A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 65. évfolyam (1931)

11-12. szám - A BMK közleményei

76 A Magyar Mérnök, és Épitész-Egylet Közlönye LXV. kötet 11—12. szám E névsorban egyelőre csak a magánmérnöki működési körbe tartozó kamarai tagok névsorát kell közölni és pedig a fen* tieknek megfelelően két külön csoportban a tisztán szellemi mérnöki munkával — tervezéssel és tanácsadással stb. — fog* lalkozó magánmérnökök névsorát és azon magánmérnökökét, akik tervezésen és tanácsadáson kívül ipari, vállalkozói vagy kereskedelmi tevékenységet is folytatnak. E névsor megfelelő két rovatába a Kamara csak azokat a tagokat fogja beiktatni, akik e célból a Kamara hivatalos lapjában közzéteendő fel* hívásra egyénileg jelentkeznek. A közszolgálatban álló mér* nökök és a magánalkalmazásban álló mérnökök névsorának kiadásához szükséges jelentkezési adatokat a Kamara szin* tén összegyűjti és a jelentkezési iratokon nyilvántartja, e működési körökbe felvételért jelentkező kamarai tagok név* sósának kiadását azonban egyelőre mellőzi. Indítvány folytán elhatározta a választmány, hogy a Kamara az állástalan mérnökök helyzetének javítása érdeké* ben akciót indít, felhíva a hatóságok figyelmét is arra, hogy a rossz gazdasági helyzet mellett is hol és milyen munkaal* kalmak teremthetők az állástalan mérnökök számára s f. évi február hó 21*én a fenti tárgyban tartandó tagértekezleten elhangzó felszólalások megfelelő figyelembevételével fogja a szükséges lépéseket megtenni. A választmány elhatározta, hogy a pénzügyminisztertől a községek által — magánmérnökök útján — végrehajtandó részletes felmérési munkák hatékony állami támogatását fogja kérni. Egy kamarai tag kérdést tett fel aziránt, miképen kell ér* telmezni az 1929. évi XXX. t.*c. 72. §*ának következő rendel* kezését: „A hatósági (törvényhatósági vagy községi) mérnök nem vállalkozhatik olyan műszaki tervezésre vagy olyan mű* szaki munkálatnak a kivitelére vagy ellenőrzésére, amely hiva* tali működése területén kerülne megvalósításra, továbbá híva* tali működése területén nem végezhet magánfél részére a műszaki tevékenység körébe eső munkálatokat (szakvéle* mény adása, becslés stb.), kivéve azokat a közcélú műszaki feladatokat, amelyeknek teljesítésére éppen hivatali ügyköré* nél fogva köteles." A választmány rendelkezése folytán a Kamara közli tagjával, hogy az idézett törvényszövegben álló „hivatali működése területén" szavak alatt azon község vagy községek határán belül eső területet kell érteni, amely községre vagy községekre mérnöki hivatalának hatásköre ki* terjed. Egyebekben a választmány önkormányzati ügyeket intézett. Mérnökhelyettesek bejelentése. A mérnöki rendtartás* ról szóló törvény 10. §*a előírja, hogy a kamarai tag köteles a nála mérnöki tennivalók végzésére alkalmazott, a kamarai tagsághoz szükséges gyakorlattal még nem rendelkező mér* nököt helyettesként a Kamaránál bejelenteni. A kamarai tagfelvételi eljárások során a Kamara azt álla* pította meg, hogy a folyamodó mérnökök gyakran nem tud* ják az előírt szabályszerű gyakorlatot kimutatni, mivel az őket alkalmazó kamarai tagok bejelentésüket elmulasz* tották. A Kamara erre is tekintettel felhívja t. Tagjait, hogy úgy most, mint a jövőben a fenti bejelentéseket teljesítsék. A bejelentés céljára, valamint a már bejegyzett mérnök* helyettes be* és kilépésének bejelentésére szolgáló űrlapok a Kamara segédhivatalában kaphatók. A Kamara új tagjai. A Budapesti Mérnöki Kamara köz* hírré teszi, hogy a Kamara választmánya által hozott, jog* erőre emelkedett határozattal felvett új tagok a) 1931. évi február hó 23*tól: Barcsai János építészmérnök, Budapest, I, Apród*u. 2. — Frey Pál építészmérnök, Mátyásföld, Baross Gábor*u. 6. — Herczeg László mérnök, Kaposvár, Fő=u. 1. — Lichtenthal Ernő építészmérnök, Budapest, VII, Hernád*u. 43. — Major Máté építészmérnök, Budapest, II, Bimbó*u. 5. — Miiller István mérnök, Szolnok, Államép. hivatal. — Szabó Imre építészmérnök, Budapest, I, Maros*u. 30. — Szántó Imre cpí* tészmérnök, Budapest, IV. Kigyó*u. 2. b) 1931. évi március hó 9=töt: Bauer Frigyes gépészmérnök, Budapest, VI. Bulcsu*u. 15. — Bezuk János építészmérnök, Budapest, V, Honvéd*u. 16. — István Sándor erdőmérnök, Mátészalka, Wesselényi*u 11. — Jány József vegyészmérnök, Újpest, Lőrinc*u. 144. — Lud* wig Károly építészmérnök, Pécs, Irányi Dániehtér 8. —- Moh nár Béla gépészmérnök, Szarvas, Gazdasági tanintézet. — Nagy Elek gépészmérnök, Pécs, Légszeszgyár*u. 9. — Rusvay Jenő vegyészmérnök, Budapest, III, Szentendreisu. 90. — Thyll Rezső gépészmérnök, Budapest, X, Vasgyár*u. 4. — Trebitsch Sándor vegyészmérnök, Sárvár, Cukorgyár. — Wappler Gusztáv gépészmérnök, Pestszentlőrinc, Abrud* bánya*u. Hirdetés tagfelvételről. A Budapesti Mérnöki Kamara választmánya 1931. évi február hó 20*án tartott ülésében az alább felsorolt kérelmezőket a Kamara tagjai sorába fel* vette: Andor Béla, sz. 1901, mérnök, Kámon, Uzsoki*u. 5. — Bende Imre, sz. 1898, oki. erdőmérnök, Balassagyarmat, Vár* megyeház. — Esztergályos Gusztáv, sz. 1903, oki. gépész* mérnök, Budapest, VII, Róna*u. 35. — Haffner Tibor, sz. 1902, oki. gépészmérnök, Győr, III, Wennesz J.*út 27. — Jenöfi Jó* zsef, sz. 1891, oki. gépészmérnök, Hajmáskér*tábor. — Krom= pecher György, sz. 19Ü5, oki. építészmérnök, Budapest, I, Nagyboldogasszony*útja 19. — Lux Gyula, sz. 1897, oki. épí* tészmérnök, Budapest, I, Győrisút 24. — Münstermann Vik* tor, sz. 1891, oki. gépészmérnök, Budapest, X, Ullői*út 100. — Ottó László, sz. 1898, oki. gépészmérnök, Budapest, I, Budafoki*út 17. —• Sávoly László, sz. 1896, oki. mérnök, Buda* pest, VII, Izabellasu. 2. — Sebestyén Loránd, sz. 1901, oki. építészmérnök, Budapest, I, Elek*u. 26. — Vélsz Ödön, sz. 1902, oki. mérnök, Győr, Zrinyi*u. 4/c. — Vigvári László, sz. 1895, oki. gépészmérnök, Nagymányok, Tolna megye. A felvételről szóló értesítés 1931. évi február hó 21*én ki* függesztetett. Nevezettek felvétele ellen a Mérnöki Rend* tartás 9. §*a értelmében a kifüggesztés napját követő 31) nap alatt, tehát 1931. évi március hó 23*án déli 12 óráig a Kamara bármely tagja élhet fellebbezéssel a Mérnöki Tanácshoz. A fellebbezés a Kamaránál nyújtandó be, annak címére kül* dendő. Budapesti Mérnöki Kamara. — F. 19/1928/12. sz. Fegyelmi Bírósága. Jogerős fegyelmi határozat. A Budapesti Mérnöki Kamara Fegyelmi Bírósága N. N. mérnök kamarai tag ellen folyamatba tett fegyelmi ügyben az 1931. évi január hó 17. napján F. 19/1928/9. szám alatt hozott vádhatározatából kifolyólag a Budapesti Mérnöki Kamara üléstermében 1931. évi február hó 14. napján meg* tartott nyilvános szóbeli tárgyaláson a vád és védelem meg* hallgatása után a következőképen határozott: A Fegyelmi Bíróság N. N. mérnök, kamarai tagot vétkes* nek mondja ki a mérnöki rendtartásról szóló 1923 : XVII. t.*c. 37. §*ának első bekezdése 2. pontjába ütköző többrend* Deli fegyelmi vétségben s ezért őt a hivatkozott törvény 38. §*ának 1. pontja értelmében feddéssel bünteti. A Fegyelmi Bíróság az eljárás folyamán felmerült költse* geket számszerűleg nem állapítja meg, de ha a kir. járás* bíróságok a tanúkihallgatási költségeket bekérik, erre az esetre már most kötelezi panaszlottat e költségeknek a Mér* nöki Rendtartás 60. §*ában foglaltak szerint való megfizeté* sére. Jelen határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 nap alatt a Fegyelmi Bíróságnál benyújtandó írásbeli fellebbezéssel lehet élni a Mérnöki Tanácshoz. Indokok: Panaszlott N. N. mérnök, kamarai tag, mint a magyar kir. állami térképtárba beosztott műszaki tanácsos, a tiltó ren* dclkezések ellenére felettes hatósága engedélye nélkül ismé* telten magánmunkát végzett, sőt a Mérnöki Rendtartás 29. §*ába ütköző összeférhetetlen magánmunkákat is vállalt. A Mérnöki Rendtartás III. számú végrehajtási utasításának 11. és 12. pontjai ellenére magángyakorlatát a Mérnöki Kama* ránál nem jelentette be és ugyanezen rendelet 13. pontja da* cára a feleknek kiadott vázrajzokat nem írta alá s e cselek* ményei által a hivatkozott törvény 37. §=a első bekezdésének 2. pontjába ütköző fegyelmi vétségeket követett el. Á Mérnöki Rendtartás 37. §*a második bekezdésének e) és f) pontjában körülírt fegyelmi vétségeket a Fegyelmi Bíróság beigazoltnak nem találta. A büntetés kiszabásánál enyhítő körülménynek vette a Fegyelmi Biróság azt, hogy panaszlottat fegyelmi hatósága ugyanezen cselekményekért már megbüntette. Mindezek alapján a fentiek szerint határozni s panaszlot* tat feddéssel büntetni kellett. K. m. f. Rauch Árpád s. k. Dorner Gyula s. k. előadó, fegyelmi biró. a Fegyelmi Biróság elnöke. A Kamara helyisége: VIIf. Scitovszky-tér 2. A Kamara telefonszáma: József B88—18. A Kamara postatakarékpénztári csekkszámlájának száma: 28.844. A kiadásért felelős: Marusák Dezső. — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda 1931, Budapest VIII, Múzeum körút 6. (F.: Czakó Elemér dr.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék