Közlöny, 1849. április (68-92. szám)

1849-04-28 / 91. szám

Debreczen, írJY 91. sz. h iv ataiog lap. Szombat, ápril 28.1849 I A’ „Közlön y^hétfőt kivéve, naponkint Jelenik meg. - Ara lapjainknak helyben 7 írt, ói péztán négyszeri szétküldéssel hetenként'|7 írt 12,*kr. pp., naponkint! szétküldéssel 8 frt pp. — Felvétetnek mindennemű hirdetése, mellyek hasáb soráért 5 p. kr. vétetik. — Előfizethetni minden álladalmi postahivataloknál és a’ kiadó hivatalban Debreczenben. — HIVATAL OS RÉSZ. 6222 | k. Az ország kormányzó elnöke a’ ministeriumokhoz kővetkező rendeletet bocsátott: Ezennel rendelem és parancsolom, hogy addig, a’ mig az ország kormánya székhelyének Budapestre áttétele iránt hiva­talosan nem rendelkezem, a’ ministerium minden egyes tagja, ’s az egész ministerium egyetemben az országgyűlés ’s kormány itteni székhelyén maradni, hivatalnoki kötelességének tartsa, és helyét senki el ne hagyja, kivévén azokat, a’ kiket az illető mi­­nisteriumok főnökei hivatalos ügyben kiküldenek. Ellenkező esetben kijelentem, miszerint minden hivatal­nok, ki helyét engedelem, ’s hivatalos kiküldetés nélkül elhagy­ja, eltávozásával egyszersmind hivataláróli lemondását is beadta. Debreczen, april 27-én 1849. Az ország kormányzó elnöke. Kitüntetés. E. 11,390. sz. Az ország kormányzó elnöke aprilhó 25-éről 5916 | e. sz. alatt keltrendelete alapján, gr. Vécsey Károly tábornok ur, a’ bácsi seregnek erkölcsileg megmentéséért, a’ katonai polgári érdemjel másod osztályával feldiszesittetett. Debreczen april 26-án 1849. Mészáros Lázár, ideiglenes hadügy minister. KINEVEZÉSEK. A. 11,555. Az ország kormányzó elnök ur rendelete folytán kinevez­tetnek a’ 16-ik huszárezredhez: Ezr e d esü 1 ’s ezredparancs­nokát: Rohonczi Lipót ezredbeli alezredes; alezredesül: Salamon Elek ezredb. őrnagy. Az első honvéd vadász ezred­hez ear ed esül és ezredparancsnokul : Ormay Norbert ezredb. alezredes. Mindnyájuknak rangja és illetménye f. évi aprilhó 25-től számítandó. Mészáros Lázár, ideigl. hadügyminister. A. 11,002. Az ország kormányzó elnökének rendelete folytán Bikkesi Alajos táborkari alezredes ugyanazon karhoz f. évi aprilhó 16- tól számítandó rang- és illetménynyel ezredessé kineveztetik. Debreczen april 25-én 1849. Mészáros Lázár, ideiglenes hadügyminister. A. 9299. Karlovszky Gusztáv százados török-szentmiklósi térpa­rancsnokát kineveztetik. Debreczen április 26-án 1849. Mészáros Lázár, ideiglenes hadügyminister. 11443. A* honvéd sereghez kineveztetnek. A’ 8. honvédzászlóaljhoz. Százados ál Jassy Béla zászlóaljbeli főhadnagv. Fő­hadnagyát. Bárány Elek zászlóaljbeli hadnagy. Hadnagyul: Horváth Ede zászlóaljbeli őrmester. A’ 43—ik zászlóaljhoz. Számfeletti Hadnagyul ’s Dembinszky altábornagy nr mellé alkalmazva Jámbory Venczel 2-ik sorezredbeli őr­mester. A’ 60-ik zászlóaljhoz. Hadnagyokéi: Körmendy Sándor, Ódor József, zász­lóaljbeli őrmesterek. A’ 69—ik zászlóaljhoz Számfeletti hadnagyál Kádas János, zászlóaljbeli porkoláb. A’ 24-ik zászlóaljhoz. Számfeletti hadnagyál Raksányi Boldizsár zászlóaljbeli őr­mester. April hó 16-tói számítandó rang és illetménynyel. A’ 2-ik honvéd zászlóaljhoz. Századosokul: Bertalanfy József, Király Miklós, zász­­léaljbeli főhadnagyok. Főhadnagyokul: Boros József,Zot­­tományi Sándor, Molnár János, Dévény Bertalan, zászlóaljbeli hadnagyok. Mártius hó 16-tól számítandó rang és illetménnyel. Hadnagyokál: Villám József, Mego Alajos, Üregi Mihály, z. aljbeli őr­mesterek márt. hó 16-tól számítandó rang és illetménnyel,Han­­gyási János, zászlóaljbeli őrmester, april hó 1-től számítandó ranggal és illetménynyel. A’ Bocskai csapathoz. Hadnagyéi és csapatnoki segédül Lázár Károly, csapat­beli őrmester. April hó 16-tól számítandó rang és illetménnyel. A’ 16-ik huszárezredhez. Főhadnagyál: Beretvás Gergely ezredbeli hadnagy. Hadnagyéi B. Rudnyánszky Gyula, ezredbeli tizedes. A’ nagyváradi ruhabizottmányhoz. Hadnagyul: Kutsera István, számvevő segéd. April hó 16-tól számítandó rang és illetménnyel. Kelt Debreczenben april 26-án 1849. Mószáros Lázár, ideigl. hadügyminister. A | s. 11,474. A’ 7-ik huszár ezredhez kineveztetik. Főhadnagyéi: Gyürky Sándor. April 25-től számítandó ranggal és illetménnyel. 11,111. A’ péterváradi várparanosnokság által tett kinevezés folytán megerősittetnek: A’ 32-dik gyalog ezred 3-dik zászlóaljához: Századosokéi: Báró Lippe János, Járossy Mátyás ^hadnagyok, Spihal Móricz, Steinbach István, Khor Károly, Pethe Ferencz ezredbeli hadnagyok. Főhadnagyokál: Zieger János, Boor Mihály, Scholcz Károly, Pitthonyák Adalbert, Kranovetter Alajos, Gyömrei Kristóf. Hadnagyokál: Turcsányi Mátyás, Kramm Vilmos, Rukser János, Kürthy Arnold ezredbeli tizedesek, Szalai Antal őrmester, Puszkíno József, Martinecz János, Bahnik János, Puchler Ignácz ezredbeli tizedesek, Beöthi Soma, 2-ik h. z.-alj­­beli őrmester, Csatár Lajos, Aigner Imre, Almássy János, 2-ik honv.-zászlóaljbeli őrmester. April 1-ső napjától számítandó ranggal. A’ 33-ik gyalog ezredhez: Századosokéi: Jónás László, ezredbeli főhadnagy, martius 16-ik napjától számítandó ranggal. Valarich Daniel csajkás főhadnagy, martius 31—étöl szá­mítandó ranggal. Balázsi János, Antunovics, Kanyuk, Panthy ezredbeli fő­hadnagyok. Főhadnagyokúi: Mártonyi József, Gábris Ferencz, Bartassek Lőrincz, Batinovszki István, Geiger László, ezredbeli hadnagyok. Hadnagyokál: Rozenkó Ferencz, 33-ik gy. ezr. őr­mester, Krob Károly 39-ik gy. ezr. őrmester, Pólyák Lajos, Rá­kóczi József, Boldizsár Sándor, Mészáros Károly 2-ik honv. z.­­aljbeli őrmesterek, Batka, Páska 39-ik sor ezr. őrmesterek, Pe­­trovay János, Várady Gábor, Urbanecz István, Stipely Károly, 2-ik h. z.—aljbeli őrmesterek. A’ 39-ik gyalog ezredhez: Századosokéi: Barthel Adolf, Venczler Gyula, ez­redbeli főhadnagyok, Viszthum honv. százados. Főhadnagyokál: Barthel Gusztáv, Pecses Gyula, Krucsay Antal, Pap Ferencz, Brüll Frigyes, König Ignácz, ezr. hadnagyok, mindnyájan april l-ő napjától számítandó ranggal. Hadnagyokál: Schöifer Sándor, Újvári Ferencz, Le­­ordinai Gergely, martius 16-tól számítandó ranggal. Elekes János; Joannovich Gergely, Adamovich János, Mucha József, Czartkovits Dániel, ezr. őrmesterek, april első­­jétőli ranggal. Debreczen, april 26-án 1849. Mészáros Lázár, ideiglenes hadügyminister. 11558. szám. A’ 89-ik zászlóaljhoz rangjok megtartásával következendő fő­tisztek tétetnek át, u. m. Supper Ágoston, 37. sor ezredbeli őrnagy zászlóalj pa­rancsnokéi. Angyalos Mihály, Plathy István, 68-dik zászlóaljbeli szá­zadosok. Benyacs János, Polányi József, 36-ik zászlóalj beli szá­zadosok. — Vetési Mihály, Rickl Antal 68-ik, Knezy Zsigmond, 36-ik zászlóaljbeli főhadnagyok. — Szikszay János, Dömsödy György, Matos Győző, Leővy Samu 68-ik; Keresztesy Béla, Löv Frigyes, 16-ik; Nádosy Kálmán 68-ik; Tiborcz János 67- dik zászlóaljbeli hadnagyok. Debreczen april 26-án 1849. Mészáros Lázár, ideigl. hadügyminister. 11742. Kineveztetnek: Szalai Nikodem nemzetőrségi százados honvédszázadosul május hó 1-sö napjától számítandó rang- és illetménnyel. Tóth Elek hadigazságügyi osztálytitoknok ’s főhadnagy hadbíró april 23-tól számítandó ranggal századossá. Hadbírókéi főhadnagyi ranggal: A’ brassói térparancsnokságho z: Dózsa György hadbírói gyakornok. April 16-tól számítandó rang- és illet­ménnyel. A’ 21-dik zászlóaljhoz^ Szabó Lajos hadbírói gyakornok. April 16-tól számítan­dó rang- és illetménnyel. A’ 35-dik zászlóaljhoz. Számfeletti hadnagyál Dembinszky altá­bornagy ér mellé vezényelve: Csernyus Andrásapr. 16-tól számítandó rang- és illetménnyel. Kelt Debreczenben, apr. 27-én 1849. Mészáros Lázár, ideiglenes hadügyminister. A. 11,718 sz. Bem altábornagy ár az erdélyi határszélek őrzésére 10 tartalék zászlóaljat alakított, mindenikére 1500 főt számítva. Ezen tartalék zászlóaljak következő pontokon vannak elhe­lyezve: 1-sö, 2-d. Besztercze vidékén; 3-d. 4-d. 5-d. a’ szé­kely földön; 6-ik Bodza, Osáncz és Tömösön; 7-ik Törtsváron, 8-ik Törtsvártól Verestoronyig; 9-d. 10-d. Verestoronytól Vaskapuig. MészárosLázár, ideigl. hadügyminister. 10771. h. ü. | 253. n. ő. Bellosics Ignácz zemplénmegyeí nemzetörségi őrnagy el­len indított vizsgálat befejeztetvén, eredménye nyilvánosság elé­be hozatik. Vádul felhozatott: 1) hogy zászlóalját szándékosan lehangolta, ’s a’ tisztikart, melly elhatározd, hogy a’ táborban marad, ’s harczolni fog, eziránti tanácskozástól eltiltotta; 2) hogy Pulszky ezredes azon kérdésére: tnilly szellemű zászlóalja, azt felelte: rósz szellemű, gyáva, első lövésre szétszalad. Az elsőt illetőleg, az a’ tisztikar által benyújtott vádiraton alapszik, melly a’ vizsgálatot tett hadbírónak az ellenséges tá­borral eltűnése miatt nem is tárgyaltatott, Pulszky ezredes je­lentése szerént alaptalan személyeskedéseket foglalt magában. A’ másodikra nézve a’ következmény igazolta vádolt őrnagyot, mert ö még az ütközet előtt Pulszky ezredes által Őrizet alá té­tetvén, távollétében a’ zempléni zászlóalj első megtámadásra szétfutott. Mellyeknél fogva figyelembe véve azt is hogy az ellenség fogságából — mellybe Pulszky ezredes általi őrizet alá tétel miatt jutott — magát kiszabadítván a’ kormány székhelyére jött, ’s eként ügyünkhöz ragaszkodását bebizonyította, az ellene emelt vádak ellen teljesen igazoltnak, ’s ezen ügy befejezettnek te­kintendő. Kelt Debreczenben april 26-kán 1849. Láttam: Meirhoffer, Mészáros Lázár. hadigazságügyi osztályfőnök. Többszöri kérdezöskedésre közhirekré tétetik: Miután a’ nemzetörseregre nézve ki lóvén már szabály­­szerüleg mondva, hogy az a’ hadi szolgálat alkalmával illetmé­nyükre nézve a’ honvédekkel, és más rendes katonasággal min­denben egyformán részesittetik, minél fogva tehát a’ nemzetőr­­seregi fő és altisztek is futári minőségben a’ katonasággal egyenlő, vagyis a’ százados 4 ft, főhadnagy 3 ft 12 krt, alhad­nagy 2 ft 24 kr, az altisztek pedig 48 p. kr. napidijt háznak. Debreczen april 26. 1849. A’ hadügyministeriumnál a’ nemzet őrs. oszt. főnök Kiss Károly, alezredes. NEMZETI GYŰLÉS. Elölegesközlésa’képviselöház apr. 27-ki üléséről. Az ujonczállitisi törvényjavaslat hitelesíttetvén: a’ felső házhoz átküldetett. Elöleges közlés a’ felsöház april 27-ki esti üléséről. A’ képviselöháztól átküldött törvényjavaslat a’ hadsereg­nek 50 ezer föveli szaporitásáról tárgyaltatván: egyhangúlag elfogadtatott. CXLVII-dik ülés a’kép viselöházban april 25-én d. u. 4 ór. — Elnök: A1 mási Pál. E1 n ö k: Az ülés megnyílt a’ kormányzó elnök ur egy hi­vatalos levél mellett átküldötte hozzám, az ország különböző részein működő hadvezéreinknek hadi jelentéseit a’ végett, hogy azokat mielőbb önök tudomására juttassam. Nem késtem tehát önöket megörvendeztetni, sietvén a’ jelen ülés kihirdetésével. Mindenek előtt kormányzó elnök urnák hozzám intézett levele fog felolvastatni, mellynek tartalmát a’ ház tudomására juttatni szükséges. Hunfalvi olvassa: „Az ország kormányzó elnöke a’ képviselőház elnökének. Nem akartam elmulasztani az ide rekesztett örvendetes ha­di tudósításokat alelnök úrral azon kéréssel közölni, hogy azo­kat a’ képviselőháznak tudomására juttatni, egyszersmind arról is értesíteni szíveskedjék, hogy hazánk felső részeinek a’ Gal­­licziábóli invasiók elleni biztosítására Dembinszki altábornagy ve­zérlete alá immár néhány nap alatt 10 ezer főnyi rendes sereget összegyűjtöttem (éljenzés), ’s annak folytonos szaporításában munkálkodom a’ nélkül, hogy az ellenséggel másutt szemben álló vitéz seregeink közöl e’ czélra csak egy ember is elvonat­nék. (Öröm.) Fogadja ön hazafiui üdvezletemet. Debreczen, april 25-én 1849. Kormányzó elnök K o ss u th L a j o s m. k.“ (Éljenzés.) Szacsvai olvasta Beyer ezredesnek, Bem altábor­­nagynak, és S zi n t a i korm. biztos jelentéseit. (Márközöltettek.) Elnök: Csak ezen örvendetes jelentéseket kívánván a* házzal közölni, egyéb tárgya az ülésnek nincs. CXLYIII-dik ü 1 ó s a’ kép viselöházban april 26. d. e. 10. órakor. Elnök Almási Pál. E1 n ö k. Az ülés megnyílt; az utolsó ülések jegyzőköny­vei fognak hitelesíttetni. Hunfalvi Pál felolvassa a’ jegyzőkönyveket. K e 11 e r: Az utóbbi jegyzőkönyvben az van, hogy az uj­­jonezozási törvényjavaslat elfogadtatott; de véleményem szerint magának a’ törvényjavaslatnak is be kell menni a’ jegyzőkönyvbe. Elnök: A* törvényjavaslat ./• alatt a’ jegyzőkönyvhez fog csatoltatni. A’ mai jegyzőkönyvet Gorove István ur fogja vezetni A’ kormányzó elnök urnák van előterjesztése. Kossuth Lajos: kormányzó elnök. Tisztelt képviselő­­ház ! Másszor ugyan közönségesen a’ rósz hírek könnyebben szoktak köztudomásra jutni, és tért nyerni magoknak, hanem vannak a’ jó híreknek természetében ollyan elharapózó momen­tumok , mellyeknek következtében könnyen szinte köztudomás­sá lesznek, úgyhogy csak némelly részletekben fogok újat mon­dani a’ képviselőháznak. Hadi munkálatainknak legnagyobb ne­vezetű eredménye, hogy Budapest kezeinkben van,

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék