Félegyházi Közlöny, 1907 (6. évfolyam, 2-52. szám)

1907-01-13 / 2. szám

VI. évfolyam. Kiskunfélegyháza, 19417. január 13. 2. szám < Közművelődési, közgazdasági, társadalmi és szépirodalmi hetilap. Előfizetési árak helyben: Egy évre . 6 kor. j Negyedévre 1 K. 50 f. Félévre . . 3 „ | Egv szám ára 12 fii. Felelős szerkesztő: Vidékre 7 korona. A kéziratok a szerkesztőségbe Deák Fe- Feuer 111 é s. | ncz-utcza 3. sz. alá küldendők. — éziratokat nem adunk vissza. .'. .-. Megjelenik minden vasárnap reggel. Hirdetéseket és reklámokat lapunk ré­szére felvesznek az összes budapesti — — — hirdetési irodák. — — — Hirdetéseket, előfizetéseket reklamácziókat a kiadóhivatalba kérjük küldeni •' ­Városi közgyűlés. Városunk életében az uj év kezdetén fontos kérdések helyes megoldása a polgári kötelességek széles mezejére hívnak bennünket. Lapunk évek hosszú sora óta mindenkor felemelte sürgető és intő szavát a közügyek egészséges haladó mederbe való terelése cél­jából, mindenkor rámutatott a leg­égetőbb szükségekre, a korszel­lem és a fejlődő igények köve­telte intézmények megalkotására. Városunk fejlődése épen most van abban az állapotban, mint mikor a jó földbe elvetett mag csírázni kezd. Jó eső, meg jó na­pos idő kell hozzá, hogy a mag tovább fejlődjék. Kérünk tehát égy kis lelkesedést, nemos lángot a szivbe, tiszta tüzet a lélekbe. A képviselőtestületnek folyó hó 8-án kedden tartott rendkívüli közgyűlése igen élénk volt, tekin­tettel a tárgysorozat fontosságára. Nagy és heves csata folyt itt le Mielőtt a közgyűlésről beszá­molnánk, hane-sulyózni óhajtjuk, hogy a közönség közbizalma azért küldte a képviselőket ebbe a tisz­teleti-« méltó testületbe, hogy a haladó kor kívánalmait, a városi közönség jelentkező és óhajtott közszükségleteit tőlük telhető lel­kes buzgalommal, gondos megfon­tolással elégítsék ki és valósítsák meg. Szükségünk van tehát bé­kességre és összetartásra, mert hiszen a közügyek harcosainak csak a béke ölében és jó egyet­értésben lehet izmosult erővel ki­fejteni valóban áldásos munkás­ságot a városi közönség közjava, a város haladása és boldogulása érdekében. Előre bocsájtva még azt i követendő irányelvet, hogy ne­künk az alkotásoknál kellő sor­rendet kell tartanunk, mert bár­mily tetszetősnek látszik is kül­sőleg tekintve egy városnak a rohamos fejlődése és haladása, de sohasem szabad szem elől tévesz­teni azon tapasztalati tényt, hogy az ily rohamos haladás a jövőben fennakadást, visszaesést és ke­serves megbánsát von maga után. Ezek után áttérünk a köz­gyűlés tárgyalására, a melynek első sorozata a városi székház építése ügyében kelt törvényha­tósági határozat bemutatása volt s e^zel kapcsolatban a bizottság ajánlotta az uj városi székház fel­építését. E kérdésnél élénk eszmecsere fejlődött ki, többen felszólaltak, pro és contra. Dr. Holló Lajos országgyűlési képviselő beszélt tartalmasán az épitós mellett és a vízvezeték létesítését is ajánlotta. Az építés ellen foglaltak állást Mihálovits Jenő mérnök, dr. Záinbó Géza és Szolnoki Lajos. A közgyűlés 30 szavazattal szemben, 50 szavazattal elvben elhatározta az uj városháza fel­építését. A pályatervek benyújtására pályázatot hirdetnek és igy kilá­tás van, hogy már jövőre az uj díszes városi székház emelni fogja városunkat. A mostani emeletes épületre még egy emeletet épile­MRca. i­A létről. Közgyűlés volt városunkban Most az elmúlt héten. Ennyi szép határozatot Nem hoztak már régen. Lesz gyönyörű városháza E nagy kun városba, Hisz már rég szűknek bizonyult Ez a kopott ócska. Lesz munkásház, szép közkórh'z Nagyon sok személyre, Lesz villanyfény, e szép dolgok Meg lesznek e télre. Az uj városháza elé Egy kis park szép lenne, Ha közepén nagy Petőfink Szobra emelkedne. S ami fő egy éven belül Kell ennek meglenni, Persze Petőfi szobrából Nem lesz soha, semmmil Mindezt kinek köszönhetjük? E pár szó beszéljen: Ami jó Holló Lajosunk Soká, soká éljen ! Jólsikerült mulatság volt A most elmúlt kedden. Jómagam is ott mulattam, Mert nagy volt a kedvem. Az a sok szép leány, asszony, Aki ott volt kérem Nemcsodálom, hogy megpezsdült Minden kicsi vérem. A cigány húzta a csárdást, Én ész nélkül jártam, Nemhiába tanultam meg A tánciskolában. Mik*r haza kellett mennem Oly szomorú lettem, Hogy feltétlen jót kacagni Kellett vón’ felettem. De egy kis lányt nem találtam, Bárhogy is kerestem, Pedig egyre csak őt vártam, Mindig csak őt lestem. Nem tudom, hogy miért nem jött el, De őrülök néki, Mert látom, hogy megváltozott, Hogy már nem a régi. Hogy már nem az a kacagó, Féktelen kis gyermek, Ki kiölti nyelvecskéjét Minden jó embernek, Aki mulat egyre-másra, Ott van minden bálon : Azt a vidám kis leánykát Többé nem találom ; Köszönöm, édea Nióbém, Szomorú virágom ! G1TTUS. Emeli az étvágyai és a testsúlyt, megszün­teti a köhögést, váladékot, éjjeli izzadásl Tüdőbetegségek, hurutok, szamár­köhögés, skrcfuio^s, influenza ellen számtalan tanár és orvos által naponta ajánlva. Minthogy értéktelen utánzatokat is kínálnak, kérjen mindenkor „ftoehe“ eredeti caoinayoláat. F. iloflinauu-á.at Storhe &. 4Kaséi (Svájc)- Kapható orvo3i rendeletre a gyógyszertárak­ban — Ara üvegcnkint 4.— korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék