MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT - A MTA III. OSZTÁLYÁNAK FIZIKAI KÖZLEMÉNYEI 17. KÖTET (1969)

17. kötet / 1. sz.

MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA III. OSZTÁLYÁNAK FIZIKAI KÖZLEMÉNYEI KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, V., ALKOTMÁNY UTCA 21. SZ. A Magyar Fizikai Folyóirat a magyar fizikus kutatók lapja. A lap célja a magyar fizikai kutatás korszerű szinten való támogatása elsősorban összefoglaló jellegű cikkek, tanulmányok stb. közlése által. Ilyen dolgozatok megjelentetésével a lap tájékoztatást kíván nyújtani a fizika különböző kutatási területeinek jelenlegi eredményeiről, problémáiról, további célkitűzéseiről. A lap „A Klasz­szikus Irodalomból" című rovatában rendszeresen közöl egy egy téma köré csoportosított, immár klasszikussá vált cikkeket, amelyek a témakör befejezése, átlagosan 10—10 dolgozat megjelenése után a folyóiratfüzetekről leválasztva, az alsó lapszámozás szerint összekötve, önálló köteteket képeznek. A folyóiratból évenként egy kötet jelenik meg hat füzetben, füzetenként átlag 6 iv terjede­lemben. A kéziratok a következő cimre küldendők: Jánossy Lajos akadémikus Budapest, XII., Konkoly Thege út Központi Fizikai Kutató Intézet Ugyanerre a cimre küldendő minden szerkesztőségi levelezés. Minden szerzőt megjelent munkájáért 100 különlenyomat illeti meg. Több szerző esetén össze­sen 150 különlenyomatot adunk. A közlésre el nem fogadott kéziratokat a szerkesztőség lehetőleg visszajuttatja a szerzőkhöz, de felelősséget a beküldött el nem fogadott kéziratok megőrzéséért vagy továbbításáért nem vállal. A folyóirat előfizetési ára kötetenként belföldi címre 42 Ft, külföldi címre 60 Ft. Belföldi megrendelések az Akadémiai Kiadó, Budapest, V., Alkotmány utca 21. (Magyar Nemzeti Bank egyszámlaszám: 05 915 111 46), külföldi megrendelések a „Kultúra" Könyv és Hírlap Külkeres­kedelmi Vállalat, Budapest, I., Fő utca 32. Magyar Nemzeti Bank egyszámlaszám: 43 790 057 181) útján eszközölhetők. A kéziratokkal kapcsolatban a szerkesztőség a következőket kéri a szerzőktől : 1. A dolgozat elé rövid tartalmi ismertetőt írjanak. 2. A levezetéseknek csak a gondolatmenetét és főbb lépéseit közöljék. Ha részletezésre lesz szükség, a szerkesztőség azt külön fogja kémi. 3. A kéziratokat gépelve, egy oldalra írva, 4 cm es margóval, kettős sorközzel készítsék el. 4. Az ábrákat ceruzával, sima fehér papírra rajzolják. A nyomda számára a rajzok elkészítését a Kiadó vállalja. 5. Az ábrák alá rövid magyarázószöveget írjanak. 6. A kéziratban az érvényben levő kiadói előírások szerint adjanak szedési útmutatásokat. 7. A szövegben az irodalmi utalásokat szögletes zárójelbe tegyék. Az irodalmi adatok meg­adásakor a folyóiratban kialakult formát használják.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék