Közlöny, 1849. április (68-92. szám)

1849-04-17 / 81. szám

Debreczen, 81. sz. Kedd, ápi ZLONT. Kedd, ápril 17.1849. hivatalos lap. A’ „Közlöny“ hétfőt kivéve, naponkint jelenik meg. — Ára lapjainknak helyben 7 frt, és póstán négyszeri szétküldéssel hetenként 7 frt 12 kr. pp., naponkinti szétküldéssel 8 frt pp. — Felvétetnek mindennemű hirdetése, mellyek hasáb soráért 5 p. kr. vétetik. — Előfizethetni minden álladalmi postahivataloknál és a’ kiadó hivatalban Debreczenben. — HIVATALOS RÉSZ. HIVATALOS TUDÓSÍTÁSOK. Damjanics tábornok által Klapka tábornok se­gedelmével a’ Vácznál april 10. 1849-ben kiví­vott győzelemről, következő részletesebb tudósítás érkezett a’ kormányzó elnökhöz: Damjanics tábornok hadteste Veresegyházáról Szödön ke­resztül indult előre,utánna Klapka tábornok hadteste jött Csornád felől. Amaz Szöd előtt terjeszkedett ki, és Vysoczki divisiojával a’ Duna bal partján, Knézics divisiojával pedig a’ vasútvonal mellett érintkezve, a’ város ellen indult. Emez pedig jobbra vo­nult, és a’ vasút vonaltól jobbra eső, ’s szöllövel beültetett he­gyeken terjeszkedett szét. Az ellen — 2 brigada 30 ágyú és 1 rakéta üteggel — a’ város előtti sok előnnyel bíró positiokat foglalá el, és telljesen felkészülve fogadta el a’ megtámadást. — De ágyúink és roham szakaszaink megfeszített erőveli előnyomulása által csak hamar minden positioiból kiüzetett, ’s nem használt nekie támadó csa­patainkra a’Duna bal partján szórt heves rakétatüze. Roham sza­kaszaink mindig előbbre nyomultak, ’s az ellen heves harca után a’ főutczán futva hagyá el a’ várost; legszélső balszárnyát a’ vasútvonalnál Klapka tábornok úr bekerítéssel fenyegető, mi miatt szaladását kettőztette. A’ váczi hegyekre felvont ágyúinak oltalma alatt a’ Duna­­parton ugyan újra összeszedó magát, és bár a’ tér, mellyen se­regeinknek elő kelle haladni, ránk nézve nem volt kedvező, mert az ellent positióiból egy oldalmenettel a’ partokra, a’ vas­útvonaltól jobbra, lehete csak kiűzni; az arczmenet itten csak­nem lehetetlen lévén, mégis 3 ágyúpositióiból innen is elvere­tett, ’s Verőczére kelle hátrálnia. A’ bekövetkezett rósz idő és seregeink fáradtsága okozá, hogy a’ futamlót csak gyengén ül­­dözék seregeink. E’ csatábani vesztességünk csekély, — annál nagyobb az ellené, köztük egyik tábornoka Götz halálosan sebesülve fog­lyunk, — számosán lettek foglyaink, nehány tiszttel egye­temben. Három ágyú — egy tökéletes hídszertár, (Brücken Equi­page) és több ezer mérő gabonával megterhelt hajók, jutottak birtokunkba. Igen kitüntették magukat Nagy Sándor tábornok, Vy­­sockí és Knézics, Kis,Leinenger ezredesek, Czillich ésKökényesi alezredesek, seregeiknek mély belátással pá­rosult vezetése által. De mindezek felett tünteté ki magát Földváry Ká­roly alezredes, a’ 3-dik honvéd zászlóalj parancsnoka, ki e’ nap hőse vala. Előbb a’ lengyel légió zászlóaljával, később sa­ját zászlóalja zászlójával kezében, rohant ő megvetve a’ du­­napartról záporként hulló golyókat és rakétatüzet, roham csa­patainak élén előre, és elhatároza az ütközetet. A’ derék al­ezredest a’tiszti kar a’ legvitézebbb magyar harczfi­­nak czimezi. A’ tábornok őt a’ másod rendű érdemjellel fel di­­szesittetni kéri. Kelt Debreczenben apr. 16-kán 1849. A’ kormányzó elnök meghagyásából* 1991. B. Görgey tábornok ’s ideiglenes fővezér f. hó 10. este 8 órakor kelt jelentése, ugyan ezenhadi munkálato kró 1: Vácz ma déli órákban Damjanich tábornok vezénylete alatt, 4 órányi csatásás után, részünkrőli csekély veszteséggel, bevétetett. Áz ellenséges parancsnok Götz tábornok nehéz se­besülten fogva lett. Azonkívül számos tisztek és közvitózek ré­szint elestek részint sebesültek; többen foglyokká is lettek. Egy része a’ kivert ellenségnek hajókon kelt át a’ Dunán, mellynek túlsó jobb partján állomást vön. Elfoglaltatott egy ágyútaraczk és számos egyéb hadi eszköz. A’ fő hadi szállás még ez nap Gödöllőről Váczra téte­tett át. Aulich és Gáspár tábornokok seregökkel Dunakesz és Czinkotáról Pest felé erős szemlegezésre (recognoscirung) in­dulván ki, 2 órányi ágyúzás után ismét állomásukba visszatér­tek, az ellenség pedig Pestre vonult. Naponta hozatnak a’ fötáborba számos foglyok, podgyá­­szok, szekerek, lovak és élelmi szerek, mi által az ellenség te­temesen károsúl. Fővárosi tudósítások szerint az ellenség már 6 nap óta hordatja Budára ’s tovább podgyászait, sebesülteit ’s betegeit. Pest városa lakosságának hangulata ügyünkre nézve egy­­átaljában igen kedvezőleg mutatkozik. Mi pedig illeti hadsere­günk szellemét, ez minden hü hazafiui kebel valódi megnyug­tatására szolgálhat. Bátorság, kitürés, lelkesedés és forró hon­­szeretet minden alkalommal a’ legmagasztasbban tanusittatik; azért büszkén tekinthet elárult ’s keményen sanyargatott édes hazánk e’ hü fiaira, kiknek hősies lelke és erős karja képes le­­end a’ valódi szabadságot kivívni, és a’ hont nagygyá ’s boldog­gá teremteni. E’ magasztos erényeket és valódi harczias tulajdonokat, mellyektől a’ honnak minden egyes harczosa buzog, közörömül ’s megnyugtatásul a’ nép közt nyilváníttatni kérem. A’ főparancsnok a’ vitéz magyar sereghez. | Győzelemről győzelemre hordjátok zászlójitokat. Dicső tét- | tek hirdetik vitézségteket, bátorságtokat. Mint hősök kezdettétek meg a’ haza megszabadításának szent müvét, mint hősök befogjátok szerencsésen végezni. Nagy dolgok történtek már, még nagyobbaknak kell tör­ténniük, hogy síép hazánk igazán szabad és szerencsés le­gyen- .. Örömmel, büszkeséggel nézek bátor szemetekbe, csodá­lattal szemléltem kitürésteket a’ háború nehézségiben, ’s ki nem mondható dicsérettel hajlok meg vitézségtek előtt, melly nagy őseitekre méltó tettekkel a’ magyar nevet örök időkre felma­­gasztalandja és titeket a’ világ legbátrabb seregei közt első sor­ba teend. Vezéretek a’ szeretett haza nevében mond köszönetét nék­­tek feláldozó vitézségtek és hüségtekért. Előre a’ győzelemre’ Főhadiszállás Váczon april. 10. 1849. G ö r g e i, tábornok. A’ szabad Magyarhon hadseregéhez! Éve múlt, mióta az alkotmányos Magyarhon felelős had­­ügyministerségével megbizatám. Nem vártam, nem kerestem. Most hazám kormányának kezeibe teszem le azt. És ön­érzetével a’ hűn és igazán teljesített kötelességnek lépek vissza az egyszerű polgár szerény állásába. Azon nehéz napokban, midőn e’ hont megsemmisítéssel fenyegette az idegen elnyomás: megálltam helyemen hűségesen. És a’ vezetésem mellett keletkezett hadsereg az ősi di­csőség ’s szabadság hiv védelme lön. Hazám istene elhagyja érnem a’ boldogságot, hogy e’ nemzet, szabaditóit üdvözlendi védeiben; miként elhagyta ér­nem eddigelé, hogy megtört erőm számára nem maradt lel szen­­tebb kötelesség, mint hatalmasb karoknak adni helyt. Társaim! az agg bajtárs bucsufájdalmában, az emléke­zett hiv érzései ’s a’ kebel leghöbb szerencse kivánatai kisé- i rendik diadalmas zászlóitokat. Számomra a’ legtisztelöbb emlékjel a’ ti vitézségtek, ’s leend azon tökély, hová testületetek felvivni fog. És ti, ne feledkezzetek meg teljesen ősz bajtársatokról, ki i kevesebb szerencsével, mint hűséggel álla őrt, a’ szabad Ma­gyarhon védalkotmányának bölcsője mellett. Debreczen april 15. 1849. Mészáros Lázár. Hefler József tüzérörnagy és a’hadügyministerium tüzér­ségi osztály főnökének, azon hadi érdemei, vitéz és tapintattel­jes működésiért, mellyeket a’ perlaszi sáncsok ostromlása és az erre következett perlaszi véres ütközet, úgy a’ zsigmondfalvai és tomasováczi sánczok két rendbeli megtámadása alkalmával szerzett és illetőleg tanúsított a’ katonai érdemjelek harmadik osztályával feldissesittetett. Debreczen april 15. 1849. M éssár o s L áz ár. hadügy minister, RENDELETEK. 5635. e. Az ideiglenesen Nagy-Kállóban székelő rögtön Ítélő ve­gyes törvényszék által kérdés intéztetvén a’ honvédelmi bizott­mányhoz az iránt: váljon azok, kik a’ vésztörvényszékek meg­alkotása előtt lettek honárulási vád miatt elfogva, illetékesen ezen törvényszékek által itéltetendök-e? ’s általában megkere­sést intézett az említett törvényszék a’ bizottmányhoz, hogy ha­­tárostassék meg a’ határvonal, meddig a’ törvény­szék bíráskodási köre kiterjed ’s a’ mellyen túl nem. Minél fogva a’ fenebbi kérdésre nézve átalános szabályéi ’s minden vésztörvényszékek által követendő zsinórmértékül ezennel megállapittatik: Mikép mindazon honárulási váddal terhelt egyének, kik» a’ vésztörvény meghozatala óta foglaltak ei^> habár tetteik a’ törvény keletkeztét megelőzte időre esnének is, ezen rögtön Ítélő bíróság eljárása alá tartoznak. ’S ép azért a’ törvényszéknek nem a’ tény mikori elkövetése, hanem a’ befo­­gatás idejét kell mindég szem előtt tartani, Kelt Debreczenben, april 14. 1849. A’ honvédelmi bizottmány. lg | 682. Az ország minden tör vényhatóságaina k. Tapasztaltatván, miként az újonnan felállított rögtön íté­lő vegyes törvényszékekhez, az illető vádlottak, gyakorta min­den okiratok, sőt a’ bűntény megnevezése nélkül is küldetnek, mi által, nem csak az annyira szükséges gyors eljárás akadá­lyoztad, hanem az álladalom költségei is szükség felett szapo­­rittatnak; ugyan azért, a’ honvédelmi bizottmánynak folyó év, ’s hó 13. e. | 5549, sz. a. kelt rendelete következtében, az or­szág minden törvényhatóságai oda utasittatnak, hogy a’ rögtön ítélő törvényszékek eljárása alá tartozó vádlottakat, ugyan azon törvényszékekhez az eset hű leírásával, ’s szükséges próbákkal együtt küldjék át; egyszersmind, ha az illető törvényszékek ál­tal okiratok, tanúk kihallgatása, vagy előállítása iránt mcgke­­restetnek, azokat haladék nélkül felelet terhe alatt rögtön telye­­siteni szoros kötelességüknek ismerjék. Kelt Debreczenben apr. 16. 1849. Nagy Károly, igazságügyi osztályfőnök, j A’ magyar hadseregek fővezére következő „Szózatot“ bocsátott a’ vitéz seregekhez: KINEVEZÉSEK. A. 9823. sz. , A’ honvéd sereghez kineveztetnek. A’ 16-dik huszár ezredhez Másod századosúl: Apagyi József czredbeli főhadnagy. Föhadnagyo k úl: Beretvás Farkas ) ..... Mészáros Benő ) ezredbeh hadnagyok. Hadnagyokúi. Procopius Hugó ) ...... Omaszta Ferdinánd ) ezredbeli altisztek. A’ mármorosi önkintes zászlóaljhoz. Hadnagyúl: Szöllösy Lajos 9-dik honvéd zászlóalj tizedes. Folyó április hó l-ö napjától számítandó ranggal és illet­ménynyel. Mészáros Lázár, hadügyminister. 6841 | F. g. Sándor József Baja város egyik menekült tanácsossát f. h. 1-töl számítandó illetménnyel a’ tárczámhoz tartozó polgári gaz­­dászati osztályban segéd fogalmazóul neveztem ki. Debreczen­­aprilis 10-én 1849. Mészáros Lázár, hadügyminister. T | p. 9481. Csolnoky Alajost a’ nagyváradi ruhabizottmányhoz hadna­gyúl neveztem ki, f. évi martius 16-tól járó illetmény nyel. Debreczen, april 11-én 1849. Mészáros Lázár, hadügyminister. 5549 | e. Az ideiglenesen N. Káliéban székelő röglönitólő vegyes bírósághoz Madách Pál bírónak kineveztetvén, felhivatik, állo­másának hova előbbi elfoglalására. Kelt Debreczenben april 13-án 1849. a’ honvédelmi bizottmány nevében. Igazítás. A’ Közlöny 78-dik számában a’ 15-dik hu­szárezredhez hadnagyúl kinevezett Szalánczy Sándor helyett hibásan Szeneczei volt közölve, mi ezennel kiigazittatik. / NEMZETI GYŰLÉS. hs*»f|lö 1 eges közlés a’nemzetgyűlés april 15-ki üléséről. Mészáros Lázár hadügyminister pályájáról lelépett. Az elősorolt okokat, miket a’ hadügyministeri tárcza letételére bírták, a’ ház méltányolván, a’ lelépést elfogadta, eddig szerzett érdemeinek teljes elismerése ’s méltánylása mellett a’ képvise­lők sorába visszalépett tiszta keblű ősz bajnokot és becsületes hazafit altábornagyi ranggal feldiszesitvén. Nem különben há­lás köszönetét mondott a’ ház a’ volt honvédelmi bizott­mánynak is hazánk legvészesb perczeiben kitüntetett siker­­dus kormányzatáért! Nyári Pál képviselő indítványára Lovas­­sy László, a’ hajdani zsarnok kormány eme áldozata, sor­sának enyhítése végett kormányunk figyelmébe ajánitatott. Több kérdés alatti képviselők folyamodványai az igazoló választmány­hoz tétettek át. Többeknek eltávozási engedelem adatott. Ás igazoló választmány jelentése nyomán Bereczk városa uj követ­választása, mivel az nem a’ ház engedelinével történt, inegsem­­misittelyón, a’ város uj követválasztásra utasittatni rendeltetett. Az elsoN^isza gőzhajózási társulatnak segély nyujtatni hatá­­joztatutt^^* CXXXIX. ülés a’kópvíselőházba n april 14- én d. e. »s. 11 ór. elnök: Almássy r á’T”'^****^ v Jegyzőkönyv hitelesítés után. Drágos János; Képviselők! A’mai nap, úgy hiszem sokkal fontosabb, mintsem hogy annak jelentőségét kiemeli) szükséges ne lenne. (Közbeszólások) A’ mai ülés sokkal ünne­pélyesebb, sokkal nagyszerűbb, mintsem hogy azt illy kis kör­ben tartsuk meg, hol kevesen férnek el. — A’ dolog jelentősé­ge tehát igényelvén, hogy a’ kópviselöház a’ tárgyhoz méltó komolysággal intézkedjék, hogy lárma és tolakodás a’ terem­nek szűk köre miatt ne történjék, miután a’ nép nagyobb része a’ nagy templomban van, kívánom határozatilag kimondatni, hogy a’ mai ülés ott tartassék. E 1 n ö k: Ha a’ kópviselöház kívánja, általmehetünk. (Ma­radjunk !) A’ mai ülés tárgyát kormányelnök ur fogja előadni, tehát bevárjuk öt. (Szünet). Kossuth kormányelnök megérkezvén. BeszeJános: Képviselők! A’nagy templomban több ezer ember van. A’ mik a’mai ülésben mondatni fognak, áj latos érze­lemmel sovárogja hallani a’ nép, mellynek képviselői vagyunk; a’ mi ma itt történik, kívánatos, hogy minél több szájról szájra hangozzÓK szerte az országba; itt alig vagyunk egy pár szá­zan ; a’ karzatok üresek; oda át pedig a’ nagy templomban eze­­rek várakoznak. Felszólítom tehát a’ képviselőket, menjünk ál­tal, és hirdessük a’ valót ezerek ’s ezerek előtt. (Helyeslés.) Elnök: A’ház kívánsága következtében a’mai ülést a’ reform, nagy templomba teszem által. A’ képviselőház tagjai a’ nagy templomba átmenvén. E1 n ö k: A’ ház tisztviselőit felszólítom, hogy azon pado-81

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék