Magyar Közlöny, 1997. november-december (103-111. szám)

1997-12-10 / 110. szám

1997/110, azám MAGYAR KÖZLÖNY 8113 aránya nem lehet kisebb, mint az 1997/98-as tanévre az adott egyházi intézménybe felvett hallgatóknak az összes államilag finanszírozott hallgatókhoz viszonyított aránya. Finanszíro­zás az állami intézményekkel azonos rend szerint felvételt nyert hallgatók után jár. (2) Az (1) bekezdés szerinti (illetve az egyházakkal kötött megállapodások szerint változó) arányok betartását a művelődési és közoktatási miniszter érvényesíti az egy­házi felsőoktatási intézmények vezetőivel évenként köten­dő megállapodásában. (3) A hitéleti, illetve hitélettel összefüggő képzésben részesülő hallgatók államilag finanszírozott létszámát — az egyházakkal való megállapodások szerinti felső lét­számhatár keretei között — az intézmények az MKM-nek évente jelentik be olyan időpontban, hogy a létszámok a költségvetési tervezés során figyelembe vehetők legyenek. (4) Az egyházi felsőoktatási intézmények államilag fi­nanszírozott hallgatólétszámát a 72. § j) pontja alapján meghatározott összlétszám tartalmazza.” 13. § E törvény 1988. január 1. napján lép hatályba. Göncz Árpád s. k., Dr. Gál Zoltán s. k., a Köztársaság elnöke az Országgyűlés elnöke 1997. évi CXXVII. törvény a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról* Az Országgyűlés a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: felsőoktatási törvény) a következőképpen módosítja: 1. § (1) A felsőoktatási törvény 1. számú melléklet II. részének Állami főiskolák címet viselőd) pontja „Brunszvik Teréz Óvóképző Főiskola, Szarvas” és a „Körösi Csorna Sándor Főiskola, Békéscsaba” szöveg­része hatályát veszti. (2) A felsőoktatási törvény 1. számú melléklet II. részé­nek Állami főiskolák címet viselő A) pontja „Körös Főiskola, Békéscsaba” szövegrésszel egészül ki. 2. § (1) A felsőoktatási törvény 1. számú melléklet II. részének Állami főiskolák címet viselő A) pontja „Kecskeméti Tanítóképző Főiskola, Budapest” szöveg­rész helyébe „Kecskeméti Tanítóképző Főiskola, Kecskemét” szö­vegrész lép. * A törvényt az Országgyűlés az 1997. december 2-i ülésnapján fogad- in cl. (2) A felsőoktatási törvény 1. számú melléklete Nem állami egyetemek címet viselő B) pontja a) egyházi egye­temek fejezetének „Evangélikus Teológiai Akadémia, Budapest” szöveg­rész helyébe „Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest” szö­vegrész lép. (3) A felsőoktatási törvény 1. számú melléklete Nem állami főiskolák címet viselő B) pontja a) alpontjának „H.N. Adventista Egyház Lelkészképző Intézete, Buda­pest” szövegrész helyébe „Adventista Teológiai Főiskola, Budapest” szövegrész lép; „Tan Kapuja Buddhista Főiskola, Budapest” szövegrész helyébe „A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, Budapest” szöveg­rész lép. 3. § (1) E törvény 1988. január 1-jén lép hatályba. (2) A megszüntetett Brunszvik Teréz Óvóképző Főis­kolának és a Körösi Csorna Sándor Főiskolának a Körös Főiskola a jogutódja. Göncz Árpád s. k., Dr. Gál Zoltán s. k., a Köztársaság elnöke az Országgyűlés elnöke 1997. évi CXXVIII. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról* 1. § A közoktatásról szóló — többször módosított — 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 80. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: „(6) A jegyző, főjegyző intézkedik a normatív költség- vetési hozzájárulás folyósításának felfüggesztésére, ha a fenntartó a (3)—(4) bekezdésben szabályozott felhívása ellenére a törvénysértést, a kifogásolt tevékenységet nem szüntette meg, és ezért kezdeményezte a bíróságnál a tör­vénysértés megállapítását.” 2. § A Kt. 81. §-a a következő (11)—(14) bekezdéssel egészül ki: „(11) A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény (a továb­biakban: volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló törvény) rendelkezései alapján az egy­házi jogi személy fenntartásába került nevelési-oktatási * A törvényt az Országgyűlés az 1997. december 2-i ülésnapon fogad­ta el.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék