Magyar Közlöny - Hivatalos lap, 1949 (1-270. szám)

1949-01-01 / 1. szám

HIVATALOS LAP HIVATALOS RÉSZ A miniszterelnök előterjesztésére Dobi István re szier- olnöknek a magyar demokrácia érdekében eddig ifej tett kiváló munkássága elismeréséül a Köztársasági Elriöl lí> mé­résének Ezüst Koszorúját adományozom. Kell Budapesten, IÍH8. évi december hó 31. ipján. Szakosíts Árpi. s. k. Dobi István s. k. ' (13.32,8 1918. M. E. I/A. szám.) .4 vallás- és közoktatásügyi miniszter Palástiig Jánost a vakok szegedi állami intézetéhez állami gyógypedagógiai ta­nárrá kinevezte. (117.87.) 1948 V. K. M. szám.) .1 kereskedelem- és szövetkezet ügyi miniszter 3.500 1918. Korín, számú rendelet 1. §-ában biztosított joga alapján Kózsási Gyula textilkereskedő budapesti (IV., Szervita-tér 2.) bej. céghez Kertész József budapesti (XIV., Egressy-út 1.) lakost vállalatvezetőül kirendelte. (54.4,28/1948. K. Sz. M. szám.) A posta vezérigazgatója 1948. évi január hó l-i hatállyal kinevez le : a postamunkáisi szakon : Sándor Mária és Tanner Lajosné poslasegédmunkásl a poslai rendszerű 19. fizetési fokozatba, Horszul; Józsefné posta segéd ■ munkást a poslai rendszerű 20. fizetési fokozatba. Boros Györyyné postasegédinunkást a poslai rendszerű 22. fizetési fokozatba, özv. (íyulovirs Omerné poslasegédmunkásl a postai rendszerű 23. fizetési fokozatba. Hóc: I.ászióné postasegéd- munkásl a postai rendszerű 24. fizetési fokozatba. Kürti ha­jam* és özv. Potyák Jámfsné postasegédmunkást a poslai rendszerű 25. fizetési fokozatba. Hozás Józsefné és özv. Kontra Jánosáé poslasegédmunkásl a postai rendszerű 20. fizetési fo­kozatba. özv David hászlóné. Barna Lajosné. Ilizzer Emilia és Péter Jolán postasegédmunkást a poslai rendszerű 27. fize­tési fokozatba. Jászai Mánia. Kántor Erzsébet, özv. Komoly Károlgné, Márffg Jánosáé. Penzsó Mária. Valasek Istvánná, özv. (sói lói: Mihályné. özv. Dózsa Endrévé, özv. Ilelgi Ist­vánná. Kiss Ilin leimen*, özv. Kon Gyulámé. Szidni l.ászlóné és Varga Jónásáé -poslasegédmunkásl a postai rendszerű V' lizetési fokozata ; a postamesteri alliszli szakon: ■ őrnagyi József postamesteri altisztet a poslai rendszerű lt. fiz, téri lokozaiba, Győri Pereiic és Fehértói Sándor posla- • déri altisztet a postai rendszerű 43. fizetési fokozatba, Tóth vtin. Bognár Mihály és C.sángi Béni postamesteri altiszlel postai rendszerű 14. fizetési fokozatba, Sebestyén István, Kiss József. Krnnzel György, Prl^Bálintné és Zombori József postamesteri altisztet a poslai rendszerű 15. fizetési fokozatba. <seri László, Hegyi András. Papp József. Biyó László, li. Szabó János és Szilágyi János postamesteri all'SZlel a postai rend­szerű 10. fizetési fokozatba, Harsányi László, özv. Pető And­rásáé, Steiger Mihály, Szabó Sándor, Tóth József, liencsik Lajos. Staberecz Vilmos és Szarvas Sándor postamesteri al­tisztet a postai rendszerű 17. fizetési fokozatba, Gazsi József, Parsai István, özv. I inter Jánosáé, Visnyai Imre, Árvny Kál­mán. ('.savajda János, Fábián Pál, Kocsis István és. özv. Sza badrzki Jánosáé postamesteri altiszlel a postai rendszerű 18. fizetési fokozatba. Alföldi Aulai, Andrásy László. Bozsákooirs Antal, ('.sonka líiíhnáil, l r's Józsefné, Harangozó János. Hor­váth János, Jámbor János, Kemény Gyula, Kocsis János, Lo­vas László, Sz. hagy Balázs, Ocsai János, Sági Béla ús Vízin Jakab postamesteri altisztet a postai rendszerű 19. fizetési fokozatba, Undoes Sándor, Csatlós Imre, Haragú István, Dobál Lukács, Harsányi Gyula, Kovács Sándor, Németh Lidia, Nyit- rai András, Beisz József, Szabó Lajos, Terék János, Úri Fe­re ne né, Vida Gyula, Aulai Vilmos, Berezvai Ignác, Boros Ist­ván, Fazekas Mihály, Illés János, Jónás Imre, Kulinan Ferenc, Majoros Benedek, Maszlag Ferenc, Takács György, Takács Sándor, Ujkalnszi József, Varya János, Veres András és Imre István postamesteri altiszlel a postai rendszerű 20. fizetési fokozatba, Ábraliám István, Balázs László, Bereczki Antal, Bóka István, Csókás József, Debreceni László, Gácsi János, Gyenes László, özv. Horváth Pál né, Juhai Ferenc, Kacsó Mór­ion, Kongó Pál. Kilóig Emil, Kiss l.ajos, Molnár József, Mor­vái János, Németh Imre, Nyilas Sándor, Süveges Imre, Szed­niük József, Szívnia János, Tamási Lajos, Török László, Varga István, Vaskó Imre, Zika János, Berényi Pál. Csincsák Pál, Csőké János, Fazeka Mihály. Gálya Józsefné, Gombás Ferenc, Görög Mihály, Győri József, Illés Imre, Jakubek János, Jóvér Kálmán, hasik Pál, Kiss György, Kontulg László, Kovács Ist­ván, Nagy Sándor, Bibár Imre, Sas Sándor, Stefan Mihály, Tihanyi János, Vágyók József és Winkler Flóris postamesteri altisztet a postai rendszerű 21. fizetési fokozatba. Autós Gyula, Boggal József, Bajkai Sándor, Balázs Béla, Barabás János, özv. Bende Józsefné, Bogdán Gyula, Csáki István, Csüngi Imre, Hirnes Istvánná, Dorinány Anlalné, Fekete János, Fülöp Já­nos. Geczki Sándor. Honda László, Ihász Mihály, Jákics Fe­renc. Kárász János, Kórsai Ferenc, Kácsor Miklós, id. Killy József. Koskai Sándor. Kovács István. Kovács Mihály. Kotróiig József, Krakáczki Ferenc Mészáros Imre. Molnár István, Né­meth György. Oláh Pál, Ónodi József, Pintér András, Picsa János, Sebők József, Szabó Sándor, Szilágyi János törökszent­miklósi, Szkihn Miklós, Tabányi György, Sz. Tóth Pál, Vas András és Zugligeti Sándor postamesteri altiszlel a poslai rendszerű 22 fizetési fokozatba, Bányász András, Bcrkó György, Biuszt János, Győri József. Lábos István, özv. Nagy Józsefné, Bckeles József, özv liozner Islvánné, Simon József, Somorácz Imre, Szénié Feiern: Szigeti Lajos, Tirják Pál, Tor­nyos! Erzsébet, Zsombók Viktor és Molnár lléln postamesteri alliszlel -a poslai rendszerű 23. tize lesi fokozatba. (251.000/1948. Közi. M. szám.) Helyesbítés. A külügyminiszter Danes Béla irodalötisztté való kinnva zé-ét hatálytalanította. (A kinevezésről szóló közlemény a M. K. 199. sr-mában jelent meg, tévesen „Danes József" nevel.) (7.5124/1948. Kül. M. szám.) .1 <■kiskundorozsmai járás főjegyzője, mint közvetlen fel­ügyelő hatóság 4.053 1948. számú véghatározatával a puszta- m(Tgesi anyakönyvi kerületben 1949. évi január hó 1-évcl kezdődően Pusztamérges község elöljáróságánál, mini kör­jegyzőségi székhelyen „A“ jelzésű és a körjegyzőséghez tar­tozó Ottömös községben a jegyzői kirendeltségnél „B" jel­zésű párhuzamos anyakönyvek vezetéséi engedélyezte. (2.9.>8/ 1918. szám.) ,4 belügyminiszter lállamozla az alábbi egyesületek alap­szabályát : ösküi Vadásztársaság (öskii, Veszprém viu.). (IX '80.213. B M. IV/3.) Kisvárdai Paraszt Vadásztársaság (Kisvúrda. Szabolcs vra.|. (1X/80.168. B M. IV/3.) Soniogvsámsoni Vadásztársaság (Somogvsámson, Somogy vilid. (IX/80.277. B. M. IV/3.) Tarnavölgyi Vadásztársaság (Terepes, Heves vili.). (IX/, 80.430. B. M. IV/3.)

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék