Közlöny, 1849. április (68-92. szám)

1849-04-12 / 77. szám

2»2 Carignan hercjseg síámára biztosítani? — Föl­tűnő az is, hogy — noha Wohlgemuth osztrák tábornok Radetz­­kytöl megbízásokkal Bécsbe érkezett — az osztrák kormány még mindeddig úgy a’ kérdéses eseményekről mint a’ fegyver­szünetről mélyen hallgat. Az egész tömkeleg a’ múlt augustusi hadjáratra emlékezteti az embert, mikor a’ saroyi és genuai re­­publicanus mozgalmak hírére Károly Albert úgy szólva futtában adta föl a’ csatatért és Milánót. Nekünk úgy tetszik, hogy a’ savoyi ház épen oliy gazjátékot űzött az olasz nép szabadságá­val, mint saját hazánkkal Austria Mindezek azonban érlelik a’ monarchia végzeteit; ’s ha csakugyan ugyvan, mikóp mi sejtjük, ’s mit ama körülmény is, hogy Austria biztosítani kí­vánja Sa voy-Carignán herczegnek a sardini ai trónt, bizonyítani látszik, hogy t. i. Károly Albertnek nagyobb oka volt trónját a’ néptől mint Austriától félteni, úgy az olasz események nem sokára új phasisba lépendenek, ’s Austria nem sokára nem csak az összes olasz nemzettel, hanem min­den szabad vagy szabadságért küzdő népekkel álland szemközt. Szóval, mi az olasz forradalmaknak még csak kezdetén vagyunk. Florenczben mart. 25-én ment végbe a’toicanai Consti­tuante ünnepélyes megnyitása, a’ hadügyminister ezen alkalom­mal tartott beszédében Toscanának a’ római köztársaságba le­endő beolvasztásáról tön említést. A’ siclliai hadsereg jelen száma 15 ezerre megy, e’ közt van 800 francaid önkintes; nem sokára váratík 2 hadi gőzös ’s 3000 frauczia és svciczi katonaság, melly Livorno, Spezia, Ge­nua is Civifavechiában gyüjtetelt össze; a’ rendes katonaság fe­letti parancsnokságot D o b r i a nt ősz franczia tábornok vállalta el. Az adó ismét íölebb emeltetett, minthogy az utolsó kénysze­rítő kölcsön nem vala elegendő, ’s így aligha másikra nem fog kerülni a’ sor. Ez sokakban rósz vél t okozott; a’ nápolyi király ultimátumát visszavetették ’s a’ legerélyesebb ellenállásra tö­költék el magokat. Londoni hírek szerint Károly Lajos pármai herczeg, Lon­donban időző fia Ferdinand Károly részére a’ trónról leköszönt, ki 26 óve* és Bordeaux herczeg nővérét birja nőül. NÉMETORSZÁG. A’ fankfurti nemzeti gyűlés martius 28-kán tar­tott nyilvános ülésében az örökös császári méltóságot IV—dik Fridrik Vilmos porosz királyra ruházta. A’ választás eredménye lön: a’porosz királyra szavaztak 290-en 248-an pedig a’vá­lasztásban részt sem vettek. (Jíem szükség említenünk, hogy ezek nagyobb részt austriaiak voltak. A’ választás után 24 tag­ból álló követség küldetett Rerlinbe, melly császárrá választatá­sát tudatandja a’ porosz királlyal. Az egész városban fekete­­vörös-arany zászlók lobognak. János főherczeg ’s birodalmi kormányzó ’s vele számos austriai képviselők állásukról le- I mondva Frankfurtot odahagyák. Ezen császári választásról az „Oder Zeit.“ egyik berlini | levelezője akép nyilatkozik: miszerint megtörténhetik, hogy a’ | megkínált korona el nem fogadtatik, mert olly gyülekezet ke- | zéböl jő, mellynek hatalma a’ nép souverainitásából ered, tni annyit tenne, mint egy isten kegyelmébőli uralkodónak népke­­gyelméböli császárrá válni. Egyébiránt inkább hihetni, hogy 5 felsége a’ frankfurti választásnak igen is örülend, ’s a’ császári korona elfogadására késznek fog nyilatkozni. Némelyek azt is akarják tudni, miszerint Frankfurtba telegrafi utón azon hír ér­kezett, hogy az üdvözlő követség küldetését Berlinbe egy ideig halasszák el, minthogy ö felsége még az egész dolgot fontolóra kivánja venni. ANGLIA. A’ ministerialis „Globo“ szerint az austriai cabinet as an­gol ’s franczia kormányt, congressus tartásra hívja föl azon ha­talmasságokkal, mellyek az 18i5-ki szerződéseket aláírták, hol egyersmind az egész európai kérdés lenne elintézendő. Bizony bízón . Austria vesztét érzi. Bizonyos Wardle John köszénbánya munkás mart. 8-dikán ismételt kísérletet tőn a’ windsori palotába lopódzni, a’ királyné élete ellen gyilkossági merényi elkövetni; kitűnt azonban a’ vizs­gálatból, hogy az érintett egyén elmekóros’s így mint vesze­delmes örült a’ bittlemorei fogságba vitetett. Irlandban a’ pápa számára nevezetes adakozások történ­nek; egyedül a’ r. calh. megyék 1266 font sterlinget adakoztak, az eddigi mennyiség 30,000 font sterlingre megy. Felelős szerkesztő: Gyurmán Adolf. H Í R D ÉTÉ S E K. Köröztetések. A | h 9154. A’ tiroli gyors-vzdáiz-csapatból megfzökött, következő egyének köröztetnek: 1. Miczki Sándor, izraelita sárosmegyei születéifl, hosz­­szukás arczú, gesztenyeszin hajú, tompa orrú, szabályos szájú. 2. Huber János, sachsenhauseni születésű, vallása romai •atl. haja fekete, termete alacson, orra és szája szabályos, be­szél csak németül. 3. Leirschak egri születésű, vallása r. cath. arcza hosz­­szas, szemei szürkék, szemöldökei szőkék, haja szőke, orra kicsiny. 4. Gloss Salamon, szepesmegyei születésű izraelita, haja fekete göndör, bajusza kicsiny, termete közép, járása görnyedt; beszél tótúl és németül. 5. Fischer Károly r. cath. pesti születésű, haja szőke, ba­jusz ás szakáltalan, termete közép; beszél németül és magyarúl. 6. Dengg Aloiz, (helyesben Dengg Aloizia,) hajadon, gallicziai tarnovvi születésű, alacson termetű, rövidre vágott fekete hajú; beszél németül és több szláv fajú nyelveken, val­lása rom. cath. Debreczen april 10. 1849. Mészáros Láz ár. hadügyminister, 127. Körölt été s. 3—3 ' Ratter Antal számvevő segédtiszt, bécsi születésű, 21 éves, alacsony testalkatú, hosszúkás ábrázatu, vastag nagy orrú, jobb arczán a’ füle mellett egy seb forradással, sötét barna hajú, bajuszt szakáit visel, nötelen, beszél csupán németül, a’ 4-dik huszárezred tartalék százada irodájából martius 31-én Nagyvá­radról megszökvén, az ország minden közhatóságai a’ nevezett szökevénynek keblükben leendő keresésére, ’s a’ mennyiben feltaláltatnék, a’ közelebbi katonai hatóságnak leendő átadásra, ezennel felszólíttatnak. Kelt Debreczenben april. 5-én 1849. Kiss Ernő, altábornagy. 99. sz. Az ország minden hatóságainak. 3—3 Ung megyei ohokoczi Stricsik János, czigányoczi Burich Péter, dobrovai Tóth Mihály, szerednyei Majdán János, 42-dik h. zászlóaljbeli köz vitézek mart. 26-án Pircsröl megszöktek. Az országnak minden közhatóságai a’ nevezett szökevé­nyek keblükben leendő kerestetésére ’s a’ mennyiben feltalál­tatnának, a’ legközelebbi katonai hatóságnak való átadására uta­sitatnak. Debreczenbnn april 3-án 1849. Az orsz. föhadi parancsnok hivt. távollétében. Pulszky, ezredes. 142. | B. Ung megye bizottmányának megkeresése következtében Németh Emiliát 8 esztendőtől fogva elhagyott férje Pesthy Ist­vánnak visszatérési határidőül 6 hónap tűzetik ki, azontúlra ne­vezett nő újabb házasságrai lépéstől el nem tiltathatván. Debreczen, april 7-kén 1849. 144, ! B. Heves megye felszólítása következtében ezennel közhírré tétetik, miszerint a’ megyei szolgák évenkinti ruházatára mint­egy 270 röf 7 negyed széles kék, úgy minden 3 évben hasonló szélességű 320 röf fehér posztó szükségeltetvén, az ezek kiál­lítására vállalkozó posztó-kereskedők vagy gyárosok felszólít­tatnak: hogy e’ tárgyban legfelebb f. évi junius 1-sÖ napjáig Heves megye alispáni hivatalnál személyesen vagy levél által értekezzenek. Debreczen april 7. 1849. 129. |B. Megsemmítés. 3—3 Mármaros megye közönségének mart. 1-ső napjáról 287. sz. alatt kelt felterjesztése szerint, Szeklenczey izraelita néhai Jakab Dániel által a’ kincstári szenesi pusztának több évek előtt általa történt kibérlése alkalmával, biztosítókul letett egy zálo­gos levél, melly mellett néhai Szaplonczay Josepha asszony öz­vegy Pogány Lajosnétól, ’s fia Pogány Lajostól bizonyos bene­­csöi részjószágot 270 pft 48 kr. summa erejéig 1855-dik év lefolytéig zálogba vett — történetesen eltévedvén, mindezideig is nyomába jönni nem lehetett; minélfogva érintett záloglevél­nek az illető zálogos feleken kívül más idegenek irányábani megsemmisítése elrendeltetik, ’s ez ezennel országszerte köz­hírré tétetik. Kelt Debreczenben apr. 4.1849. belügyi álladalmi titkár távollétében ZeykKároly, osztályfőnök. 572, | lg. Megsemmisítési hirdetmény. Debreczen városa felterjesztése folytán helybeli lakos Molnár János által kiadott kát rendbeli hötelesvények, jelesen az egyik 1832-ik évi jun. 16-áa 2C7 vft 32 krról, a’ másik pe­dig 1822-ik évi jul. 34. 300 vftról szóló nevozett Molnár Já­nost gzenvedöleg, ’s a’ helybeli árva pénztárt követelőleg illető; »niigBtBSBS^MxwaBiáiiMBaaeeag betáblázott, de kifizetés után elvesztett kötelezvények azzal té­tetnek közhírré: hogy az azokhoz igényt tartók magokat egy év és nap alatt fennevezett város tanácsánál jelentsék, különben ezen határidő elteltével a’ fenn leirt kötelezvények kitábláztatni, és megsemmisíttetni fognak. Debreczen april 5. 1849. 2—2 Hirdetés. A’ Szabolcsvármegyébe kebelezett Újfejértó határával egy­befüggő Bóth és Szegegyházi puszták tagosítása iránt folyamat­ban levő pörbeli eljárásra e’ í. hó 19-kére kitűzve volt határ­idő az illető birtokosság kivánata folytában elhalasztatván, az újabbi határidő f. e. május 24-d. napjára tétetik által Kelt Debreczenben april 3-án 1849. ElekMihály, eljáró helyettes alispán. 137 | B. Magyar Gyula városa a’ kormánynak m. 1848-ik évi dec. 21-röl 10960 sz. a. kelt rendelete által rendezett tanácscsal lát­tatván el, ugyanez országszerte közhírré tétetik. Kelt Debreczenben apr. 4-én 1849. 2-3 126 | B. Biharmegye bizottmányának kérése folytán közzé tétetik í miként néhai Novák Gergely árvái volt gyáinnokának Gyer­­tyánfi Antalnak, az árvák vagyonait illető iratok és kötelezvé­nyek előadására a’ nevezett megye törvényszéke által megjele­nési határidőül f. évi april 24-dik napja tűzetett ki. Kelt Debreczenben, april 3. 1849. 140. | B. Hirdetmény: Bihar megye bizottmányának kérésére közzétótetik, mi­ként Lukács Ignáczot követelőleg, Orosz Mihályt és Mezei Annát szenvedöleg illető 1837—ik évben 321. sz. a. betáblázott 1600 v. forintról szóló kötelezvény, továbbá ugyanazokat szenvedö­leg, Rozenfeld Jeremiást követelőleg illető 1845. évben 553. sz. a. betáblázott 244 ft 20 król szóló kötelező az adósok által ki­fizettetvén , és kitáblázás előtt elveszvén: ezen kötelezvények érdemében netalán követeléssel felléphető egyéneknek megjele­nési határidőül egy i r és egy hónap tűzetett ki. Debreczen april 5. 1849. 970 2—3 Csődület mérnöki, főorvosi, sebészi barom­orvosi, bábái állomásokra. Megyénkben ürességben lévő egy mérnöki, egy főorvosi, egy sebészi, két barom orvosi, három bábái állomások csőd ut­ján lévén betöltendők, — az ezen állomásokat elnyerni kívá­nók — kiképzettségöket igazoló hiteles okirataikkal folyó évi május 20-ik napjáig első alispán Bálint Elek urnái Tasnádon bórmentes levélben vagy személyesen jelentkezzenek, hol egy­szersmind az ezen állomásokkal egybekötött illetményekről tu­domást szerezhetnek. Kelt Tasnádon 1849. mart. 28-kán tar­tott képviselő bizottmányi gyűlésből. Közép Szolnokmegye közönsége nevében a’ képviselő bizottmány. 2-3 Csőd tanítói ’s orgonázó énekvezéri állomásra. A’ in. csengeri helvét hitvallású egyházban a’ kisebb ta­nítói, ’s orgonázó énekvezór állomásra csőd hirdettetik; ez ál­lomással következő fizetés jár: a) lakház ; b) 300 ft; c) 10 kö­böl búza, d) 40—50 közt levő tanitványi két osztályzatuak lé­vén, a’ kisebb osztályzatuaktól 1 ft 12 kr, a’ nagyobb osztály­­zatuaktól fejenkint 1 ft 42 kr; e) temetés díjból 30—40 ft közt a’ jövedelem; f) két öl tűzi fa; g) mindenik gyermektől egy csirke. Ezen állomást elnyerni kivánók f. április 22-ig je­lentsék magukat, bórmentes levelükben vagy személyesen a’ ne­vezett egyház fögondnokánál Ecsedi Ferencznél Csengerben. 3—3 Bereg megye képviselő bizottmánya a’ munkácsi járásbeli vereczkei alorvosi állomás betöltését, 200 pft, tisztilak ’s 6 öl fa fizetés mellet, csődület utján kívánván eszközölni, az ajánl­kozni akarók f. évi május hó 21. tartandó bizottmányi ülés elei­be folyamodványaikat, okirataikkal felterjeszszék. Kelt Beregszászban mart. 3!. 1849. Péchy Pál, Beregmegye m. alispánja. Árverés. F. hó 18-án a’ Kállay-család mező-túri jószágához tartozó túl a’ Körösi puszta, Mező-Túron a’ tiszttartói lakban fog ár­verés útján egy vagy több évre is a’ körülményekhez képest bérbe adatni. Bérleni kivánók ezennel hivatalosok. 2842, p. ü. Ár ver ési hirdetés. 2—3 I Á’ ménesi álladalmi tiszttartóság részéről felsőbb jóváha­gyás következtében közhírré tétetik, hogy a’ kezelése alá tar­tozó alább megnevezendő kisebb királyi haszonvételek és ma­­jorsági földek f. óv november 1-sö napjától kezdve három egy­sfiaa másután következő évekre f. évi május 24-én és az azt követő napokon Paulison a’ tisztartósági irodában árverésre fognak bo­­csátatni. Az árverés tárgyai: 1. Italmér ési jog. a) Ó és Uj Paulis, Radna, Kiadóra, Kovasincz, Kuvin, Mé­nes, Csuver, Mondorlok, Glogovácz helységekben, ’s zimánd­­fakerti dohány telepitvényben. b) Milovai telepitvényben. c) Trojani, d) Puszta panathi pusztákon, és ej Mikalakai helységben létező kocsmák. 2. Husvágási jog. a) Mikalaka, bj Szabadhely, Csucsér, Mondorlok helységekben levő mészárszékek. 3. Halászati jog. a) Csúcsár, Mondorlok, Glogovácz ’s Mikalaka. b) Paulis, c) Szabadhely helységekben levő vizekbeni halászatok. 4. Kötörósi jog. a) Kuvin és b) Ménes helységekbeni kőtörések. 5. Majorsági földek. I. osztály 1021 766/1100 II. „ 1002 748/.... 11. „ 1005 364/.... IV. „ 1415 205/.... V. „ 999 250/.... VI. „ 519 407/.... VII. „ 1117 977/.... VIII. „ 193 230/.... IX. „ 298 hold gyep és 150 640/.... hold szántóföld a’ zimandi pusztán. 18 902/.... hold szántóföld az almaszeghi pusztán, és 51 59/.... hold lapályos kivágási földek — és a’ templom ’s papiak helyül fentartott üres háztelkek a’ fakerti dohány ker­­tészségekben. A’ kvaszinczi egy, kuvini két ’s glogováczi egy uradalmi állományok. A’ csicséri erdő VI. osztályának 3—ik alosztályában ta­láltató 4 866/1600; — a’ VII. osztály 8-ik alosztályában ta­láltató 8 75/1600; — a’ III. osztály 1-sö alosztályában talál­tató ; mint szinte a’ glogováczi erdő „p o s t w i e s e n“ név alatt levő 32 1578/.... hold erdei tisztások. Végre La-Ull nevű, solymosi ’s Hattyincz és Mihok név alatt levő kőbányák. Felszólíttatnak tehát az árverezni akarók, hogy a’ fenki­­tett helyen és időben az árverésen a’ szükségelt bánatpénzzel együtt jelenjenek meg. Felszólítás. Markusovszky Gusztáv hadnagy, Haczky Kálmán hadnagy, Falusy Mihály tizedes, Péterfy őrnagy, Imredy Ferencz száza­dos, Barczay János ezredes, Kovács Sámuel főhadnagy, Garay János őrnagy, Spielenberg Gábor, Tormay Károly, Illényi György, Dobozy Mihály, Belicza Rudolf százados, özv. Gold­stein Ferenczné. Felszólíttatnak, hogy a’ debreczeni térparancsnoksághoz letett leveleiket vegyék kézhez. Fölhívás. Básthy Miklós nagykállói, Thaisz Gyula aradi, Ernyey Károly kolozsvári vésztörvényszéki jegyző urak fölkéretnek, hogy miután kineveztettek, erröli okleveleik ’s e’ részben az illető törvényszékekhez intézett kormányrendeletek átvételére jelenjenek meg az orsz. honv. bizottm. kiadó hivatalánál, any­­nyival is inkább, mivel már a’ Közlöny útján állomásaik mielőbbi elfoglalására utasítva voltak. Kuthy István, Debreczen april 6. 1849. k. ein. kiadó. E ladó lovak. 2—2 Három seregély szürke, 4, 5 és 7 évesek uj szerszámmal és egy könnyű nyári szekérrel együtt. A’ venni szándékozók jelentsék magukat nagyváraduteza 2205. szám alatt, Fáy­házban. 3—3 Három, eves-szürke, hámos, fiatal ló, Nagy Péterfia utczá­­ban, 971. szám a. Márton Lajosnál, szabad kézből eladó. Tudomásul. 1—1 Mele Ráfael, bűvész, fejér varázslat feltalálója ünnepé­lyes felléptét mély alázattal jelenti a’ tisztelt magyar közönség­nek, úgy szinte plasticai, mechanikai és más természet teljes tu­­dományú gépi előadásait, közelebbit a’ falragaszok hirdetendik. Debreczenben april 4-kén 1849. A’ mutatvány a’ polgári cassinoban leend. 3-3 Friss liptói túró, úgy szinte bel- és külföldi szivarok, egyébb áru czikkekkel kaphatók. KirályMihály, debreczeni füszerkereskedésében. Nyomatik az álladalmi nyomdában.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék