Magyar Hírlap, 1968. július (1. évfolyam, 47-77. szám)

1968-07-21 / 67. szám

Magyar Hírlap HAZAI KÖRKÉP '■ /I ^r-r~ - -­**** ' diplomácia • • Ünnepi emlékülés a 600 éves Nagykőrösön Losonczi Pál távirata a belga királyhoz Losonczi Pál, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke táviratban kö­szöntötte I. Baudouin belga királyt Bel­gium nemzeti ünnepe alkalmából. Dr. Korom Mihály igazságügy-miniszter hazaérkezett Dr. Korom Mihály igazságügy-minisz­ter csehszlovákiai hivatalos látogatásáról hazaérkezett. Fogadás a belga nagykövetségen Pierre Yves de Vleeschauwer, a Belga Királyság budapesti rendkívüli és megha­talmazott nagykövete, hazája nemzeti ün­nepe alkalmából szombaton este fogadást adott a nagykövetségen. A fogadáson megjelent László Andor államtitkár, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, dr. Házi Vencel külügyminiszter-helyettes, Darvas László külkereskedelmi miniszterhelyet­tes, Lehr Ferenc könnyűipari miniszter- helyettes, dr. Pesta László, a Kulturális Kapcsolatok Intézetének alelnöke, továb­bá a gazdasági, a társadalmi és a kultu­rális élet számos más ismert személyisé­ge. Ott volt a Budapesten akkreditált dip­lomáciai képviseletek több vezetője és tagja. Hazánkba érkezett Faez El-Jassem Szíriái mezőgazdasági és agrár-reformügyi miniszter Faez El-Jassem, szíriai mezőgazdasági és agrár-reformügyi miniszter vezetésé­vel szombaton négytagú szíriai mezőgaz­dasági küldöttség érkezett hazánkba. A küldöttséget a Ferihegyi repülőtéren dr. Soós Gábor mezőgazdasági és élelmezés- ügyi miniszterhelyettes, Abdel Fattah Fouad, az Egyesült Arab Köztársaság bu­dapesti nagykövete, Muhiddin Mahmood, az Iraki Köztársaság budapesti nagykö­vete, valamint a MÉM és a Külügymi­nisztérium vezető munkatársai fogadták. A szíriai küldöttség magyarországi láto­gatása során termelőszövetkezeteket és állami gazdaságokat látogat meg, a ven­dégek tanulmányozzák a magyar mező- gazdaság és az élelmiszeripar munkáját, szervezeti felépítését. Észt ünnepi napok Szolnokon Észt ünnepi napok kezdődtek szomba­ton Szolnokon az Észt Szovjet Szocialista Köztársaság nemzeti ünnepe alkalmából. A város új lakónegyedében — a tallinni körzetben — az üzemek, vállalatok és in­tézmények dolgozói megemlékeztek az Észt Szovjet Szocialista Köztársaság 28 évvel ezelőtti megalakulásáról. A Bástya Étteremben észt—magyar népdalestet rendeztek. A tallinni körzet általános is­kolájában az észt nép életét és művésze­tét bemutató kiállítás nyílt. Kedden a városi tanács nagytermében ünnepségen méltatják Szolnok megye és Tallinn gyümölcsöző testvéri kapcsolatait. Meg­emlékeznek az észt nemzeti ünnepről Karcagon, Tiszafüreden, Túrkevén, Jász­berényben és Kunszentmártonban is. (Folytatás az 1. oldalról) — Városunk tanacsä~dS~el'ni átt—évVen határozatot hozott, hogy idén nyáron több napos ünnepségsorozattal köszöntjük Nagykörös várossá alapításának 600. év­fordulóját — kezdte beszédét Szűcs Zol­tán tanácselnök. Ezután a hatévszázados múltról és a jelenről szólt. Nagykőrös gazdag örökség birtokosa. Minden tiszteletet megérde­melnek az ősök, minden megbecsülést az a kulturális kincs, amit az elődök fölhal­moztak. A történelmi távlatba megannyi küzdelem, újrakezdés, balsors és siker zsúfolódik. A várossá nyilvánítás előtt sok száz évvel már laktak ezen a tájon. A mocsaraktól védett földön telepedtek le állattenyésztő őseink. A tanácselnök elismeréssel adózott azok emlékének, akik a homokot felvirágoz­tatták. — Ezernyi szál köti Nagykőröst múlt­jához — mondta az elnök. — A régmúlt­ban vívta ki a városi rangot is. De igazi várossá csak a jelenben vált. Az utóbbi tíz-tizenkét évben fejlődött ki Nagykőrös ipara. Most lakóinak na­gyobb része munkásként dolgozik. Üze­mei: a konzervgyár, a ládagyár, a tejipari vállalat, a bútorgyár és a legfiatalabb, az irodagéptechnikai vállalat egyre fokoz­zák termelésüket. Üj lakótelep emelkedik a város szélén, megkezdődött a közműve­sítés nehéz munkája is. Nagykőrös vá­rosi arculatának kialakításához azonban még sok időre és munkára van szükség. Cseterki Lajos, az Elnöki Tanács tit­kára arról beszélt felszólalásában, hogy a jövő biztosítéka a helybeli lakosság, a városi pártbizottság, a városi tanács és a Hazafias Népfront városi szervének jó és szorgalmas munkája. Az összefogás, a kö­zös erőfeszítés sikerre vezet. Horváth Lehel, a Hazafias Népfront városi bizottságának elnöke emlékplaket­tet adott azoknak, akik a város fejleszté­séért kiemelkedő munkát végeztek. A szombati nap programja a Cifra­kertben folytatódott. Dr. Sághy Vilmos, a mezőgazdasági és élelmezésügyi minisz­ter első helyettese megnyitotta a nagy­kőrösi mezőgazdasági, valamint az ipari és kereskedelmi kiállítást. Az országos jellegű mezőgazdasági bemutatón 150 ku­tatóintézet, mezőgazdasági üzem és kon­zervgyár mutatja be termékeit. Az ipari és kereskedelmi kiállításon a város üze­mei, termelőszövetkezetei, kisiparosai és kereskedelmi vállalatai vesznek részt. A Cifrakert szomszédságában, a Vá­rosi Múzeum termeiben rendezte meg dokumentumkiállítását a Nagykőrösi Konzervgyár a konzervgyártás történeté­ről. Itt, a legősibb tartósítási eljárások ismertetését éppúgy megtalálhatja az ér­deklődő, mint a legkorszerűbb gépek ki­csinyített mását. A szombati nap az elkövetkezendő he­tek ünnepségsorozatának csak nyitánya volt. Hétfőn a művelődési házban kétna­pos nyári gyümölcs- és zöldségtermeszté­si tudományos tanácskozás kezdődik. Sportverseny és divatbemutató színesíti a Megkezdődtek a Szegedi Szabadtéri Játékok Mintegy tízezer vendég — köztük kö­rülbelül ezer külföldi — tartózkodott szombaton a szabadtéri játékok megnyi­tó napján Szegeden. Az ünnepi hetek első szegedi látogatói között ott voltak Szeged testvérvárosainak — Odesszának és Sza­badkának — a küldöttségei is. Három különvonat és tucatnyi külön- autóbusz futott be a városba, éjszakára több mint hatezer vendégnek biztosítot­tak szállást a hotelekben, a diákkollégiu­mokban és a fizetővendég-szolgálatba be­kapcsolódott magánosoknál. A szombati nap kiemelkedő eseménye, a szabadtéri játékok megnyitója, Erkel Bánk bán című operájának bemutatója volt. Este 7 órakor dr. Tari János, a sza­badtéri játékok igazgatója és az előadá­A Siófoki Községi Tanács VB 1968. július 28-án, vasárnap 7 órától és utána minden hónap 2. és 4. vasárnapján autóvásárt rendez Községi Tanács VB sok művészeti vezetői megkoszorúzták a Dóm téri Panteonban Erkel Ferenc szob­rát. Félóra múlva felhangzottak a fanfá­rok, a zenekar eljátszotta a Himnuszt, majd dr. Biczó György, a Szegedi Városi Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke mondott beszédet. Ezután felcsendült Er­kel operájának, a Bánk bánnak a nyitá­nya, megkezdődött az előadás. A főbb szerepeket Szalma Ferenc, Komlóssy Er­zsébet, Palcsó Sándor, Simándy József, Moldován Stefánia, Radnai György, Se­bestyén Sándor, Nádas Tibor és Tóth László énekelte. A rendező Szinetár Mik­lós és Félix László volt. A díszletek Fü- löp Zoltán, a jelmezek Márk Tivadar ter­vei alapján készültek. A tízezredik látogató a Szegedi Ipari Vásáron Szombat délután már tízezredik láto­gatóját fogadta a Szegedi Ipari Vásár. A tízezredik látogatót ünnepélyesen fogad­ták, átnyújtották neki a Csongrád megyei Gabonafelvásárló és Feldolgozó Vállalat ajándékát. A vásár szombati eseményei közé tartozott a Pamuttextilművek veze­tőinek sajtótájékoztatója, valamint az, hogy a Videoton lebonyolította a vásár első üzletkötését. jövő hét programját. Augusztusban, a többi között, helytörténeti, kép- és bé­lyegkiállítás nyílik, majd zenés irodalmi estre, dalostalálkozóra és az Állami Népi Együttes vendégszereplésére kerül sor. Az ünnepség részvevői a város címeré­vel díszített emlékjelvényt kapnak. Nagy­kőrös számára jelkép is ez: a zöld kőris­fa, amelyet a címerkép ábrázol, a 600 éves jubileum napjaiban lombosodott ki iga­zán. K. A. Sajtótájékoztató a VIT-röl W7/T/ Bulgária várja az ifjúság küldötteit A VIT-re utazó újságíró delegációt, a lapok kiküldött tudósítóit szombaton Verbal Lajos, a KISZ KB agitációs pro­paganda osztályának vezetője tájékoztat­ta a Világifjúsági Találkozó ünnepélyes megnyitását megelőző legfrissebb esemé­nyekről, azokról az intézkedésekről, ame­lyek a magyar delegáció kényelmét pon­tos, precíz és gyors tájékoztatását szolgál­ják. A külföldről érkező ifjúsági küldött­ségeket 300 bolgár szakember, 1690 tol­mács kalauzolja, tanácsokkal látja el őket, segíti tájékozódásukat, ötven bol­gár vállalat védnökségét élvezik az or­szágba érkező VIT-küldöttek. A szófiai VIT nagyobb szabású lesz, ér­dekesebb, sokrétűbb programot kínál, mint a korábbiak. A helsinki VIT-hez hasonlítva, az afrikai országokból érkező fiatalok száma megduplázódott, Ázsiából. Amerikából is a vártnál népesebb dele­gációk jelentették be részvételüket. A sportrendezvényeken 20 ország 1900 sportolója vesz részt. A szófiai VIT esz­mei mondanivalóját — a békét, a barát­ságot, a szolidaritást — számtalan ren­dezvényen — többek között 12 nagy tün­tetésen, 3 ifjúsági fórumon, 12 szeminá­riumon, 9 kollokviumon, 23 nagygyűlésen, 10 kiállításon — fogalmazzák meg a ren­dezvény sajátságos kifejezési módjának megfelelően. A VIT újonca Törökország lesz — elő­ször küldi el fiataljait a világ ifjúságának találkozójára. A VIT eseményei termé­szetesen nem korlátozódnak a bolgár fő­városra, hanem az ország nagyobb váro­saira is kiterjednek. A szófiai VIT-en a budapesti Színház, és Filmművészeti Főiskola nyolctagú stábja dolgozik, játékfilmet forgat Viet­nami történet címmel. A legfrisebb tájékoztatás szerint a ta­lálkozó előkészületei a befejezéshez kö­zelednek, és néhány nap múlva — túl a gondos, körültekintő szervezőmunkán — Bulgária szeretettel várja a világ ifjúsá­gának küldötteit. (deli) Teljes erővel folyik a nyomozás az eltűnt kisfiú után Nagyszabású hajnali át fésülés a Népligetben A rendőrség az egész országban tovább­ra is hatalmas apparátussal keresi a 12 éves Blázsik Istvánt, aki — mint ismere­tes — június 16-án tűnt el a Népliget­ben. A nyomozás természetesen kiterjed annak az ismeretlen férfinek a felkuta­tására is, akit utoljára együtt láttak az eltűnt gyermekkel, és akinek mozaikké­pét, személyleírását a Magyar Hírlap is közzétette. Minden talpalatnyi földet A bűnüldözők munkáját segítik az or­szág minden részéből érkező bejelenté­sek. Csupán a főváros lakosságától a Bu­dapesti Rendőr-főkapitányság eddig több mint ezer bejelentést kapott. Ezek mind­egyikét megvizsgálják, ellenőrzik. Mivel a bejelentések egyike-másika újabb tám­pontokat tartalmazott, szombatra virradó­ra ismét átfésülték a Népliget hatalmas területét. A nagyarányú akció hajnali 4 órakor kezdődött. Mintegy kétszáz rendőr, mű­szaki karhatalmista, nyomozó, csatárlán­cot alkalmazva, szúrószerszámokkal és ásókkal felszerelve, lépésről lépésre ha­ladva, minden talpalatnyi területet átku­tatott. Megvizsgáltak minden egyes bok­rot, minden elhagyott zugot, és ha vala­hol frissen betemetett részt észleltek, ás­ni kezdtek. Olyan tárgyat kerestek, ami esetleg kapcsolódik az eltűnt kisfiúhoz vagy az ismeretlen férfihez. A rendőrség nem veti el azt a kriminológiából ismert tételt sem, hogy a tettes esetleg vissza­tért vagy visszatér a bűncselekmény színhelyére... A reggelig tartó megfeszített munka azonban, sajnos, nem vezetett eredmény­re, a műszerek, a kivezényelt rendörku- tyák sem észleltek gyanúsat. Aki a bizsuláncra célzott A Magyar Hírlap kérdésére a nyomo­zást irányító egyik rendőrtiszt elmondta: — Az elmúlt napokban ismét felröp­pentek olyan hírek, hogy a kisfiú nyo­mára bukkantunk. Ez, sajnos, nincs így. A valóság az, hogy a nagy apparátussal folytatott nyomozás ellenére még mindig nincs konkrét hírünk a gyerek sorsáról, az ismeretlen tettes kilétéről, tartózko­dási helyéről. Pedig hatalmas munka fo­lyik. Rendszeresen és ismételten átfésül­jük szinte egész Budapestet, a Kamara­erdőt, a Hűvösvölgyet, a Zugligetet és környéküket. Július elsején bejelentés érkezett hozzánk, hogy a XVIII. kerü­letben a Cséri-telep környékén láttak egy férfit egy gyerekkel gyanúsan futni. Azonnal kiszálltunk. Minden zugot átku­tattunk. Sajnos, semmi. De a rendőrség még nagyobb erővel folytatja a nyomo­zást. Ha szükséges, elölről kezdjük, a ki­indulópontról, vagyis a helyszínről. Most hajnalban ezért fésültük át ismét a Nép­ligetet. Továbbra is igényeljük a lakos­ság segítségét. Üjabb adataink alapján most a következőket kérjük: jelentkez­zék az a férfi, aki június 16-án — az épí­tők napján — 14 és 16 óra között a Nép­ligetben, a Mutatványos téren átvezető út bal oldalán felállított céllövöldében egy sárga színű bizsuíáncra lőtt. A férfi a láncot eltalálta, az el is szakadt, de mivel a lánc nem esett le, azt nem kapta meg nyereményként. Ezt követően a mel­lette álló kisfiú, ez Blázsik István volt, vette célba a láncot. Ennek a férfinek, de mindazoknak, akik a kérdéses délután a Népliget céllövöldéjében a bizsuláncra lőttek, fontos lenne a tanúvallomása, eset­leg elősegíthetné a kisfiú társaságában lá­tott ismeretlen ember pontosabb személy­leírását. Tizenkét dosszié A nagy munka egyik irányítója, a rend­őr alezredes és nyomozótiszt társai az éj­szakai akciótól fáradtan, szombaton dél­után ismét együtt ültek, hogy megbeszél­jék a további teendőket. Ott vagyok köz­tük én is. Nézem, hallgatom őket. Olyan emberek, akik nem adják fel a harcot... Legmodernebb lyukkártyás géppel dol­gozzák fel a százával és százával érkező bejelentések adatait, tíz évre visszame­nőleg kikeresik a gyerekek vagy fiatal­korúak sérelmére elkövetett homosze­xuális bűncselekmények főszereplőit, és ellenőrzik alibijüket. A szobában levő egyik őrnagy előtt tizenkét dosszié. Teli, az ügyre vonatkozó adatokkal, jelenté­sekkel, a nyomozás alapjául szolgáló kü­lönböző tervekkel... Az alezredes beosztottjaival megbeszéli a jövő hét munkáját. (Természetesen ma, vasárnap sem szünetel a nyomozás.) — Tovább folytatni a Népliget vendég­lőiben, mutatványosbódéiban a munkát, esetleges újabb tanúk után ... Továbbra is kérni a barlangkutatók, a természet- járók segítségét... A Csatornázási Mű­vek közreműködésével folytatni az ösz- szes csatornák, kutak, víztárolók vizsgá­latát .. . Eljárni mind a 37 építőipari vál­lalatnál, amelyeknek dolgozói az építők napján kint voltak a Népligetben. Kérni segítségüket... Az újpesti Gyapjúszövő­gyárból megérkezett az a „Hermes" gyárt­mányú szövet, amelyből a Zalaegerszegi Ruhagyár fiúkonfekció-nadrágokat készí­tett. A kisfiú ilyen nadrágot viselt... Ki­osztani a szövetdarabokat... Késő délután van már. Mennem kell. Az alezredes ezzel búcsúzik: — Nagyon kérjük a lakosságot, hogy a kisfiú eltűnésével kapcsolatos esetleges észrevételeket, gyanús körülményeket to­vábbra is jelentsék nekünk. Személyesen, a Budapesti Rendőr-főkapitányság bűnül­döző osztályán (Budapest, V., Deák Ferenc u. 16. IV. 414. szoba), vagy telefonon: 123—456, 12—75-ös mellékállomáson. V. A. ________1968. JÚLIUS 21, VASÁRNAP 5

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék