Közlekedéstudományi Szemle, 1952 (2. évfolyam, 1-12. szám)

SZEMLE 300^6 KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI 1952. II. évfolyam A) Betűrendes tartalomjegyzék Balatoni Sándor : Egyesületi hírek................... .. E gyesületi hírek.......................... Egyesületi hírek.......................... Egyesületi hírek.......................... Egyesületi hírek.......................... Egyesületi hírek......................... E gyesületi hírek.......................... Egyesületi hírek.......................... Baránszky-Jób Imre : Vasúti keréktárcsa alumínium- ötvözetből és a vele kapcsola­tos mélyhűtési kísérletek . . Bélái József : A hajózás díjszabási kérdései Dr. Benedek István : A szocialista díjszabások alap­elvei és az új vasúti díjszabá­sok ................................................. Dr. Benkő László : A tehergépkocsi-díjszabás kér­dései ............................................ B ereezky Boland : A gázmozdonykazán jellegze­tes sérülései és ezek okainak vizsgálata ................................... J. I. Bronstein nyomán Soltész István : Gépjárművek kényelmének mérési és kiértékelési mód­szerei ............................................ C sanády György : Az I. Nemzetközi Közlekedési Kongresszus elé ..................... D r. Czérc Béla : Közlekedési szakkönyvkiadá­sunk ............................................ D r. Czérc Béla : Az első magyar szakkönyv a szállítási csomagolásról .... Dr. Czérc Béla : A Közlekedés és Mélyépítéstu­dományi Egyesület díjszabási ankét ja........................................ Déri Tibor : Vasúti hálózati üzemviteli ter­vezés ............................................ D iószegi Zoltán : VII. Országos Vasútüzemi Ér­tekezlet ....................................... F ekete''András : Feladataink az 1952. évben . 1. sz. 3. old. I 2 —3. sz. 110. old. j 4. sz. 149. old. 6. sz. 236. old. I 7. sz. 276. old. j 9. sz. 334. old. j 10. sz. 396. old. 11. sz. 436. old. ! 1. sz. 30. old. 12. sz. 453. old. 10. sz. 359. old. ^ 11. sz. 421. old. 10. sz. 384. old. 11. sz. 411. old. 12. sz. 457. old. 4. sz. 124. old. 10. sz. 347. old. 5. sz. 178. old. 6. sz. 233. old. 9. sz. 317. old. 6. sz. 197. old. 7. sz. 240. old. 11. sz. 398. old. 1. sz. 1. old. Fekete András : A M. T. E. Sz. kongresszusa után Fekete Károly : Az új magyar gyártású troli­busz .............................................. F elföldi László : A rakodás gépesítése Lengyel- országban ................................... T. Hacsaturov : A közlekedés a szocializmusból a kommunizmusba való át­térés időszakában.................. H orváth Gyula : A távolsági távbeszélő forga­lom gépesítésének alapvető kérdései ..................................... D r. Horváth Sándor : Állomások teljesítőképessége . . Dr. Horváth Sándor és Ivrausz György : Vasútállomások rakodási kapa­citása .......................................... Dr. Horváth Sándor és Pápav István : Vasúti vízállomások teljesítő- képessége ................................... Inotai Tibor és I’opovits János : A csehszlovák tehergépkocsi díjszabásról .............................. J akab Sándor : A helyi forgalom jelentősége az útvonalvezetésben ................ K anyó Mátyás : A postahivatalok belső csomag­szállításának gazdaságos megoldása gépesítés útján . . Kádas Kálmán dr. : Szovjet módszerek a technikai színvonalat emelő beruházá­sok gazdasági hatékonyságá­nak elbírálására ..................... K ereszty Péter : Vasúti járóművek kisiklásának kérdései ..................................... K oller Sándor : Űtvonalvezetés gazdaságossági kérdései ..................................... K opasz Károly : A gőzmozdony tüzelőanyag fo­gyasztásának elemzése Mol- j érésük szerint ....................... 8 . sz. 277. old. 9. szt 324. old. 1. sz. 21. old. 2 3. sz. 42. old 9. sz. 329. old. 1. sz. 3. old. 8. sz. 310. old. 9. sz. 350. old. 12. sz. 465. old. 1. sz. 10. old. 6. sz. 221. old. 12. sz. 448. old. 2 — 3. sz. 49. old. 5. sz. 159. old. 6. sz. 202. old. 2 — 3. sz. 96. old. 2 — 3. sz. 103. old. 1 MAGY« TVMMANYO: AKADOM KÖHW1ÁKA

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék