Közgazdasági Értesítő, 1931. július-december (26. évfolyam, 26-52. szám)

1931-06-27 / 26. szám

51082 XXVI. évfolyam 26. szám Budapest, 1931 junius 27 KÖZGAZDASÁG* ÉRTESÍTŐJE A MAGY. KIR. KERESKEDELEMÜGYI MINISZTÉRIUM KERESKEDELMI ÉS IPARI KÖZLÖNYE KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEMÜGYI MINISZTÉRIUM C KONV AKAi I JL CSBTO.........Kívíielünli uj utjai írta: KORÓDI SÁNDOR, a Magyar Külkereskedelmi Intézet vezérigazgatója Kivitelünk uj irányainak megválasz­tásánál a külföldi piacok felvevőképes­ségén kivül lényeges szerepet játszanak a tekintetbe jövő országok gazdasági helyzete és az elérhető fizetési feltételék is. így a közép- és délamerikai államok hatalmas fogyasztó területein hitelezés nélkül árut eladni alig lehet. Normális viszonyok között ez a hitelezés nem jár nagyobb kockázattal, mint másutt; ezek­nek az országoknak mai gazdasági hely­zetében azonban az ottani vevők által kívánt hosszúlejáratú hitel engedélyezé­sére a magyar cégek nem képesek. Eze­ken a piacokon, az Amerikai Egyesült Államokon kivül a német gyárak ural­kodnak, amelyeknek segítségükre van­nak a német bankok délamerikai fiókjai és érdekeltségei. Az ezen államokban székelő német importcégek részben sa­ját számlára, részben bizománybán, ál­landóan nagy készleteket tartanak né­met árukból, amelyekből előzékeny hitel- feltételek mellett szolgálják ki a vevő­ket, akik ezért olyan áru iránt, amelyet külföldről, ha esetleg valamivel olcsóbb áron is, de kedvezőtlenebb fizetési felté­tellel lehetne megszerezni, nem érdek­lődnek. Növeli az üzlet kockázatát a leg­több délamerikai állam valutájának folytonos ingadozása is. A tőkehiány és ennek következtében a kockázattal való visszariadás kiviteli cé­geinknek olyan fogyatékossága, amely- lyel számolnunk kell. Ezért olyan piacok után kell kutatnunk, ahol még készpénz ellen vagy biztosabb alapokon nyugvó hitelfeltételekkel lehet üzleteket kötni. Ezek a jobban fizető, bár ezidőszerint ugyancsak súlyos gazdasági válsággal küzdő területek a következők: Arábia, Perzsia (a devizakiviteli tilalom miatt jelenleg kikapcsolva). Kelet-India (Cey­lonnal és Burmával), Sziám, Szumatra, Jáva, Strait-Settlements, Japán, Kina (Mandzsúriával), Afrikának nyugati és keleti partja és a Délafrikai Egyesült Államok. (Ausztrália és Uj-Zéland rész­ben az ott uralkodó pénzügyi válság, kü­lönösen azonban tiltó vámtételeik miatt, csak igen kevés cikkben jöhetnek ré­szünkre figyelembe.) A keleti és távolkeleti piacok meghó­dítására irányuló törekvéseinket hátrá­nyosan befolyásolja az a körülmény, hogy majdnem kizárólag a trieszti út­vonalra vagyunk szoritva. A trieszti ha­józási vállalatok hajói valamennyi fon­tosabb indiai kikötőt érintik, de pl. Bur­mába, amely igen fontos piacunk lehet­ne, csak kéthavonkint indulnak hajók, amelyek Sziámot, Jávát és Indo-Kinát egyáltalán nem, Dalnyt (Mandzsúria ki­kötőjét) pedig csak feltételesen, ritkán érintik, úgy hogy az egész távol keleten

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék