Magyar Hírlap, 1998. február (31. évfolyam, 27-50. szám)

1998-02-14 / 38. szám

12 Magyar Hírlap 1998. FEBRUAR 14., SZOMBAT Kétszáz forintos osztalék február 13, H Budapesti Értéktőzsde február 13. A Prímagáz Hungária Rt. el­adásainak nem tett jót az eny­he időjárás. Ennek ellenére si­került megőriznie piaci része­sedését. Az utolsó negyedév során 678 millió Ft nyereséget sikerült elérnie, ami 32 száza­lékos növekedést jelent 1996 hasonló időszakához képest. Az 1997. év egészét tekintve a mintegy 20 milliárd forintos nettó árbevétel mellett 2,03 milliárd forintnyi adózás előtti február 13. Hivatalos deviza-középárfolyam Angol font 341,01 Ausztrál dollár 140,33 Belga és lux. frank (100) 554,18 Cseh korona 6,01 Dán korona 30,02 Finn márka 37,68 Francia frank 34,13 Holland forint 101,50 Japán jen (100) 166,73 Kanadai dollár 144,82 Lengyel zloty 58,59 Német márka 114,41 Norvég korona 27,48 Olasz líra (1000) 115,91 Osztrák schilling 16,26 Portugál escudo (100) 111,76 Spanyol peseta (100) 134,94 Svájci frank 142,09 Svéd korona 25,68 Szlovák korona 5,87 USA-dollár 208,15 ECU (Közös Piac) 226,01 1. A devizajogszabályok alkalma­zásában konvertibilis deviza még: görög drachma, izlandi korona, Ir font, kuvaiti dinár, luxemburgi frank, mexikói peso, török líra, új- zélandi dollár. 2. Konvertibilis valuták a fenti jegyzett és az 1. lábjegyzetben fel­sorolt pénznemek. Az MNB fenti jegyzet pénznemeken túlmenően valutaárfolyamot a görög drach­mára is jegyez. 3.lntervenciós centrum árfolyam­tól való eltérés USD/HUF vonatko­zásában: -2,245 százalék. Az MNB-kötvény 1999/1 eladási árfolyama* Dátum: 1998.02.16. Le|árat: 1999.01.14. Árfolyam (Ft): 85.0797 Hozam (%): 19.28 ' Tájékoztató árfolyam, mely az MNB a kötvényforgalmazóknak jegyzett eladási árfolyama és ho­zama. A befektetők a forgalma­zók által jegyzett árfolyamon vá­sárolhatják a kötvényt. eredményt regisztráltak, az adózás utáni nyereség pedig 1,68 milliárd forint volt. Ta­valyelőtt ez 1,57 milliárd forin­tot tett ki. Az igazgatótanács álláspontja szerint nem vál­toztatnak az osztalékpoliti­kán: összességében 50 száza­léknyi részt, azaz 730 millió fo­rintot osztanak szét, ami rész­vényenként 200 forintot je­lent. Az utolsó negyedévben a palackos gáz árát 17, míg a tar­tályos gáz árát 22 százalékkal emelték, amit a társaság az inflációval, illetve az dollárnak a forinttal szembeni folyama­tos felértékelődésével magya­rázott. A társaság vezetői úgy vélik, hogy az idén a tavalyinál nagyobb nyereségre számít­hatnak, mivel alacsony áron beszerzett jelentős készleteik maradtak. •S.G. Duplázott a TVK Az oldal táblázatait a Fornax RT. állítja össze 1123 Bp., Táltos u. 1. Telefon: 175-6322 Harminckét százalékkal nö­velte eladásait 1997-ben a Ti­szai Vegyi Kombinát (TVK) Rt., s a nettó árbevétel meg­közelítette a 82 milliárd forin­tot - olvasható a társaság teg­nap közzétett gyorsjelentésé­ben. A társaság nettó eredmé­nye 17,5 milliárd forint lett, amely 122 százalékkal több, mint az előző esztendőben. Az árbevétel dinamizmusát jelentősen túlszárnyaló nye­reségnövekedést egyí észt a költségek csökkentésével és a kamatbevételek növelésével, másrészt a ’97-ben igénybe vehető ötvenszázalékos adó- kedvezménnyel érték el. Az értékesítés közvetlen költsége 56 milliárd forint volt, az árbevételhez viszo­nyított aránya az egy évvel korábbi 74 százalékról 69 szá­zalékra csökkent. A kedvező változást a polimertermékek árának növekedése okozta, amit nem követett az alap­anyagok árának növekedése. Az általános és adminisztra­tív kiadások ’96-ban az árbe­vétel 12,3 százalékát tették ki, míg tavaly ez már csak 11,2 százalék volt, azaz 9,1 mil­liárd forint. Csökkentek a személyi jellegű ráfordítások: az alkalmazottak számának mérséklődése miatt 1997-ben az árbevételből csak 7,9 szá­zalékot kellett ilyen célra for­dítani, szemben az 1996-os 9,8 százalékkal. Tavaly ja­nuárban a társaságnál 3860 fő dolgozott, az év végén viszont már csak 3301 fő állt alkalma­zásban. A távozók közül 366- an a TVK érdekeltségeiben kaptak állást. Az üzemi eredményt kevés híján megduplázta a társaság egy év alatt. ’96-ban 8,6 mil­liárd forintot, ’97-ben pedig 16 milliárd forintot értek el. Jelentős tétel még a pénz­ügyi műveletek eredménye - 1,9 milliárd forint, amelyhez jelentősen hozzájárult az APV Rt. részéről évközben kifizetett PEH - privatizációs ellenértékhányad - késedelmi kamata. A gyorsjelentés bemutatja a tulajdonosi struktúrát, a részvénykönyv december 31- ei állapota szerint. 41,78 szá­zalék külföldi intézményi be­fektetők kezében van, 17,88 százalék a részvénykönyvbe be nem jegyzett tulajdonoso­ké, 13,77 százalék a társaságé, 9,87 százalékkal a belföldi magánbefektetők szavazhat­nak, 5,54 százalék pedig a dol­gozóké. Várhegyi Miklós ve­zérigazgató bejelentette, hogy az áprilisban megtartandó közgyűlésre az igazgatóság ja­vaslatot készít elő dolgozói részvényvásárlási programra. Tovább folytatódnak a társaságnál a kapacitásbővítő beruházások. Erre a követ­kező két-három évben több, mint ötvenmilliárd forintot szánnak. A társaság saját for­rásai mellett 280 millió már­kás hitelkeret áll ehhez ren­delkezésre. • Zelei Béla A táblázatok adatait a Fornax Rt. szolgáltatja. Az adatok tájékoztató jelle­gűek, az esetleges eltérésekért felelősséget nem vállalunk. Árnyalatnyit erősödő dollár A Budapesti Árutőzsde ha­táridős pénzpiacának hét­záró kereskedési napján közepes, 2,27 milliárd forint forgalmat bonyolítottak a brókerek 19 094 kontrak­tusban. A német márkára három terminre köttettek üzletek, az új elszámoló­árak vegyes képet mutat­tak, az amerikai dollárra szintén három határidőre volt vevő, négy határidőre hétfőn magasabb elszámo­lóáron indul a kereskedés. Feléledt a svájci frank piaca, 149,65 és 149,70 fo­rint közötti sávban 7500 kontraktus kelt el, az elszá­molóár az alacsonyabb ér­téken változatlan maradt. A márka piacán a júniusi terminre 9400 kontraktus­ban kereskedés után 120 fo­rintra alakult az elszámoló­ár, tíz fillért javítva. Márci­usra mindössze 30 kontrak­tus kelt el, 116 forintra mó­dosult az ár, 20 fillért csök­kenve. Decemberre 127,60 forinton zajlott az üzlet, ennyivel zárva az árat. A dollár alacsony forgal­mat emelkedő elszámoló­árakat produkált. Március­ra 30, júniusra 20, szeptem­berre 9, míg decemberre 40 fillérrel nőtt az elszámolóár. BUDAPESTI ÁRUTŐZSDE - DEVIZA Lejárat Vétel Eladás Elszámolóár Forgalom Árf. érték Nyitott _________ ajánlati ársáv új változás kontraktus (Ft) köt.áll. 3B 3 hónapos BUBOR 98.március 18,90-19,00 19,10-19,20 19,06 0,00 0 0 1 071 98.június 17,68-17,70 17,68-17,70 17,68 -0,27 314 555 452 000 634 98.szeptember - - 17,50 0,00 0 0 0 CF k.r 1000 98.márc;us - - 144,00 0,00 0 0 44 443 98.június 149,65-149,70 148,60-149,70 148,60 0,00 7 500 1 122 535 000 7 000 98.szeptember - - 156,25 0,00 0 0 12500 DM k.= 1000 98.február - - 115,17 0,00 0 0 2 460 98.március 115,80-116,05 116,00-116,30 116,00 -0,20 30 3 481 500 659 273 98.április - 116,70-116,70 116,70 -0,30 0 0 112617 98.június 119,80-120,15 120,00-120,20 120,00 0,10 9 400 1 129 410 000 397 098 98. szeptember - - 124,08 0,00 0 0 46400 98-december 127,60-127,60 127,60-128,00 127,60 0,00 430 54 868 000 96 240 99. március - - 130,94 0,00 0 0 10500 GP k.= 1000 98.március - 344,50-345,00 343,10 0,00 0 0 130 UD k.= 1000 98.február - - 208,20 0,00 0 0 1 603 98.március 209,40-210,70 210,70-211,00 210,70 0,30 545 114 831 500 140 102 98.április 211,50-211,50 - 211,50 0,00 0 0 8755 98.június 216,50-217,00 217,00-217,50 217,00 0,20 700 151 900 000 107 149 98.szeptember 222,10-222,10 - 222,10 0,09 0 0 12743 98. december 228,00-228,60 228,60-228,60 228,60 0,40 100 22860000 20910 99, március - - 232,61 0,00 0 0 2500 JY100, k.= 100 000 98.március 168,50-169,80 169,80-171,50 169,80 -1,70 5 849 000 17677 98.április - - 172,50 0,00 0 0 3 000 98.június 175,50-177,25 177,00-178,60 177,01 -1,59 70 12395000 3 070 98,szep1ember - - 183,00 0,00 0 0 200 IL 1000, k.:1 M 98.mórcius - - 117,05 0,00 0 0 150 BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE Lejárat Vétel Eladá« Eleiámolöár Forgalom Ari. érték Nyitott ____________ajánlati értév ' új I váltóiét kontraktue (Ft) kót.éll, DM k.: 10 000 98.február 114,38-114,64 114,64-114,72 114,36 -0,05 2 380 2 726432 000 3 767 98,március 115,70-115,98 115,98-116,09 115,70 -0,15 60 69 588 000 98iprlllá 117,01-117,01 117,59-117,59 116,95 -0,15 0 0 9321 98.|ünlus 119,74-120,14 119,78-120,39 119,74 -0,15 2 634 1159 746 400 6 517 98.szeptember 123,71-123,71 124,57-124,57 123,93 0,00 0 0 892 98,december 127,24-127,24 128,43-128,43 127,46 0,00 0 0 120 UD k.slOOOO ~ _ 98.lebruár 208,25-206,26 208,21-208,55 206,21 0,06 575 1197207500 1 278 98.márclus 210,30-210,56 210,56-210,90 210,30 0,25 15 31 584000 2 556 98.ápr!l!s 212,15-212,15 213,25-213,25 212,00 0,15 0 0 2 198 96,június 216,32-216,97 216,36-217,65 216,32 0,17 620 1 343385000 1 602 98,szeptember 222,40-222,40 224,25-224,25 221,59 0,00 0 0 228 98,december 227,98-227,98 230,05-230,05 227,10 0,00 0 0 42 BUX k.= *100 Ft _ 98.márclus 7950,0-8080,0 8000,0-836X3,0 8060,0 79,5 166 133219000 4625 98.június 8400,0-6595,0 8459,(3-8755,0 8585,0 125,5 244 207332450 4519 98.szeptember 8950,0-9100,0 9000,0-9330,0 9100,0 70,0 50 45155000 234 98, december 9300,0-10030,0 9300,0-9900,0 9585,5 35,5 3606' 3449 406 650 29 194 99, június 10375,0-10800,0 10605,0-10900,0 10705,0 32,5 250 267112000 4160 99.december 11500,0-11820,0 11600,0-12500,0 11750.0 50,0 165 193175500 3132 A Budapesti Értéktőzsde részvényszekciójában az azonnali index 75,7 ponttal, 0,96 százalékkal emelkedve 7997 ponton zárta a hetet, úgy, hogy napközben átlépte a nyolcezer pontos határt. A jó közepes, 13,7 milliárd fo­rint forgalomból a Mól 7,1 milliárd forinttal részesült, a legtöbb vezető részvény ára emelkedett. A nap vesztese a Pannonplast volt, közel négy százalékot, 326 forintot csök­kent az ára, 7994 forinton hagyta el a parkettet. Az olajtársaság (gyorsje­lentéséről írásunk a 11. olda­lon) papírja kerek száz forin­tot javított, ami közel két szá­zaléknak felel meg, 5300 fo­rinton búcsúzott. Hárommilli- árd forint feletti értékben ke­reskedtek a brókerek a TVK- papírokkal (a társaság éves gyorsjelentéséről lásd írásun­kat) a 3450 forinton záró rész­vény 25 forintos veszteséget szenvedett, ami 0,72 százalék­nak felel meg. Az OTP-papír ára 200 forinttal emelkedett a nap végére, minimális forga­lom után. Az emelkedés aránya megközelíti a 2,4 szá­zalékot. A Matáv négy forintot javí­tott, egymilliárd forintot kö­zelítő kereskedés után 963 fo­rinton fejezte be a hetet. Heve Alaptőke Nyeres.7 Űzi. Ár1. Forg. Nyitóár Záróár Min. Mai. Átlagár Utolsó forgalom Utolsó 52 hát (MR) részvény szám érték (darab) (Ft) (Ft) (FI) (Ft) (Ft) árt. dátum legm. legal AgránpexRt.N 1328,000 1 615 19500 96DZ06 23 500 13900 Aranypók Rt. 430.000 1 416 1 31 000 4 7750 7750 7750 7750 7750 7800 960205 6550 5900 8AV Rt.Tőrzs 2200.000 49 11878570 5765 2000 2060 1960 2100 2060 2000 980212 2280 1650 Bonbon Hemingway Rt. 170.000 26 t 123670 298 415 415 415 415 415 490 980211 500 390 BorsodchemRt 205.000 540 65 72 471 500 10118 7 200 7 200 7115 7 2» 7163 7 200 98(0212 6 525 4 800 Brau Union Hungária Rt 2260.000 5650 980212 6200 5000 Central European Growth Fund21,220 2 200 97,1229 2 350 2150 Cofinec Rt. 308.560 1 124 000 40 3 100 3 1 00 3100 31» 3100 3 140 980212 5900 2560 Csopak Rt.N. 2200,000 70 5 5111725 2110 2445 2450 2100 2450 2423 2370 98/82/12 3500 1850 Danubius RL 8 000,000 240 37 60 657 705 13 156 6 105 6 090 6 090 6 2» 6131 6100 980212 6820 4050 DomusRt. 1 633,000 67 10 1 707025 2905 595 580 580 595 588 595 980212 950 350 Dunaholding Rt. N 2 829,000 234 1 84 000 000 7 000 1 2 000 1 2 000 1 2000 120» 12000 1 2 000 96/0212 12 020 8 000 EgisfB. 7785,715 722 68 235477675 18757 12 500 12510 12500 12615 12554 12500 9803212 14500 7 300 Eravis Rt. 2 870,000 52 9 1 569 750 279 5 500 6 000 5 500 6 »0 5 626 5 600 98/0212 7 000 4 0» Fotex Rí. 6484,617 8 126 62339040 288299 215 217 213 216 216 215 980212 283 123 Fúziói Papír RÍ 270.000 Í 5 9 589000 2 404 4 0ÓC 3 995 3 980 4 0» 3989 3 950 98/0212 4 050 3 9» Garagent Rt. 381,850 60 1 600 980205 2 000 SM Gardénia Rt. 1 200,000 3 713 320 724 980 1 000 9» 1000 985 955 98/0212 2 150 780 Globus RL 996,477 112 6 1 781 230 700 2 580 2 550 2 530 2 5» 2545 2 520 980212 4 250 1 350 Graboplast Rt. 5211,000 333 119 263244230 25873 10075 10200 10075 102» 10174 1 0 075 98/0212 13 500 7 500 Horizon-MultipianRt 154,000 -9 6 86 511 626 135 1 45 135 145 138 145 9 802/12 305 10 Humán Rt. 3800,000 178 10 11 733300 4118 2 605 2 890 2 6» 28» 2649 2 620 980212 4 5» 2 350 HungagentRt.N 448,000 73 1 339« 20 1 695 1 695 1 695 1 695 1 695 1 690 981)24)6 19» 3« Ibusz Rt. 1760,000 107 1 «0« 1» 900 9W 9» 9» 9» 9« 980205 12« 6» Inter-Európa Bank Rt. 2 807.430 7 639 51 96 333 0» 5 921 16 350 1 6 500 16050 166» 16270 164» 980212 585» 144» <or.zur. Rt. 1686,000 -91 220 9802/09 380 2» Kékkúti Ásványvíz 238326 43 1075 »0212 16» 9» MÓL Rt. törzs 98 4»,0» 168 540 7 124 781 625 1 347 199 5 150 5 3W 51» 5325 5 289 - 52» 989212 5400 2895 Matáv Rí 103728,170 419 945823694 986989 950 963 950 963 958 959 9802/12 1 132 557 Mezőgép RT 792,64» 6 3 2449» 670 4 640 4 835 4 835 4 8» 4643 4 »5 980212 62» 21» Második Deviza Factory 291,0« 1 14M0 980212 160« 100» NABI 4470,000 1 40 51 7523» 11 961 43» 43» 42» 43» 4320 4 4» 98/0212 58» 38» H troll F' 275.0« 2 864 22 5« 971828 289« 211» Novotrade Rt. 554,286 364 1 41 400 18 2 3« 23« 23» 23» 2 »0 2 250 98/02« 4 0» 1105 OTP Bank Rí. 280«,0M 355 1» 212404730 24903 8 395 8 6« 8 395 8 6» 8529 84« 980212 90« 3040 Pannon Váltó Rt. 1 750,000 107 505 98 0212 640 420 Pannonnak Rt. 1157,5« 1« 1 195000 1» 15« 15« 15» 15« 15» 1570 980212 19« »0 Pannonplast Rt. 409,«0 372 138 470 662 730 »196 8 3« 7994 7926 83» 6088 8 320 98/0212 120« 65» Pick Rt 2657.0« 913 25 206909045 147» 14025 141« 140» 141» 14051 14005 980212 18005 102» Prímagáz Rt. 3600,»0 436 16 21 426 310 3 561 6 050 51» 6»0 61« 6017 6 1» 98/0212 130» 54» Qoestor 2 7» 9802« 28» 26» Richter Gedeon Rt. 18637, «0 694 73 454 311 610 20115 22 500 22 8» 22 500 228» 22586 22 595 980212 23 8» 10575 Rizikó Ptídory 844.0« 4 2025« 20 6 9» 70« 69» 70» S984 6 9» 980212 104» 46« Rába 14924.460 90 39209180 12423 3100 31« 31» 31» 31» 3140 980212 33« 26» Skála-Coop Rt S 6452,259 64 12« 980212 1 9» 12» SkálteCoop Rt T 6 452.259 64 7 4 243 630 2 4« 1 »0 17» 1 »0 17» 1739 1 6« 98 0212 2 3» 13» Styl Rí. 1770,000 68 990 980211 18» 9« Tiszai Vegyi Kombinát Rt 24 0«,0« 323 3943085856010 931 340 3450 34» 32» 3610 3 313 3 475 98 0212 4 675 1 8» ZatakerámMRI. 30«,«0 477 20 «»8595 98« 97» 9900 9 7» 99» 1805 9 050 980212 104» 69» ZwickUnlcumRt. 20«,0W 211 64 32 034 616 6 038 3 0« 40» 36« 41» 3985 3 8« 080212 6 3« 28« ŐE) BANK Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rí. A tartósan lekötött konvertibilis devizabetétek 1998. február 9-től érvényes kamatkondíciói (A kamat hetente változik, de a hétközbeni változtatás jogát fenntartjuk!) Látra EC 1 3 9 12 szóló számla hónapra lekötött hónapra lekötött hónapra lekötött hónapra lekötött 3000 USD 3000 USD 3000 USD 3000 USD 3000 USD 3000 USD 3000 USD 3000 USD alatt felett alatt felett alatt felett alatt felett USD I 1 3 1/2 41/4 31/2 41/4 31/2 41/4 31/2 41/4 DEM- 1/2 1/2 13/8 2 1/8 17/16 23/16 17/16 23/16 1 11/16 27/16 CHF 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8 9/16 9/16 7/8 7/8 GBP 1 1/2 1 1/2 47/8 55/8 47/8 55/8 43/4 5 1/2 47/8 55/8 ATS 1/2 1/2 1 1/2 2 1/4 19/16 25/16 13/4 21/2 1 13/16 29/16 AUD 1 1 1 1 II I 11 1 CAD 1/2 1/2 27/16 33/16 29/16 35/16 23/4 3 1/2 27/8 35/8 SEK 1/2 1/2 1 1/4 2 15/16 21/16 1 1/2 2 1/4 19/16 25/16 TTL 1 1/2 1 1/2 2 1/8 27/8 2 1/16 2 13/16 1 11/16 27/16 1 5/8 23/8 FRF 3/4 3/4 1 1/16 113/16 13/4 21/2 1 1/4 2 1 3/8 21/8 KFl 5 5 161/4 161/4 163/4 163/4 163/4 163/4 17 17 Az itt közölt kamatok a lekötési idő hosszától függetlenül, a 3000 USD érték alatti és 3000 USD ér­téket meghaladó egy-egy lekötött betétre vonatkoznak. A 3000 USD énéket meghaladó egy-egy le­kötött betétre (a CHF kivételével) az első oszlopban feltüntetett kamaton felül 3/4% kamatot adunk. Az AUD, BEF, DKK, FIM, GRD, JPY, NOK, PTE, ESP lekötött betétekre összeghalártól függetle­nül a mindenkori látra szóló kamatol térítjük. A (3RD, PTE, JPY Iáira szóló kamala 0,125%. Az 50 000 USD-t meghaladó, vagy annak megfelelő értékű USD, CHF. DEM, ATS, FRF és GBP lekö­tésre. a többi a kamatlábiában szereplő deviza esetében 100 000 USD feleli eseti meghatározással egyedi kamatol alkalmazunk. Egyedi kamatra kamatprémium nem jár. A CHF esetében 50 000 USD alatt a lekötött betétekre összegtől függetlenül a meghirdetett kamatokat tértijük. Konvertibilis forintszámla (KFt) csak devizakülföldiek részére nyitható, a leköthető minimum­összeg vállalkozóknak 1 millió Ft, természetes személyeknek 100 ezer Ft. Az EC-kamatok megegyeznek a látra szóló kamatokkal. <• Kiadó üzlethelyiséget keresek a gazdagréti lakótelepen, 40 nm-től 70 nm>ig. Telefonszám: 3215538 HIRDETMÉNY A Soproni Faipari Részvénytársaság igazgatósága (9400 Sopron, Terv utca 2.) értesíti az rt. tisztelt bemutatóra szóló részvénytulajdonosait, hogy az 1996. évi CXI. tv. 231. § (3) bekezdése szerint a Soproni Faipari Részvénytársaság valamennyi bemutatóra szóló részvényét legkésőbb 1998. június 30. napjáig névre szóló részvénnyé kell átalakítani. Az átalakítási kötelezettségre figyelemmel az igazgatóság felhívja a tisz­telt részvényesek figyelmét, hogy legkésőbb 1998. május 15. napjáig szí­veskedjenek az átalakítás megvalósításának céljából bemutatóra szóló részvényeket átadni és letétbe helyezni az rt. jogi képviseletét ellátó Wagner & Wagner Ügyvédi Iroda 9400 Sopron, Szent György utca 2. II. 9. sz. [Telefon/fax: (99) 340-062, 340-063] alatti székhelyén, hétfő-péntek munkanapokon 8-17 óra időtartam alatt. Az igazgatóság felhívja a részvényesek figyelmét, hogy az átalakítás cél­jára át nem adott részvények érvénytelenítésre kerülnek. Igazgatóság A MŰVELŐDÉSI ES KÖZOKTATÁSI MINISZTÉRIUM ISMÉTELT PÁLYÁZATOT HIRDET AZ ÚJONNAN LÉTREHOZOTT T ESSEK VÁLASZTANI ! Megjelent a Magyar Hírlap CD-ROM legújabb száma, amely már 1997. december 31-ig dolgozza fel a lapban megjelent összes cikket. Ön két CD közül választhat: Ha egy CD-n szeretné megkapni az 1994. szeptember 1. és 1997. december 31. között megjelent összes cikk szövegét. (Ár: 10 000 Ft + 12% áfa, upgrade: 5 000 Ft + 12% áfa) Ha Önnek a cikkek szövegén kívül a fotókra is szüksége van, ezen a CD-n az 1997. év (január 1.-december 31.) anyaga található. (Ár 10 000 Ft +12% áfa, upgrade: 5 000 Ft + 12% áfa) Rendelje meg, és mi elküldjük az Ön címére a kiválasztott CD-t, illetve CD-ket. Elrcanum databases MEGRENDELŐLAP a Magyar Hírlap rendszeresen jelentkező 1%-os rovatában kedvezményesen adhatnak hírt magukról és a tevékenységükről. A 37x62 mm-es (alapméretű) hirdetés ára mindössze 10 000 Ft + áfa, de természetesen lehetőség van nagyobb felületű hirdetések akár többszöri megjelentetésére is (ilyenkor azok árából további kedvezményeket nyújtunk). Forduljon hirdetési igazgatóságunk munkatársaihoz, akik készséggel állnak rendelkezésükre a303-0950-es telefon/faxszámon, valamint a 303-0951-es, 210-0050/101-es, 116-os telefonszámokon. PÉNZPIAC Határidős piacok Hamarosan dolgozói részvénykibocsátás KÁRPÓTLÁSI JEGY ■ Neve Ü:l. Árf. Forg. Nyitóár Záróár Min. Mex. Átlagír Utolsó forgalom Utolsó 52 hát ­szám érték (darab) (R) (Ft) (Ft) (Ft) (FI) ért dátum legm. legel. Kérpótjésl jegy 90 38 6579« 42 077 8« 925 8« 9« 819 9« 980212 HMD 525 KÖTVÉNYEK I Neve Klboce. Kamit Futamidő Üzletkötések Névérfék Árf. in. Mix. Átleg Időar, menny.(MFt) % (év) (darab) (FI) érték % (*] (*) % kamat Államkötvény 19990 118«,00 6,24 960506-8905« 1 ' 447 3100« 499 421 615 105.2! 105,29 105,29 Államkötvény 2004/G 75«,» 12,» 97 07 07-04 03 24 1 0 530 0« 10 838 339 »,» 99.« 99,00 I DISZKONT KINCSTÁRJEGYEK Üzletkötések Utolsó forg. Neve Lejárat Üzl.száma Névérték Árf.ért Min. Max. Átlaghozam Hátrlévő (darab) (Ft) (Ft) árf.(%) irf.(%) (súlyozott) futamidő (nap) 360 napos diszkont kj. 9811 04 1 478 000 000 419779 600 87,820 87,820 263 D1212hónp 0980617 sorozat kj. 98,06,17 6 1 929 997 297 93,930 94,100 * 123 K1612hónp DKJ D980812 sorozat98.08,12 1 546,000,000 499,863,000 91.550 91.550 20 179 K18 360 napos diszkont kj. 98 09 09 2 520 000 000 469 984 320 90,380 90.390 207 K5 360 napos diszkont kj. 98 0311 4 1 244 461 857 98,810 98,830 25 K7 360 n. diszkont kj. 98 04 08 2 85 510 000 83 305 381 97,420 97,430 53 KÖZBESZERZÉSI REFERENS MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE. A közbeszerzési referens feladata:- a közbeszerzési eljárások hatálya alá tartozó beszerzések és szolgáltatások körének figyelemmel kísérése, a kiírások szükség szerinti pontosítása,- az eljárások szabályos lebonyolításának elősegítése, az ajánlati felhívásban foglaltak előzetes véleményezése,- a közbeszerzés eredményességét értékelő éves összesítések elkészítése,- a közbeszerzések koordinációjára és költségeire vonatkozó eljárási-, pénzügyi szabályok beillesztése az MKM Szervezeti és Működési Szabályzatába, valamint az MKM Fejezeti előirányzatainak éves gazdálkodási, kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatába. A közbeszerzési referens a közigazgatási államtitkár felügyelete alatt és közvetlen irányításával végzi tevékenységét, tájékoztatási és beszámolási kötelezettséggel. Hivatalból tagja az adott közbeszerzést elbíráló bizottságnak. A munkakör betöltésének feltétele:- szakirányú /jogi-, közgazdasági- vagy pénzügyi-számviteli/ felsőfokú állami iskolai védettség,- költségvetési intézményben eltöltött legalább 5 éves szakmai gyakorlat. Az alkalmazásnál előny a közbeszerzési területen szerzett jártasság, valamint angol vagy német középfokú nyelvtudás. A pályázatnak tartalmaznia kell:- szakmai önéletrajzot,- iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatát,- érvényes erkölcsi bizonyítványt,- munkakör ellátására vonatkozó szakmai elképzeléseket. A kinevezés határozatlan időre szól, bérezés a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. besorolási előírásainak megfelelően történik. A beküldés határideje a megjelenéstől számított 15 nap. A pályázatokat a beadási határidőt követő 15 napon belül szakmai szakértői bizottság bírálja el. A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető. A pályázatokat az MKM Személyi és Közszolgálati Főosztályára (1884 Budapest, Szalay u. 10-14.) kell benyújtani, ahol további felvilágosítással is rendelkezésére állunk. Tel.: 331-5188. S I mii......................................................I ill II I .............. II. II, vm-iiMMiruri I r II ,n rrrrc-ir-^-iii«i-iVin-,r--M-Trn---i-inriMiwionimwwm-.vifinerii-in--ii--ii-ió--iiiiii-iiiJiíiMfl-i , ' vak' tU í h M«dtt ^ w. > , í.' ­^Magyar Hírlap 1997. január 1-1997. december 31. X SZÖVEG+KÉP ä ^SjlV MHK9801 .jSBsn axa tjf!|3s:p j JísÍmI’.]-oiiod ipDqjppo wnuDDJic; 1507 Budapest Pf. 99 Telefon: 185-4094 Telefon/fax: 185-4140 Megrendelem a MAGYAR HÍRLAP SZÖVEG CD-t .....példányban, a MAGYAR HÍRLAP SZÖVEG + KÉP CD-t .....példányban. Név:................................................................................ Dátum: ...................... Cím:..................................................................................................................... 1998-ban az állampolgárok ismét felajánlhatják személyi jövedelemadójuk 1%-át! ÖN IS ÉLJEN A LEHETŐSÉGGEL! BUX; 7996,88 Változás: 75,7

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék