Magyar Ipar, 1901. július-december (22. évfolyam, 27-53. szám)

1901-07-07 / 27. szám

XXII. kötet. Budapest, I90t. julíus hó 7. 27. szám MAGYAR IPAR „IPARÜGYEK“ — AZ ORSZÁGOS IPAREGYESÜLET HETI KÖZLÖNYE Felelős szerkesztő: GELLÉRI MÓR. — Főmunkatársak: dr. Horváth János, dr. Matlekovits Sándor, Ráth Károly. Megjelenik minden vasárnap. — Az Orsz. Iparegyesület tagjainak tagsági dijukért jár. Nem tagoknak az előfizetési díj egész évre 12 félévre 6 K. — Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI., uj-uteza 4., az egyesület házában. TARTALOM. I. Általános rész. A gyáripari monográfia. A bajai kiállítás gyakorlati eredményei. A l'azekasipar felkarolása. Szabó és czipésziparunk legfőbb kívá­nalmai. (Gellert Mór.) Ipurpurt olás. A kolozsvári nők moz­galma. Az aradvidéki iparegyesület. A budapesti munkaközvetítő intézet heti kimutatása. Kamarai élet. Temesvár, julius 2. Kiállítási ügyelt. Részvételünk a turini kiállításon. Világkiállítási utófájdalmak. Kiállítási szédelgések. Ipartestületek. Ipartestületi közgyűlés. Házavatás. Ipari közigazgatás. Uradalmi iparosok­nak nem kell iparigazolvány. Irodalom. Budapesti uj Baedecker. Ma­gyar Iparosok Lapja Munka és üzlet. Vegyes hírek. Hivatalos közlemények a kereskedelmi minisztérium köréből: Állami kedvezmények. Uj állatvásár. Házalási tilalom. Különfélék. Közös műhelyek a vidéken. Az ékszerészek üjabb sérelme. Hatvan ipari szövetkezet. Nyomdászok kong­resszusa. Mészárosok kérelme. Czipész- kongresszus Szegeden. Madi Kovács és a magyar ipar. A bélyegekben történő fize­tés megszűnése. Czipész-szövetkezeti nagygyűlés. Tanulmányi kirándulás. Üveg- kereskedők kongresszusa. II. Egyesületi élet. Munkások kitüntetése. Állami nyomtat­vány-szállítás és árszabály. A tanszer­ipar almanachja. III. Értesítések. Magy. kir. államvasutak. Cs. és kir. szab. déli vasút. Magy. folyam- és ten­gerhajózási társaság. IV. Hirdetések. A gyáripari monográfia. A gyáripari statisztikai felvéte­lek alapján kiadott monográfiáról, a melyet múlt számunkban már általánosságban ismertettünk és méltattunk, nagy és általános el­ismeréssel ir a sajtó. A napilapok nagy része és az ismertebb szak­lapok terjedelmes sommázatát kö­zölték a monográfia főbb adatai­nak és megbeszélése még egyre foglalkoztatja a publiczisztikát. Azt egyhangúlag elismerik, hogy a statisztikai anyag egybegyűjtése és a monográfia kiadása nemcsak a szakirodalmat gyarapította egy rendkívül gazdag tartalmú, becses munkával, hanem az iparfejlesz­tési politikának is uj, biztosabb és szélesebb alapot teremtett az­zal, hogy a meglevő állapot tiszta képét megalkotta. Feladatunknak fogjuk ismerni, hogy a nagyértékü munkának minden egyes füzetével megfelelő módon foglalkozzunk és lehetőleg az egész anyagnak leglényegesebb részeit ipari szakok szerint ismer­tessük, kellőképen méltassuk és tanulságait leszűrjük. Addig is, mig ez módunkban lesz, ezúttal még a következőket közöljük: Kik írták a monográfiát ? A munka 20 füzetben jelent meg összesen 270 iv terjedelem­ben. A szerkesztés munkáját He- \ gyeshalmy Lajos dr. miniszteri oszt. tanácsos és Farkas Ferencz miniszteri segédtitkár közreműkö­désével Szterényi József minisz­teri tanácsos, a kereskedelemügyi minisztérium iparfejlesztési szak­osztályának főnöke végezte, a 79 különböző iparágról az egyes mo­nográfiákat, melyek 19 füzetet ké­peznek, főcsoportok szerint egye­sítve, külön-külön szakférfiak írták. Az egész m inkát hosszabb ipari tanulmány vezeti be Szterényi József miniszteri tanácsostól, mely visszapillantás és részben kritikai méltatás hazai iparunk fejlődésé­ről és annak irányáról; ezt követi dr. Hegyeshaltny oszt. tanácsos tollából az egész munkálat és az annak feldolgozásánál követett módszer részletes ismertetése, vé­gül az egész gyáriparunk helyze­tét nagyjában ismertető összefog­lalás, — ez a három rész képezi az első füzetet. A II. füzet a vasgyártást tar­talmazza, Edvi-Illés Áladártól. A III—IV. füzet a vas- és fém­ipart több szerzőtől ugyancsak Edvi-Illés Aladár vezetése alatt; az V. füzet a gépgyártást, közleke­dési eszközök gyártását, mérleg- gyártást, hangszeripart tárgyalja Táborszky Ottó és Straub Sán­dortól ; a VI. füzet a villamos ipart Harkányi Józseftől; a VII. füzet a kerámiai iparokat tartal­mazza Petrik Lajostól ; a Vili. füzet az üveggyártást Hegyes- halmy Lajostól; a IX. füzet a bőr-, sörte- és szőripart Klemp Gusztáv és Tordái Imrétől; a X—XI. füzetekben a faipart tár­gyalja Gaul Károly; a XII. füzet­Szabadalmí és PÁTAI^Y H PQW ||tnr|Q Dr. Wírkmann József Műszaki irodai ni nl\l II. Uu ff. UlUUU hites szabadalmi ügyvivő. Telefon 2213. Prospektusok és fel­világosítások ingyen,

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék