Magyar Közlöny, 1996. július-október (66-83. szám)

1996-08-30 / 72. szám

4554 1996/72. szám MAGYAR KÖZLÖNY II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletéi A Kormány 138/1996. (VIII. 30.) Korm. rendelete az állami felsőoktatási intézmények karainak felsorolásáról szóló 25/1995. (III. 8.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosí­tott 1993. évi LXXX. törvény 48. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. § Az állami felsőoktatási intézmények karainak felsorolásá­ról szóló — a 132/1995. (XI. 9.) Korm. rendelettel módosított — 25/1995. (III. 8.) Korm. rendelet mellékletében a „Zrínyi Miklós Katonai Akadémia Hadtudományi Kar Vezetés- és Szervezéstudományi Kar” szövegrész helyébe a következő rendelkezés lép: „Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Kar Vezetés- és Szervezéstudományi Kar Kossuth Lajos Katonai Főiskolai Kar Szolnoki Repülőtiszti Főiskolai Kar” 2. § Ez a rendelet 1996. szeptember 1-jén lép hatályba. Horn Gyula s. k., miniszterelnök A Kormány tagjainak rendeletéi A pénzügyminiszter 19/1996. (VIII. 30.) PM rendelete az egyes jövedéki termékekre elrendelt zárjegy alkalmazásáról szóló 31/1994. (XI. 18.) PM rendelet módosításáról A jövedéki szabályozásról és ellenőrzésről, valamint a bérfőzési szeszadóról szóló 1993. évi LVIII. törvény 79. §-a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alap­ján a következőket rendelem el: l.§ Az egyes jövedéki termékekre elrendelt zárjegy alkal­mazásáról szóló — többször módosított — 31/1994. (XI. 18.) PM rendelet (a továbbiakban: R.) 7. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(5) Az importált termékre a zárjegy külföldön is felra­gasztható, e célból a zárjegy külföldre — kiviteli előjegyzés mellett — kiszállítható. A zárjegy nélküli importált termé­ket a belföldi forgalom számára történő vámkezelés előtt — a vámhivatal felügyelete és jegyzőkönyv felvétele mel­lett — az importőr köteles zárjeggyel ellátni. A zárjegyek a belföldi forgalom számára történő vámkezelés előtt leg­feljebb 30 nappal korábban vehetők át. A zárjegy felhe­lyezésének tervezett időpontját, azt megelőzően legalább két nappal korábban, az illetékes vámhivatalnak be kell jelenteni. A zárjegy nélkül importált jövedéki termék — a zárjegy felhelyezéséig — csak közvámraktárban rak­tározható.” 2.5 Az R. 15. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [(2) A 12. § (2) és (3) bekezdésében szereplő bizonylato­kon kívül az importőr zárjegyfelhasználónak az elszámolás­hoz csatolnia kell] ,,a) a zárjegy külföldön történő felhelyezése esetén a zárjegy kiviteli előjegyzéséről, továbbá a kiviteli előjegy­zésből visszahozott zárjegyről, az importált termék köz- vámraktárba történő beraktározásáról és/vagy a belföldi forgalom számára történő vámkezeléséről készült vámok­mányokat, valamint — a zárjegyek elszámolhatósága érde­kében — a legkisebb kiszerelési egység megnevezését és mennyiségét tartalmazó nyilatkozatot,” 3.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit ettől a naptól kell alkalmazni. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az egyes jövedéki termékekre elrendelt zárjegy alkalmazásáról szóló 31/1994. (XI. 18.) PM rendelet módosításáról szóló 16/1996. (VII. 10.) PM rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép azzal, hogy azt 1996. július 2. napjától kell alkalmazni: „5. § (1) A nagy- és a kiskereskedő a pörkölt kávét tartalmazó kávékeverék-kivonatot és kávékeveréket zár­jegy nélkül a kiszerelési egységen feltüntetett szavatossági időpontig, de legkésőbb 1997. július 2-ig forgalmazhatja.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék