Magyar Közlöny - Hivatalos lap, 1945. szeptember-december (123-212. szám)

1945-09-11 / 123. szám

^ ^ jp^ R HIVATALOS LAP ——rammi lii'imi mm i. Ili m'.!1 J*f’«rffrrawTgrcsr,mgTtfjl^-*^-.^.:^ji^Y’x^.Ty*i^w^’-j--<i,T?-.arefc^ Budapest, 18453. 123, szám. 5zeptsmftier II, féöddL A LAP MAI SZÁMÁBAN KÖZZÉTETT RENDELETEK TARTALOMJEGYZÉKE : 7.590/1945. M. E. szám. Az ideiglenes nemzeti kormány rendelet® » zsidókra hátrányos megkülönböztetést tartalmazd jogszabályok sngy baíoMaüí magatartás folytán elvesztett üzlethelyiségek, berendezési (felszerelési) tárgyalt, valamint áru- és anyagkészletek vieszabocsiátása tárgyában. 7.709/1945. M. E. szóm. Az ideiglenes nemizeti kormány rendaleta a mező- As erdőgazdasági ingatlanok forgalmámak koríátozósáról srőíő 1.720/1944. M. E. Btai rendelet hatályon kívül helyezése tárgy ábaai. 106.009/1945. K. M. szóm. A közellátásiig;.’! miniszter rendelet® ss olajosjnagvak beszolgáltatásának, forgalmának és felhasználásának tárgyában. lOO.SOO/iOl'D. K. M. szóm. A közel,látáfiügyri miniszter rendeleté az li94ő. évi termésű kukorica beszolgáltatása, forgalma és íeúlhasznáilása tárgyában. Hí V A T A L O § R É S Z A belügyminiszter a szolgálattal jesiiibés köz­ben elhunyt Várhelyi István rendőrtiszthelyet­test hősi halottnak nyilvánította és őt 1945. évi julius hó 1-i ranggal rendőrhadnaggyá ki­nevezte. (139.734/1945. IV./12. B. M. szám.) Az igazságügyminiszter ár. Bessenyei Tibor győri törvényszéki bitót a győri járásbíróság elnökévé kinevezte. Az igazságügyminiszter dr. Bácz Jenő tahi járásbirósági elnököl a kaposvári és dr. Molnár Kálmán a tahi járásbírósághoz beosztott volt nagyváradi járásbirósági elnököt a tabi járás­bírósághoz áthelyezte. (8.007/1945. I. M. E. itám.) . rAz igazságügy miniszter dr. Gsetényi István gyulai államügyészt a gyulai törvényszékhez bíróvá kinevezte. (10.558/1945. I. M. E. szám.) 'Az iyazságügyminíszter dr. Kázmér László ócsai járásbirósági aljegyzőt a pestszenterzsé- beti járásbírósághoz helyezte át. (10.562/1945. I. M. E. szám.) Az igazságügyminiszter Deli Mária budapesti lakost a magyar igazságügyminisztériumhoz a XII. fizetési osztály 3. fokozatába ideiglenes minőségű irodasegédtisztté kinevezte. (14.182/ 1945. I. M. E. szám.) Az igazságügyminiszter Cservenka Béláné Balás Emma budapesti lakost az igazságügy­minisztériumhoz a XII. fizetési osztály 3. foko­zatába ideiglenes minőségű irodasegédtisztté ki­nevezte. (14.345/1945. I. M. Eí szám.) Az Igazságügyminiszter Vörös József buda­pesti lakost az igazságügyminisztériumhoz a XII. fizetési osztály 3. fokozatába ideiglenes minőségű irodasegédtisztté kinevezte. (14.429/ 1945. L M. E. szám.)_____ _ Az igazságügyminiszter Kakas Károly András­ná Sapszlcy Mária budapesti lakost az igazság- űgyminisztériumhoz a XII. fizetési osztály 3. fokozatába ideiglenes minőségű irodasegéd­tisztté kinevezte. (12.944/1945. I. M. E. szám.) Az igazságügyminiszter Várhegyi Erzsébet budapesti lakost a pestvidéki járásbírósághoz a XII. fizetési osztáiv 3. fokozatába ideiglenes minőségű irodasegédtisztté kinevezte. (15.303/ 1945. I. M. E. szám.) Az igazságügyminiszter Regéczy Margit buda­pesti lakost az igazságügyminisztériumhoz a XII. fizetési osztály 3. fokozatába ideiglenes minőségű irodaseüédtisztté kinevezte. (13.507/ 1945. I. M. E. szám.) Az igazságügyminiszter Baranyi Jolán bala­tonfüredi járásbirósági II. osztályú irodasegéd­tisztet az orosházi járásbirósághoz áthelyezte. (15.824/1945. I. M. E. szám.) Az igazságügyminiszter Kétszery Mária buda­pesti törvényszéki II. osztályú irodatisztet a pestvidéki államügyészséghez áthelyezte. [(14.489/1945. T M. E, szám.) A kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter Csillag Sándor havidíjas mérnököt az állam- épitészeti hivatalok létszámába a IX. fizetési osztályba mérnökké kinevezte. (8.883/1945. Éln. K. K. M. szám.) A vallás- és közoktatásügyi miniszter Tolnay Pált, az állami színházak műszaki főfelügyelő­jét, a Magyar Állami Operaház és a Nemzeti Színház tisztviselőinek létszámába műszaki fő­tanácsos, az állami színházak műszaki főnő­kévé, az állami rendszerű V. fizetési osztály 2. fokozatának megfelelő illetményekkel kine­vezte. (29.542/1945. VII. V. K. M. szám.) A vallás- és közoktatásügyi miniszter Mészá­ros Sándor Lászlót az Országos Magyar Szín­művészeti Akadémia főtitkárává a VI. fizetési osztályba kinevezte. (33.523/1945, VII, V, K. M. szám.), A vallás- és közoktatásügyi miniszter ör- <szágh Kálmán nyug. állami polgári iskolai ta­nárt a balatonfüredi állami polgári fiú- és leányiskolánál viselt állásába — a VIII. fizetési osStály 2. fokozatába való hesoi olása mellett — visszahelyezte. (33.226/1945. IV. V. K. M. sz.) A vallás- és közoktatásügyi miniszter Péczeli Margit okleveles középiskolai testnevelési ta­nárt az állami gimnáziumi tanárok létszámába rendes tanárrá a IX. fizetési osztály 3. fokoza­tába kinevezte. (40.828/1945. IV. V. K. M. sz.) A vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. Moldvai Klára okleveles középiskolai tanárt az állami gimnáziumi tanárok létszámába rendes tanárrá a IX. fizetési osztály 3. fokozatába ki­nevezte. (27.575/1945. IV. V. K. M. szám.) A vallás- és közoktatásügyi miniszter Les- nitzky István endrődi községi népiskolai tanítót állami népiskolai tanítóvá a IX. fizetési osztály 2 fokozatába kinevezte, (27.186/1945. ÍV, V. K. M. szám.) A vallás- és közoktatásügyi miniszter Uj- hellyi Józsefné sz. Lukács Anna középiskolai tanárt a Magyar Testnevelési Főiskolára a IX. fizetési osztály 3. fokozatába tanársegéddé ki­nevezte. (27.360/1945. V. V. K. M. szám.) A vallás- és közoktatásügyi miniszter Pápay Endre és Bakró László okleveles gyógypeda­gógiai intézeti tanárokat a gyógyítva nevelő is­kolai tanszemélyzet létszámába rendes tanárrá a X, fizetési osztály 3. fokozatába kinevezte. (39.699/1945. IV. V. K. M szám.). A vallás- és közoktatásügyi miniszter Csermák Gusztáv volt sarkadi ref. tanítót állami nép­iskolai tanítóvá a X. fizetési osztály 2. fokoza­tába kinevezte. (30.596/1945. IV. V. K. M. sz.) A vallás- és közoktatásügyi miniszter Kónya Ferenc volt tiszasülyi ref. iskolai tanítót állami népiskolai tanítóvá a X. fizetési osztály 2. fo­kozatába kinevezte. (27.286/1945. IV. V. K, M. szám.) A vallás- és közoktatásügyi miniszter Fejes Lászlóné Györlce Mária okleveles polgári isko­lai tanárt az állami polgári iskolai tanárok lét­számába rendes tanárrá a X. fizetési osztály 2. fokozatába kinevezte. (36.741/1945. IV. V. K. M. szám.Jj A vallás- és közoktatásügyi miniszter Har­gita Gézáné Vértessy Zsuzsanna oki. polgári iskolai tanárt az állami polgári iskolai tanárok létszámába rendes tanárrá a X. fizetési osztály 3. fokozatába kinevezte, (36.740/1945. IV. V. K. M. szám.), A vallás- és közoktatásügyi miniszter Deák Ödönné Földessy Mária oki. tanítót, volt kolozsvári leánynevelőintézeti családfőt állami népiskolai tanítóvá a XI. fizetési osztály 2. fo­kozatába kinevezte. (34.838/1945. IV. V. K. M, szám.), A vallás- és közoktatásügyi miniszter Schwarcz Lászlóné Szabadost Lívia oki. taní­tót állami népiskolai tanítóvá a XI. fizetési osz­tály 2. fokozatába kinevezte. (38.921/1945. IV. V, K. M. szám.). A vallás- és közoktatásügyi miniszter Stadler Istvánné Schmidmann Klára oki. tanitót állami népiskolai tanítóvá a XI. fizetési osztály 2. fo­kozatába kinevezte. (40.761/1945. IV, V. K. M. szám.) A vallás- és közoktatásügyi miniszter Halmai Valéria okleveles tanitót állami népiskolai taní­tóvá a XI. fizetési osztály 2. fokozatába kine­vezte. (25.472/1945. IV. V. K. M. szám.).-4 vallás- és közoktatásügyi miniszter Fodor Pálné Becsky Olga volt miskolci izr. népiskolai tanítónőt állami népiskolai tanítóvá a XI. fize­tési osztály 1. fokozatába kinevezte (28.815/ 1945. IV. V. K. M. szám.) A vallás- és közoktatásügyi miniszter Láng Edit Klára oki. tanitót állami népiskolai taní­tóvá a XI. fizetési osztály 2. fokozatába kine­vezte. (32.396/1945. IV. V. K. M. szám.) A vallás- és közoktatásügyi miniszter Kovács Ferencné Rodler Rozália vplt gyergyócsoma- falvai rk. népiskolai tanitót állami népiskolai tanítóvá a XI. fizetési osztály 1. fokozatába ki­nevezte. (36.426/1945. IV. V, K. M szám.). A vallás- és közoktatásügyi miniszter Kosz- telnik Gizella okleveles tanítónőt állami nép­iskolai tanítóvá a XI. fizetési osztály 2. fokoza­tába kinevezte. (28.088/1945. IV. V. M. K. sz.) A vallás- és közoktatásügyi miniszter a mi­nisztérium irodai szakának létszámában Arany- kövi László miniszteri szakaltisztet, miniszteri II. osztályú irodatisztté a XI. fizetési osztály 2. fokozatába, Molnár Ferenc miniszteri altisztet miniszteri I. osztályú irodasegédtisztté a XII. fizetési osztály 1. fokozatába és Folyé László miniszteri szakaltisztet miniszteri I. osztályú irodasegádtisztté a XII. fizetési osztály 2. foko­zatába kinevezte. (11.742/1945. eln. V. K. M. szám.) E szám ára 12 P

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék