Magyar Ipar, 1882 (3. évfolyam, 1-24. szám)

(ezelőtt »ANYAGI ÉRDEKEINK«) a.z országos ip are gye sülét harmadik kötet Tartalomjegyzék. iss2. A számok az oldalt jelölik. Hivatalos közlemények. Nyilatkozat. 17. Meghivó közgyűlésre. 81. Képviselő-bizottsági jegyzőkönyv. 91. Évi jelentés 109. 123. XIV. Tervezési pályázat. 114. XV. Tervezési pályázat. 115. Az országos iparegyesület tagjaihoz. 117. Jegyzőkönyv az orsz. m. iparegyosület rendes közgyűléséről. 125. Jegyzőkönyv az »országos iparegyesület« alakuló közgyűléséről. 127. Az egyesület védnökeitől. 137. XVI. és XVII. tervezési pályázat. 137. j Pályázati felhívás ipartanodái tanköny­vekre. 169. Az ipariskolák szervezése kérdéséhez. 197. Az ipariskolák XIII. évi jelentése. 256. i 273. 289. XVI. és XVII. tervezési pályázat. 323. Az országos iparegyesület rendes ülésé­nek 1883. évi sorrendje. 357. A magyar ipar pártolóihoz. 357. Előfizetési felhívás. 358. Az országos iparegyesület háziipari szak­osztályának ügyrendje. 377. Czikkek. Az új alapítási korszak. 1. Budapesti országos kiállítás. 3. 170. Szervezeti alapelvek egy iparos takarék- és hitelszövetkezet részére. 7. A tiszolczi papírgyár. 9. A legújabb börzeválságról. 18. Állami, hatósági szállítások és a hazai ipar. 20. Az erdélyi szövő-ipar (Binder Lajos). 21. Tanfolyam gépkezelők és fűtők ré­szére. 22. Zichy Jenő gróf határozati javaslata. 33. Hazai vászoniparunk fejlesztése (Jágócsi Péterffy József). 35. A kerámiái ipar külföldön és nálunk (An­gyal Béla). 37. Egy minta-konzulátusi osztály és a mi konzulátusaink (Id. gróf Zichy Ed­mund). 49. Hehány adat kézműiparunk ált. helyzeté­hez (Gelléri Mór). 49. Az üveg érték- és bérviszonyai (Platenka F.). 52. 71. 144. A két iparegyesület fúziója 54. Az livegiparosok orsz. értekezlete. 57. 71. 73. Patkoló kovács-tanfolyam. 58. Az iparügyi vita a képviselőházban. 65. I 81. 97. Az új czéhek Németországban. 67. A szabadalmak ipari értékesítése hazánk- J ban. 69. A kikészitési ipar meghonosítása Magyar- j országon. 85. Szövőiparunk állapota (Rejtő Sándor). J 87. 100. 121. A budapesti czipész-ipartársulat története, (Radits József). 102. »Országos iparegyesület«. 118. Az országos iparegyesület védnökei. 119. A magyar ált. iparegylet évi jelentése | (Keleti Károly). 120. A budapesti alsó ipartanodák szervezési szabályzata. 139. Szászország iparfejlődési története (Já- j gócsi Péterffy József). 155. 180. 188. ] A gépipar Angliában (Wabrosch Béla). 158. ( Az országos kiállítás előzetes tervváz- j lata. 177. Az országos kiállítás költségelőirány­zata. 178. Az országos kiállítás garantia-alapja. 179. A budapesti kir. • műszaki iparmuzeum j ideigl. alapszabályai. 181. A sévresi porczellángyár (Fényes Dezső). í 188. A központi háziiparegylet évi jelen­tése. 201. A kötszövő-ipar Szászországban (J. Pé­terffy Zoltán). 203. 217. 237. A tükörüveggyártás (Rényi József). 205. Ipariskolai zárvizsgálatok. 206. A háziiparról (dr. Herich Károlytól). 213. 229. Az asbestgyártmányokról. 219. Az állami középipartanoda tananyagának ismertetése 220. 238. A bányaiparról (Szlujka Gusztáv). 233. A mezőgazdasági gépgyártás hazánk­ban. 234. A magyar ipar a trieszti kiállításon (Gel­léri Mór). 245. A bajor országos iparkiállitás (Gelléri Mór). 246. Adalék az ipari rajzoktatás szervezésé­hez. 251. Közgazdasági előadók. 261. Iparos tanulók iskoláinak szervezete. 264. A cognacgyártásról (dr. Vedrődi Vik­tor). 265. Az alsó ipariskolák szervezése 277. A vaskohászat Magyarországon (Kerpely Antal). 282. 296. ; A szövőipar mintagyiijteményei. 283. ! Az országos kiállítás. 293. Szeszkisérleti állomás (Kovács Lajos). 310 Vidéki ipariskolák szervezése 312. 333. Oroszországi czéhek (Gelléri Mór). 313. A mübutoripar a bajor országos kiállítá­son (Gaul Károly). 315. Állami intézkedések az ipar előmozdítá­sára. 326. A nemesebb fanemek utánzása (Frecskay János). 329. A szövőipar terjesztése érdekében (gróf Zichy Jenő). 331. A villamos világítás hazánkban. 332. A legújabb iparstatistika (dr. Jekkclfalusy József). 342. Ipariskolai rendszabályok. 346. Az élelmi és élvezeti szerek hamisí­tása. 347. Az ipariskolák érdekében. 358. Gyári utak (Rényi József). 359. Az osztrák ipartörvény tárgyalása. 360. A szorgalom és kitartás az iparban (Mudrony Soma). 365. Az esztergomi borbélyczéh alapszabályai 1597-ből (Bártfay Géza). 369. Szemle. A hazai szövő ipar terjesztése. 2. A budapesti orsz. kiállítás. 3. 138. 263. 281. Az iparos-tanulók oktatása. 3. Tanoncz-vizsgák. 3. Szerbia iparának fejlesztése. 19. Bécsi iparosgyülés. 20. Állami kedvezmények. 20. Az ipartörvény revíziója. 66. Tanműhelyek. 84. Iparügyek központosítása. 138. Árúforgalmi statistika. 138. Iparosok kivitele Moldvába és Buko­vinába. 139. Állami adókedvezmények. 153. Villamos világítás és villamos erőkifej­tés. 153. Marosujvári sóbánya. 154. Oroszország gyáriparáról. 154. Iparrendészeti kihágások. 1S5. Gyári törvények nemzetk. szabályozása. 185. Gyárak és munkások Németországban. 216. A regale tervezett megváltása. 250. A vasárnapi munkaszünet. 250. A háziipar és iparoktatási orsz. bizott­ság. 263. Magyarország árúforgalma. 264. 345. 346. A póstai takarékpénztárak. 264.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék