Közgazdasági Értesítő, 1929. július-december (24. évfolyam, 27-52. szám)

1929-07-04 / 27. szám

Személyi és szervezeti ügyek. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter Boór Nán­dor soproni építőmestert, a kőmives-, kőfaragó- és ácsmesteri képzettség megvizsgálására szervezett soproni bizottságnak rendes tagjává, továbbá Schneider Lipót, a soproni m. kir. államépitészeti hi­vatalhoz beosztott királyi mérnököt ugyanezen bi­zottság jegyzőjévé kinevezte (114.258/929. K. M. XVIII.) A m. kir. kereskedelemügyi miniszter a Buda­pesti Áru és Értéktőzsde 1929. évi junius hó 15-én tartott évi rendes, közgyűlése által a tőzsdetanács tagjaivá megválasztott eőrsi Balogh Brúnó, Bezuk István, Blantz Jenő, Büchler Bertalan, Elek Ferenc, Eszenyi Jenő, Forintos Károly, dr. Hirsch Albert, dr. báró Korányi Frigyes, dr. Papp-Szász Tamás, Steiner Marcell, Szávozd Richárd, Székács Elemér és báró Vay László tőzsdetagokat, tőzsdetanácsosi mi­nőségükben a tőzsdei alapszabályok 23. §-a alapján a folyó évi 119.530/1929. XIV. sz. a. kelt rendeletével megerősítette. (119.530/1929. XIV.) Pályázati hirdetmény. A m. kir. vasúti és hajózási főfelügyelőségnél egy, a VIII-ik fizetési osztályba sorozott m. kir. vasúti és hajózási biztosi állás megüresedvén, ennek betöltésére ezennel pályá­zatot hirdetek. Erre a megüresedett állásra csak oly, dunai hajóskapitá­nyi oklevéllel biró okleveles gépészmérnökök pályázhatnak, akik a műszaki szolgálatban és hajózási gyakorlatban össze­sen legalább 10 évet töltöttek, pályázhatnak továbbá oly okle­veles gépészmérnökök, akik a fenti műszaki gyakorlatból a hajózási műszaki szolgálatban hosszabb időt töltöttek, vala­mint oly okleveles dunai hajóskapitányok, akik a gyakorlati hajósszolgálatban legalább 15 esztendőn át működtek s e szolgálat minden ágában kiváló jártasságot szereztek. A rendelkezési állományba helyezett vagy a létszám- apasztás folytán a tényleges szolgálatból már korábban elbo­csátott közszolgálati alkalmazottaknak, amennyiben a pályá­zat általános és különös feltételeinek is .megfelelnek, más pá­lyázókkal szemben elsőbbségük van. A pályázati kérvényhez eredetben vagy hitelesitett má­solatban a következő okmányokat kell csatolni: 1. születési anyakönyvi kivonatot; 2. erkölcsi, valamint családi állapotot igazoló hatósági bizonyítványt; 3. a m. kir. vasúti és hajózási főfelügyelőség részére 662/1906. K. M. szám alatt kiadott „Utasitás”-ban, illetve az azt módosító 79.932/12—1919. K. M. számú rendeletben — a hajózási osztályban való kineveztetést illetőleg — előirt el­méleti képzettséget és gyakorlatot igazoló okmányokat; 4. a magyar honosságot igazoló hatósági bizonyítványt, esetleg a magyar állampolgárságra való igény szabályszerű bejelentését (optiot) igazoló okmányt; 5. az eddigi alkalmaztatásukat hitelesen igazoló okmá­nyokat; 6. az állami szolgálatra alkalmas szellemi és testi épsé­get igazoló újkeletű közhatósági orvosi bizonyítványt; 7. a katonai szolgálatra vonatkozó okmányokat; 8. nyelvismeretet igazoló okmányt. Közszolgálatban álló pályázók az előirt kellékeket törzs­könyvi lapjaikkal igazolhatják. Az állás csak ideiglenesen töltetik be és a kinevezett csak egy évi kifogástalan szolgálat után fog állásában vég- legesittetni. A pályázati folyamodványokat a jelen pályázati hirdet­ménynek a „Budapesti Közlöny”-ben való első megjelenésétől számított 14 nap alatt, — a közszolgálatban állók szolgálati utón, a közszolgálatban nem állók pedig az illetékes törvény- hatóság főispánja (Budapesten a székesfőváros főpolgármes­tere) utján kötelesek alulírott miniszterhez intézve — elő­terjeszteni. A hiányosan felszerelt, valamint elkésve benyújtott pá­lyázati kérvények figyelembe nem vétetnek. Budapest, 1929. évi junius hó 22-én. M. kir. kereskedelemügyi miniszter. Fénymásolás sxárax utón rnr .sir OZ.A Cin-** KUNSTM'DTE.'R VILMOS papirnemügyára Budapest, Vili., József körűi 7. sx. Telelőn: J. 300— SS XXIV. évfolyam. 27. szám. Budapest, 1929 julius 4 Koz^^ÁGl ÉRTESÍTŐ A M.KIR.KERESKEDELEMÜGYI MINISZTÉRIUM1 KERESKEDELMI ÉS IPARI KÖZLÖNYE KIADJA A MAGY. KIR. KERESKEDELEMÜGYI MINISZTÉRIUM Szerkesztőség és kiadóhivatal: , z rr„ Előfizetési dij: ^ Megjelenik minden csütörtökön, lAnchid-utca i—3. SZÁM s . :: : E,5fl2eté8e*t tl2ir4l2g TELEFON.AUTOMATAKS-30. ‘ 'P(,‘ ‘ » kladóhlv.tal fog.d el.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék