Közlöny, 1849. április (68-92. szám)

1849-04-25 / 88. szám

88. äz. mmLON hivatalos lap. Szerda, ápril 25.1849 Y, A’ „Közlőn y“, hétfőt kivéve, naponkint jelenik meg. — Ára lapjainknak helyben 7 frt, ót póstán négyszeri szétküldéssel hetenként';7 frt 12 kr.’pp., naponkint! szétküldéssé 8 frt pp. — Felvétetnek mindennemű hirdetése, mellyek hasáb soráért 5 p. kr. vétetik. — Előfizethetni minden álladalmi postahivataloknál és a’ kiadó hivatalban Debreczenben. — HIVATALOS RÉSZ. K. | 5683. FIG1ELMEZTETÉS és RENDELET. A’ „Pesther Zeitung“ czimü lap f. évi april 15-kén meg­jelent számában, herczeg Windischgraetznek april 16-án kelt abbeli hirdetménye foglaltatik: miszerint az ellenség hadi költ­ségeinek fedezésére 5, 10, 100, és 1000 ftos utalványok Ma­gyarország közjövedelmeire forgalmi eszköz gyanánt kényszeritett kelettel ki fognak bocsáttatni, mel­lyek minden közpénztáraknál érezpénz helyett teljes névszerinti értékökben, ’s szintúgy magán forgalomban is minden fizeté­seknél elfogadandók leendenek. Az e’ részbeni minták szerint ezen utalványok mind két oldalukon nyomtatva lesznek, és pedig előlapjukon magyar, hátlapjukon német irattal. Az ellenség a’ hadi költségek fedezéseire képtelenségét önként elismervén, ollyatén forgalmi eszközhöz folyamodik, mellyet olly valamire alapit, a’ mi nem az 5 tulajdona, ’s azzá soha sem is leszen, t. i. Magyarország közjövedelmeire. Az az adósságot csinál más vagyonára. Az ellenség maga is teljesen átlátja, miképen illyetén alapnélküli utalványainak hitelt nem szerezhet, ’s ez okból azoknak kényszeritett keletet mer paran­csolni , ’s pedig az érezpénz teljes értékéhez hasonlót Hogy a’ közönség még inkább elámíttassék, ’s a’ fent em­lített becsnélküli papirosok, ha máskint nem lehet, itt ott csaló­dásból elfogadókra találjanak, az ellenség ezeket magyar nyel­ven nyomatja. A’ trónvesztett és száműzött osztrák ház, melly mig a’ magyar trónuson töretett, számos éveken át vonakodott a’ magyar nép igazságos kivánatát betölteni, ’s a’ magyar arany és ezüstből vert pénznemeket magyar körirattal ellátni, jelenleg ön maga azon ravaszsággal él, hogy haszontalan pénzutalványait magyaréi nyomatja, ’s szántszándékkal óvatosan kerüli ezen utalványokat az osztrák sassal elláttatni, reménylvén, hogy az ol­vasni nem tudó miveletlenebb emberek között akadand olly együgyüekre, kiket akkint sikerülend megcsalnia. Ezen cselekedet a’ legundokabb csalás nemek közé tar­tozik. A’ Windischgraetz-féle 5 és 10 frtos utalványok mintáin azon aláírások ki nem jelelvék, mellyekkel ezek el fognak lát­tatni, a’ közönség nagyobb elámitására azonban az ellenség hi­hetőleg ugyanazon aláírásokat fogja használni, mellyekkel a’ magyar pénzjegyek ellátvák: t. i. Völgyi Ferencz főpénztárnok és Endrei Endre ellenőr aláírásait. A’ magyar nemzet függetlenségi nyilatkozata ugyan már magában foglalja az ellenség minden illy vétkes tetteinek kár­­hoztatását, mindazonáltal nehogy valaki tudatlanság miatt meg­­csalattassék, a’ kormány kötelességének ismeri egy részről a’ közönséget jó eleve figyelmessé tenni azon károkra, mellyek az érintett minden érték nélküli utalványok elfogadásából rá há­­romlanának, más részről ollyatén eszközökhöz nyúlni, mellyek által az ellenség vétkes czélja meggátoltassék. Ugyanazért a’ fent említett utalványokat semmit érőknek ’s csalárdoknak nyilvánítván, rendelem: hogy azok sem a’ közpénztároknál, sem pedig magán for­galomban el ne fogadtassanak. Ki ezen utalványokat elfogadná, vagy épen azokat kiadni merészelné, a’ nemzet függetlenségi nyilatkozatában foglalt ha­tározat értelmében is akkint fog tekintetni, mint a’ ki az ellen­ségnek hazánk ellen intézett pártütő czéljainak kivitelét elő­mozdítja , következéskép mint honáruló fog tekintetni és bün­­tettetni. Kelt Debreczenben, ápril 22-kón 1849. Kossuth Lajos, s. k. az ország kormányzó elnöke. KINEVEZÉSEK. A. 11,260. A’ kormányzó elnök tli* jóváhagyása, és megerősítése foly­tán Boross Ignácz táborkari őrnagy folyó évi april hó l-ő nap­jától számítandó ranggal és illetménynyel alezredessé a’ tábor­karhoz ezennel kineveztetik. Debreczen april 23-án 1849. Mészáros Lázár, ideiglenes hadttgyminister. A. 11,341. A’ kormányzó elnök ur rendelete folytán Brown a’ tábor­­tarhoz őrnagyúl folyó évi april hó l-ö napjától számítandó ranggal és illetménynyel ezennel kineveztetik. Debreczen április 23-án 1849. Mészáros Lázár, ideiglenes hadttgyminister. 11,259. | 257. n. ö. Bem altábornagy felterjesztésére, az ország kormányzó el­nökének jóváhagyásából, Marzsó Imre, biharmegyei nemzetőr­seregi őrnagy f. évi jan. 9-től számítandó ranggal, mostani ál­­ásában ’s illetményével alezredesül kineveztetik. Kelt Debreczenben april 24.1849. Mészáros Lázár, ideigl. hadttgyminister. A. 10733. Böszörményi térparancsnokúl Kálmán György 52—ih zász­­óaljbeli százados ezennel kineveztetik. A. 10899. Lehotzky Nándor őrnagy szolnoki; Gál József százados, nyiregyhári térparancsnokúl kineveztetnek. Debreczen april 22. 1849. Mészáros Lázár, ideiglenes hadttgyminister. A. 11,146. Görgei Arthur tábornok úr által időközben tett, ’s a’kor­mányzó elnök úr által táborozások alkalmával megerősített kö­vetkező törzstiszti kinevezések ezennel kihirdettetnek. A’ 4-ik huszár ezredhez. E z r e d e s s é: Gr. Pöltenberg Ernő alezredes f.é. jan.hó 1. számítandó ranggal és illetménynyék Alezredessé: Zam­­belly Lajos őrnagy febr. 1-től számítandó rang és illetménnyel. Őrnagyokká: PollákVilmos, Szepesházy Ferdinánd,Csunkó Antal, föszázadosok, f. évi jan. 16-tól rang és illetménynyel. Debreczen april 22. 1849. Mészáros Lázár, ideiglenes hadttgyminister. A. 11, 258. Bem József altábornagy úr által tett ’s a’ kormányzó elnök úr által megerősített következő törzstiszti kinevezések ezennel kihirdettetnek: Őrnagyokéi: A’ székely tartaléksereghez Kiss Sámuel nyugalmazott őr­nagy, f. évi aprilhó 1-töl számítandó ranggal és illetménynyel. A’ 78-dik h. z.aljhoz Péchy Gyula, 24-dik z.aljbeli száza­dos, april 1-töli rang és illetménynyel. A’ 80-d. h. z.aljhoz Simon N. 1-ső székely gy. ezredbelj százados, f. évi april 3-tól számítandó rang és illetménynyel. A’ 81-dik h. z.aljhoz Endes János 1-sö szék. gy. ezredb. százados, f. évi april 10—töl számítandó rang és illetménynyel. A’ 82-d. h. z-aljhoz Kovács Ignácz, l-ső szék. gy. ezred­­beli százados, apr. 10-töli rang és illetménynyel. Kelt Debreczenben, apr. 23-án 1849. Mészáros Lázár, ideiglenes hadttgyminister. A. 11,111. sz. Csuha tábornok úr felterjesztésére kineveztetnek: A’péterváraditérparancsnoksághoz századosúl: Rei­ser térföhadnagy. A’péterváradi kórh. igazgatójául, és századosul: Bittera Sándor 33. sorezredi főhadnagy. A’ péterváradi szállilóház parancsnokává és századossá: Unger Lípót 33-ik sorezredi fő­hadnagy. Folyó hó 1-től számítandó rang, ’s béke idei illet­ménynyel. Debreczen april 23-án 1849. Mészáros Lázár, ideiglenes hadttgyminister. 10623 szám. A’ magyar honv. sereghez kineveztetnek. Alezredesül: Ihász József 55. z. a. őrnagy. Őrnagyúl: az 55-dik z. aljhoz: Barothy László z. a. százados, mart. 28-tól számítandó rang és illetménynyel. A’ 14-dik z. aljhoz századosúl: Drizsnygy.Imre z. alji föhadn. Főhadnagyúl: Egressy Benjamin z. a. hadn.Hadna­gy úl: Sömmel z. a. őrmester. A’ 33-dik z. aljhoz századosúl: Plathy István z. a. fö­hadn. Főhadnagyokéi: Csilínger Alajos segédtisztül, Frater ílek, Borsy István, z. a. hadnagyok. Hadnagyúl: Hody János z. a. őrmester. A’ 39-dik z. aljhoz főhadnagyúl: Mészáros Imre z. a íadnagy. A’ 15-dik z. aljhoz századosúl: Thomka Ferdinánd z a. föhadn. Főhadnagyúl: Váry Alajos z.a.hadn. Hadnagyo­déi: Danitz Antal, Földes Gyula, Raisz Miksa, z. a. hadn. febr. 16-tól számítandó rang és illetménynyel. A’tiroli vadász csapathoz. Hadnagyokúi: Teiminger fő­­vadász mart. 16-tól, Rauer, Kriha, Klepka fővadászok. Az 1-sö honv. z. aljhoz Századosokúi: Horváth Pál, Markovinovits z. a. föhadn. mart 1-töl.Föhadnagyokúl: Do­­vala Pál, Ari József, Domokos Dienes z. a. hadn. Hadnagyo­dul: Csoknyay János, Dobos József, Ferencz István z. a. őrmes­terek. Mart. 1-töl számítandó rang és illetménynyel. A’ német légióhoz. Hadnagyokúi: Novaj Jakab, Mar­­schan János őrmesterek, mart. 16-tól. Az utász z. aljhoz számfeletti hadnagyúl: Pserhofer Dominik őrmester mart. 1-töl. A’ 39-dik zászlóaljhoz. Föhadnagyokúl: Blumentritt Schretter Béla z. a. hadn. Hadnagyúl: Papp Károly z. a. őr­mester. Mart. 16-tól számítandó rang és illetménynyel. MészárosLázár, ideigl. hadttgyminister. RENDELETEK. F. | g. 9425. 1-3. Felszólittatnak ezennel minden tüzérségi lovas, gyalog, és röppentyüüteg, tartalék század, szekerészi, hadszer hadiszá­­litmány, löszerkészitö műhely, és másféle a’ tüzérségi szakhoz tartozó testületek parancsnokai, hogy minden eddig hátrama­radt, úgy szinte ezentúl a’ hó végével teendő számadásaikat, Nagy-Váradra az országos honvéd tüzérség összes testület számvevő hivatalának pontosan beküldeni szoros kötelességök­­nek ismerjék. Debreczen april 24-én 1849. Mészáros Lázár, ideigl. hadügyminister. 1154. H. Közönségesen tudva lévén az: hogy az orvosok táboro­zások alkalmával, nem csupán saját podgyászaikat, de egy­szersmind az ezredekhez ’s szászlóaljakhoz tartozó gyógy­szereket, sebészi eszközöket és kötöző készleteket is kötele­sek magokkal szállítani; ennél fogva jövőre nekik, mindenkor egy elöfogat fog kiszolgáltatni, és melléjök egy legény azon czélra rendeltetni, hogy az említett tárgyakat használat köz­ben utánok hordozzák. Debreczen april 23. 1849. Flór Ferencz, egészségi osztályfőnök. 1154. H. 1—3-A’ tábori orvosok illetményei tárgyában gyakrabban ér­kező tudakozódások kielégítése tekintetéből, a’ hadügyi egész­ségi osztály részéről ezennel közhírré tétetik: 1- ször. Hogy az ezredorvosok havi fizetése, az ezred tökéletes rendezéséig százados rang mellett 60pft réndes, és 50 pft pótlék díjban állapíttatott meg. 2- szor. Szállásbór fejében havonkint jár: a) a’ törzsorvosnak 25 pft. b) az ezred és főorvosnak 12 pft. 30 kr. e) főhadnagy alorvosnak 8 pft 20 kr. d) hadnagy alorvosnak 5 pft. Meg kell azonban jegyezni, hogy ha valahol a’ beszál­­lásoltatás és táborozás csak néhány napig tartana, akkor a’ törzsorvos 50, a’ többi fokozatú orvosok pedig különbség nél­kül a’ fentebbi szálláspénz illetmény fejében 24 krt. fognak húz­ni naponkint. 3- szor. Failletményben csak a’ főhadnagy és hadnagy-al­orvosok részeltetnek, még pedig csak a’ téli 6 hónapra 5 ha­tod ölet számítva havonkint. Debreczen április 23-kán 1849. Flór Ferencz, egészségi osztályfőnök. ADAKOZÁSOK. 5952 | e. , . . Fekete Lajos dézsi térparancsnok segéd értesít, hogy az ottani gyógyszerárus Telegdi Róth Károly által a’ katonaság ré-88

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék