Közlöny, 1849. április (68-92. szám)

1849-04-14 / 79. szám

280 HIRDETÉSEK. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 153. 154, 156. | B. Szilbereisz Béla fövadász és Szilbereisz Károly hadbí­rói gyakornok vezetéknevének Jegesy-re, Lir István hadbiróí gyakornokénak Lantosi-ra és Freereich Imrének Szabadra kért átváltoztatása megengedtetvén. Szokott úton köröztetik. Debreczen april 8. 1849. 164. | B. Schulcz József 55-dik zászlóaljbeli főhadnagy vezetékne­vének Bíróra ’s ugyan c’ zászlóaljbeli Reiner hadnagyénak Szebeni-re, Bellosicz Ignácz zempléni nemzetöri őrnagyénak, Békeházira kért átváltoztatása megengedtetvén ezen engedély ezennel országszerte köröztetik. Debreczen april 10. 1849. 68 | B. Hamburger György 52-dik z.aljbeli tizedes vezetéknevé­nek L a k a t o s-ra kért átváltoztatása megengedtetvén, ezennel közhírré tétetik. Kelt Debreczenben april 5-kén 1849. £23 | B. Sztárcsevics József vezetéknevének V ilágos-ra kórt át­változtatása megengedtetvén, ezennel közhírré tétetik. Debre­cen april 5. 1849. £46. 145. | B. Kajnicsek Gusztáv 12-dik huszárezredi őrmester vezeték­­r J7ének Zólyomi— Kraininger Imrének pedig V é g h e 1 y i- 13 kért átváltoztatása megengedtetvén, ezennel országszerte hör^ztetik. Debreczen april 6-án 1849. £50 | B. Eördögh Mihály vezetéknevének Érd i-re kért átváltoz­­í^tása megengedtetvén, ez országszerte köröztetik. Debreczen, típril 7-én 1849. i«Ő. | B. Turdi Imre vezetéknevének Kemény-re kért átvál­toztatása megengedtetvén, ezen engedély ezennel országszerte köröztetik. Debreczen, april 10-kén 1849. »73. 172. 104. | B. Staffenberger János vezetéknevének Halmay-ra, Holtz- Qfel Ottó őrmesterének V a s t á j i-ra, Edelstein Ferenczónek Köves i-re kórt átváltoztatása megengedtetvón, ezennel or­­czágszerte köröztetik. Debreczen apr. 12. 1849. Á | h 9154. Köröztetósek. 3—3 A’ tiroli gyors-vadász-csapatból megszökött, következő «gyének köröztetnek: 1. Miczki Sándor, izraelita sárosmegyei születésű, hosz­­szukás arczú, gesztenyeszin hajú, tompa orrú, szabályos szájú. 2. Huber János, sachsenhauseni születésű, vallása romai Calh. haja fekete, termete alacson, orra és szája szabályos, be­szél csak németül. 3. Leirschak egri születésű, vallása r. cath. arcza hosz­­szas, szemei szürkék, szemöldökei szőkék, haja szőke, orra kicsiny. 4. Gloss Salamon, szepesmegyei születésű izraelita , haja fekete göndör, bajusza kicsiny, termete közép, járása görnyedt; beszél tótúl és németül. 5. Fischer Károly r. cath. pesti születésű, haja szőke, ba­jusz és szakáltalan, termete közép; beszól németül és magyarúl. 6. Dengg Aloiz, (helyesben Dengg Aloizia,) hajadon, gallicziai tarnovvi születésű, alacson termetű, rövidre vágott fekete hajú; beszél németül és több szláv fajú nyelveken, val­lása rom. cath. Debreczen april 10. 1849. M ószár os Lázár. hadügyminister, 160. Sz. 2—3 Gönczi Zsigmond, 43-ik h. zászlóaljbeli tisztb. őrmester, barna hajú, szakáiatlan, mintegy 18 éves, kerek pirosas arczú, beszél magyarúl, németül; több nyelveket is tudhat. — April 10-én a’ debreczeni szállító háztól elszökött, minél fogva az il­lető egyén kerestetésére ’s a’ mennyiben kebelökben feltalál­tatnék , a’ legközelebbi katonai hatóságnak való átadásra az or­szág minden közhatóságai ezennel hivatalosan felszólittatnak. Debreczen aprilhó 11. 1849. Kis Ernő, altábornagy. 168. sz. Köröztetés. Bumbáh János P. Bisztrai, Ungh megyei születés, magyar, 24 éves, Holunczak Simon, Polyánkai Ungh megyei születés, ma­gyar 29 éves, Korpanecz György Poroskoi Ungh megyei szü­letés , 20 éves; — Kucza István , Goroskóí ungmegyei szü­letés, magyar 22 éves, Kucserafka Antal T. Bisztrai Ungh me­gyei, születés 25 éves, 42. honvéd zászlóalj tartalék csapatbeli közvitézek az érintett tartalék csapattól apr. 6. Pircsröl elszök­vén, az ország minden közhatóságai a’ nevezett szökevények kerestetésére, ’s a’ mennyiben keblükben feltaláltatnának a’ leg­közelebbi katonai hatóságnak való átadásra ezennel hivatalosan felszólittatnak. Debreczen april 13. 1849. Kiss Ernő,' altábornagy. 3-3 Csőd tanítói ’s orgonázó ónekvezéri állomásra. A’ m. csengeri helvét hitvallású egyházban a’ kisebb ta­nítói, ’s orgonázó énekvezér állomásra csőd hirdettetik; ez ál­lomással következő fizetés jár: a) lakház; b) 300 ft; c) 10 kö­böl búza, d) 40—50 közt levő tanitványi két osztályzatnak lé­vén, a’ kisebb osztályzatiaktól 1 ft 12 kr, a’ nagyobb osztály­zatúiktól fejenkint 1 ft 42 kr; e) temetés díjból 30—40 ft közt a’ jövedelem; 0 két öl tűzi fa; g) mindenik gyermektől egy csirke. Ezen állomást elnyerni kívánók f. április 22-ig je­lentsék magukat, bérmentes levelükben vagy személyesen a’ ne vczett egyház fögondnokánál Ecsedi Ferencznél Csengerben. 970 1—3 Csődület mérnöki, főorvosi, sebészi barom­orvosi, bábái állomásokra. Megyénkben ürességben lévő egy mérnöki, egy főorvosi, egy sebészi, két barom orvosi, három bábái állomások csőd ut­ján lévén betöltendők, — az ezen állomásokat elnyerni kívá­nók — kiképzettségöket igazoló hiteles okirataikkal folyó évi május 20-ik napjáig első alispán Bálint Elek urnái Tasnádon bérmentes levélben va; y személyesen jelentkezzenek, hol egy­szersmind az ezen állomásokkal egybekötött illetményekről tu­domást szerezhetnek. Kelt Tasnádon 1849. mart. 28-kán tar­tott képviselő bizottmányi gyűlésből. Közép Szolnokmegye közönsége nevében a’ képviselő bizottmány. Hirdetmény: Bihar megye bizottmányának kérésére közzététetik, mi­ként Lukács Ignáczot követelőleg, Orosz Mihályt és Mezei Annát szenvedöleg illető 1837—ik évben 321. sz. a. betáblázott 1600 v. forintról szóló kötelezvény, továbbá ugyanazokat szenvedö­leg, Rozenfeld Jeremiást követelőleg illető 1845. évben 553. sz. а. betáblázott 244 ft 20 król szóló kötelező az adósok által ki­fizettetvén , és kitáblázás elölt elveszvén: ezen kötelezvények érdemében netalán követeléssel felléphető egyéneknek megjele­nési határidőül egy é t és egy hónap tűzetett ki. Debreczen april 5. 1849. 3-3 126 | B. Biharmegye bizottmányának kérése folytán közzé tétetikí miként néhai Novák Gergely árvái volt gyámnokának Gyer­­tyánfi Antalnak, az árvák vagyouait illető iratok és kötelezvé­nyek előadására a’ nevezett megye törvényszéke által megjele­nési határidőül f. évi april 24-dik napja tűzetett ki. Kelt Debreczenben, april 3. 1849. 140. | B. Heves megye felszólítása következtében ezennel közhírré tétetik, miszerint a’ megyei szolgák évenkinti ruházatára mint­egy 270 röf 7 negyed széles kék, úgy minden 3 évben hasonló szélességű 320 röf fehér posztó szükségeltetvén, az ezek kiál­lítására vállalkozó posztó-kereskedők vagy gyárosok felszólít— tatnak: hogy e’ tárgyban legfelebb f. évi junius 1-ső napjáig Heves megye alispáni hivatalnál személyesen vagy levél által értekezzenek. Debreczen april 7. 1849. 142. | B. Ung megye bizottmányának megkeresése következtében Németh Emíliát 8 esztendőtől fogva elhagyott férje Pesthy Ist­vánnak visszatérési határidőül 6 hónap tűzetik ki, azontúlra ne­mzett nő újabb házasságrai lépéstől el nem tiltathatván. Debreczen, april 7-kén 1849. 572, | lg. Megsemmisítési hirdetmény. Debreczen városa felterjesztése folytán helybeli lakos Molnár János által kiadott két rendbeli kötelezvények, jelesen az egyik 1832-ik évi jun. 16-án 287 vft 32 krról, a’ másik pe­dig 1822-ik évi jul. 24. 300 vftról szóló nevozett Molnár Já­nost szenvedöleg, ’s a’ helybeli árva pénztárt követelőleg illető; betáblázott, de kifizetés után elvesztett kötelezvények azzal té­tetnek közhírré: hogy az azokhoz igényt tartók magokat egy óv és nap alatt fennevezett város tanácsánál jelentsék, különben ezen határidő elteltével a’ fenn leirt kötelezvények kitábláztatni, és megsemmisíttetni fognak. Debreczen april 5. 1849. Hirdetmény. 2—2 Bókés-Csaba város részéről ezennel közhírré tétetik: mi­szerint a’ város minden korcsmáit egyenkint, egymásután követ­kező 3 évre bérbe adni, valamint meglevő borait’s hordóit kész fizetés mellett eladni határozta; minél fogva mind azok, kik a’ fent irt korcsmákat kibérelni, ’s az italokat megvenni kíván­nák, a’folyó év april hó 24-én tartandó árverésre ezennel meg­hivatnak. Kelt B. Csabán április 7-n 1849. Omaszta József a’ fent irt város jegyzője. 2-3. Árverési hirdetés. Folyó évi april 23-án ’s a’ szükséghez képe»t folytatólag következő napjain, Heves megyében kebelezett Tisza Nána hely­ségében az uradalmi főtiszti iródában délelőtti órákban a’ szath­­mári megürült püspökséghez tartozó következő áíladalmi java­dalmak fognak közárverós utján f. é. sz. György napjától szá­mítandó egy éves haszonbérbe kiadatni, u. m. 1. A’ tiszántúli Abád, és T. Szalók közelében Olfa-Minisitó puszta kaszáló, és legelő mintegy . . 1000 hold. 2. Tiszán inneni alsó Várfenek, vagyis Hosszu­hát puszta kaszáló, és legelő . . . 600 — 3. Felső Várfeneki puszta kaszáló, és legelő . 1000 — 4. Beretzhalom Hídvégi puszta rész kaszáló . 1000 — 5. Halászi szérö kaszáló .... 600 — б. Göböly járás, és Jajhalmi kaszáló . . 1400 — 3000 birkára való aklokkal, és cseléd lakokkal, 20 — — és dohány föld pajtákkal, és dohányos lakok­kal ellátva................................................ 7. Kocsordos kaszáló...................................... 100 8. Alsó Magyarad kaszáló, legelő, és szántó földekkel, dohány föld, és pajtákkal, takar­mányos kerttel 2500 birkára való aktokkal, cseléd lakokkal, öszvesen mintegy . . 1600 — 9. Felső Magyaradi kaszáló, és legelő . . 1200 — 10. Kis tisza közti Ravaszháti puszta egy dohá­nyos lakkal, ’s dohány földdel . . . 800 — 11. Kis tisza közti Szilosháti puszta legelő, és kaszáló 1200 — Ezen pusztai legelők, illetőleg kaszálók az ahhoz tartozó épületekkel együtt, a’ kitett pontok szerinti részletekben, vagy a’ körülményekhez képest több részeket is egybefoglalva fog­nak a’ haszonbéri árverésre bocsáttatni. A’ bérleni szándékozók, az említett javak fekvéséről, ’s minőségéről az árverési nap előtt is.az uradalmi tisztség útmutatása mellett személyes tudo­mást szerezhetnek, egyszersmind pedig figyelmeztetnek: hogy a’ kitűzött árverésre aránylagos bánatpénzzel ellátva jelenje­nek meg. Továbbá a’ kitűzött időben mintegy száz mázsa dohány, ’s több százra menő dögbirka-bőr is fog árvereztetni. Kelt Tisza Nánán apr. 5. 1849. Árverés. F. hó 18-án a’ Kállay-család mező-túri jószágához tartozó túl a’ Körösi puszta, Mező-Túron a’ tiszttartói lakban fog ár­verés útján egy vagy több évre is a’ körülményekhez képest bérbe adatni. Bérleni kívánók ezennel hivatalosok. Felszólitás. Markusovszky Gusztáv hadnagy, Haczky Kálmán hadnagy, Falusy Mihály tizedes, Péterfy őrnagy, Imredy Ferencz száza­dos, Barczay János ezredes, Kovács Sámuel főhadnagy, Garay János őrnagy, Spielenberg Gábor, Tormay Károly, Illényi György, Dobozy Mihály, Belicza Rudolf százados, özv. Gold­stein Ferenczné. Felszólittatnak, hogy a’ debreczeni térparancsnoksághoz letett leveleiket vegyék kézhez. 2842, p. ü. Árverési hirdetés. 3—3 Á’ ménesi áíladalmi tiszttartóság részéről felsőbb jóváha­gyás következtében közhírré tétetik, hogy a’ kezelése alá tar­tozó alább megnevezendő kisebb királyi haszonvételek és ma­jorsági földek f. óv november 1-sö napjától kezdve három egy­másután következő évekre f. évi május 24-én és az azt követő napokon Paulison a’ tisztartósági irodában árverésre fognak bo­­csátatni. Az árverés tárgyai: 1. Italmérési jog. a) Ó és Uj Paulis, Radna, Kiadóra, Kovasincz, Kuvin, Mé­nes, Csuver, Mondorlok, Glogovácz helységekben, ’s zimánd­­akerti dohány telepitvónyben. b) Milovai telepitvónyben. c) Trojani, d) Puszta panathi pusztákon, és e) Mikalakai helységben létező kocsmák. 2. Husvágási jog. a) Mikalaka, bj Szabadhely, Csucsér, Mondorlok helységekben levő mészárszékek. 3. Halászati jog. a) Csucsér, Mondorlok, Glogovácz ’s Mikalaka. b) Paulis, c) Szabadhely helységekben levő vizekbeni halászatok. 4. Kőtörési jog. a) Kuvin és b) Ménes helységekbeni kőtörések. 5. Majorsági földek. I. osztály II. II. IV. V. VI. VII. VIII. IX. 1021 1002 1005 1415 999 519 1117 193 298 766/1100 74 •/.... 364/.... 205/.... 250/.... 407/.... 977/.... 230/.... hold gyepés 150 640/. hold szántóföld a’ zimandi pusztán. 18 902/.... hold szántóföld az almaszeghi pusztán, és 51 59/.... hold Iapályos kivágási földek — és a’ templom ’s papiak helyül fentartott üres háztelkek a’ fakerti dohány ker­tészségekben. Á’ kvaszinczi egy, kuvini két ’s glogováczi egy uradalmi állományok. A’ csipséri erdő VI. osztályának 3—ik alosztályában ta­láltató 4 866/1600; — a’ VII. osztály 8-ik alosztályában ta­láltató 8 75/1600; — a’ III. osztály 1-sö alosztályában talál­tató ; mint szinte a’ glogováczi erdő „p o s t w i e s e n“ név alatt levő 32 1578/.... hold erdei tisztások. Yógre La-Ull nevű, solymosi ’s Hattyincz és Mihok név alatt levő kőbányák. Felszólittatnak tehát az árverezni akarók, hogy a’ fenki­­tett helyen és időben az árverésen a’ szükségelt bánatpénzzel együtt jelenjenek meg. Fölhívás. Básthy Miklós nagykállói, Thaisz Gyula aradi, Ernyey Károly kolozsvári vésztörvónyszóki jegyző urak fölkéretnek, hogy miután kineveztettek, erröli okleveleik ’s e’ részben az illető törvényszékekhez intézett kormányrendeletek átvételére jelenjenek meg az orsz. honv. bizottm. kiadó hivatalánál, any­­nyival is inkább, mivel már a’ Közlöny útján állomásaik mielőbbi elfoglalására utasítva voltak. Kuthy István, Debreczen april 6. 1849. k. ein. kiadó. 3-3 Friss liptói túró, úgy szinte bel- és külföldi szivarok, egyébb áru czikkekkel kaphatók. KirályMihály, debreczeni füszerkereskedésében. >w*ww»Mix>raKaMB<i(irv-M8lW> v ^r--»w>etT-.-nw.KU Nyomatik az áíladalmi nyomdában.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék