Közlekedéstudományi Szemle, 1972 (22. évfolyam, 1-12. szám)

1972 / 1. szám

1 9 7 2. JANUÁR KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE A Közlekedéstudományi Egyesület Lapja НАУЧНО ЖУРНАЛ ТРАНСПОРТНОЙ ТЕХНИКИ Орган Научно Общества Транспорта VERKEHRSWISSENSCHAFT­LICHE RUNDSCHAU Zeitschrift des Vereins für Verkehrswissenschaft REVUE DE LA SCIENCE DES COMMUNICATIONS Organe de la Société scientifique pour la communication SCIENTIFIC REVIEW OF COMMUNICATIONS Monthly of the Scientific Association for Communication Megjelenik havonta Főszerkesztő: Dr. Harmati Sándor Szerkesztő: Dr. Czére Béla Szerkesztő bizottság: Dr. Csanádi György, dr. Érti Róbert, dr. Fekete György, dr. Gáli Imre, dr. Kádas Kálmán, dr, Kerkápoly Endre, Kovács György, dr. Martonyi József, dr. Mészáros Károly, dr. Nagy József, dr. Nagy Rudolf, dr. Nemesdy Ervin, Piroska István, dr. Szabó Dezső, dr. Tőzsér István, dr. Turányi István. Szerkesztőség: Budapest XIV., Május 1. út 26. Telefon: 223-216 Felelős kiadó: Sala Sándor Kiadja : Lapkiadó Vállalat Budapest VII., Lenin körút 9—11. Telefon: 221-293 Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Köz­ponti Hírlap Irodánál (KHI, Budapest V., József nádor tér 1.) közvetlenül vagy pos­tautalványon, valamint átutalással a KHI 215—96 162 pénzforgalmi jelzőszámára. XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM TARTALOM Dr. Bajusz Dezső: Magyar közlekedéspolitika és közlekedés­fejlesztés ................................................................................................ 1 Dr. Köröndi Oéza: Az egyéni gépj'árműforgalom városi viszony­latainak számítása utazáscsoportok alapján ........................... 9 Dr. Horváth László Gábor: A tudatos és ösztönös gépjárműveze­tés balesettani vizsgálata ................................................................ 16 V aszary Pál: A vasúti pályaívek gépi szabályozásának néhány kérdése ................................................................................................... 25 Könyvszemle................................................................................................ 31 Kirchner, Siegfried: A gyalogos megóvása az éjszakai közúti forgalomban......................................................................................... 32 Sztojanovits Iván: A gépjármű-közlekedés karbantartási rendsze­rének üzemanyagfogyasztásra alapozott elemzése .............. 37 N emzetközi Szemle: Dr. Megyeri Jenő: Személyszállító kötélpályák és siklóvasutak Ausztriában......................................................................................... 42 E gyesületi hírek .......................................................................................... 48 E számunk szerző: Dr. Bajusz Dezső, oki. közgazda, a Közlekedés- és Postaügyi Minisz­térium Közlekedéspolitikai Főosztályának vezetője; Dr. Köröndi Géza, oki. mérnök, aspiráns (Drezda, Műszaki Egyetem); Dt. Horváth László Gábor, a pszichológiai tudományok doktora, a KPM Vasúti és Közúti Alkalmasságvizsgáló Intézetének igazgatója; Vaszary Pál, a Közlekedési és Távközlési Főiskola adjunktusa; Siegfried Kirchner oki. mérnök, a berlini Útügyi Kutató és Fejlesztő Intézet munka­társa; Sztojanovits Iván, a Közúti Közlekedési Tudományos Kutató Intézet munkatársa; Dr. Megyeri Jenő, a műszaki tudományok kan­didátusa, docens a Budapesti Műszaki Egyetem Vasútépítési Tan­székén. Előfizetési ára: Egy évre: 108,— Ft Egyes szám ára: 9,— Ft A folyóirat külföldre előfizethető „Kultúra” 169. P. О. B. Budapest 62. 72. 1., 16117 Révai Nyomda, Budapest V., Vadász utca 16. F. v.: Povárny Jenő. I INDEX: 85 154 |

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék