Félegyházi Közlöny, 1924 (23. évfolyam, 1-53. szám)

1924-01-01 / 1. szám

Rendkívüli kiadás Újévi ünnepi szám XXIII. éTfolym. Kisbnnfélegyft&za, 1Ü24. január hő 1. 1-ső 3z&m. TARäADALttf SOTHLAP Am 300 korona. M I T VÁRHATUNK A Z ÚJÉVTŐL? Etzel a kérdéssel fordultunk mindazok­hoz, akiknek városunk és hatóságok ügyei­nek intézésében, közgazdasági életében ve- zetőszerepet töltenek be, hogy lapunk olva­sóközönsége s egyszersmint a város lakos­sága részére nyilatkozzanak az 1924. év­ben várható eseményekről. Megkerestünk mindenkit, hogy a közönség minél több ol­dalról megvilágítva láthassa a jövőt, Azok nyilatkozatait, akik kérdésünkre válaszolni szívesek voltak, itt közöljük: I. Mit várhatunk csonka hazánkra nézve? Külpolitikailag, mivel a* egész vilá­gon teljes a zavar, semmi jót; vagy talán épen e zavar növekedtével — minden jót. De ez utóbbi jó is csak akkor következhet be, ha a remélt alkalomig idebent elérkezhetünk a teljes társadalmi, faji és felekezeti nyugalomhoz, vagyis az ország igazán egységes lesz. Belpolitikailag a mai sokféle színű kormányzati rendszernél, amely ha­talmi érdekből a keresztény és nem­zeti érzést is útszéli korteseszközzé züllesztette, csak jobb jöhet. Gazdaságilag a hadisarc közeli fe­nyegető veszedelme miatt a mainál rosszabb helyzet várható. Társadalmilag, mivel az ellenforra­dalmi visszahatás már sokáignem tart­ható, csak javulást remélhetünk. Még akkor is így kell ennek lenni, ha or­szágunk ügyeit átmenetileg még a mai­nál is reakciósabb kormány intézné. II. Mit várhatunk városunkra nézve? Politikai nyugalmat. Békés, igazságos és méltányos köz- igazgatást. Észszerű takarékosságot, de azért korszerű fejlődést ós haladást. Társadalmi ós felekezeti békét. Nyugodt munkálkodást és a dol­gozóknak kenyeret. Dr. Horváth Zoltán nőffiíetgyülésl képviselő S3 Reméljük a lelkek megbókülését, a magyarság egyesülését, ennek kö­vetkezteben az ország talpraállását Birom a nagy lelkesedést és áldo­zatkészséget a város további fejlesz­téséhez, a közkórház építésének meg­kezdését, az utak és uceák jókarba helyezését és tovább fejlesztését. Várom az anya- ós csecsemővéde­lem fejlesztését, új iskolák építését. Várom az igazságos adót, hogy mindenki örömmel fizessen és ne tartsa a szomszédja adóját kevésnek. Dr. Holló Béla polgármester 83 Jóslásokba nem bocsátkozom, de véleményem szerint, ha az új évben mindannyian a közös cél: a haza javára fogunk munkálkodni, nincs okunk aggodalomra. Attól azonban, amely minden magyar embernek M vágya: a csonkítadan nagy Magyar- ország, sajnos, meg távolállunk, de bízzunk a jobb jövőben, a boldog nagy Magyarország feltámadásában. Sóhaimv János klr. Ítélőtáblái bíró a kir. jbiróság elnöke V Hogy a közönségnek az a csekély része is, amely az elmúlt évben a rendőrségnek a rend fenntartására és a törvényes rendelkezések vég­rehajtására irányuló tevékenységét egyéni érdekei szempontjából olykor sérelmesnek tekintette a azokban zaklatást látott; — az új évben be­látja azt, hogy a rend fenntartása egyformán érdeke mindnyájunknak s ettől a jobb belátástól vezérelve a rendőrséget kötelességének teljesíté­sében támogatni igyekszik. Dr. Nagy Marcel m. kir. rendőrtanácsos S3 Hogy csonka hazunkból nagy Magyarország legyen! Elrabolt földünkről . . . • r* i pusztuljon, az : Ezeket kívánom, ez leghőbb óhajtásom, Boldogulásunkat én csakis ebből látom. De hogy ezt elérhessük, dolgozzunk vállvetve, A gyűlölködést tegye minden magyar félre! Dolgozni! Dolgozni! e szó legyen közismert, „Mert csak ’ki nem hevert, várhat áldást és sikert.“ Selb Antal állampénztár! főtanácsos A demagógia — úgy mondják — alkonyát éli... Ha ez igaz, úgy a gyűlölködés helyét a megértés fogja elfoglalni s az elkövetkező napokban a zaklatott lelkek a vállvetett, csen­des munkálkodásban fognak meg­nyugvást lelni. Az Istenbe vetett hit, a magyar szent korona, iránti tánto- rítlan hűség g az ezeréves magyar kultúra érőjének fuvallata pedig maj­dan romba fogja dönteni azokat a lehetetlen határokat, amelyeket az igaztalan gyűlölködés, a hatalmi gőg emelt s amelyeket gúzsbakötött ke­zünk ma még lerombolni nem tud. Drexler Imre m. klr. postafőfelügyelő a Remélem, az újév meghozza végre a háború által megbénított építkezés fellendülését s ennek természetes kö­vetkezménye a lakáshiány enyhülése. Az uccák és utak kikövezóse, illetve javítása, a város tovább fejlesztése, a kórház építésének megkezdése azok, amelyeket az újévtől várhatjuk. Dóczy Pá! műszaki tanácsos Az anya- és csecsemővédő intéze­tek útján a gyermekhalandóság nagy­fokú csökkentését várhatjuk, de csak úgy, ha ezen intézeteket minél töb­ben s minél gyakrabban látogatják, az ott nyert utasításokat és tanácso­kat minél lelkiismeretesebben és pon­tosabban végrehajtják. Azért kell az ily intézeteket tőlünk telhetőleg tá­mogatni, hogy a hozzánk fordulókat anyagilag is támogathassuk. így ak­kor célunkat, a gyermek halandóság csökkentését biztosan elérjük. Ez­által a gyermekszaporulat követke­zik, nemzetünk számbelileg is meg­erősödvén, mely alapját fogja képez­ni nagy Magyarország visszaszerzé­sének s minél előbb megvalósul nem­zeti Hiszekegyünk. Dr. Táby József városi 8. tisztiorvos. a Amidőn szeretett hazánk ezer seb» bői vérzik és ellenség gyűrűje fojto­gat bennünket, amidőn mesterséges válaszfalat emelnek magyar és ma­gyar között amidőn minden köz­gazdasági teória tótágást áll ós az uzsoratörvény rendelkezései mellett békésen megfér a kosztpónz rend­szere, ki merné megjövendölni, hogy mit hoz az új esztendő? Inkább odamódosítanám a kér­dést, mit óhajtanánk az új eszten­dőben? Alig 10 óve, amikor még módunk­ban állott egynéhány fillérért éjjel­nappal elektromos áramot szolgál­tatni; nos nem tagadom, ezen időt vágyom vissza. Ha a tervbevett intézkedések meg­valósulnak, úgy az új esztendőben megszűnik a kötött széngazdálkodás, a szénközpont végre feloszlik és pén­zünk előrelátható stabilizációjával rendszeresebbé lehet majd tenni az áramtermelést és az egységárakat; így bár lassan, de fokozatosan meg­közelíthetjük a békeállapotot és na­gyobb mérvben kiterjeszthetjük majd az áram használatát az ipar ós mező­gazdaság részére. Hogy az átmenet meddig fog tar­tani, tőlünk is íügg; minden igaz magyarnak vállvetett munkával kell az újjáépítés nagy munkájában részt- venni ós a műhelyben, a gazdaság­ban, a kereskedelemben és a terme­lés összes ágazataiban szeretettel és ambicióval kell többet alkotniok. Szeretett hazánkat csak a munká­val, de nem a hordó tetejéről har­sányan hirdetett jelszavakkal lehet újjáépíteni. Kívánom, hogy az új esztendő minél közelebb hozzon bennünket a boldog, megelégedett, békés állapo­tokhoz. Dembitz Gyula gépMzmérnök, * Viroti YflStwmB igazgatóit

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék