Közgazdasági Értesítő, 1927. július-december (22. évfolyam, 27-52. szám)

1927-07-07 / 27. szám

51vOm v i Y VT A RA: t XXII. évfolyam. 27. szám Budapest, 1927. julius 7 ÉRTESIXÖ A M.KIR.KERESKEDELEMÜGYI MINISZTÉRIUM? KERESKEDELMI ÉS IPARI KÖZLÖNYE KIADJA A MAGY. KIR. KERESKEDELEMÜGYI MINISZTÉRIUM Szerkesztőség: Előfizetési díj : Kiadóhivatal: MAGY. KIR. KERESKEDELEMÜGYI 1 évre ................................................40 pengő HELLAS IRODALMI ÉS NYOMDAI RT. M INISZTÉRIUM V* -......................................?? - BUDAPEST, B UDAPEST, II., LÁNCHID-UTCA 1-3. í híra . . ! '• * ” v- KER-> SZIGET-UTCA 26. SZÁM. TELEFON : TERÉZ 152-30. Példányonként 1 pengő. _____________________TELEFON: LIPOT 986-14,________ M egjelenik minden csütörtökön. Előfizetéseket kizárólag a kiadóhivatal fogad el. Személyi és szervezeti ügyek. Kinevezések. A magyar királyi kereskedelemügyi minisz­ter a kezelési tisztviselők egyesített létszámába Schey Fülöp miniszteri kezelőt, államépítészeti hivatali irodasegédtisztté, Stich Gizella és Bende Amália kezelőnőket, szabadalmi bírósági segéd­tisztnőkké, Manzer Lászlóné és Benkó Béláné kezelőnőket ipar- felügyelőségi irodasegédtisztnőkké, Ránzai Anna kezelőnőt, ipar­oktatási irodasegédtisztnővé és végül Szeghy Margit kezelőnőt, statisztikai hivatali irodasegédtisztnővé kinevezte. (3.608/Eln. 1907.) Érdemérem adományozás. A kormányzó úr őfőméltó- sága a magyar királyi miniszterelnök előterjesztésére Krajcsovics Ferencnek, a Gschwindt-féle szesz-, élesztő-, likőr- és rumgyár részvénytársaság előmunkásának öt évtizeden át teljesített hű és buzgó szolgálatáért a Magyar Ezüst Érdemérmet és Holzmann Samunak, a Duna-Száva-Adria Vasút alkalmazásában álló raktári munkásnak több mint négy évtizeden át teljesített hű és buzgó szolgálatáért a Magyar Bronz Érdemérmet adományozta. / A jelentés a külkereskedelmi statisztika adatainak egybevetésével megállapítja, hogy textilbehozatalunk 1926-ban az összes behozatalnak 31.3%-át tette ki, 1925- ben 36.6%-áj, 1924-ben 39.3%-át. Az összes ipari kész­áruk behozatalából a textilárúkra esett 1926-ban 47%, 1925-ben 54%, 1924-ben 58%. Ezek a számok textil­iparunknak fejlődését és ezzel kapcsolatban a textilim­portnak fokozatos csökkenését beszédesen illusztrálják. A jelentés alábbi adatokban tünteti fel, hogy a belföldi termelés mily arányban elégíti ki a belföldi szükségletet. Pályázati hirdetmény. I ^ A m. kir. Honvédelmi Miniszter 40.090/eIn. 9.—ljpj7. számú értesítése szerint a m. kir. jutási honvéd altisztkérftlő és nevelőintézet I. évfolyamában f. évi szeptember hó loVijl 150 teljesen díjmentes államköltséges hely kerül betöltésre. \ A minta szerint szabályszerűen bélyegzett felvételi folya­modványokat a honvédelmi miniszterhez kell címezni, a m. kir. honvéd altisztképző és nevelőintézet parancsnokságához — Jutás — legkésőbb folyó évi julius hó 15-ig postán beküldeni. I. Fonalak. import export a belföld terme- belföldi termelés millió millió feiieziil *®1Jes millió ar. kor. ar. kor. ar. kor. o n.ton*6 ^ e7rPvAy\ ' uaii. • sT'ííárrfuíftHjal . . . 20.35 28.85 1.- 42 Gyapjúival . . . 18.2 14.93 0.15 55 A 3 Kenderfömtl ... 5.- 0.37 0.92 112 4. LenftíáaPA . . . .. 3.85 2.19 0.57 70 5. Juta- és kökuszfonal 8.5 0.54 0.55 100 6. Selyemfonal ... 4.3 4.54 1.15 56 ••3. Müselyemfonal . . 2.1 2.04 2.51 128 'y 62.30 53.46 6.85 átlag 56 II. Készáruk. 8. Pamutszövet . . .121.7 74.62 4.86 64 9. Gyapjúszövet . . . 32.5 43.24 1.17 43 10. Len-és kenderszövet 12.2 2.26 0.02 85 11. Jutaszövet .... 13.5 1.49 2.57 108 12. Selyem-és félselyem­szövet .... 12.5 22.80 5.91 43 13. Kötszövött árú . . 44.2 12.06 0.74 89 14. Konfectionált árúk . 30.— 7.38 2.62 86 15. Egyéb ... . 9.6 11.64 3.02 53 276.2 175.49 20.91 átlag 65 Teljes belföldi termelés értéke . . . 338.3 mii. ar. kor. Nettó belföldi termelés értéke (a felhasz­nált félgyártmányok levonásával . . 198.7 mii. ar. kor. Belkereskedelem és ipar. Textiliparunk fejlődése és organizációja. A Magyar Textilgyárosok Országos Egyesületének igazgatósága a napokban tette közzé az elmúlt évről szóló jelentését, mely igen értékes és áttekintő képet nyújt textiliparunk fejlődéséről s a textilipart érintő ak­tuális problémákról.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék