Magyar Közlöny, 1987. január-oktober (1-44. szám)

1987-09-01 / 38. szám

38. szám MAGYAR KÖZLÖNY 723 „(7) A magánelzárás tíz napig terjedhet. A ma­gánelzárás ideje alatt az elítélt nem fogadhat lá­togatót; kivételesen engedélyezhető, hogy az el­ítélt dolgozzék.” 9. § A Bv. tvr. 59/F. §-ának (1) bekezdése he­lyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Az elítéltet — általában az intézeten kí­vül — fizikai munkával kell foglalkoztatni.” 10. § A Bv. tvr. a következő 59/1. §-sal egészül ki: „59/1. § Ha az elítéltet a szigorított javító-ne­velő munka végrehajtásának megkezdése előtt az alkoholisták kötelező intézeti gyógykezelésére kötelezik, az intézeti gyógykezelést kell végre­hajtani, és a szigorított javító-nevelő munka már megkezdett végrehajtását félbe kell szakítani. A szigorított javító-nevelő munka, illetőleg a hátra­levő része nem hajtható végre, ha az elítélt két évet töltött az alkoholisták kötelező intézeti gyógykezelésén.” 11. § A Bv. tvr. 67. §-ának b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A javító-nevelő munka, illetőleg a hátralevő része nem hajtható végre, ha az ítélet jogerőre emelkedése után az elítélt) ,,b) legalább egy évig gyermekgondozási díj­ban, illetőleg gyermekgondozási segélyben része­sült,” 12. § A Bv. tvr. a következő 67/A. §-sal egé­szül ki: ,,67 A. § (1) E fejezet rendelkezéseit közérde­kű munkaként végzendő javító-nevelő munka ese­tén a (2)—(5) bekezdésben meghatározott eltéré­sekkel kell alkalmazni. (2) A közérdekű munka végrehajtásának he­lyéül a büntetésvégrehajtási bíró jelöl ki — le­hetőleg az elítélt lakóhelyén — olyan állami in­tézményt, állami gazdálkodó szervet vagy szö­vetkezetét, amely a tevékenységét a heti pihenő­napon és a szabadnapon is folytatja. A kijelölt munkahellyel a közérdekű munka tartamára munkaviszony nem létesül. (3) A közérdekű munka végrehajtása során a napi munkaidő nyolc óra. (4) Az elítélt a közérdekű munkát az évi rendes szabadságának ideje alatt, folyamatosan is végez­heti. (5) A közérdekű munka végrehajtása során az általa okozott kárért az elítélt felelősségére, ille­tőleg az elítéltet ért kárért a munkahely felelős­ségére a Munka Törvénykönyve értelemszerűen irányadó. (6) A 60. § (2) bekezdése, a 61. és a 65. §, a 66. § (1) bekezdésének második mondata és (2) be­kezdése közérdekű munkaként végzendő javító­nevelő munka esetén nem alkalmazható.” 13. § (1) A Bv. tvr. VIII. fejezetének IV. címe a következők szerint módosul: „IV. cím. A kényszergyógyítás végrehajtása” (2) A Bv. tvr. 85. §-ának (1) bekezdése helyé­be a következő rendelkezés lép: „(1) A végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt alkoholista, illetőleg kábítószerélvező vagy kábí­tó hatású anyagot fogyasztó kényszergyógyítását a szabadságvesztés végrehajtása alatt a kijelölt büntetésvégrehajtási intézetben, illetve a javító- intézetben kell végrehajtani.” 14. § A Bv. tvr. 89. §-ának (1) bekezdése he­lyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Az elkobzott dolgot rendszerint értékesí­teni kell. Az értékesítés állami vállalat, szövetke­zet vagy magánkereskedő útján, továbbá — jog­szabályban meghatározott esetben — árverésen történhet.” 15. § A Bv. tvr. 123. §-ának (2) bekezdése he­lyébe a következő rendelkezés lép: „(2) Az elzárás nem hajtható végre, ha az el­követő az elzárást kimondó határozat jogerőre emelkedése után egy évet meghaladó időt tölt szabadságvesztésben, szigorított javító-nevelő munkában vagy előzetes letartóztatásban.” 16. § (1) Ez a törvényerejű rendelet 1988. ja­nuár 1-jén lép hatályba. A 13. § hatályba lépé­séről külön jogszabály rendelkezik. (2) A Bv. tvr. 102. §-a (2) bekezdésének utolsó fordulata a hatályát veszti. Németh Károly s. k., Katona Imre s. k., a Magyar Népköztársaság a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának Elnöki Tanácsának elnöke titkára A Magyar Népköztársaság IIIn£»ki Tanácsának IJ33S7. évi 10. számú törvényért*jií rendeleíe a Magyar Népköztársaság felsőoktatási intézményeiről szóló 1986. évi 13. számú törvényerejű rendelet módosításáról 1. § A Magyar Népköztársaság felsőoktatási in­tézményeiről szóló 1986. évi 13. számú törvény- erejű rendelet mellékletének I. részében az egészségügyi miniszter irányítása alatt álló „Sze­gedi Orvostudományi Egyetem” elnevezés ..Szent- Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem” elne­vezésre változik.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék