Közlöny, 1849. április (68-92. szám)

1849-04-19 / 83. szám

fiietsch György, Alhadnagy. Hadnagyokul: Schmiedt Antal, Scheffel Ferencz, Péterfy József, Rekevényi Celesztin, Halász Károly, tűzmesterek. Szekerász hadnagyúl: TormayKá­roly, szolgált huszár tiszt. Rang és illetmény april 16-tól 1849. Debreczen april 17. 1849. Mószáros Lázár, ideiglenes hadfigyminister. C | t 1383. szám. Trebelsberger János tüzér főhadnagy, a* Hatvan és Horth mellett kivívott győzelem alkalmával magát kitüntetvén, Görgey fővezér úr által april 1—töl számítandó rang 6a illetménynye századossá neveztetett ki, melly kinevezés ezennel közzététetik. Debreczen, april 18-án 1849. Mészáros Lázár, ideigl. hadügyminister. A. 9988 szám. Kineveztetnek: A’ csondgrádmegyei egy éves gyalog önkéntesekhez. Századosokúi: Éder István, Elek István, Jeney József, Szilágyi Gusztáv. Föhadnagyokúl: Balogh Lajos, Schéner Diénes, Kertész László, Horváth József. Alhadnagyokul: Blázsik Márton, Kolumbán Miklós, Fehérváry Imre, Fehér Károly, Jeney Károly, Belipzay László, Némethszegi János, Bogovits Mátyás, Bánhidy József, segédtiszt. A’ csongrádmegyei egy éves lovas önkénytesekhez F ö százados okúi: Peliczay Pál, Komocsay Mihály. Alszázadozokúl: Már Ferencz, Verner Pál. Föhadnagyakil: Zubek László, Zsivkovits István, Mikecz Pál, Jurenák Miklós. Alhadnagyokul: Imrei László, Reszler József, Schéner Gyula, Kása Antal. A’ csapat parancsnoksága által megalapított ranggal. Alezredesül: Kökényessi, 65. honv. zászlóaljbeli őrnagy. Őrnagyul: Huszoczy, 25. z.aljbeli százados, Április hó 6-tól számítandó ranggal és illetmónynyel. A’ 15-dik zászlóaljhoz Föhadnagyúl: Báthory István z. a. hadnagy. Hadnagyúl: Papp Ferencz z. a. őrmester. Április hó 10—töl számítandó ranggal és illetménynyel. Kelt Debreczenben april 16-án 1849. Mészáros Lázár, ideiglenes hadügyminister. A. 9452. Bossányi Ferencz főhadnagy, egri katonai kóroda parancs­nokáéi ezennel kineveztetik. Debreczen april 17. 1849. F. g. 10031. Berzevitzy József számvevő tisztet, a* székely hadsereg­nél hadi biztossá f. hó 1-től kezdve kineveztem. Debreczen april 16. 1849. Mészáros Lázár, ideiglenes hadügyminister. A. 10,255. sz. Kineveztetik a* 41-ik honvédzászlóaljhoz, Semsey Alajos nemzetöri főhadnagy, április hó 16-tól számítandó rang és illet­ménnyel. Mészáros Lázár, ideiglenes hadügyminister. 10543. Görgei tábornok úr kinevezése folytán megerösittetnek: A’ táborkarhoz; Ezredesül: Beyer N. alezredes. Századoséi: Tóth József, főhadnagy. Rang és illetmény april 1-sft napjától számitandó. Debreczen april 17.1849. Mészáros Lázár, ideiglenes hadügyminister. Kineveztetik a* táborkarhoz. Századoséi: Albert Károly, táborkari főhadnagy. Rang és illetmény april 16. számitandó. Debreczen april 17. 1849. Mészáros Lázár, ideiglenes hadügyminister. A. s. 9130. Görgei tábornok úr által telt kinevezés folytán megerősitetnek A’ 9-ik huszár ezredhez. Föhadnagyúl: Fekete Lajos, ezredbeli hadnagy. A’ 39—ik gyalog ezredhez. Századosul: Nettpall Ignácz, főhadnagy. Föhadnagyúl: Szabó Ferencz, hadnagy. Ifadnagyúl: Kiss Gáspár őrmester. A. s. 9979. Kineveztetik a’ 8-ik huszár ezredhez. Föhadnagyúl: Naszkovics János, volt nemzetörségi segéd tiszt. Rang és illetmény april 16-tól számitandó. I g a z i t á s. A’ 10. huszár ezredhez kinevezett Mezey al­ezredes keresztneve nem László, hanem Károly lévén, as ezen­­nelkiigazittalik. Debreczenben april 17. 1849. Mészáros Lázár, ideiglenes hadügyminister. ADAKOZÁSOK. 3688 | e. Szabolcs megyei K.-Varsány, N.-Varsány, B. Aranyos, Pap, Kárász, és Gemzse helységek helvet vallásu községei, va­lamint a’ kárászi és gemzsei rom. kath. községek egy egy ha­rangot , összesen 8-at ajánlottak fel a’ haza szükségeire, fogad­ják érette a’ nemzet köszönetét. Nem különben Csanád megye bizottmányának értesítése szerint Csanád helysége egy más fél mázsás harangját tette le a’ haza oltárára. Kelt Debreczenben april 17-én 1849. A’ kormányzó elnök meghagyásából. 9374 | F. g. Debreczenváros közönsége kővetkező ruhanemüeket aján­dékozott a’ harezban sebesült honvédeink számára: 567 új ing, 750 ócska használható inget, 550 haszonvehetlen inget, 572 új gatyát, 845 ócska haszálható gatyát, 382 haszonvehetlen gatyát, 2837 ócska lep. 1711 vánkoshajat, 62 párnatokot, 1 ócska osz­­lányt, 87 ócska törülk. 1 dunyhahajat, 3 rósz pokr. 3 paplant, 1 madráczot, 1 szalmazs. 32 röf szalmazsákra való vászont, 483 font rongyot, 83 zsebkendőt, i ft tép. 71 párnát. — Minélfogva az ajándékozó közönségnek köszönetemet kijelentem. Kelt Debreczenben april 11. 1849. M é s z ár os L á z á r, hadügyminister. F | g. 9833. Lukács Jánosné 6 új inget és 6 új gatyát, Világos Rozá­lia 11 db pólyát, egy névtelen 1 ft tépést, Kardhordó Elize 4 i. 4 g. 2 ít tépést, 12 db sebkötő ruhát a’ nagyváradi ruhabi­zottmánynál ajándékképen tettek le, mellyekért is felhiva érzem magamat a’ haza és kormány nevében szives köszönetemet nyil­vánítani. Debreczen april 14-én 1849. Mészáros Lázár, ideigl. hadügyminister. 10507. | F. g. Farkas Luiza a’ sebesült honvédek számára 2 paplant, 2 pólyát és fél font tépést ajándékozott, melly szives ajándékáért vegye a’ lelkesítő a’ kormány köszönetét. Debreczen április 17-kén 1849. Mészáros Lázár, ideiglenes hadügyminister. F. | g. 9844. Sós Gábor a’ debreczeni katonai kórház számára 20, a’ honvédek fehérneműjére pedig 10, összesen 30 pftot ajándéko­zott; melly nagylelkű és szives udományzásértaz illetőnek nyil­vános köszönet szavaztatik. Debreczen april 15-én 1849. Mészáros Lázár, ideigl. hadügyminister. F. | g. 9658. A’ haza szükségei fedezésére: kormánybiztos Ötvös Mi­hály neje 6 ing és 6 lábravalót; Müller kisasszonyok 1 csomag tépet, 2 lepedő és annyi párnahajakat adományoztak; Murvay Ignácz 67-dík honvéd zászlóaljbeli tizedes 5 pengő forint leté­telével járult. Fogadják tehát a’ lelkes hölgyek, úgy a’ derék honvéd a’ kormány szives és elismerő köszönetét. Debreczen april 12. 1849. Mészáros Lázár, hadügyminister. 10,107. | F. g. Szilágyi Lajosnó, született Dávidházy Eulália Király-Da­­róczról Szathmár vármegyében a’ honvédek számára 12 inget, 12 lábravalót ajándékozott: mellyért is a’ haza és kormány ne­vében köszönet nyilváníttatik. Debreczen april. 14. 1849. Mészáros Lázár, hadügyminister. F. | g. 10098. Azon 152 ft és 19 kr.kért v ez. mellyek Szabolcs megyé­ben a’ szerencsétlen debelliácsiak felsegéllésére begyfijtettek, és általam rendeltetésök helyére elküldettek, fogadják a’ lelkes adakozók és gyűjtők a’ haza és kormány nevében elismerő kö­szönetemet. Debreczen april. 16. 1849. MószárosLázár, ideigl. hadügyminister. Szekeres János, luezi ref. lelkész, buzgó hazafi, híveitől 108 pár fejér ruhát és 4 lepedőt gyűjtött össze a’ hadsereg szá­mára. Gencsy Krisztina, az első alispán lelkes leánya pedig is­mét 17 inget, és 19 gatyát varrt maga azoknak, kik véröket ontják a’ szabadságért. Megjegyzem ez alkalommal , miképen e’ vidéken már több ezer fejér neművel áldozott a’hazafiak szives készsé­ge, ’s azoknak nevei, kik megnevezésöket nem ellenzik, annak idejében közzé fog tétetni. Nagy része a’ kötelességteljesités csendes öntudatában találja örömét, de a’ hazának ismerni cse­lekvő híveit kedves dolog. Miskolc», april. 14. 1849. Szemere Bertalan, Szegedvárosi polgárnőknek a’ várbeli rongyos horvát foglyok számára fehérnemüek ada­kozása. A’ város által kirendelt küldöttség általadon 15 inget, 17 gatyát, hat pft, mellyen vétetett 7 i. 7 g. Frank Jánosné asz­­szony 1 i. 1 g. Valdinüllerné asszony 8 i. 2 g. Csuha ezredesné asszony 2 i. 2 g. Détsiné asszony 3 i. 3 g. öszvesen 36 i. 32 g I Honvédek számára: Frum Mátyás szegedi polgár új 3 i. 3 g. | Hofferné asszony új 4 i. Monczet György új 20 i. 20 g. Toron- | tálmegye botsári nöegylet új 35 i. 35 g. és mosott 11 i. 11 g. l 9 és félfont tép. 9 db sebkötőt, 2 lepedőt. Torontálmegye Né- 1 met Csanád közönsége 100 i. 66 g. Béba-közönség gyüjtemé- J ; nye 62 i. 69 g. 10 ft tép. 28 db leped. 4 db vánkost. Család nöegylete Gurányiné asszony 2 i. 2 g. Kuntzné assz. 2 i. 2 g. Praiszterné assz. 3 i. 3 g. Vimmerné assz. 3 i. 3 g. Nagyszent- Miklósról átalános gyűjtemény küldöttség által 430 i. 339 g. másfél font tép. 24 db sebruhát, 4 pár kapez. 1 db zsákot, 1 fegyvert. Összesen 711 i. 585 g. 21 ft tépet. A’ kiadások ekképen történtekaz ajánlott fc­­hérnemüekböl: A’ horváth ’s rácz foglyoknak nyugtatvány mellett ada­tott 36 ing, 32 gatya. Kórháznak nyugtatvány mellett átadatott avultak 107 ing. 114 gatya, mosott 11 ing. 11 gatya. 19 font tépés. Sebkötő 9 darab. Lepedő 30 db. Vánkos 4 db. Kraszsc­­nits Sándor főhadnagynak ki a’ ruhatárt átvette, átadatott nyug­tatvány mellett 457 ing. 362 gatya, sebruha 24 db. kapeza 4 pár zsák 1 db. Szeged, apr. 7. 1849. Korda J ános, nemzetőri parancsnok. 1001 | H. Debreczen város tanácsa, a’ haza jelen sorsa iránt több Íz­ben bebizonyított meleg részvétét, legközelébb még azzal is ne­veié ; hogy az Erdélyi hadseregnél táborzott nemzetőrségtől visszahozott nagyobb mennyiségű gyógyszer-készletét, tépetet, és rongyot, a’ hadügyi egészségi osztály rendelkezése alá adta át. Miért is midőn az osztály köszönetét nyilvánítaná, egész ö­­römmel kijelenti azt is, hogy Debreczen városa azegésségiügy gyámolitásához mind azt, mit tőle a’ haza igényelhetett, teljes készséggel megtette. Flór Ferencz, egésségi osztályfőnök. 999 | H. A’ czibakházi kórházi parancsnokságnak f. évi april 13-án tett jelentése szerint a’ nöegyesület 30-ik számú ivére adakozás utján öszvegyült kórházi tárgyak közül a’ czibakházi, t. sz. mi­­klósi és m. túri tábori kórházak részére tisztelt Rutkay-Kossuth, Ludovica asszonyság által következő készlet szállíttatott u. m. 196 párna, 520 lepedő, 4 derekalj, 470 ing, 482 gatya, 305 törülköző, 13 paplan, 53 kötő, 90 szalmazsák, 7 párnahaj, 20 font tépet, 574 font ócska vászon, 45 font ócska rongy. A’ tisztelt nöegylet legtöbb jutalmat érez ugyan nemes feladata sikeresitósében, azonban legyen szabad mégis a’ fen­­tisztelt nemes keblű asszonyság és nöegyletnek ezen újabb buz­galmáért az egésségi osztály nevében hálás köszönetemet nyil­vánítanom. Kelt Debreczenben april 15. 1849. Flór Ferencz, egészségi osztályfőnök. 9998 | H. 983. Turner Ferencz 69-ik zászlóalj főorvosa jelentése szerint gr. Török Napoleonnö született gr. Sztáray Paulina a’ neveiett zászlóalj számára, egy jól felszerelt bádog szekrényt, több font legfinomabb tépetet, 16 keresztkötőt, ugyanannyi pólyát, ’s e­­gyéb vászondarabokat ajándékozott. Melly adományozásért a’ ha/.áját fonón szerető grófnőnek, valamint a’ fenneveaett zász­­lóalji főorvos — úgy az egészségi osztály nevében is hálás kö­szönet nyilváníttatik. Kelt Debreczenben, april. 14. 1849. FlórFerencz, egészségi osztályfőnök. 10169. | s. t. 992. Barbarits János h.szoboszlói gyógyszerész a’ 36—ik hon­védzászlóalj parancsnokságának jelentése szerint, a’ 62-ik hon­­védzászlóalj- tartalékosztálya, nem különben az 53-dik zász­lóalj betegei részére kiszolgáltatott gyógyszerekért járó 49 ft 35 kr p.pbeni öszveget elengedvén, a’ haza oltárára tette le. — E’ nemes példát midőn az egész országnak, ’s különösen a’ honbeli polgári gyógyszerészeknek, a’ hadügyi egésségi osz­tály bemutatná; egyszersmind legszentebb kötelességét véli tel­jesíteni akkor, midőn a’ fentnevezett gyógyszerésznek, a’ haza és szenvedő harezfiak nevében hálás köszönetét nyilvánítja. Kelt Debreczenben april 15. 1849. Flór Ferencz, egészségi osztályfőnök. Staincz Lajos zeleszi prépostság uradalmi számtartója alul­irt hivatalnál, egy szuronyos katona fegyvert, szuronytok és töltéstáskával együtt ajándékozott az álladalomnak. Az orsz. rendőri hivatal. Özvegy Baksay Dánielné születet Komáromi Éva asszony­ság, alulirt hivatalnál a’ sérült honvédek számára 1 derékaljat, 1 paplant, 2 párnát, 2 lepedőt paplanra való csipkével, két alsó lepedőt, két fodros párnahajat, és két sáhos törülköző kendőt ajándékozott az állodalomnak. Debreczenben apr. 17. 1849. Az országos rendőri hivatal. A’ katonai kórház részere nőm kezéhez küldött Vass Pál— né egy lepedőt, négy törülközőt, Yintze Miklósnó három inget, három lábravalót, Saitl Ambrus két inget két lepedőt, Bayler Ist­ván két inget két lábravalót, Kálmán István egy inget egy lepe-, döt, egy párnahajat, Nagy Theréz Makó Gedeonné Vitkáról négy inget négy lábravalót, két lepedőt, három törülközőt, hét és fél font tépetet. Nemes szívből származott ajánlatukért vegyék ada­kozók sérült honvédeink hálás köszönetét. Debreczenben april 18-kán 1849. Tikos István, tanácsnok. BELFÖLD. Temesvár, martius 27-én. Hogy fognak soraim ön­­hez polgár szerkesztő eljutni, ’s mikor — nem tudom, — én hazafi kötelességemnek esmérera a’ magyar közönséget tudósí­tani helyzetünkről, ’s azokról mik e’ vidéken a’ magyar seregek kivonulása óta történtek. Seregeinket a’ vadráczok csordái követték, ’s a’ merre mentek pusztítás, öldöklés, rablás nyomai láthatók. Temesben az Arity család ris termesztő pusztáját egészen elpusztították, a* ris őrlő malmoknak csak falai állanak, az öntöző csatornáknak csak helye látszik — az idei rist melly mintegy 8000 mázsa le­hetet elrabolták, szóval minden mi csak használható volt vagy elvitfftett, vagy öszveroinboltatott — Gorove István képviselő gattaji birtokát egészen feldúlták, angol kertét egészen ki vág­ták — marháját ’s a’ lakházban volt gyönyörű bútorzatot ma­gokkal vivén, hasonló sors érte Karácsonyi Guido szép bánlaki kertjét ’s kastélyát, Csekonits Jánosnál nem érkeztek pusztítani, mert a’ temesvári katonaság még elég korán jött oltalmára, csak méneséből 17 darab legnemesebb lovat vittek el. — Török-

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék