Mezőgazdasági Népoktatás, 1940 (25. évfolyam, 1-12. szám)

1940-01-01 / 1. szám

XXV. évfolyam, t. szám. Kiskunfélegyháza, 1940. január hé A GAZDASÁGI SZAKTANÍTÓK Előfizetési díj Egy évre 8'— pengő. Az előfizetési- és hirdetési díjak a Gazdasági Szaktanítók Országos Egyesülete főpénztárának Kisújszállásra az 54.135. csekkszámlán küldendők. ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE FELELŐS^JfSKESZTÖ SZÉP LÁSZLÓ Megjelenik augusztus hó kivételével minden hó 1-én. Szerkesztőség Kiskunfélegyháza Az egyesület tagjai a lapot tagdíjuk fejében kapják. A lap kiadásáért felel: PIGNíCZKY FERENC elnök, Szekszárd. Kiadótulajdonos : A Gazd. Szaktanítók Orsi. Egyesülete, Szekszárd Évfordulón Ismét lezártunk egyet! Elején a mérleg nagyobb serpenyője mélyen ült a békelehetőségek jeleitől súlyo­san terhelve s a világ egyik arca olyan sugárzó derűt mutatott, hogy a megkínzott, naiv ember már-már teljesen felszabadult­nak érezte magát a negyedszázadon keresz­tül tűrt kibírhatatlan nyomás alól, már-már örült az idők jobbrafordulásán, hitt az em­beri sors földi intézőinek megtérésében, az igazság és talán még a szeretet győzelmé­ben is, mialatt a másik arc sötét redöi között változatlanul, vagy talán megsok- szorozottan ott ült mélyen beágyazva a fekete gyűlölet, hogy az év közepére sátáni vigyorgássá torzulva nyíltan hirdesse a gonosz csorbittatlan uralmát; majd a kora- ősz meghozta rettentő diadalát s pokoli erői ismét megindították őrületes száguldá­saikat, hogy feldúlják előző pusztításaik alatt talán meghagyott és azóta keletkezett életértékeket. így jutottunk az évfordulóhoz! A világot rázó vérzivataros kataklizma bizonytalan irányban haladó, romboló hul­lámverése kiszámíthatatlanul és kíméletle­nül ostromolja a fantasztikus védőfalakat, keresve-kutatva a gyengébb szakaszokat, hogy rettentő erejével rést törjön s borzal­mas árjával végigsöpörjön a megszentelt kulturtérségeken, becsülettel szerzett és bir­tokolt, életetadó ősi mezőkön, istendicsőitő, emberboldogitó magasztos alkotásokon; hogy az üszkök felszitásával továbbra is biztosít­son fondorlattal, félrevezetéssel, csalással és hazugsággal szerzett kincses területeket s ideig-óráig felfüggessze az „ebül szerzett vagyon ebül vész el“ szállóige örök igaz­ságát; hogy fájdalom, könny, kétségbeesés és hontalanság járjon nyomóban és betel­jesedjék az ember — eme teremtésében más célra szánt alkotás — feletti a para­dicsomi istenátok. Atyánk! Kinek tudta és akarata nél­kül egyetlen porszem sem mozdulhat el helyéről a világmindenségben, juttass reánk egy kegyes pillantást, egy vékony sugárral világítsd meg jövő útjainkat, melynek fé­nyénél lássuk szent akaratodat, hogy a világsors intézésénél nem egy évezredet szántál a magyarnak, hanem a csapásaid között is hűséges, hivő, hasznothozó szol­gádat büntbocsájtó kegyeidbe fogadva erős lélekkel, a Bennedbízás rendíthetetlen hité­vel, egymás iránti szeretettel és megértéssel, dolgos, munkás kezekkel áldod meg a kö­vetkező ezer évre is a Te nagyobb dicső­ségedre. —p.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék