Közlöny, 1849. április (68-92. szám)

1849-04-04 / 70. szám

Debreczen, 70. sz. Szerda, ápril 4.1849. KÖZLÖNY, hivatalos lap. A’ „Közlöny“ hétfőt kivéve, naponkint jelenik meg. — Áralapjainknak helyben 7 frt, és póstán négyszeri szétküldéssel hetenként 7 írt 12 kr. pp., naponkinti szétküldéssel 8 frt pp. Felvétetnek mindennemű hirdetése, mellyek hasáb soráért 5 p. kr. vétetik. — Előfizethetni minden álladalmi postahivataloknál és a’ kiadó hivatalban Debreczenben. — HIVATALOS RÉSZ. KINEVEZÉSEK. E. | h. ü. 7488. sz. Áz országgyűlés f. évi martius hó 23-án tartott ülése ha­tározata alapján, Bem József tábornok ur, Nagy-Szeben bevétele, a* verestoronyf dm^aT^íraT egyesült osztrákorosz had­sereg szétverése által a’ magyar nemzet körül kivívott halhatlan érdemeiért, martiushó 15-kétől számítandó ranggal és illet­ménynyel altábornagygyá kineveztetett. Ugyanazon határozat folytán a’ hálás magyar nemzet Bem József altábornagy urat, fönebb elősorolt érdemeinek elisme­rése jeléül, a* katonai érdemjelek e Is ö o sz tályá val feldi— szesítette. Kelt Debreczenben, április hó 3-án 1849. M észáros Lázár, hadügyminister. 8634. szám. A’ magyar honvédsereghez ki n e v ezt e tn e k: Alezredesül : Igmándi Sándor, 8-dik zászlóaljbeli őr­nagy. Órnagyúl és a’ 41-dik honv. z.aljhoz parancsno­kéi: Barcza Boldizsár, z.aljbeli legidősebb százados, martius hó 16-tól számítandó rang és illetménynyel. Órnagyúl és a’ nó­grádi honv. z.aljhoz parancsnokéi: Jakabfalvy százados, f. április hó 1—töl számítandó rang és illetménynyel. A’ 13-dik honv. z.aljhoz századosúl: Grájziger Rudolf z.beli főhadnagy; számfeletti főhadnagyéi és segéd­tisztül: Sztráva Miklós 33-d. z. a. hadnagy; főhadna­gyéi: Maiéter Sándor z. a. hadnagy; hadnagyéi: Perlaki Geiza z. a. őrmester. A’ 26-ik honv. z.aljhoz főhadnagyéi : Beöthy Sándor 10-d. z.beli hadn. Az 53—ik z. aljhoz hadnagyéi: Mercse Lajos z. a. őrm. F. április hó 1-től számítandó rang és illetménynyel. Az 50-ik honv. z.aljhoz s z áz ados okéi: Vécsei Lajos, Aranyos József, z. a. főhadnagyok. Főhadnagy okúi: Kalla József, Bagáti Ferencz, Fila Pál, Adámkovich Antal, Legény Mark, Váli Béla, Öry Dénes, z. a. hadnagyok. Hadnagyo­kéi: Tablaniczki, Ráezki, Valla, Bodnár, Maraközi, Piványi, Dienst, Vénig, z. a. őrmesterek. A’ 4-d. honv. z.aljhoz századosúl:Draszkovich lengyel legiobeh föhadn. A’ bécsi légióhoz Erdélyben hadnagyokéi: Becsei Ede, Cziriák György, Ágoston Pál, őrmesterek. Martius hó 21- től számítandó rang és illetm. A' pozsoni vadászszázadhoz századosúl : Lugasy Ru­dolf múlt évi dec. hó 11-től. Főhadnagyéi : Hakler József, f. évi febr. hó 2-tól. Hadnagyokéi: Rogner Antal febr. 2- tól, Bernauer Ferencz mart. 1-től számítandó rang és illetm. A’ lengyel vadászcsapathoz hadnagyéi: Danzinger Já­nos, csapatbeli őrm., mart. 1 i—löl számítandó rang és illetm. A’ hatvani1 szabad mozgó gyalogcsapathoz s z áz ad ősö­kéi : Pogrányi Sándor volt öukénytes föhadn., Kopier Károly, Dömsödi Ferencz, nemzetöri századosok. Főhadnagyokéi: Nyíri Vilmos 43-d. z. a. hadn., Balog Sándor liadfolyamhallgató, Péterfi József 3-d. z. a. őrmester, Bojtsi Endre, pesti legiobeli segédtiszt, Végsei Sándor nemzetöri hadn. Alhadnagyokéi: Böszörményi Gyula, 3-d. z.beli tizedes, Kossúth András, volt őrm., Kék István. Margó Dénes, volt őrmesterek, Lörinczi Imre, n. ö. hadn., Sas Rezső, Csillag András, Veisz Antal, Gergelyi Ferencz, Egyházi Bálint, volt őrmesterek, Bencze György, had­­folyamhallgató, Kendelényi István volt őrmester. F. évi martius hó 14>—tói számítandó rang és illetm. Dadány Pált, Lehelhuszár ezredb. főhadnagyot, Kiss altá­bornagy úr mellé segédül kinevezem. Vékey Zsigm. főhadnagyot és a’ 12-d. hadosztály karse­gédjét f. apr. hó 1-töl számítandó ranggal és illetménynyel ezen­nel s z á z ad o s ú 1 kinevezem. Mészáros Lázár, hadügyminister. A. | 8347. sz. Bem altábornagy által tett előléptetés szerint megerösittetnek. Az i-ő székely gyalog ezredhez. Századosokéi: Bialis László és Fodor Ignácz, rang és illetmény martius 15-től; Madarász Lajos, rang és illetmény mart. 21-től. Ezredbeli főhadnagyok. Főhadnagyokéi: Adám András, Csató Antal, Petres Antal és Csató József rang és illetmény mart. 15-től. Lestyén Lajos, rang és illetmény mart. 21-töl. Ezredbeli hagynagyok. Hadnagyokéi: Partik Lajos, Bajko Mátyás, Adám Ta­más, Szalás Antal, László Dávid , Császár Bálint, Györgyfi Sán­dor, Petke Pál, Bene Ferencz és Kontsag Márton ezredbeli őr­mesterek. Rang és illetmény márt. 15-től. — Domokos István. Roth József, Balás Márton, Bárdossy Szilárd és Bállá Albert ez­redbeli tizedesek. Rang és illetmény mart. 21-töl. A’ 2-dik székely ezredhez. Századosokéi: Pap Ferencz, László Károly, Szár Dániel, Szabó László, Dávid Péter, Gyárfás Lajos és Vass István, ezredbeli főhadnagyok. Főhadnagyokéi: Fejér Ignácz, Péterfy György, Dávit Lajos, Szilágyi Ferencz, Nagy József, Jána Benedek, Bereczki László, Barabás István, Nagy Pál, Kovács Gábor és Lázár Mihál]r ezredbeli hadnagyok. Hadnagyokéi: Vatán György zászlós, Uzoni Elek, Csomafay István, Maxay János, Kovács Lajos, Simon János, Ba­rabás Mihály, Berde Áron, Gidofalvy László és Túri Gergely ez­redbeli őrmesterek. Rang és illetmény mart. 21-tól. A’ 8-dik huszár «ezredhez. Századoséi: Tury Károly ezredbeli főhadnagy. Az 6—ik huszár ezredhez. Századosokéi: Csóbel Pál és Lörincz József ezredbeli főhadnagyok. Rangjuk és illetmény mart. 21-töl. A’ 37-dik gyalog ezredhez. Századosokéi: Scheifele Ede 5i-ik gyalog ezredbeli főhadnagy. Leutenhuber János ezredbeli főhadnagy. Rang és illetmény mart. 15—töl. Főhadnagyokéi: Marreck György, Mészáros Lajos és Pap Döme ezredbeli hadnagyok. Rangjuk mart. 21-től. A’ székely huszárokhoz. Föszázadosél: Gabisányi József alszázados. A’ 10-dik huszár ezredhez. Századosúl: Maróthy János. Főhadnagyéi: Fábiáni József hadnagy. A’ szatmári csapathoz. Századoséi: Oszlányi Péter. Hadnagyokéi: Máli Lajos, Madarassy István, Csabai : gnácz, Gschenek György, Dcmjén Gábor, Horváth Adám és Ka­nizsai Endre. Rangjuk és illetmény mart. 21-től. M és zár os Lázár, hadügyminister. A. s. 8568. Kineveztetik Őrnagy él, és a’7-ik hadosztály inten­dánsául : Scholczer Károly a’ 9—ik huszár ezredbeli számvevő százados april l-ö napjától számítandó ranggal és illetmény nyel. Debreczen april 1. 1849. Mészáros Lázár, hadügyminister. F. g 6975. Az utászkar 3-ik zászlóaljához Hegedűs János ügyvéd, számvevő segédnek hadnagyi ranggal april 1-töl kezdve kine­veztetett. Debreczen mart. 30. 1849. Mészáros Lázár, hadügyminister. F. g. 7703. sz. Az 1-sö számú szegedi tábori kórház irodájában Steiner, áttétele következtében megürült számvevő segédi állomásra Freund Fülöp írnok léptetett elő. Illetménye april 1-töl kezdődik. Mészáros Lázár; hadügyminister. A. s. 8576. Kineveztetnek az 5. huszár ezredhez: Föszázadosél: Bátorfy Károly, Vidos Márton, ezrb. alszázadosok. Századosokéi: Puók János, Bálint József. Főhadnagyokéi: Peresy Antal, 14-ik h. e. hadnagy, An­­dráskay Gyula, Jancz János, Németh György, Udvarhelyi János, ezredb hadnagyok. Hadnagyokéi: Vidos Elek, Taysy Ti­­mot, Zarka Ede, Mészáros József. Rang és illetmény april 1-töl 1849. Mészáros Lázár, hadügyminister. F. g. 7984. sz. A’ n.-váradi ruhabizottmányhoz Csolnoki Alajos számvevő segédnek, f. hó 16. kezdve kineveztetett. Debreczenben mart. 30.1849. Mészáros Lázár, hadügyminister. A. 8546. Újlaki Ede százados a’ nyíregyházi kóroda parancsnokául ezennel kineveztetik. Debreczen, április 1. 1849. Mészáros Lázár, hadügyminister. 906. g. 1849. (1—3.) RENDELETEK. A’ magyar hadsereg minden fő vezérségei, hadosztály, dandár, ostromhad, — hadmegye, ezred ’s zászlóalj parancs­nokságai, ’s azok vezénylete alatt levő hadtestek hadbíróságai, ezennel oda utasíttatnak: hogy ezentúl a’ hadi bünvád perek­­beni eljárási, és a’ múlt 1848-ik évi nov. 29-ről 8992 | 288 n. ö.t. sz. a. a’ hadügyministerium meghagyásából, az országos nern­­zetörségi tanács által, úgy ennek alapján módosítólag az e’ f. évi mart. 1-röl 541 G. sz. a. újra kiadott rendszabályok értelmében legyenek szigorú következményt maga után vonó felelet terhe alatt, kezelendők a’ hadsereg fegyügyei: u. m. Őrmestertől lefelé, bármelly hadseregbeli egyén ellen le­folyt ollyan bünvizsgálati perek, mellyekben a’ múlt 1848-dik évi October 6. d. kiadott fegyhatalmi szabályok 14-dik §-a sze­rint a’ büntetés öt évi fogságot túlhaladólag, vagy halálra mon­datik ki, eredetben az ítélettel és a’ vizsgálat alapját tevő iro­mányokkal együtt az ítélet kihirdetése előtt, felül vizsgálás és helybenhagyás végett, a’ katonai feltörvényszékhez küldendők be. — Továbbá: A’ rögtön itélöszéki eljárás utján lefolyt perek mindazál­tal eredetben a’ vizsgálat alapját tevő irományokkal együtt pe­dig csak az Ítélet végrehajtása után legyenek felül vizsgálat vé­gett a’ feltörvényszékhez beküldendők. A’ honárulási, hamis pénzverési, közhitelű papirosok meg­hamisítása, és párviadali bűntényekért indított, úgy minden rész­­rehajlatlan katonai bíróság előtt lefolyt, és azon perek, mely­­lyeknél ámbár az Ítélet halálra szól, megkegyelmezési okok fordulnak elő, szinte kivétel nélkül, valamint a’ legsélyosb bűn­tények legközelebbi megkisértését tárgyazó perek is, mellyekre a’ hadi törvények nyilván halálos büntetést rendelnek, az Ítélet kihirdetése előtt, felülvizsgálat végett a’ feltörvényszékhez fel— terjesztendök. A’ törzstisztek és századosoktól lefelé minden főtisztek felett a’ tábori hadosztályok, és a’ hadmegyei főparancsnoksá­gok gyakorolják a’ törvényes vizsgálatot, és hadi törvényszé­kek megrendelési jogát: azonban az ezek ellen lefolyt per a’ vizsgálat alapjául szolgáló irományokkal, és az ítélettel együtt az ítélet kihirdetése előtt hasonlóul felülvizsgálat, és megerő­sítés végett, a’ feltörvényszékhez terjesztendő fel. Az önálló parancsnoksággal felruházott törzstisztekre nézve pedig a’ tábori főparancsnokok, a’ fövezérségnek teendő elöleges bejelentés után a’ tudomásukra jött bűntényeket a’ fel­törvényszéknek körülményesen feljelentik, a’ honnan aztán a’ bűntény minőségéhez képest a’ további törvényes vizsgálat, és a’ hadi törvényszék megtartása elrendeltetik, az illyen lefolyt bűnvádi per ezután az irományokkal együtt felülvizsgálat és az Ítélet megerösi ése végett hasonlóul eredetben a’ feltörvény­­székhez terjesztendő fel. Egyszersmind értesíttetnek, hogy csak a’ felülvizsgálat után megerősített, és végrehajtás végett az első bírósághoz visszaküldött ítéletek, egyedül a’ hadi igazság ügyi osztály meg­keresése következtében e’ hadügyministerium katonai osztálya által, nem pedig az első bíróságok által tétethetnek a’ Közlöny lapban közhírré. Kelt Debreczenben mart. 31-kén 1849. Mészáros Lázár, hadügyminister. 1745. | B. WoronieczkyJózsef, herczeg, alezredes, kormá­­nyilag nyert abbeli felhatalmazása, miszerint vadász csapatok alakítása nekie megenged teteit, a’ honvédelmi bizottmány múlt márczius hó 19—ki 3429. | e. szám alatti jóváhagyása folytán ezennel a’ hadügyministerium részéről fölfüggesztetik. Nevezett alezredes ur részéről e’ tárgyban netalán történendő intézke­dések tehát, eleve érvényteleneknek nyilváníttatnak; különösen pedig tilalmaztatik akármelly pénztárbóli pénzöszvegek e’ vég­ből részére történő kiszolgáltatása, melly utóbbi esetben maga az illető pénzkezelő leend kárpótlásra szorítandó. Végül megjegyzendő, mikép többször nevezett alezredes­nek, minden mellék személyzet nélkül, Bein altábornagy úrhoz átkelni megengedtetvén, saját személyére nézve ugyan annak alárendeltetek légyen. MészárosLázár, hadügyminister. Bojthor Endre, a’ képviseleti háznak f. évi april 2-án 967. sz. a. hozott határozatánál fogva országos iroda-igazga­tóvá neveztetett. A lm á si P ál, a. elnök. HIVATALOS TUDÓSÍTÁS. 1772. B. Az ellenség múlt hó 26-án túlerővel támadta meg ’s szorította vissza a’ magyar elöőröket Verbiás és Laturkánál. Bangya,35-ik honv. zászlóalji őrnagy, előre tudósí itatván, váratlan megjelent A. Vereczkén , honnan megérkeztét hallván az ellenség, lehető gyorsasággal visszavonult. 28- án azonban Bangya őrnagy támadta meg a’ gács határ­szélen tanyázó ellenséget, ’s porig égetett egy általuk védelem­re elkészített kocsmát; rémülve futott meg az ellenséges csa­pat, ’s hogy a’ netalán további üldöztetést elkerülje, fölgyujtá kis seregünk előtt Klimecz gácsországi falut. 29- én folytatá a’ nevezett őrnagy működését, megrohan­ván Krivkát, mellynek lakói az ellenséggel szétfutottak. A’ győztes sereg a’ 35—ik honvéd-zászlóalj, az ismeretes Zrínyi csapat. Debreczen april 3. 1849. Stein, ezredes vezér-segéd. Igazítások. A’ mart. 14. Közlöny 52. számában a’ 73—ik zászlóaljhoz történt tiszti kinevezésekben több hibák csúszván be, mellyek ekképen igazittatnak ki. Századosokéi: Fornszek Adolf 32-ik z.-aljbeli fő­hadnagy, f. év febr. 1. számítandó rang és illetménynyel. Szász Gusztáv, Szentpétery Miklós, z.-aljb. főhadnagyok. Hadnagyokéi: Szentgyörgyi Imre, Lászloffy Bogdán, Kala­­tai Zsigmond, z.-aljbeli őrmesterek. Rang és illetmény mart. 1. 1849. Az első áprilisi Közlöny 68. számában, Perczel Mór tá- 70

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék