Közlöny, 1849. április (68-92. szám)

1849-04-18 / 82. szám

és elismeri, miként azon lelkűletet is jellemet, mdlyet kifeje­zett indokaiban, igen is elérti, és látja, miként uj wiágottüz polgári érdemeinek koszorújába. A’ hadügyminiskr hogy vitte a’ dolgokat, nem kell más cominentár és próba, mint fegyvereink eredménye. Ez meg fogja mutatni az utókornak, hogy minő hadíigyminister volt Mészáros Lázár, ki alatt, úgy szólván, Ma­gyarországnak egy olly fegyveres ereje tudott lábra állani, és olly eredménynyel működni, hogy a’ régi magyar vitézség híré­nek és dicsőségének megfelel, és ellenségeinknek rettentő. (Igaz!) Én nem akarom bővebben fejteni, szólni fog arról a’ história, hanem azt hiszem, minden képviselőnek véleményét mondom ki: hogy a’ ház fejezze ki teljes, osztatlan elismeré­sét, hazafiui becsülését, és őszinte hajlandóságát, ’s tiszteletét a’ mi igen kedves társunknak! — (Zajos taps, és éljenzés.) Mészáros Lázár: Mielőtt barátomnak mondása vég­zésbe menne, kérem a’ hazát ki nem felejteni, hogy ón a’ haza nélkül nem tehettem volna semmit is. Palóczy László: Mindazokban, miket Bezerédy Ist­ván elmondott, én is, mint mindenki, osztozom; hanem én a’ ház­nak nagylelkűségére appellálva Bezerédy indítványát tovább óhajtanám terjeszteni, és határozni. Ugyanis meg lévén az ö ér­deme ismerve méltányosan, uraim! nekünk kötelességünk nem csak szóval köszönni, hanem mutassuk meg iránta tiszteletünket és hálánkat egy kissé bővebben is. Ugyanis az ö nemes lelke tiszta lelkiismerete mit eszköxlött ? tömérdek bajai, ’s gondja* voltak, és bár néha nem úgy ütöttek ki számításai, mint ö akar­ta volna, az a’ bal sors, nem az ö hibája volt, de különben igen sokat tett a’ hazának, és miért ? azért a’ nyomorult ministeri fi­zetésért ! hány fiatalabb tisztek mint ő, «lőtte vannak rangban: ő mindig szerény és magát hátra tartó volt, akkor is midőn a’ hadi dissjelek kiosstattak, szerénységből visszahúzta magát; ezt közönyösen nézzük ? Nem tehetünk többet ? — azt a’ ház nemes lelküságe nem engedheti meg. Indítványozom, hogy mi­dőn hálánkat nyilvánítjuk, kiáltsuk ki őt egyhangúlag a tábor­nagynak. (Átalános helyeslés, ’s éljenzés.) Kazinczy Gábor: A’ nemzet, képviselői határozatá­ból tegnap átlépte az alkotmányos élet egyik Rubiconát, a’ hon­nan visszatérés többé nincs, ’s a’ hol uj szabad életet fog kivív­ni, ’s hiszem, hogy fog is okvetlen; és midőn a’ szabadság ’s nemzeti függetlenség terén az első lépést megtette , ezen első lépést az első magyar független ministerium mutatta fel, ’s az el­ső magyar független ministerium elporlott, mint ha az épületnek ivei egyenkint szakadoznak el. Ezen kormányzati hatalomnak utólsó tagját, tisztelt lelépett hadügyminister urnák személyé­ben látom, mint egy megjelelni azt, hogy e’ nemzet megma­radt a’ törvény határozatához híven rendületlenül mindaddig mig az uralkodó ház önkénye le nem erőszakolta azon térről mellyet megvédeni akart; hanem azon állás egyszersmind az egyéni legszentebb tiszteletnek érzését kell, hogy keltse azon férfiú iránt, kinek szaviat imént hallottuk. — A’ nemzetre jö­hetnek borongó és szép idők; ha borongó idők lesznek, lehetlen, hogy emlékezete meg ne maradjon azon férfiak irányában, kik pályatörők voltak kezdetén nehéz munkáinknak; ha szép idők, lesznek, lehetetlen, hogy hálátlan legyen a’ nemzet azok iránt ki k veszélyeztettek mindent azért, hogy a’ népet az Ígéret föl­dére eljuttassák. — A’ kezdett elsőlépés sok kísérletekkel, a’ kísérlet sok nehézségekkel jár, hanem az erő az, a’ melly a’ baj­nok legnagyobb koszorúja. Tisztelt hadügyminister urnák, ha valakinek e’ hasában, legnehezebb állása volt. A’ többi, a’ pol­gári hatalom, tért látott maga előtt, földet, a’ melly földnek megvoltak elemei, a’ hol csak a’ rendező elemnek volt feladá­sa; hadügyminister urnák nemcsak rendezni kelletett, hanem kellett teremteni is; és ha a’ teremtés munkája sok rommal és kísérlettel jár, az nem azon becsületes akaratnak, hanem a’ kö­rülményeknek bűne vagy ezeknek mellőzhetlen ragasztéka. Én azt hiszem, hogy a’ hadügyminister urra nincs nagyobb magasz­talás, mit felmutathatunk, mint az, hogy a’ kezdemény nehéz munkájában sokan zsibongták körül gyanúsításokkal és rágal­makkal azért, mert érezték saját magokban, hogy nem érde­mesek lábszijját megáldani, és zsibongták ollyanok körül, a’ kik nem mertek felemelkedni addig, hova őt a’ nemzet köz­tisztelete helyheztette. És ha van valaki, a’ ki kevélyen állhat fel a’ jelen idők fergetegeiben, Mészáros Lázár az (Igaz.) Mert fi ellenében a’ kisszerű gyávaság, a’ nyomorék ámitgatás, a’ gyáva mystificatio ellövöldözte minden fegyverét, de csak azért, hogy Mészáros Lázár felmutathassa a’ nemzetnek azt, hogy gyémántszerü jellemén az illy fegyverek csorbát nem ejthetnek, és felmutathassa azon tiszta öntudatot, mellynól tisztábbat társai közűi mai napig senki nem tud felmutatni. Azt hiszem tehát, hogy a’ jelen időben tömjénezésnek ideje nincs; de jaj annak a’ nemzetnek, mellynek «’hálára emlékezete nincs. Nemcsak jegy­zőkönyvi marasztalásokban kell nyilatkozni a’ nemzetnek, nem­csak elzendtilő igékben, hanem azt hiszem, hogy a’ ház becsü­lete parancsolja, és polgári kötelességét teljesiti akkor, hogy ha a’ köz élet egyik legkitartóbb, de legszerényebb ’s legmagasz­­tosabb jellemű bajnokának megadja azon kitüntetést — de hibá­san mondtam, nem kitüntetést, rég megérdemlett hálát ’s elis­merést, — mellyet az előttem szóló Palóczi László képviselő ba­rátom indítványozott, és a’ mihez ón vallásos elismeréssel járu­lok. (Éljenzés!) Elnök: A’ ház elfogadja Palóczi László képviselő ur indítványát ? (Elfogadjuk, Éljen Mészáros Lázár altábornagy.) A’ jegyzőkönyvbe be fog menni hálás elismerése mind azon ér­demeknek és hazafias tetteknek, mellyeket Mészáros Lázár a’ | ministerial!» idő alatt olly kitünőlog működve elkövetett; — | 30 í továbbá, a’ kormány oda fog utasittatni, btgj , 2 altábornagyí czimetjiieki adja meg. (Helyeslés). KubinyiFerencz: Elismerési öl lévén szó, azt tar­tom, szellemi tekintetben alig lehet nagyobb jutalom az elisme­résnél ; azt tartom, a’ midőn a’ kormány változott, ’s uj aeránok nézünk elébe, nem felejtkezhetünk meg a’ honvédelmi bi­zottmányról is. (Igaz!) Azt hiszem ha a’ honvédelmi bi­zottmány a’ vész perczeiben nagy szolgálatokat tett, megér­demli, hogy teendőinek megszűntével, a’ ház hálás köszönetét ’s háláját jelentse ki a’ honvédelmi bizottmány irányában. Ez indítványom. (Közhelyeslós.) Elnök: Ezen indítványt is elfogadja a’ képviselöház, minek következtében ez is jegyzőkönyvbe fog tétetni. Nyári Pál: Engedje meg a’ ház nekem, hogy egy in­dítványt tehessek, a’ mi ugyan csak egy egyént illet, de a’ melly a’ jelen pillanatban igen nagyfontosságu. Keserű a’ visszaem­lékezés azon időkre, a’ midőn Magyarhonban az önkény ural­kodott, a’ midőn lezárta a’ szót, le akarta lánczolni a’ gondola­tot; keserű a’ visszaemlékezés, mondom, azon időkre, hanem kellemetes ha túl érzi magát azon veszélyes helyzeten az egyén, annyival inkább a’ nemzet. Ezen időből mutatok fel egy példát, Lovassy Lászlót; ismeri mindenki, sokat beszélni történetéről nem szükség, alig megemlíteni a’ háznak, ’s hogyha e’ pillanat­ban visszaemlékezve a’ múltakra, vissza nem adhatja is e’ ház ezen szerencsétlenül járt egyénnek azt, a’ mit tőle a’ zsarnok­ság elvett, legalább ismerje kötelességének a’ nemzet, hogy ne engedje utczai koldusnak és nevetség tárgyának kitéve lenni. Én most második levelet ksptam, a’ levél elegendő bizonyítvány, orvosi bizonyítványra nincs is szükség, felhívom a’ házat: ren­deljen Lovassi Lászlónak pensiót. (Helyes.) Elnök: MéPóztatnak talán nekem meghagyni, hogy a’ár­mányt felhívjam, gondoskodjék Lovassi Lászlóról? (Helyeslés.) * Bemutatom a’ háznak Deáki Sámuel Zilah városi kópsfi selö megválasztásáról szóló jegyzőkönyvet. Nemkülönben Mark­­hot János nyitramegyei képviselő, a’ kinek maga igazolása vé­gett 14 napi határidő adatott, bemutatja igazolására szolgáló okait; parancsolja a’ ház, hogy felolvastassék? (Az igazoló bi­­bizottmányhoz tétessenek át.) Át fog tétetni. Ulyefalva város közönsége Gál Dániel képvisölőjót, itt nem léte miatt igazoltatni kéri. Úgy szinte Petricsevics Horvát Dániel magát igazolni kívánja. Ezek is az igazoló bizottmánynak kiadatnak. (Helyes.) Félegyház közönsége kéri Gyapoli puszta tulajdonos Man­­del Lajossal fenálló szerződésének könnyebbitósét ’stb. Úgy szinte A’Debreczenben kinevezett hivatalnokok azon pótlék—díjjá— kát, miket a’ Pesten kinevezett tisztviselőknek méltóztattak meg­határozni, kérik magoknak is meghatároztatni. Miskólczi Katalin, előbb Bogdán Lajosné, ezelőtt Benkö Elekné és gyermekei kérnek elveszett urbériségök kárpótlásá­ért előlegezést. (Kérvényi választmányhoz tétetik át.) Martonfi Károly Bácsmegyei képviselő három héti eltávo­zásra kér engedelmet, jószágai elfoglaltatása miatt akarván oda futazni. (Megadatik.) , Fosztó Ferenc« alsófehérmegyei képviselő, azt adja elő, hogy az ellenség Erdélyben szétdulta minden vagyonát, vagy négy hétre engedelmet kór. (Megadatik.) Madarász József, fehérmegyei képviselő, egéssóge helyre állítása tekintetéből minthogy neki minden tavaszkor fördőt kell használnia 6 heti szabadságot kér. (Jól van.) Fekete Lőrinc«, ungi képviselő orvosi bixonyitványnyal igazolja, hogy beteges állapota ollyan, hogy okvetlen fördőt kell használnia, hosszabb időre akar eltávozni. (Jól van.) Boczko Károly békésmegyei szarvasi képviselő, ország­gyűlés kezdete óta még otthon nem volt, kór négy hétre enge­delmet. (Megadatik.) Papfalvi Szilárd pedig szinte szabadságot kér azon oknál fogva, mert Kun Gothárd hunyadmegyei főispán által fel van szólítva arra, hogy ö mint lelkész nagy befolyással lehet az oda való lakosságra, tehát ott a’ béke és csend helyreállítására mű­ködjék. (Helyes, megadatik). Még az igazoló választmánynak van jelenteni valója. Dobolyi S. előadó olvassa az igazoló bizottmánynak Bereczk választó közönsége ujabbi követválasztása tárgyába» jegyzőkönyvet. Bereczk városa teljes közönségének idei február 36-kán kelt bizonyítványából az tetszik ki, hogy az említett választó kö­zönség, idei január közepén innét a’ ház engedelmóvel eltávo­zott előbbi képviselője Fejér János helyébe, ki házi terhes kö­rülményei miatt képviselői tisztéről választó közönsége előtt le­mondott, főjegyző Gábor Imrét ujabbi képviselőjének megvá­lasztó. Melly ujabbi választást a’ bizottmány igazoltatónak nem tekint azon okból, mert az nem történt a’ képviselöháznak illy választásokat megelőzni kellető intézkedése nyomán. Mivel azon­ban Fejér János képviselő a’ házhoz Bereczkröl idei febr. 33. intézett, ’s ide később fel is hatott nyilatkozatában egy időre, miként maga kifejezi, képviselői állomásáról lemondott, a’bizott­­mány ezen képviselőt nemcsak ideiglenesen, minek törvény sze­rént értelme nincs, hanem átalában lemondottnak tekintvén, szük­ségesnek véli, hogy a’ ház a’ bereczki választó közönséget egy újabb követválasztásra szokott módon felszólítsa. (Helyes.) Kovács Lajos: Nekem a’ felolvasott bizottmányi vé­leményre csupán egy kis észrevételem van, t. i. az, hogy ne­künk a’ követ lemondására kimondott véleményt tovább magya­rázni, a’ mint ö tette, nem lehet; ki kell mondani azon követ irányában, hogy senkinek közülünk egy időre lemondani nem lehet. De ha ő ezi n tévedést tette, nem tartom helyesnek, hogy a ház oda magyarázza, mintha végkép lemondott volna. Meg kell mondani, hogy itt nem ismerünk egyebet el, hanem vagy végképi lemondást, vagy jöjjön ide. De miután lemondásában egyenesen azt mondja az igazoló bizottmány véleménye szerint, hogy egy időre mondott le, mi azt nem magyarázhatjuk oda, hogy végkép lemondo't. Én e’ tekintetben nem tartom az iga­zoló bizottmány véleményét helyeselhetönek, hanem mondjuk ki azon követnek, hogy az egyidörei lemondásnak helye nincs, ha­nem vagy végkép mondjon le állásáról, vagy pedig teljesítse kötelességét. Dobolyi Sándor. A’bizottmány vélekedésében csak annyi van, hogy ezen ideiglenes lemondásnak törvény szerint nincs értelme, ezt ki kell mondani, tehát lemondottnak tekinti. Kovács Lajos képviselő indítványa szerint, hogyha e’ háznak ab­ba be kellene egyveledni, az következnék, hogy ha a’ törvény ellen egy képviselő oda haza intézkedik, a’ háznak aként kell intézkedni: ez nem áll, a’ törvény tiszta, lemond a’ képviselő, másként nem, mint átalánosan. Kazinczy Gábor: Tartsa meg a’ház azon hatalmat, a’ mellynek kezelésé* a’ törvény bízta reá, ’s ez abból áll, hogy tagjainak sorsa, állása felett csak ö maga és senki más nem ren­delkezhetik. A’ képviselő az én értelmezésem szerint máshol, sem egy időre nem mondhat le, mint csak a’ képviselöház előtt. Az illető választókerület képviselőjének megválasztásához nem foghat máskint, mint a’ háznak utasítása nyomán. Azon úri em­ber innen csak eltávozásra kért engedelmet; mit csinált vá­lasztói előtt, egy időre mondott-e le vagy nem, az elöltem tel­jesen nyomatéktalan dolog. A’ képviselőnek itt kell lemondania, vagy ha túl maradna azon időn, mellyet a’ háztól nyert, ’s ma­gát igazolni nem tudja, a’ háznak ezen esetben szabadságában •"áll, hogy a’ képviselők számából kitörölje. Hanem azt hiszem, hogy itt a’ ház egyenesen hatalmáról fogna lemondani az igazo­ló bizottmány véleményének elfogadása által, ’s én magam is azokhoz járulok, a’ kik azt mondják, hogy mind addig ezen vá­lasztás érvényességét elismerni nem lehet, mig a’ ház maga is az elválasztást meg nem rendeli. Elnök: Az igazoló bizottmány azt mondta, hogy ezen választást helyeselni nem lehet, hanem utasítani kell a’ kerüle­tet uj választásra, ’s csak abban rejlik a’ különbség, hogy a’ bi­zottmány az ideiglenes lemondást úgy veszi, mint vógképi lemon­dást. És még figyelmeztetem a’ házat arra, hogy ezen képviselő ur nem otthon mondott le, hanem itt, mert ideiglenes lemondá­sát ide intézi; tehát a’ kérdés a’ körül forog, el akarj a-e a’ ház a’ lemondást fogadni. Zeyk József. A’ háznak semmiben annyira óvatosnak nem kell lenni, mint épen abban, hogy a’ követi állás sérthetet­lensége mindenesetre fentartassék, és minél inkább, most egye­dül a’ ház azon constituált hatalom az országban, a’ mellynek az ország függetlenségét fentartani kötelessége, annálinkább min­den egyes tagjai függetlsnsógét a’ legszigorúbban megóvni kö­telessége mindenkinek. Itt a’ bizottmány előterjesztésében ket­tő mondatik; először az, hogy azon követ, a’ ki a’ lemondott követ helyett választatott, el nem fogadtatik, — és ebben osz­tom a’ bizottmány vélekedését; de megvallom a’ bizottmány második előterjesztésében egy logikai hibát látok rejleni. Azt mondja t. i. a’ bizottmány, hogy miután törvényt* len és el nem fogadható az ideiglenes lemondás, ebből az következik, hogy tehát ezen ideiglenes lemondás, örökös lemondás. Ez nem ált. A’ logika helyes szabályai szerint az áll, hogy miután az ideiglenes lemondás nem törvényes, tehát el nem fogadható, ’s az illy ideiglenesen lemondott képviselő helyett mást választani nem lehet, hanem, ha akar, vagy mondjon le örökre, ha látja, hogy kötelességének nem tehet most eleget, vagy pedig tegye kötelességét; ’s ha örökre lemondott, ’s a’ ház a’ kerületet uta­sítani fogja más képviselő választásra, csak akkor lehet más képviselőt választani. De honnan tudja meg ezen tévedésben levő követ azt, hogy ideiglenesen nem lehet lemondani Azt hiszem azon tévedésért, hogy nem tudta azt, miként ideigle­nesen lemondani n«m lehet: öt a’ képviselők sorából kitörölni nem lehet. (Tovább.) Elnök: Kiván-e még valaki hozzá szólani ? (Nem. Sza­vazzunk.) Tehát szavazás utján fogjuk eldönteni. Az első kér­dés mindenesetre az lesz, hogy az igazoló bizottmány véle­ménye helyeseltetik-e vagy nem ? a’ kik helyeslik álljanak fel. (Többség ) A’ többség helyesli. Palóczy László olvassa a’ kérvényi választmány jelentését a’ tiszagözhajózási igazgatóság folyamodása iránt: „Gróf Andrássy Gyula az első Tisza gözhajózási társaság alelnöke; annak előterjesztésével, hogy miután a’ mondott tár­saság Londonban, 8600 font sterlingért, egy „Debreczen“ ne­vezetű gőzhajót csináltatott, ’s annak alkuszerinti ára 3 4 részét ki is fizetvén; Lonbonból bizonyos helyre már el is szállíttatva a’ hátralevő i/4 rész kifizethetésére, minthogy a’ részvényes tár­saknak kint lévő 100,480 pftokat, a’ haza és ennek polgárin mos­tani körülmények között be nem szedheti: a’honvód. bizottmánytól 5 0/0 kamat fizetés mellett, hat holnapra 50 ezer forintokat kért és 30 ezer ftkat nyert is ugyan; de olly feltétellel, hogy a’ köt­­levelet aláíró választmány tagjai, a’ kezességet, saját minden ingó és ingatlan javaik lekötése mellett, vállalják magukra, a’ honvédi bizottmány elömutatott hátirati utasításából is a’ nemzeti képviselöház előtt azért esedezik, hogy magában az említett jó erős és alkalmatos gőzhajóban,’s a’részvényeseknél kint lévő és majdan beszedendő tetemes sommában, elegendő biztosítása le­hetvén a’ közálladalomnak, a’ kötlevelet aláírandó társasági vá-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék