Magyar Közlöny - Rendeletek tára, 1947. július-november (170b-262. szám)

1947-08-16 / 186/a. szám

Budapest, 1947. 186/a. szám. Augusztus 17. vasárnap. RENDELETEK KÖZLÖNY TÁRA A LAP MAI SZAMÁBAN KÖZZÉTETT RENDELETEK TARTALOMJEGYZÉKE : 510.802/1947. B. M. szám. A belügyminiszter rendelete az országgyűlési képviselőválasztások alkalmával hasz­nálandó szavazólap mintáinak megállapítása tárgyában. Helyesbítés. Az országgyűlési választásokról szóló 1947 : XXII. törvénycikk egyes rendelkezéseinek végrehajtása tárgyában 510.005/1947. B. M. szám alatt kiadott rendelet (Magyar Közlöny 171/a. sz.) helyesbítése. ____ B elügyminisztériumtól. 510.955/1947. V. Cs. szám. Hirdetmény. Az 1945 : VIII. te. 23. §-a alapján — figye­lemmel az 1947 : XXII. te. 1. §-ában foglalt rendelkezésre is — közhírré teszem, hogy a budapesti IV. kerületi központi összeíró és választási bizottság közlése szerint az 1947. évi augusztus hó 31. napján megtartandó ország­gyűlési képviselő választásokon a pártok sor­száma a következő: 1. Magyar Kommunista Párt, 2. Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt, 3. Szociáldemokrata Párt, 4. Nemzeti Paraszlpárt, 5. Keresztény Női Tábor, 6. Demokrata Néppárt, 7. Magyar Függetlenségi Párt, 8. Magyar Radikális Párt, 9. Független Magyar Demokrata (Balogh) Párt, 10. Polgári Demokrata Párt. Budapest, 1947. évi augusztus hó 16-án. Rajk László s. k. bel ü gy m in iszter. Bel ügy minisztertől. 510.960/1947 szám. Hirdetmény. Az 1945 . VIII te. 24. §-ának (3) bekezdése alapján — figyelemmel az 1947 : XXII. te. 1. §-ában foglalt rendelkezésre is — közhírré teszem, hogy a budapesti IV. kerületi központi összeíró és választási bizottság közlése szerint az 1947. évi augusztus hó 31. napján megtar­tandó országgyűlés: képviselőválasztásokon a pártok által benyújtott országos lajstromok [1947 : XXII. te. 3. § (1) bek.] a következők: Magyar Kommunista Párt. 1. Rákosi Mátyás miniszterelnökhelyettes, Budapest, Akadémia-u. 17. 2. Rajk László belügyminiszter, Budapest, Ajlósi-Diirer-sor 31. 3. Gerő Ernő közlekedésügyi miniszter, Bu­dapest, Dob-u. 75—SÍ. 4. Dögéi Imre földmives, az UFOSz orsz. fő­titkára, Budapest, Verpcléti-u. 8. 5. Szóbele András kö'zellátásügyi államtitkár, Budapest, Andrássy-ut 83—85. 6. Házi Árpád Pesl-Pilis-Solt-Kiskun vm. alispánja, Peslszentlőrinc, Gsillag-u. 42. 7. Olt Károly m. tisztviselő, Budapest, Julia- utca 9. 8. Kállai Gyula hírlapíró, Budapest, Benczur- utca 32. 9. Dr. Orbán László jogász, Budapest, Deák Ferenc-utca 15. 10. Dr. Andics Erzsébet egyetemi m. tanár, Budapest, Orsó-utca 19. 11. Nonn György egyetemi hallgató, a MADISz és a MIOT főtitkára, Budapest, Üllői- ut 95. 12. Keresztes Mihály asztalossegéd, Békés vm. főispánja, Gyula, Szabadság-u. 28. 13. Szirmai István hírlapíró, Budapest, Mun­kácsy Mihály-u. 21. 14. Mód Aladár iró, Budapest, Áfonya-u. 5. 15. Somogyi Miklós ács, a MEMOSz elnöke, Budapest, Dózsa György-ut 68. 16. Piros László, a Szakszervezeti Tanács h. főtitkára, Budapest, Thék Endre-u. 43/c. 17. Dr. Kardos László, a Győrffy István- kollégium igazgatója, Budapest, Apponyi-tér 1. 18. Ligeti László, a Magyar Kér. Alk. Szak- szerv. főtitkárhelyettese, Budapest, Benczur-u. 28. 19. Rob Antal, a Magyarorsz. Szlávok Anti­fasiszta Frontja Délszláv tagozatának főtit­kára, Budapest, Veres Pálné-utca 17. 20. Szipka József, a Magyar Vegyipari Műnk. Szab. Szaksz. titkára, Budapest, Üllői-ut 121. 21. Ilku Pál tanító, Pécs, Rákóczi-u. 39/d. 22. Dr. Jóboru Magda tanár, a MNDSz Orsz. Vez. tagja, Budapest, Vilma királynö-ut 38. E szám ára 1 íorint. MAGYAR

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék