Közgazdasági Értesítő, 1934. július-december (29. évfolyam, 27-52. szám)

1934-07-07 / 27. szám

XXIX. évfolyam 27. szám Budapest, 1934 julius 7 KÖZGAZDASÁGI ÉRTESÍTŐ A MAGY. KIR. KERESKEDELEMÜGYI MINISZTÉRIUM KERESKEDELMI ÉS IPARI KÖZLÖNYE Szerkesztfiség és kiadóhivatal: ELŐFIZETÉSI DÍJ: Meglelenlk a., lánchid-utca i-3. g pe”í0 minden szombaton telefon : AUT. 504-78 ‘í hóra: Előfizetéseket csak a 124-es mellékállomás Egyes szám ára 1 pengd kiadóhivatal fogad el TAUTACOM: Oldal Személyi és szervezeti ügyek ____1 E lismerés. (Seidl Aurél; Pirihrodny Kálmán; Balás Károly.) Belkereskedelem és ipar _ ______1 M agyarország széntermelése, szál­lítása, kivitele és behozatala 1934 május havában. — A cipőkrém árusítása. — Állami kedvezmények. (Trés gyógyszervegyészeti és ke- resk. rt,; Fémkereskedelmi rt.) —• Alapszabályjóváhagyás. (Bpesti Burgonyaziuzók Egyesülete.) Ipari és kereskedelmi közigazgatás 9 A m. kir. kereskedelemügyi minisz­ter joggyakorlata az ipari közigaz­gatás körében. (Katonai üzemek­ben végzett munka; Rigolirozás iparjogi minősítése; Vándorszerü eladáís; Az iparhatósági telepemge- délyokirat; Vásári helypénz; Ipar­társulatok működése.) — A malom­üzem gyárszerüsége ismérveinek megállapítása. Kartel ___________... _ ._ .„ ...___9 A Kúria kartelj ági gyakorlata. Oldal Külkereskedelmi és vámügyek ... .. 11 A Kináha bevitt áruk származási országának megjelölése. Közlekedés__________________ _ _ 11 A balatoni forgalom emelése Ausztriáiból és Cseh-Szlovákiából autófouszj áratokkal. Posta-, távirda- és távbeszélő-ügyek 13 Távirati postautalvány dija. Utügyek ._ ... ... ... ._ ... .....................13 Vámdij szabályzat érvényének meg­hosszabbítása. — Kompvámszedési jog. Villamositás ... .................................. 13 A villamos energia törvény végre­hajtási utasítása. A villamos ener­gia fejlesztéséről, vezetéséről szóló 1931 : XVI. t.-c. végrehajtása. Versenytárgyalási döntések_____- 26 Dön tések. — Odaítélések a Máv- nál.-----o----­I iözszállitási Értesítő (melléklet)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék