Magyar Közlöny - Hivatalos lap, 1951. június-december (97-186. szám)

1951-08-11 / 117. szám

794 MAGYAR KÖZLÖNY 1951 augusztus 11. A Magyar Népköztársaság minisztertanácsának 149/1951. (Vili. 11.) M. T. számú rendelete a Közgazdasági Főiskolának a pénzügyminiszter felügyelete alá helyezése tárgyában. (Közigazgatási rendszám: 1.500.) 1. s. (1) A Közgazdasági Főiskola 1951- évi augusz­tus hó 1. napjától kezdve működését a pénzügy- miniszter felügyelete és irányítása alatt folytatja. (2) A Főisikola felett a közoktatásügyi minisz­ter által eddig gyakorolt jogkör a pénzügyminisz­terre száll át. (3) A felsőoktatás általános elvi szempontjai­nak egységes érvényesítése céljából a Főiskola mű­ködése felett a közoktatásügyi miniszter felügye­letet gyakorol. 2. §• A jelen rendelet végrehajtásáról a közoktatás- ügyi miniszter gondoskodik. Dobi István s. k., a minisztertanács elnöke. A Magyar Népköztársaság minisztertanácsának 150/1951. (VIII. 11.) M. T. számú rendelete az orvostudományi egyetemek szervezetének és működésének átmeneti szabályozásáról szóló 27/1951. (I. 28.) M. T. számú rendelet kiegészítése tárgyában. (Közigazgatási rendszám: 1.400.) l-§­Á kizárólag gyógyszerészképzés célját szolgáló tudományegyetemi tanszékek és egyetemi intézetek (Gyógyszerészeti Intézet, Gyógyszerismereti Intézet és Gyógyszerész Kémiai Intézet) kiválnak a tudo­mányegyetemek szervezetéből és az 1951. évi1 augusz­tus hó 15. napjától a budapesti, illetőleg a szegedi orvostudományi egyetem keretében folytatják műkö­désüket. 2. §■ A jelen rendelet végrehajtásáról a közoktatásügyi miniszterrel egyetértésben az egészségügyi minisz­ter gondoskodik. Dobi István s. k., a minisztertanács elnöke. A Magyar Népköztársaság minisztertanácsának 151/1951. (VIII. 11.) M.T. számú rendelete az Országos Földrengésvizsgáló Intézetnek a bánya- és energiaügyi miniszter felügyelete alá helyezéséről. (Közigazgatási rendszám: 1.643.) !•§• A közoktatásügyi miniszter felügyelete alatt Buda­pest főváros székhellyel működő Országos Föld* rengésvizsgáló Intézet felett a jelen rendelet ha* tálybalépésétől kezdve a bánya- és energiaügyi mi­niszter gyakorol felügyeletet. 2- §. Az Intézet vezetőjét a minisztertanács nevezi ki. A kinevezésre a bánya- és energiaügyi miniszter a Magyar Tudományos Akadémia elnökéinek meghall* gatása után tesz előterjesztést. 3- §• Az Intézet személyi és dologi szükségleteinek fede* zéséről a bánya- és energiaügyi minisztérium költ* ségvetésében kell gondoskodni. 4. §■ Az Intézet feladatkörét és szervezetét a bányai- és energiaügyi miniszter — utóbbit a Magyar Tudomá­nyos Akadémia elnökének meghallgatása után — rendelettel állapítja meg. 5. §. A jelen rendelet végrehajtásáról a közoktatásügyi miniszterrel — pénzügyi vonatkozásban pedig a pénzügyminiszterrel — egyetértésben a bánya- és energiaügyi miniszter gondoskodik. Dobi István s. k., a minisztertanács elnöke. A Magyar Népköztársaság minisztertanácsának 152/1951. (VIII. 11.) M. T. számú rendelete a biztosítási díj fizetésének szabályozásáról. (Közigazgatási rendszám: 6.169.) 1. s (1) A biztosítási időszak, vagyis aiz az idő, amelyre a biztosítási díj (a továbbiakban: díj) mint egység meghatároztatott, egy év. (2) A biztosítási szerződés megköthető olymódon, hogy a biztosítási időszak egy évnél hosszabb vagy rövidebb legyen. Egymagában az, hogy a díjat egy évnél rövidebb időre szóló részletekben fizetik, nem jelenti a biztosítási időszaknak egy évnél rövidebb időben való megállapítását.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék