Magyar Pszichológiai Szemle 28. (1971)

1971 / 1. szám

Szerkesztő Bizottság Ádám György a szerkesztő bizottság elnöke Bartha Lajos Hódos Tibor Juhász Pál Kardos Lajos Kelemen László Lénárd Ferenc felelős szerkesztő Mátrai László Ranschburg Jenő Salamon Jenő Cseres Judit technikai szerkesztő Szerkesztőség Budapest XII., Meredek u. 1. Telefon: 269—239 Akadémiai Kiadó Budapest V., Alkotmány utca 21. Telefon: 111—010 A kiadvány előfizethető a POSTA KÖZPONTI HÍRLAPIRODA- NÁL, Budapest V., József nádor tér 1. és bármely postahivatalban. Közvetlenül vagy postautalvá­nyon, valamint átutalással a KHI. 215 — 96162 pénzfogalmi jelzőszá­mára. Egyes példányok összesze- rezhetők a Budapest V., Bajcsy- Zsilinszky ut 76. sz. alatti hírlap­boltban. Előfizethető és példányonként megvásárolható az AKADÉMIAI KIADÓ-nál, Budapest V., Alkot­mány u. 21., telefon 111—010. Pénzforgalmi jelzőszámunk: 215-11488. Az AKADÉMIAI KÖNYVESBOLTBAN: Budapest V., Váci u. 22., telefon: 185—612. TARTALOMJEGYZÉK Kardos Lajos, Barkóczi Ilona és Kónya Anikó: Kísérlet a lokomóciós és manipu­lációs cselekvésformák megtanulásának közvetlen összehasonlítására...................... 1 Hunyady Gyöbgy: A személy-percepció vizsgálatának kiindulópontjai ............... 16 Csillagné Gál Judit: Zenei ízlésvizsgála­tok ......................................................................... 31 Pikler Emmi: Fejlődés- és neveléslélektani vizsgálatok a Csecsemőotthonok Orszá­gos Módszertani Intézetében ................... 46 Ha emath Péter: A Gesell-teszt alkalma­zásának néhány tapasztalata a Csecsemő- otthonok Országos Módszertani Intéze­tében .................................................................. 61 Fa lk Judit: A felnőtt nevelői magatartá­sát ösztönző fejlődési tábla ........................ 64 Vi ncze Mábia: Együttnevelkedő csecse­mők és kisgyermekek társas kapcsolatai­nak vizsgálata.................................................. 68 Tardos Anna: A spontán aktivitás külön­böző formáinak alakulása a csecsemők­nél .................................................;.................... 61 Ki rályné Dévai Margit: Az Óvodáskorú gyermekek erkölcsi ítéleteinek pszicholó­giai tartalma.................................................... 65 Bi hari Ottó és Kiss György: Filmtechni­kai módszerek alkalmazása munkamoz­gások vizsgálatára ......................................... 76 Varjasi Edit: A teljesítmény-ekvivalencia és a kinesztétikus mozgásvezérlés. Kísér­let a teljesítmény-ekvivalencia kiberneti­kai modelljének felállítására...................... 88 Pethő Bertalan: Tesztmódszerek felada­tai a holopszichiátriában............................. 94 Szemle Matyuskin A. M. : A problémafelvető okta­tás pszichológiai megalapozásához .... 109 Vita Yitár Zoltán: Pszichológiai alapfogalmak kis enciklopédiája — kis hibákkal .......... 113 K önyvszemle F olyóiratszemle Megjelenik negyedévenként. Egyes Bzám ára a XXVII. kötettől 25 Ft. Elő­fizetési díj egy évre 80 Ft. A tanulmányok közlési feltételeit lásd a borító harmadik oldalán

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék