Magyar Közlöny, 1972. augusztus-december (67-108. szám)

1972-08-27 / 67. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 67. szára átszervezésével kapcsolatban szükséges átmeneti intézkedések megtételéről a Minisztertanács gon­doskodik. Losonczi Pál s. k., a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke Vass Istvánná s. k., a Magyar N épköztársaság Elnöki Tanácsának titkára helyett A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanárjának 1972. évi 17. számú törvényerejű rendelete a Nyíregyházi Tanárképző Főiskola elnevezéséről 1. §. A Nyíregyházi Tanárképző Főiskola „Bes­senyei György Tanárképző Főiskola” néven foly­tatja működését. A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1972. évi lö. számú törvényerejű rendelete a Könnyűipari Műszaki Főiskola létesítéséről 1. §. A Felsőfokú Könnyűipari Technikum át­szervezésével műszaki főiskolát kell létesíteni. A műszaki főiskola elnevezése: „Könnyűipari Műszaki Főiskola”, székhelye: Budapest. 2. §. Az 1962. évi 22. számú törvényerejű ren­delet 1. számú melléklete e törvényerejű rendelet­nek megfelelően módosul. 3. §. Ez a törvényerejű rendelet 1972. évi szep­tember hó 1. napján lép hatályba, végrehajtásáról a művelődésügyi miniszter gondoskodik. Losonczi Pál s. k., a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának * elnöke Vass Istvánná s. k., a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára helyett 2. §. A Főiskola feladata: — a ruha-, textil-, bőr-, nyomda- és papíripari termelés technológiai folyamatai előkészítése, vég­rehajtása és fejlesztése, — a gépek és berendezések gazdaságos üzemel­tetésével összefüggő szervezés és vezetés, — a gyártástervezés és gyártmányellenőrzés feladatainak ellátását irányító műszaki szakembe­rek képzése. 3. §. A tanulmányok befejezését követően sike­res államvizsgát tett hallgatók a végzettségük szak­irányát feltüntető üzemmérnöki oklevelet kapnak. 4. §. A Főiskolát főigazgató vezeti. A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1972. évi lö. számú törvényerejű rendelete a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között a polgári, családjogi és bűnügyi jogsegély tárgyában Moszkvában, az 1958. évi július hó 15. napján aláírt szerződés módosításáról és kiegészítéséről szóló, Budapesten az 1971. évi október hó 19. napján aláírt jegyzőkönyv kihirdetéséről 5. §. Ez a törvényerejű rendelet kihirdetése nap­ján lép hatályba, végrehajtásáról, valamint a Fel­sőfokú Könnyűipari Technikum átszervezésével kapcsolatban szükséges átmeneti intézkedések meg­tételéről a Minisztertanács gondoskodik. Losonczi Pál s. k., a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke Vass Istvánná s. k., a Magyar N épköztársaság Elnöki Tanácsának titkára helyett (A jegyzőkönyv megerősítő okiratainak kicserá- láse Moszkvában, az 1972. ávi június hó 23. napján megtörtánt.) 1. §. A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között a polgári, család­jogi és bűnügyi jogsegély tárgyában Moszkvában, az 1958. évi július hó 15. napján aláírt szerződés (1958. évi 38. számú törvényerejű rendelet) módo­657

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék