Félegyházi Hiradó, 1898 (4. évfolyam, 1-52. szám)

1898-01-02 / 1. szám

IV. évfolyam. mi l-sö szám. Félegyháza. 1898. január 2-áa. Közművelodesi, társadalmi és szépirodalmi hetilap. Előfizetési árak: Egy évre . . . 4 írt ) Kegyed évre . . I írt Fél évre . ... 2 „ ] Egy szám ára 8 kr. WR" A kéziratok a szerkesztCségke küldendők. "38ÍS Kéziratokat nem adunk vissz “ Megjelenik minit itt vasárnap reggel. Bírói Ítéletek soronkint I frt. Árverési h i r d e ' y-i» n y 2 frt 50 kr. Nyiitér sokként 50 kr. Hirdetéseket és reclamokat lapunk részére felvesz az „Általánes Tudósító“ Budapesten, VI. Csengeri-utcza 4. ! A hirdetéseket, előfizetéseket, reclamatiokat a kiadó- I hivatalba (Feuer Lajos-féle ház) kérjük küldeni. város egyik erős társadalmának harczát. Friss emlékeink szárnyain visszaszállva a lefolyt esztendő emlékeire, egy kép tűnik szeme­ink elé: a múlt képe; egy kép, melyen a város közönségének küz­delmei párját ritkító természetes­séggel van ecsetelve. Ezen kép vonásai maradan­dók lesznek, hogy tanulságot szolgáltassanak a jövendő­nek; ez ecset vonásokról a nagy közönség, e város sorsát vezérlő egyéniségek tetteikben, cselekvé­seikben és alkotásaikban számos tanulságokat olvashatnak. Jegyezzék meg, hogy a fény V ikit, azért a múltakra sokszor ; visszatekinthetnek, hogy a jövőt helyesen intézhessék; mert csak igy lehetséges, hogy e város la­kossága sok-sok békés, szeretettől melegített boldog uj esztendőt éljen. Isten áldása a város minden lakójára az uj esztendőben! farakodóival; a ,,móló Zichy“, a ..ríva Szapáry“, a külföldi hajók a „móló Ada- mich“ a helyi gőzösók állomáshelye, s a „via del móló“ a vitorlás hajók rakodója. Fiume kikötője jelenleg a legszebb adriai kikötőnek mondható, mely Trieszt kikötőjével nemcsak versenyez, hanem, biztonság tekintetében fölül is múl. A harminczezernyi lakosú városnak fő életere a kikötőkben nyugszik. Itt lük­tet az élet, a munka, s mig a hullámgát szikláin a tenger fehér tajtékot hányva élénk robajjal törik meg, addig a hullám­gáton belül a legélénkebb zaj, sürgés-for­gás bóditja el az embert s a társadalom legkülönfélébb elemeit látjuk egy perez alatt magunk előtt. Kisebb-nagyobb gő­zösök, gályák, vitorlások, szandalinok, ha­lászbárkák vannak beékelve egymás mellé csodás rendetlenségben. Rajtok száz és rzázféle matróz, teherhordó, kalmár pa­rancsol, kiabál, társaíog és veszekszik húsz­féle nyelven. Az aránylag kicsi kikötőben nagy forgalom van. Ammellett, hogy Magyaror­szág itt es«réli ki áruit Kelet és Nyugat czikkeivel, itt egyesüi a „Quarneró“ vál­tozatos néprajza, élete, a tengeröböl ezer­féle terméke és terményével. Uj esztendő. A végtelen időben fáradhat- lanul pereg a perez perez után, hogy feledésbe temesse az ese­ményeket. Az idő végtelenségében kiiz- . ködő ember érzi, tudja, hogy cse­lekvése, emberi érzése elveszne, ha az időt véges elméjével ma­gának, úgy a hogy, lekötni nem bírná. A ragaszkodás a múltakhoz, másrészt, hogy legyen mihez kötni gondolatait, érzelmeit s hogy le­gyen az idő végtelenségében hol pihenőt tartania, a honnan a múl­takra visszatekinthet — kénvsze- júti az embert ara, hogy az időt érzékelje, darabokra szaggassa, az eseményeket rögzítse. Az emberi gyarló lény egyik ilyen idő profilja az uj esztendő. Ezen napon illő, — habár nagyvonásokban is — a múltakra visszatekinteni. Az alig letűnt esztendő váro­sunk életében nem csekély jelen­tőségű forduló pont. És ha nem is évtizedek, de bizonyosan egy év tized eseményei lelték ab­TÄR6M. Úti képek. III. Fiume kikötője és kikötői élete. —A tor só. Irta : Madarassy László. Fiume a „magyar szent korona gyön­gye.,. Környéke kicsiny, alig 20 négyzet kilométer és halára nem terjed túl a leg­közelebbi hegységen. A város a karsztok egy oldalának szegélyén húzódik meg, közvetlenül a tengerparton. Sik területét a kikötő foglalja el számtalan épületével, rakodóival, az emelkedettebb részeket pe­dig az ó- és uj-város teríti be. Környékét dús narancs, babér- és czitromügétek ko- szoruzzúk s a karsztok sovány lejtőit itt csodás növénygazdagság lepi be. A „Quarneró“ itt tárja fel szépségé­nek és gazdagságának egész valóját, s a kilátás Fiume partjaitól az isztriai szélekre, a távoli falvakra, a Velebit ormaira s az évezredek pusztító kezénék csendes mun­kájában a szárazföldtől elszakított szige­tekre, a tenger örökké locsogó, csacsogó hullámaira és titkos mélységére, valóban méltó volt arra, hogy Petrarca lantja egy­kor egy szép dalban megénekelje. bau sirjukat, ti-jgy az igy sírba szállt idők embereinek, ezek csele­kedeteinek, gondolkozásának és alkotásainak porladozó hamuja talajt szolgáltasson a jövőnek. A lefolyt évben szeretett városunk földjén harczi csatazaj, a végsőtusára élesített kardok pen­gései hangzottak--- kapott és osz­tott érzékeny -sebek között fájdal­mas felsziszenéssel folyt a harcz, hogy a helyzet : urai helyeiken maradhassanak hogy az ostrom­lók, a hatalom - ástyáival övezett várbeliek erejét- negtörjék. Végre is if* 'ostromlóké lett a harczi habéi, ^ Ez a avt 00 az, mely a detúAit 'ősztfch ua 6 .v itfos tdeté­ben fontos idő [»v/uiiá avatta. A múltak eseményei szeme­ink előtt folytak le, még élénk emlékeinkben él annak minden mozzanata, még látjuk a közügyek vezérletének ezime alá rejtőzött — eltorzult — hatalmaskodást; látjuk a bekötött szemű Istenasz- szonyt és épen mert a múlt óv Akhilles sarka már-már kérkedve fitogtattatott, tette elkeseredetté a Fiume szélességében csak a „Fiumara“ folyócska torkolatánál terül ki. Utczái a tengerparton rendezettek s a „Corsó“-nak „Ríva Szapáry“-nak három, négy, sőt ötemeletes épületei akármelyik fővárosnak diszére válnának. De nevezetes Fiúménak a tengeren való terjeszkedése. Óriási pénz és munka árán a tengertől rabolják el azt a tenyér­nyi ftűdet, a mi a kikötő legszükségesebb épületeihez vagy rakodóihoz szükséges. És e tekintetben Fiúméban még most is nagy munkálatok folynak. A Karszt szik­latömbjeiről lefeszegetik a köveket és ha­jóra rakva a kibővitendő helyen mind­addig hányják a tengerbe, mig az uj szá­razföld meg nem jelenik. A kikötő nagy félkörben övezi a vá­rost. Kinyúló rakpartjai, hullámgátjai, mó­lói, mesterséges csatornái tekervényes la- byrintot képeznek. A kikötőt az Í320 m. hosszú „Mária Terézia“ hullámgát védi. Meghosszabbítására a munkálatok még mindig folynak. A nagy királyné emléké­ről nevezik, a kinek nem kis szerepe van a város történetében és a kikötő alkotá­sában. A kikötő nevezetesebb részei a „Fiumara“ régi torkolata, mely a partszéli kiskereskedelemnek góczpontja; a „móló Valéria“, a „móló Rudolf“, a „Delta“, nagy

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék