Nemzetgazdasági Szemle – 1889.

I. Értekezések - Programmvázlatok. – Keleti Károlytól

PROGRAMM VÁZLATOK Végtelen a tér, melyet nemzetgazdasági folyóirat hazánkban betölteni hivatva van. A tér nagysága pedig nem csökken az által, hogy az egyes kérdések tárgyalásánál a tudományra aka­runk támaszkodni. Hisz a szakférfiak tudják legjobban, hogy épen a nemzetgazdaságtanban számos kérdés még vitás ; sokra nézve hiába kerestük eleddig a tudomány absolut igazságát; egynémelyikben meg elannyira homlokegyenest ellenkező néze­tek nyilvánulnak — mindegyikök a tudomány czáfolhatatlannak állított tételeire támaszkodva — hogy az ellentétek kiegyenlí­tése egyelőre beláthatatlan időkig fog elhúzódni. De nem szű­kül a betöltendő tér akkor sem, ha a folyóirat ? kérdések csupán gyakorlati megoldását tűzi ki feladatául. Ekkor ugyanis meg­annyi külön érdek küzd egymás ellen, mint a mennyi amott tudományos érv czímén jelentkezett s a viszonyok és körülmé­nyek legalaposabb tanulmányozása, az érdekek és ellenérdekek leglelkiismeretesebb mérlegelése szükséges, hogy e gyakorlati kérdések üdvös megoldás felé vezettessenek. Ámde, ha a dolgok így állanak — az ellenkezőt pe­dig komolyan aligha fogja valaki vitatni — meg van adva a »Nemzetgazdasági Szemle« programmja is nagyban és általá­nosságban. Szakfórfiaink egy része müveiheti a nemzetgazdaság tudo­mányát, hogy úgy mondjam, in abstracto, általános igazságok kiderítése, homályosok megvilágositása, hiányosak és hamisak kiegészítése és helyesbítése által; mig másik részök egyes gya­korlati kérdések megoldását segíti elő: részben a szakbavágó tudományos anyag kellő csoportosítása, részben a tényleges viszonyok hű megismertetése, a kérdés által érintett érdekek világos kimutatása, az elérendő siker igazságos méltatása által

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék