Nemzetgazdasági Szemle – 1884.

I. Önálló dolgozatok - Pólya Jakab: Az újabb agrár mozgalom és irodalom hazánkban

J NEMZETGAZDASÁGI SZEMLE. VII]. ÉVFOLYAM. 1884. j JANUÁR. I. FÜZET. AZ UJABB AC-RÁR MOZGALOM ÉS IRODALOM HAZÁNKBAN. (Első közlemény.) I. Az agrár mozgalom alapját és meginditó okát az amerikai versenyben kell keresnünk. Ennek jobban mondva az olcsó gabona­árak befolyása alatt határozta el az „Oroszágos Magyar Gazdasági Egyesület" 1879. évi márezius 2-án tartott közgyűlésén gróf Ká­rolyi Sándor inditványára, hogy az ország gazdasági helyzetének kipnhatolására szaktanácskozmányt. fog tartani. Mit jelentsen pedig olcsó gabonaár egy oly országban, mely jövedelmét, ha nem is kizárólag, de mégis főkép az őstermelésből meriti, felesleges hosszan fejtegetnünk. És vegyük hozzá, hogy az utolsó évtizedben az évek egymásután rosz terméseket hoztak, mig másrészt ugyancsak az utolsó évtizedben azon voltunk, hogy az or­szágot intézmények és műveltség tekintetében európai szinvonalra emeljük és tettünk számos czélszerü és czélszerütlen beruházást, melyek azután okozták, hogy minden év hozott új meg új teher­gyarapodást. liosz termés, más szóval kevés jövedelem és évről­t-vre nagyobb teherszaporodás, egymással nem igen összeegyeztet­hető dolgok. Az olcsó gabonaárakon kivül más tényezők is járultak ahhoz, hogy a magyar társadalmat felriaszszák, tevékenységre ébreszszék. Napfényre kerültek az 1880-iki népszámlálás adatai. A szo­rosabb értelemben vett Magyarország népessége 1870-ről 1880-ra csakis 167,.'377 személylyel való szaporodást mutatott fel. Ily csekély szaporodás oly országban, a mely a ritka népességű országok közé tartozik, mély társadalmi és gazdasági bajokra utal. Es e csekély ') Enquête-tárgyalások 1. füzet 119 1. NemzctRazd. 8z«*mle. 1884. VTtl. évf. I. fűzet. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék