Kurír - reggeli kiadás, 1996. szeptember (7. évfolyam, 238-267. szám)

1996-09-02 / 239. szám

4 ITTHON BÁNYÁSZHÁZ Úgynevezett „hatajtós”, azaz tipikus századeleji bányászhá­zat avattak fel Tatabányán, az ország egyetlen ipari skan­zenje, a Szabadtéri Bányászati Múzeum udvarán. A tatabá­nyai múzeum évekkel ezelőtt lebontott három ház anyagá­ból építtette fel a mára már el­tűnt bányászkolóniára emlé­keztető épületet. A „hatajtós” elnevezés onnan ered, bogy egy épületben hat lakás, s mindegyiknek csak egy bejá­rata volt. A „hatajtós” ház fel­avatásával a tatabányai bá­nyászkodás megkezdésének 100. évfordulóját köszöntötte a múzeum az idei bányásznap kiemelt rendezvényeként. BŐVÜLŐ FERIHEGY Döntésközeli helyzetbe jutott az elmúlt hét végére Ferihegy II bővítésének ügye, amelyre július 18-án született kor­mányhatározat. Lotz Károly közlekedési minisztert Med- gyessy Péter pénzügyminiszter értesítette arról, hogy a repü­lőtéri fejlesztések finanszírozá­sára a CIB által alakított befek­tetői konzorciumot tartja meg­felelőnek. Jelenleg még folyik a finanszírozás részleteinek pontosítása a pénzintézettel. A végső feltételek rögzítésére na­pokon belül számítani lehet. JACKSON-PARTI A világsztár Michael Jackson közelgő budapesti fellépése előtt partit szervez szeptember 7-én, szombaton az Osterman Kft., a Juventus Rádió és a Blikk napilap. A Petőfi Csar­nokban megrendezendő esten kiderül, hogy ki a legélethűbb Michael Jackson-hasonmás, lesz táncverseny és sok más já­ték. A program különleges­sége, hogy a popsztár számait nemcsak lemezről hallgathat­ják hazai hívei, hanem a Juven­tus Rádió élőben kapcsolja Prágát, a Michael Jackson-vi- lágturné első színhelyét. A JÓ BORÉRT Az egri, valamint a villányi bor­vidéken még a bortörvénynél is szigorúbb saját hegytörvénnyel védik az onnan kikerülő termé­kek minőségét. E két borvidé­ken nemcsak a termeszthető fajtákról rendelkeztek, de a metszés módjáról, az új telepí­tések sor- és tőtávolságáról is, elejét véve például a minőséget rontó mennyiségi szemlélet tér­hódításának. Ugyancsak a mi­nőség védelmében a hegyközsé­gek a legfőbb szorgalmazói a helyi, tájkörzeti vagy országos borversenyeknek, szakmai rendezvényeknek. 1996. december 1—23-ig Árusítóhelyek még bérelhetők! Hungarotont! + Kft. 1134 Budapest, Lehel u. 12. Tel.: 129-0822, 344-2680 Fax: 140-9167,149-5101 i<yri r 1996. szeptember 2. Ami biztos: a Fővárosi Főügyészség vádat emelt a Lupis Brókerház el­len. A vádirat lassan két éve a Fő­városi Bíróságon porosodik. A Kurír annak próbált utánanézni, mi is történt az elmúlt húsz hónapban? Az egész 1994. február végén kezdődött, amikor is a Honvédelmi Minisztérium felje­lentette a brókerházat 811 millió forintos tartozása miatt. Ezt hamarosan köyette a Belügyminisztérium 100 milliós, a MÁV 685 milliós, az Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóság 420 milliós, az Országos Köz­oktatási Intézet 150 milliós és sokadikként a Club Tihany 32 milliós követelése. Az ORFK május végére fejezte be a nyomozást, és vádemelési javaslattal átadta az iratokat a Fővárosi Főügyészségnek, amely a vádiratot december 23-án nyú)totta be a Fővárosi Bí­róságra. Ez a következőket tartalmazza: egy- rendbeli súlyos következményekkel jaró csődbűntett, négyrendbeli magánokirat-ha­misítás, folytatólagosan, különösen nagy ér­tékre elkövetett sikkasztás. A cég elleni csőd­eljárás 1994. február 9-én megindult. A cső­degyeztetés végén a többségi tulajdonos 56 százalékkal a Postabank lett, a társadalom- biztosításnak 35 százalék jutott, és Lupis úr­nak is maradt (!) 9 százaléknyi részesedés. De a sértettek vajon hozzájutottak-e a pénzük egy részéhez? A Honvédelmi Minisztérium illetéke­sétől, Berényi Oszkár ezredestől megtud­tuk, hogy eddig egy fillért sem kaptak. Követelésüket jelenleg is fenntartják, csak most a Domínium Nóvum Ingatlan- fejlesztő Rt.-vei - a Lupis Rt. „romhal­mazán” létrejött utóddal - szemben. (Ennek a résztulajdonosa Lupis József.) Mellesleg a cég elnöke - Elekes Lajos - a Terimpex Kereskedelmi Rt. közgazda- sági vezérigazgató-helyettese. A teljesí­tési kötelezettségről nala is akartunk ér­deklődni, de nem „találtuk”, a cég jogá­sza pedig elhárította érdeklődéseinket. Szentgyörgyi Tamástói, a MÁV gazda­sági vezérigazgató-helyettesétől megtud­hattuk, a követelésüknek - kamatokkal együtt mintegy 840 milliónak - jelentős részét megkapták, ugyanis tartozásukat a Postabank megvette, és így, ha némi - 12-13 százalékos - veszteséggel, de szá­mukra lezárult a „Lupis-ügy”. Az Országos Közoktatási Intézet is „jól járt”, hiszen a tartozás átkerült a Művelődési és Közoktatási Minisztéri­umhoz. Sebes József ellenőrzési főosz­tályvezetőtől megtudtuk, ők sem jutottak még a pénzükhöz. Sőt mint a Domínium Rt. felügyelőbizottságának tagja nem lát arra esélyt, hogy a közeljövőben megkap­hassák. Elmondása szerint a cég utolsó közgyűlésén tovább gyengült a kishite­lezők pozíciója. Bizonyos pénzügyi cso­portok - talán a többségi tulajdonosok - egyre inkább előtérbe kerülnek. Az Országos Társadalombiztosítási Fő- igazgatóságnak két jogutódja lett, az Orszá­gos Egészségbiztosítási Pénztár és az Or­szágos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság. Utóbbi kapta a közel 420 milliós tartozást. Harangozó Andrástól, a befektetési és va­gyonkezelési főosztályvezetőtől megtudtuk, ügyük célegyenesbe ért. Napokon belül - várhatóan szeptember 2-án, azaz ma - megkapják a 417 milliót, ugyanis sikerült vevőt találniuk a tartozásra. (Szakértők sze­rint az igen ritka, hogy teljes áron lehessen a követelést eladni.) De nézzük, mit is jelentenek a külön­böző vádpontok? Csődbűntettről akkor beszélünk, amikor a cégvezetés már látja, hogy a fejük felett összecsapnak a (gazdasági) hullámok, még­is, időhúzás céljából,-számukra előnytelen, a szerződő partnernek viszont nagyon csá­bító feltételeket biztosítanak. Mindez nem lenne gond, ha ki is fizetnék a szerződésben vállaltakat, és közben nem folytatnák min­denképpen csődbe jutott vállalkozásukat. Legjellemzőbb elkövetési mód, amikor kü­lönböző értékpapírokat kínálnak - jelen esetben a Lupis Rt. - nagyon alacsony áron, és garanciát vállalnak a visszavásár­lásra lényegesen magasabb összegért. Hogy ez mire jó? így lehet rövid idő alatt nagy összeghez hozzájutni. Ok termé­szetesen tudják, hogy nem fognak fizetni, viszont sok időt nyerhetnek, es ezalatt to­vább folytathatják a tevékenységüket, eset­leg a vagyon eltüntetését. Ezt a módszert alkalmazta a Lupis az Országos Társada­lombiztosítási Főigazgatósággal vagy a Club Tihannyal szemben. Nézzük a sik­kasztást. Adott időtartamra a brókercégre bízott értékpapírokat az a sajátjaként kezeli, esetleg el is adja, de visszavásárolni már nem tudja. Ezzel kapcsolatban nagy viták várhatók a bíróságon, ugyanis a jog szerint csak valamilyen „dolog” lehet tulajdon, ebbe természetesen beletartozik a pénz vagy értékpapír is. Igen ám, csakhogy ma­napság gyakran ki sem nyomtatják a Külön­böző értékpapírokat, csak számítógépen történnek az „átutalások”. De térjünk vissza a vádiratra és annak sorsára. A Fővárosi Bíróság egy szakértői csoportnak adta ki az ügy vizsgálatát, amely - információnk szerint - tíz hónap eltel­tével saját magával szemben elfogultságot jelentett be. Aztán jött egy újabb könyv- szakértő, aki vállalta, hogy 1996. szeptem­ber 31-ig elkészíti a szakvéleményt. A tárgyalás október-nove/nber körül várható. PÁSZTOR ZOLTÁN ■Ml ■■■■■■■ ■ ■ Toltott rokoni Deli Béla őrülten türelmes ember. Olvasta egyszer, hogy Budapesten valaki néhány szem mákot felfű­zött egy hajszálra, s ettől mindjárt bekerült a Guin­ness Rekordok könyvébe. Deli Béla ezen felbuzdulva nekiállt egy éjjel, vékonyka horgászzsinórra nem ke­vesebb, mint 50 ezer mák­szemet fűzött fel. Tegnap délelőtt Keszthelyen, a Georgikon Majormúzeum udvarán a Múzeumkerti Találkozások ’96 rendez­vénysorozat záró napján ezt a furcsa nyakéket ugyan nem tudta megmu­tatni, de hozott valami mást. Barátnője hajszálára 3800 mákszemet fűzött fel, hogy bekerüljön a nagy könyvbe, de a mikro­fonok előtt arról is számot adott, hogy fejből ismeri valamennyi magyar és olasz névnap dátumát, va­lamint a zalai települések irányftószámát A keszthelyi Kvantum műsoriroda által szerve­zett program legnagyobb rekordkísérlete a Zalahús Rt. nevéhez fűződik. Ha­gyományos kézi módszer­rel soha nem látott hosszúságú kolbászt töl­töttek. Reggel 9-kor kezd­ték tekemi a töltőgép kar­ját, majd két és fél órás munka után 201 méter 20 centi hosszúságú harapni­való készült Közjegyző és tanúk sokasága hitelesí­tette a világrekordot, amely persze nemcsak nézhető, de ehető is volt. A felszeletelt és megsü­tött kolbászt a közönség élvezettel tesztelte. (LENDVAI) Mustármagból Szent Özséb Gyönyörű volt a látvány: a hatalmas háztömbök közötti családi házas negyed zöldjében ünneplőbe öltözött tömeg igyekezett a,Szent Ozséb-templomba. Ünnepélyes ese­ményre vonultak kicsik és nagyok, tanévnyitóval egybekö­tött szentmisére. A harmadik kerületben megtörtént az a majdnem isteni csoda, hogy a polgármester minden zűr és viszálykodás nélkül átadta a Mustármag Iskolát a klérusnak, mától hiva­talosan egyházi oktatási intézményként működik a suli. így aztán a templom láthatatlan gazdáján kívül jelen volt Paskai László bíboros is. A formális mise megfelelő részeibe ter­mészetesen bele-beleszövődött a sajátos üzenet a gyerekek­nek: növeld bennük a vallásos lelküíetet. Gyermeki áhitat Fotó: KONCZ GYÖRGY Megnyitott tanév A pannonhalmi monostor könyv­tárában tartott országos ünnepsé­gen Magyar Bálint művelődési miniszter tegnap hivatalosan is megnyitotta az 1996-97-es tan­évet. A helyszín megválasztása nem volt véletlenszerű, hiszen a bencés apátság és gimnázium az egyik legrégibb tanítási hagyomá­nyokkal rendelkező intézmény, és a millecentenárium évében a mo­nostor fennállásának az ezredik évfordulóját ünnepli. Az országos tanévnyitón tar­tott beszédében a miniszter hosszasan elemezte az új oktatási törvényt. Előrevetítette annak a jövő oktatására, az intézmények működésére gyakorolt jótékony hatását. A több tízezer könyvet tartalmazó könyvtár falai között beszélt arról is, hogy rövidesen a könyvek mellett-helyett bárme­lyik iskolából elérhetőek lesznek az Internet megfelelő tananyag­hoz tartozó területei. T. GY. A jövő jobb lesz Fotó: TÓTH GYULA Csönd felsőfokon INTERJÚ Természetes öngyógyászal Az idei tanévkezdés abban különbözik az előzőtől, hogy nem lesz professzori mun­kabeszüntetés. A politikai elemzők nemré­giben még úgy vélték, ebben az ágazatban a legnagyobb a feszültség (így egy esetle­ges sztrájk kirobbanásának lehetősége), ám a fellegek elvonultak. A dolgozók ér­dekképviseletének sikerült elérniük, hogy több oktatót ne ebrudaljanak ki az egyete­mekről. Dr. Kis Papp László, a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének elnöke tehát a létszámok miatt nem, de tandíjügyben igenis aggódik. Merthogy diák és oktató sorsa szorosan összefonódik, egyikük sem létezhet a másik nélkül.- A tandíjrendeletet csakis felmenő rendszerben tudjuk támogatni. Ha a kor­mány és a hallgatók között egyetértés szü­letik, a dokumentumot 1997-től lehet vég­rehajtani az akkori elsőéveseknél. Nekik vi­szont akkor még nem lesz tanulmányi eredményük, amihez viszonyítani lehetne, ezért az első fizetési időszak ténylegesen 1998 szeptemberében köszöntene be. Mi csakis ezt tudjuk támogatni. A rendelet ér­telmében ha nő a támogatás, növekszik a tanulópénz is. Az egy tanévre eső hallgatói támogatási kvóta 65 ezer forint, és a rende­let szerint a tandíj ennek három százaléka, vagyis havi kétezer forint. Skultéty Tamás, a 140 ezer tagot számláló Hallgatói Önkormányzatok Országos Szö­vetségének (Hökosz) vezetője ragaszkodik a problémák tárgyalásos megoldásához.- A kormány ezen a héten tárgyalja a tandíjrendeletet. Sajnos a kompenzációt illetően nem sikerült közös nevezőre jut­nunk. Azt gondolom, ennek ellenére nem tagadjuk meg a fizetést, és továbbra is tárgyalunk majd. Szervezetünk szeptem­ber 20-án tartja közgyűlését, ott dönt, milyen további lépéseket tegyen. A diáko­kat könnyű kihívni az utcára, de a de­monstráció csakis a legvégső eszközként jöhet szóba. V. E. Először az orvosokról szoktunk le, s átültünk a kü­lönböző természetgyógyászati rendelők várószobá­iba, de úgy tűnik, már ez is túl macerás nekünk. Sza­porodik azoknak a száma, akik a gyógynövényszak­üzletekben saját fejük után válogatnak a zacskók, té­gelyek, porok és pirulák között, sőt ma már sokféle, otthon használatos gyógyászati eszközt is hazavihe­tünk. A házilagos talpmasszírozóval végzett öngyó­gyításról egyesek csodákat regélnek, de vajon nincse- nek-e a természetes öngyógyításnak veszélyei? Erről kérdeztük dr. Tamasi József orvos-természetgyó­gyászt, a szakmai kollégium elnökét. : Ezek amolyan ártani nem használ típusú szerkezetek? Dr. T.J .: A nem specifikus ingerterápia jótékony hatását már sokan leírták, s valószínű, hogy a szerve­zet természetes ellenállóképességét javítja a haszná­latuk, de az is igaz, hogy speciális betegségek gyógyí­tására ezek az eszközök nem alkalmasak. HyrV Okozhat-e balesetet, állapotromlást egy ilyen eszköz avatatlan kézben? Dr. T. J.: Talán csak két esetben, ha véletlenül a szívvel vagy az ízületekkel kapcsolatban álló talpterü­letet ingerük vele tudatlanul, illetve immunissá te­heti a szervezetet a folyamatos stimulálás. Talán az volna a legjobb, ha szakember mutatná meg a hasz­nálatát, és megállapodnának a kezelés-gyógyítás me­netében. mjflf: Sokak szerint a természetgyógyászat divatja a hivatalos orvoslásból való kiábrándulás jele, eszerint az öngyógyítás is bizalmi válságot jelent: már gyógyászok­nak sem hiszünk? Dr. T. J.: A természetgyógyászat nem tekinti ká­rosnak az öngyógyítást, sőt örül annak, ha az embe­reket érdekli az egészségük, foglalkoznak vele, vi­gyáznak rá. Ez önmagában sokkal hasznosabb, mint ha egészségtelenül élne valaki, azután mástól várná a megváltást. De az egészségkultúrának az is része, hogy ismerjük tudásunk határait, és ne kockáztas­sunk feleslegesen. KOMORNIK VERA c A'^í íí-.3*,^ ^ s.. w% 9 -- m 5 - / A Lupis-ügy

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék