Kossuth Népe, 1947. január-március (3. évfolyam, 1-17. szám)

1947-01-02 / 1. szám

Csütörtöki 1ra1 forint 3947 január 2 FŐSZERKESZTŐ: FELKAI FERENC II. évi 1. szám Helyszínt riport Budőpest vidám Szilveszteréről Megtalálták Mussolini dollármillióinak rejtekhelyét WasUiuttoo.’ január I fíentar). Truman elnök bejelentette, hogy „Szilveszter napján délután 5 órától kezdve befejeződött a máso­dik világháború ellenségeskedéseinek időszaka“. Hangsúlyozta, hogy proklamációja nem vét véget a nemzeti szükségállapotnak vagy háborús állapotnak. Ezekre vonatkozóan rövidesen javaslatot tesz a kon­gresszusnak. ' — Isten segedelmével — mondja a proklamáció — nemzetünk és szövetségeseink áldozattal és önfel­áldozással, bá!orsággal és kitartással ellenségeinket a végső és feltétel nélküli megadásra kényszerítették. Ezután mi, a többi egyesült nemzettel karöltve, meg­kezdtük annak az új világnak felépítését, amelyben az igazság fogja helyettesíteni vz erőszakot. — Hiitel és azzal az eltökéltséggel, hogy nem lesz többé támadó háború, amely a világ népeinek rabszolgasorsba ^taszítására és a civilizáció öröksé­gének megsemmisítésére számít, valamint a mind n- ható Gondviselés vezérlésével nagy eredményeket értünk el a katonai győzelemnek tartós békévé vak' átváltoztatásában. Noha a háborús állapot még mir dig fennáll, ezúttal lehetségessé vált, hogy — közér dekből is — kijelentsem s as ellenségeskedések asesy szűntek. A proklamáciőt kisérő nyilatkozatba!! Trauma elnök kijelentette, hogy ezí a lépést teljes mértékben azzal a politikával összhangban hozták, amelyet S állandóan szem előtt tartott, nevezetesen, hogy az, amerikai gazdasági életet és kormányzást mihama­rabb a békeállapo-ra vezesse vissza. Az elnök proklainációjávai azonnal megszűnt a kormánynak a statútum alapján adott mintegy hús* felhatalmazás, 33 más felhatalmazás pedig hat hó­nap elmúltával veszti érvényét. Az elnök proklamá- dóját váratlanul egybehívott sajtóértekezleten je­lenteitekbe. Kifejtette, hogy lépése nem érinti a kö­zös brit-amerikai vezérkarok felállítását, amely mindenképpen tovább marad fenn hat hónappal azután, hogy bejelentik a „háborús állapot“ meg­szűnté1. A proklamáció érinti a „hadimennyasszo- szüntét. A proklamáció érinti a „hadimenyasszo- 'onák külföldi feleségeire vagy gyermekeire vonat­ozó különleges bevándorlási Intézkedésnek a ezek ^vándorlását a szokásos kvótarendszer szerint a zokásos módon kezelik. („MTI“) NAGY FEMENCt 1942 is a koalíció éve lesz A Kisgazdapárt nem ad menedéket a reakciónak — A legfontosabb politikai kérdésben minden párt egyetért A minisziereinők nagyjelentőségű újévi beszéde Történelmi éjszaka (F. F.) Aki a történelem fejlő­dési irányát és törvényszerűségeit ismeri, tudja, hogy most nem­csak az elmúlt ó-évtől ^ búcsúz­tunk el, hanem egy vajúdó kor­szaktól is, amely háborúk, forra­dalmak és gigantikus ellenforra­dalmak után új világrendbe tor­kollik. Ezen a Szilveszteren nem egy évtől búcsúzott el az embe­riség, hanem a meg vénült, ide- jétmúlta életszemlélettől is, amely hasonlóan a megelőző századok letűnt szemléletéhez — vagy, ha úgy tetszik, rendszeréhez —soha többé fel nem támasztható. Min­den rendszernek voltak haszonél­vezői — és így természetesen szí­vós, görcsös védelmezői is. Ezek azonban sem anyagi, sem vér­áldozattal a fejlődés folyamán elbukott rendszert életr ekelteni nem tudták„ Ezért nem ül ma XXV. La­jos a francia trónon, ezért nincs ma jobbágy Magyarországon és ezért kellett elbuknia a világtör­ténelem legelszántabb ellenforra­dalmának, amelyet a fejlődéstől megijedt német imperializmus sarkantyúzott egy nemzet végső katasztrófájáig. ... Búcsúzunk egy világszemlé­lettől és búcsúzunk az ellenforrá- dalmaktól is. Szimbolikus, de tör­ténelmi jelentőségű is volt az el- mult éjszaka, amikor• pezsgőtől, bíbor- és aranyszínű boroktól csípős, torokreszelő és édes pá­linkacsodáktól mámorosán, kipi­rult arccal búcsúztak az emberek az ó-évtől — valójában: attól, ami végérvényesen a múlté. Sok. nagyon sok szenvedés, kín után jogosan várhatja a XX, század embere a boldogabb, nyu-- godtabb esztendőket és több meg­győződéssel. hittel, mint eddig, koccinthatott az éjszaka: — bol­dogabb új évre. Az üszkök ugyan még füstölnek, itt-ott még parázs is izzik a romok körött, de lángra nem gyúlhatnak többé, mert a történelem Íratlan vastörvénye nem engedi. Nincs olyán erős tü- deiük a sértődötteknek, a duzzo- góknak, a múlt haszonélvezőinek és siratóinak, hogy megbirkózza­nak az Íratlan törvénnyel és Ián gr dobbantsák a parazsat. B. U. É. K. — írjuk a névje­gyünkre — hittel. • Hisszük, hogy a szimbolikus éjszaka történelmi valósággá válik. Mindenütt a vi­lágon — itthon is. Hisszük, hogy ez a sokat szenvedett kis ország is kiheveri majdnem halálos be­tegségét. Mi hiszünk a tehetség, a szellem, a haladás legyőzhetetlen erejében, mert erre tanít a tör­ténelem. Őszinte hitünket és meg­győződésünket tolmácsoljuk te­hát, amikor ideírjuk: boldog új esztendőid A magyar politikai élet egyik leg- küzdelmesebb esztendeje lezárult. Hogy milyen küzdelmes volt és hogy mekkora eredményei voltak ennek a küzdelemnek, azt remekbeszabott be­szédben e történelmi szakasz leghi- vatottabb magyarázója, Nagy Fe­renc miniszterelnök mondta el a Kisgazdapárt kedd délutáni ünnep­ségén, ahol Kovács Béla üdvözlésére válaszolt. —. Nagy feladatokat kellett meg­oldanom az elmúlt évben — kezdte bestédét Nagy Ferenc —, kormá­nyozni egy olyan országban, amely i hanyatlás legnagyobb mélységébe került egész Európában. — Megértem, hogy a munkásság, amely évtizedeken át harcolt jo­gaiért. most a demokráciaadta sza­badságban maradéktalanul élni akar ezekkel a jogokkal. A munkásságnak éreznie kell, hogy a magyar parasztság és képviselője, a Kisgazdapárt nem akar megtagadni semmit, ami­hez a munkásságnak joga van is azon van, hogy termeléséből mi­nél többet juttasson az üzemek dol­gozóinak. Általában a két dolgozó réteg érdekei nem állnak olyan el­leniéiben egymással, amiként ez a pártvezetők érintkezéséből olykor látszik. A miniszterelnök ezután felsorolta azokat a hatalmas eredményeket, amelyeket a magyar demokrácia 1916-ban elért, majd a további fel­adatokat vázolta fel és szóváte'te a hónapok óta tartó politikai válság kérdését. A koalíció egyetért & legfőbb politikai kérdésben — Helytelen — mondotta — az s, megállapítás, hogy a pártok eddig csak gazdasági kérdésekben egyez­tek meg egymással. Mingy árt m pártközi tárgyalások kezdetén sá­Truman elnök újévi bejelentése: „Szilveszter napján megszűntek az ellenségeskedések" Nem lesz többé támadó hábofű« amely a civilizáció örökségének megsemmisítésire számít

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék