Koszoru. A Petőfi-Társaság heti közlönye 2. (1884)

1884 / 49. szám - Telegdi László: Petőfi Sándor életéből

K O 8 Z O B.D 777 PETŐFI SÁNDOR ÉLETÉBŐL. Ili. Petőfi és Szendrey Juliska. Az 1846—47-ik években a védegyleti és törvényhatósági agitációk mindinkább lá­zassá mérgesedtek el. Kivált az adminisztrátori rendszernek erőszakolt keresztülvitele és mindenbe be­tolakodó erőszakos pártos működtetése egyes megyékben bámulatra méltó féktelenséggé fajult el. Biharmegye közgyűlésén például a főispáni helyettes a »renitens« tekintetes karokat és rendeket hajdúkkal és pandú­rokkal páholtatta el és kergettette ki a köz­gyűlési teremből. Kossuthot az Apponyi kormány igeu ügyesen teljesen leszorította a hirlapirás te­réről ; tehát ő csupán mint a védegylet igaz­gatója és a Pestmegyei közgyűlés egyik főszónoka vett. — még mindig eléír mesz- sze kiható részt, — az országos küzdelmek ben s izgatásokban. A Kossuthtól szerkesztett P. Hírlap.el­tüntetése után megjelent politikai hírla­pokon, az állandó polérnizálás és azok tar­talmának nagyon is doctrinaire, — theori- záló ridegsége és száraz lapossága miatt, a nagy közönség nem kapott ; hanem azok helyett a három divatlapot karolta fel az ország értelmisége; ezek közül is az »Életképek« hódítottak legtekintélyesb és számbavételre méltó olvasókört. Frankenburg igen értelmesen és tapin­tatosan bele tudta lapját alkalmazni az akkori hírlapírói viszonyok követeléseibe; s Kossuthot is megnyerte lapja támogat ására. Ez alkalommal Kossuth midőn az »Életképek« dolgozótársai névsorában az ő neve a Petőfi nevével együvé sora­koztatva vala olvasható: neheztelve mondotta, hogy nem örömest látja nevét egy sorban, — minden obsitos katona és vándorszínész-féle ember nevével ! . . . . E megjegyzés Petőfire célzott. A magyar liberális párt főemberei ak­kor még erősen aristocrata szellemű légkör ben éltek és a magán élet viszonyaihoz ké­pest mérlegelték a szerepelni előtérbe to­lakodók egyéni értékét és súlyát. Ez időben azonban az egyes megyék­ben a »fiatal óriások száma« már mindin­kább szaporodott és ezek »le a tekintélyek kel« jeiszó által ösztönöztetve, tüntető ve­j hemeníjával és mindennek neki rontó vállal- j kozó vakmerőséggel igyekeztek »kikezdeni«, s ezáltal elnémítani és túlszárnyalni a megyei életnek addigi »emberségtudó« s a tekinté­lyeket respectáló nemes tényezőit. Sőt a jog­tanuló ifjúság már az országgyűlésen, — a követek háza falain kívül s belől — ítélő s döntő hatalommá és rettegést előidéző libe­rális eszközzé tudta magát feltolni, és azon minőségben a terrorizmust minél kirnély- telenebbül és féktelenebből iparkodott érvé­nyesíteni,, minthogy az ellenzék vezetőinek más eszköz nem állott rendelkezésükre arra, hogy a hatalomvivőkkel megbirjanak küz­deni. Biharmegye közgyűlése valóságos kis oiszággyüléssé nőtte ki magát a sok ki­tűnő szónok együvé csoportosulása által. E szónok-csoport vezetői: Beöthy Ödön és László, kiválóbb tagjai pedig Szacsvay Imre, Toperczer Ödön, Jakab Mihály, Lukács György, Nagy József, Ambrus I., Komlósy Antal sat. valónak. Kovács Lajos testvérei s rokonai se­gítségével Szatmármegyében vívott ki ve­zető szerepet. Záborszky Alajos hasonló modor­ban több megyében szerepelt; ugy- szinte Somogyi Antal. Ezeket megyei j commis voyaseur e-öknek nevezték el. Babarczy Antal hasonló minőséggel Csongrádmegye felett uralkodott. A két Madarász Fehérmegyében, — a leggazdagabb aristokrata tekintélyek ha­zájában, — azzal a vakmerőséggel lepte' meg az országot, hogy e megye főispánja, az országos tekintélyű gr. Cziráky An­tal országbíró nagy hatalmát s »autoritá­sát« minél kíméletlenebb fellépéssel és tá­madásokkal igyekezett megtörni. Hanem legeredetibb kezdeményezés volt I a »győri 10-ek« vállalata, és a győri fiata- ; lók megyei hadjáratai. Széchényi egy szép és szellemdús Öz­vegy nőt: Zichy grófnőt, — született gr. Seilern Orescentiát vette el nőül. E nő után egyszerre nyolc felnőtt mostoha gyermeke lett. Ez aztán igazi »Crescentia* volt. Ezek közül akkoriban gr. Zichy Ottó : vált ki leginkább. Ő mint hadnagy akkor | már a katonai pályát bevégezte és arra vál­lalkozott, hogy a győri és mosonyi ellenzék vezetőjeként foglaljon küzdtért ; ezt pedig az által vitte ki, hogy a Biharmegyéből oda

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék