Magyar Közlöny, 1973 (1-91. szám)

1973-09-05 / 60. szám

60. szám MAGVAR KÖZLÖNY 10. A töltényűrök minimális méretei peremes lőszerekhez. Az 1 1973. (1. 21.) B M—K G M számú együt­tes rendelet 6. sz. táblázata*” 3. §. Ez a törvényerejű rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1972. év december hó 12. napjától kell alkalmazni. Vég­rehajtásáról a kohó- és gépipari miniszter és a belügyminiszter gondoskodik. Losonczi Pál s. k., a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke Cseterki Lajos s. k., a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára * Megjelent a Kohó- és Gépipari Közlöny 1973. február 10-i, 5. számában. A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1973. évi 20. számú lörvcnyerejű rendelete a honvédelemről szóló 1960. évi IV. törvény kiegészítéséről 1. §. A honvédelemről szóló 1960. évi IV. tör­vény 27. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: ..(4) A Minisztertanács határozata alapján a tar­talékos hadköteles a hadköteles korban egy íz­ben a (3) bekezdés kereteit meghaladó gyakorló szolgálatra, illetőleg a 3. §jban meghatározott bármely feladat teljesítésére is behívható. Ennek időtartama nem haladhatja meg a 12 hónapot, és beszámít a tartalékos továbbképzésnek a 28. íj­ban meghatározott együttes időtartamába.” 2. §. Ez a törvényerejű rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Losonczi Pál s. k., a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke Cseterki Lajos s. k., a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1973. évi 21. számú törvényerejű rendelete a Szegedi Tanárképző Főiskola elnevezéséről 1. §. A Szegedi Tanárképző Főiskola „Juhász Gyula Tanárképző Főiskola” néven folytatja mű­ködését. 2. §. Az 1962. évi 22. számú törvényerejű ren­delet 1. számú melléklete e törvényerejű rende­letnek megfelelően módosul. 3. §. Ez a törvényerejű rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, végrehajtásáról a művelő­désügyi miniszter gondoskodik. Losonczi Pál s. k., a Magyar N épköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke Cseterki Lajos s. k., a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára Szerkeszti a Minisztertanács Titkársága A szerkesztésért felelős dr. Kormos Géza Kiadja a Lapkiadó Vállalat Budapest VII., Lenin körút 9—11., levélcím: 1906. postafiók 223. Telefon: 221-285 Felelős kiadó: Siklósi Norbert Szerkesztőség: 1055. Budapest V., Bajcsy-Zsilinszky út 78. IV. em. Telefon: 121-592 Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető : bármely postahivatalnál, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál (1900. Budapest V., József nádor tér 1.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással K H I 215—96162 pénzforgalmi jelzőszámára Vásárolható : 1055. Budapest V., Bajcsy-Zsilinszky út 76. Telefon: 316-173 Havi előfizetési díj 20,— Ft. Eves előfizetési díj 240,— Ft Index: 25 544 73.2210 2-fio Készült a Zrínyi Nyomdában: RO/66-os gépen, ofszet rotációs eljárással — Budapest — F. v.: Bolgár Imre

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék