60 FILLSB Győr, 1959. július t, szerda. VSLAG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK I IV. ÉVFOLYAM, 152. SZÁM. Jó gép — jó gazdái leszünk... Hetven tanácstag számolt be Győrött Nem lehet szívet cserélni A Hunka Vörös Zászló Érdemrendjével tüntették ki Kisfaludi Strobl Zsigmond szobrászművészt A Magyar Népköztársaság El­nöki Tanácsa egész élete művészi munkásságának elismeréséül — 75. születésnapja alkalmából — Kisfaludi Stróbl Zsigmond kétsze­res Kossuth-díjas, a Magyar Nép­­köztársaság kiváló művésze, szob­rászművészt, a Munka Vörös ZászlóÉrdemrendjével tüntette ki. A kitüntetést kedden délelőtt az Országház Munkácsy termében Kiss Károly, az Elnöki Tanács el­nökhelyettese nyújtotta át. A kitüntetés átadásakór Kiss Károly beszédében a többi között ezeket mondotta: — A felszabadulás emlékére ké­szített szoborkompozíciója túlnőtt az emlékmű keretein, az egész or­szágban a magyar-szovjet barát­ság örök szimbólumává vált. A Kossuth-saobor — szintén a mes­ter alkotása — fennen hirdeti a magyar szabadság nagy harcosá­nak szellemét. A Magyar Szocia­lista Munkáspárt Központi Bi­zottsága, az Elnöki Tanács és a forradalmi munkás-paraszt kor­mány nagyra értékeli művészi munkáját. Kisfaludi Stróbl Zsigmond meg­­hatottan mondott köszönetét a ki­tüntetésért s hangoztatta, hogy művészetével továbbra is igyek­szik a kormány célkitűzéseit, a nép ügyét szolgálni. 150 hold aratást vállaltak a győrszentváni tsz-töl az iparban dolgozó munkások és családtagjaik Több mint ezer hold aratni­­valója van a győrszentiváni Uj Utakon Termelőszövetkezetnek. A tsz tagjai még a gépek segítségé­vel is nehezen birkóznának meg ennyi gabonával, a gazdag, meg­dőlt terméssel sok munka lesz. Úgy határozott hát a tagság, hogy a győri üzemeknél, vállalatoknál dolgozó munkásoknak és család­tagjaiknak lehetővé teszik: vál­laljanak aratást a szövetkezetnél, munkaegység ellenében. Mint a szövetkezet tagjainak, a „bearató’’ munkásoknak is öt és fél munka­egységet számolnak el 1200 négy­szögöl álló gabona learatásáért. Ha dőlt a gabona, akkor 900 négy­szögölért kapják ugyanezt. A tel­jesített munkaegység után, a ter­vezett 43 forintos értékkel szá­molva, a család fejadagjának ere­jéig kenyérgabonát kap az arató a szövetkezettől A többit — kí­vánság szerint — más gaboná­ban, vagy pénzben fizeti ki a szö­vetkezet. Eddig — e feltételek mellett — 150 hold aratást vál­laltak el a nem tsz-tagok az Uj Utakon Termelőszövetkezettől. Az aratáshoz hasonlóan, külső munkaerő segítségével szervezik meg a cséplést is. Négy cséplő­munkacsapat alakult olyanokból, akik nem tagjai a termelőszövet­kezetnek. őket is a munkaegység­könyvben megszabott feltételek, illetve normák szerint munkaegy­ségben számolják el. A teljesített munkaegység arányában aztán gabonát kapnak, illetve részesed­nek a tsz jövedelméből. jnyban is társadalmi segítséggel épül a pártszervezet szék­­zat Képünk vasárnap délelőtt készült: fiatalok dolgoznak oártház alapjainak betonozásán. Előtérben a betonkeverő­­< működik, a háttérben pedig az utolsó simításokat végzik 'lap betonozásán, A Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága plénumának határozata Az SZKP Központi Bizottsá­gának plénuma hétfői záróülésén elfogadott határozata megjelöli a párt és a tanácsi szervek, vala­mint a népgazdasági tanácsok fel­adatait az SZKP XXI. kongresszu­sának az ipar és az építőipar mű­szaki fejlődésének meggyorsítá­sát célzó határozatai teljesítésé­ből. A plénum megállapította, hogy az SZKP XX. kongresszusa óta (1956) a Szovjetunió újabb hatal­mas fejlődést ért el a népgazdaság valamennyi ágának fejlesztésében és műszaki tökéletesítésében. A nagy gazdasági sikerek — hangsúlyozza a határozat —, azt tanúsítjáík, hogy a népgazdasági tanácsok megalakítása valóban forradalmi intézkedés volt az ipar és az építőipar irányításának tö­kéletesítésében. Az ipar, az építőipar, a közle­kedés és a mezőgazdaság sikerei azt tanúsítják, hogy a Szovjetunió népei saját ügyüknek tekintik a hétéves tervet és kitartóan küzde­nek annak sikeres megvalósítá­sáért.; építőiparban és a közlekedésiben, valamint a mezőgazdaságban — hangoztatja a határozat. Több ilyen irányú intézkedést felsorol és megállapítja, hogy az elsőrangú és halaszthatatlan feladat, Ami. az automatizálást illeti, a Központi Bizottság a legfontosabb feladatnak azt tartja, hogy gyakor­latilag meg kell oldani az átme­netet egyes termelési műveletek automatizálásától a teljesen auto­matizált üzemek megteremtésé­hez. A határozat külön fejezetből foglalkozik a népgazdaság szako­sításának és az üzemek kooperálá­­sának további fejlesztésével. A teljes ülés szükségesnek tartja, hogy fokozódjék a tudomány sze­repe a műszaki fejlesztésben, job­ban szervezzék a tudományos ku­tatómunkákat és a kísérletezést, amelyeknek célja a tudományos vívmányok népgazdasági elterjesz­tése. Minden szovjet tudós legfon­tosabb feladata, hogy alkotó mó­don fejlessze a tudományt és a technikát — K.oros kapcsolatban a mindennapi kommunista építél^ munkával. A teljes ülés javasolta! hogy konkrét terveket kell kidol­gozni a tudományos kutatóintéze­tek és a főiskolák anyagi-műszaki bázisának megszilárdítására. Az illetékes szervek 1960 elejéig te­gyenek javaslatot a Szovjetunió Minisztertanácsának arra, hogy közvetlenül a nagyüzemek mellett hozzák létre a tudományos kuta­tóintézeteket, s hogy egyes kuta­tóintézeteket főiskolákkal egyesít­senek A határozat hangoztatja, hogt rendkívül fontos a XXI. kongres­szuson a műszaki fejlesztésre vo­natkozóan kitűzött feladatok gya­korlati megvalósítása az iparban, az építőiparban és a közlekedés­nél egyaránt, mert ez a hétéves terv sikeres végrehajtásának döntő feltétele. Befejezésül megállapítja hogy a műszaki fejlesztésért folyó küzdelem országos ügy, amely nagyszabású szervező munkát kö­vetel meg valamennyi párt, szak­­szervezeti és komszomol szerve­zettől-Az SZKP Központi Bizottsága plénumának határozata kimondja: A Szovjetunió eredményei az atomerő békés felhasználása és a léglökéses repülés területén az első mesterséges bolygók és az el­ső kozmikus rakéta felbocsátása, szemléltetően bebizonyította az egész világnak, hogy a nép a szov­jet hatalom éveiben a tudomány­ban és a technikában milyen ma­gaslatokat ért el; A határozat hangsúlyozza: A Szovjetunióban megvan minden szükséges feltétele annak, hogy sikeresen teljesítsék a termelés műszaki színvonala további fel­lendítésének megjelölt program­ját. A plénum úgy véli, hogy most a főfeladat: fellendíteni a szer­vező munkát és az új feladatok színvonalára emelni az új techni­ka meghonosításának párt- és gazdasági irányítását. Minden erővel meg kell valósí­tani a XXI. pártkongresszus által kitűzött feladatot, komplex gépe­sítés útján fel kell számolni a ne­héz fizikai munkát az iparban, az Árleszállítások a Szovjetunióban A szovjet kormány döntése ér­telmében július 1-től átlag 16—21 százalékkal leszállítottak több közszükségleti cikk állami kiske­reskedelmi árát. A kerékpárok ára 21, egyes fényképezőgépfaj­táké 19, az órák és a rádiókészü­lékek ára pedig 16 százalékkal csökkent. A Szövetséges Köztársaságok Minisztertanácsainak határozata nyomán július 1-től 19—20 száza­lékkal csökken a borok és a gyü­mölcsborok állami kiskereskedelmi ára. A gyermekjátékok is olcsób­bodtak. A legújabb árleszállítás ered­ményeként a Szovjetunió lakossá­ga egy évre átszámítva több mint, hat milliárd rubelt takarít meg. Dz SzXP Központi Bizottsága plénumának felhívása a szovjet dolgozókhoz Az SZKP Központi Bizottságá­nak. plénuma hétfőn, munkája be­fejeztével felhívással fordult a szovjet munkásokhoz és munkás­nőkhöz, a kolhozparasztokhoz és kolhoz parasztnőkhöz és a szovjet értelmiséghez, minden szovjet dol­gozóhoz: bontakoztassák ki a hét-Vorosilov, Hruscsov és Hailé Szelasszié beszéde a Kremlben rendezett villásreggelin A Kremlben rendezett villás­­reggelin — mint a TASZSZ jelenti — Vorosilov, a Szovjetunió Leg­felső Tanácsa elnökségének elnö­ke, Hruscsov, a szovjet Miniszter­­tanács elnöke és Hailé Szelasszié Etiópia császára beszédet mon­dott. Vorosilov hangsúlyozta: a szov­jet dolgozók készek mindent meg­tenni, hogy Etiópia hős népéhez fűződő barátságuk továbbra is szi­lárd és megbonthatatlan legyen. Hruscsov beszédében a többi között ezeket mondotta: Nagy jelentőséget tulajdonítunk az etiópiai császár látogatásának és reméljük, hogy ennék nyomán még jobban elmélyül államaink kölcsönös megértése, tovább fej' lődik a szovjet-etiópiai együttmű­ködés népeink javára, az egyete­mes béke megszilárdítása érdeké­ben. Hailé Szelasszié az üdvözlésekre válaszolva hangsúlyozta, milyen kiemelkedő szerepet játszik a Szovjetunió nemzetközi téren. Mi­lyen jóindulatú támogatásban ré­szesíti Etiópiát. Örökké hálásak leszünk ezért a támogatásért — mondotta a császár. Kedden a nap második felében Hailé Szelasszié a Kremlben ta­lálkozott a szovjet kormány ve­zetőivel. A találkozón Vorosilov, Hruscsov, Mikojan, Muhitgyinov, Gromiko, Patolicsev és más sze­mélyiségek voltak jelen. éves terv határidő előtt való tel­jesítéséért, a műszaki fejlesztéséi** folytatott átfogó szocialista ver­senyt. A plénum felszólítja a dolgozó­kat, kövessenek el mindent a mun­katermelékenység növeléséért, a gyártási folyamatok komplex gé­pesítéséért és automatizálásáért harcoljanak a technikai maradi­­ság ellen, bátrabban honosítsák meg az új technikát, jobban hasz­nálják fel a tartalékokat és a ter­melő kapacitásokat­— Egyetlen kapitalista ország sem meri vállalni a világ színe előtt, hogy hét év alatt nyolcvan százalékkal növeli ipari termelé­sét, megkétszerezi villamosenergia termelését, megháromszorozza vegyiiparának teljesítményéi negyven százalékkal emeli a mun­kások és parasztok reáljövedelmét a városokban tizenöt millió lakást a falvakban pedig hét millió há­zat épít. Mi azonban kijelentedül és meg is valósítjuk — mondja ; felhívás. Az SZKP Központi Bizottságá nak plénuma végül felhív mindéi kollektívát, dolgozzon ki tervet tudomány, a technika, az automa tizálás vívmányainak meghonosi tására, a termelési tartalékok és termő területek jó kihasználásai hogy gyorsabban teljesíthesse hétéves terv rá eső feladatait. A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT £S A MEGYEI TANÁCS LAPJA_____________

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék