Magyar Nemzet, 1952. december (8. évfolyam, 282-305. szám)

1952-12-24 / 301. szám

9 .Szerda, 1352. december Sf, NAPI KRÓNIKA ■onnniiimnmmnniiimnimmimHinminiiuuiunmutiiiiiimimiiiiiutiiiiiiiniimitiiitiiiunat Január 1-én megkezdi működését az új Országos Onkológiai Intézet Otévea tervünk nagyarányú beruházásokkal fejleszti az egészségügyi minisztérium Or­szágos Onkológiai Intézetét, a rosszindulatú daganatos megbe­tegedések elleni küzdelem köz­ponti szervét. Minthogy az inté­zet Bakáts-téri épülete már szűk­nek bizonyult szocialista egész­ségügyünk megnövekedett fel­adatainak ellátására, az egész­ségügyi minisztérium a kékgo­lyóutcai volt állami kórház terü­letén kiépíti Európa egyik leg­korszerűbb onkológiai intézetét. Az új egészségügyi intézmény­hez rendelőintézet, tudományos kutatóintézet és 300 ágyas kór­ház tartozik, üjonnan épült ren­delőintézetében végzik majd a daganatos járóbetegek szakor­vost kezelését. A rendelőintézet­ben sebészeti, belgyógyászati, gégészeti, urológiai és nőgyó­gyászati rendeléseket tartanak. 1953 elején megszervezik itt az úgynevezett komplex-szűrővizs- gáiatokat — a szűréshez szÜKsé- ges minden szakorvosi vizsgála­tot. A kutatóintézetben a többi között kórszövettani és sugár- biológiai osztályok működnek majd. Minthogy az új intézmény építkezései már befejezésükhöz közelednek, megkezdődött az Országos Onkológiai Intézet át­költözése régi épületéből új he­lyére. A költözködés december 31-re befejeződik s a korszerű felszereléssel rendelkező új Or­szágos Onkológiai Intézet január 1-én megkezdi működé­sét. Rádióbírálat Megérkezett a Mongol Répköztársasag budapesti követi N. Idamzsab, a Mongol Nép- köztársaság első budapesti kö­vete, kedd délben megérkezett Magyarországra. Fogadására a Ferihegyi repülőtéren megjelent Béréi Andor, a külügyminiszter első helyettese, valamint J. D. Kiszeljov, a Szovjetunió buda­pesti nagykövete, Huan Cen, a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövete és a többi baráti ál­lamok budapesti külképviseletei­nek vezetői. (MTI) ■— A Nógrádi Szénbányászati Tröszt zagyvái, kisterenyei, mátranováki és rónai vállala­tainak dolgozói lelkes munká­juk eredményeként december 23-ig 44.238 tonna szenet ter­meltek évi operatív tervükön felni. Ezzel több mint 10 szá­zalékát termelték ki annak a szénmennyiségnek, amelyet ha­zánk bányászai évi tervükön fe­lül adnak Rákosi Mátyás kéré­sére. — A János-kórházban 100 ágyas gyermekosztályt, a Baj­csy Zsilinszky-kórházban GO ágyas gyermekosztályt, a Ba­kács-téren pedig koraszülött otthont létesít a jövő évben a Fővárosi Tanács. A dolgozó nők munkájának megkönnyí­tésére a III., IV., XI., XIII. ós XX. kerületben egyenként 44 férőhelyes bölcsődéket nyitnak, a VIII. kerületi Dankó-utca 31. szám alatt pedig 100 férőhe­lyes új óvoda épül. A jövő év­ben 27 körzeti orvosi rendelő­intézetet nyit a Fővárosi Ta­nács. — A Csepel motorkerékpár gyártását a jövő évben a vá­sárlók javaslatai alapján töké­letesítik. A gyár készítményei­nek állandó javítása érdekében a jövő évben ankétokat rend­szeresítenek az üzem dolgozói a vásárlók részvételével. Az el­ső ankétot január végén tart­ják. — A villamosok és trolibu­szok — a Fővárosi Villamos- vasút közlése szerint ■— de­cember 24-én, szerdán üzem­kezdettől üzemzárlatig, a hét­köznapi menetrend szerint köz­lekednek és az éjszakai járatok forgalma is változatlan. — ÚJ kiállításokkal ünnepük a vidéki múzeumok a Magyar Nemzeti Múzeum 150 éves ju­bileumát. A győri múzeumban kedden megnyílt a régészeti és várostörténeti kiállítás. A deb­receni Déry Múzeumban szintén kedden délelőtt nyitották meg a debreceni népi fazekasság szín­pompás, gazdag anyagát ma- gabafoglaló kiállítást. Szek- szárdon a múzeum képtárában Uaray Ákos - emlékkiállítással ünnepük a Nemzeti Múzeum másfél százados jubileumát. — *A budai vár« című kiál­lítást a budapesti Történeti Múzeum Vár Múzeumában ked­den délben nyitotta meg Pesta László, a Budapesti Városi Ta­nács végrehajtóbizottságának elnökhelyettese. A kiállítás a Várban folytatott több éves ásatási és kutatómunka ered­ményeit tárja a dolgozók elé, de helyet kaptak ebben az anyagban a felszabadul ist kö­vető újjáépítés nagyarányú munkálatainak dokumentumai is. — Esernyőnyelek gyártását kezdte meg a Budapesti Eser­nyőgyár számára a pomázi Fa­ipari KTSZ. Eddig ezt a cikket külföldről importáltuk. A terv szerint a jövőben havonta 8— 10.000 darab esernyőnyelet gyárt a szövetkezet. — Magyar gyártmányú cse­meteültető gépek segítségével ültetik tavasszal a termelőszö­vetkezetek a mezővédő erdő- sávokat. A gépesített ültetéssel sikerül majd beboznlok az e té­ren fennálló lemaradásukat. — Trolibuszvonal létesül a jövő évben a város belső kerü­letei és az Orczy-tér között. Az Ecseri-út és a Zalka Máté-tér között megszüntetik az autó- buszjáratot és helyette villa­mosvonalat építenek. Megkez­dik a jövő év elején az üllői- útón a Kálvin-tér és a Liliom­utca közötti szakaszon a villa­mossínek középrehelyezését. — A Fővárosi Villamosvasút közli, hogy az öt- és hatforintos hetijegy használatára jogosító „dolgozók Iga­zolványán" az igazolvány 1953. első félévi rovatába 1953. Január 11-lg bezárólag igazoltatni kell a munkál­tatóval a munkaviszony fennállását. Azokat az Igazolványokat, amelye­ken 1953. évre szóló érvényesítési rovat nincs, Január 11-ig új igazol­ványra kell kicserélni. HÉTFŐ. A XX. század nyolc­vanas éveiben, második tízéves tervünk utolsó esztendejében vagyunk a besenyei állami gazdaságban. Napi öt óra a munkaidő s hiába próbálgat va­laki fondorlattal többet dol­gozni, nem lehet! Igazságosan jusson mindenkinek a munká­ból. Holdanként kilencven má­zsa a búza termése, a tengeri­száron huszonhat cső van ... Ezt a képet festette meg opti­mizmustól, derűtől duzzadó pompás írói tollal Szabó Pál jövőbelátó elbeszélése a »Szi- várványerdő*. Jóleső érzés volt hallgatni a történetet, mely nem utópia, hanem a történelem valóságos útja. Szabó Pál írásai rádiónk jelentős műsorszámai, mert mindig újat, mindig érde­keset tud vonzó formában mon­dani. íróink példát vehetnének róla, különösen azok, akik ide­genkednek a mikrofontól. — »Három évezred költői a béké­ről* címmel Varga Balázs szer­kesztett csokrot s minden vers, vagy prózarészlet az emberiség poéta-lángelméinek békeakara­tát hirdette, mai békeharcunk ősi pilléreiként. Arany János, Babits Mihály, Somlyó György és Képes Géza fordításait sza­valták a színészek. — Halmi) Lujza finom művészettel formál­ta meg énekszámait a délutáni műsorban, este pedig Feleki Re­zső románc-sorozata nyuitott nívós negyedórát. A hanglemez­műsor összeállításánál nem vet­ték figyelembe az előző napi műsort. Ilyenkor indokolt a kö­zönség túlzó megjegyzése: sFolyton ugyanazt hallani...« — A különböző zeneoktatási ro­vatok adták a »csemegéket«, persze anélkül, hogy a közön­ség előre tudott volna róluk. Így elhangzott Ravel »BoIero«- ja, Bach 3. brandenburgi ver­senye és Corelli ^Karácsonyi koncert«-je (kétszer). Nazim Hi'kmet »Mese Törökországról* című este bemutatott darabja rádióváiltozatának ismertetésére még visszatérünk. A hőmérséklet alig változik Budapesten kedden 21 órakor a hőmérséklet 0 fok, a tengerszlntre átszámított légnyomás 766 millimé­ter, gyengén emelkedő irányzatú. Várható Időjárás szerda estig: vál­tozó felhőzet, néhány helyen, főleg nyugaton havazás, havasesö, eső. Mérsékelt délnyugati, nyugatira for­duló szél. A hőmérséklet alig válto­zik. A várható napi küzéphőmérseklet 4 fok alatt less. * Hójelentés. A Meteorológiai Inté­zet jelenti, hogy az országban a kö­vetkező helyeken található síelésre alkalmas hó: Kékes 30 cm, Galya­tető és Mátraháza 12—12 cm, Sza­badsághegy és Börzsöny 10—10 cm, Mecsek-Mlslnatetö 7 cm. Szerdára kisebb havazás várható. — Pályaudvari állóbüfféket létesít az utazok jobb ellátási­ra az Utasellátó Vállalat, mér­sékelt áru jóminöségű, Ízletes ételekkel. SPORTBÍR ALAT Az OTSB Sztálin születés- napi úszóversenyén olimpiai bajnokaink és helyezetteink kö­zül csak Temes Judit és Novak Ilonka hiányzott. Elismerésre méltó, hogy az olimpiai győzte­sek valamennyien jó formát ér­tek el december 2í-re, talán jobbat is, mint amilyent a hosz- szú szünet után várni lehetett- Csak azt lehet ismét kifogásol­ni, hogy feltűnően kerülték az egymással való találkozást. Így történt, hogy Szőke Kató is. No- vák Éva is, Székely Éva is úgy­szólván versenytárs nélkül nyerte meg a maga versenyét. Egyedül Gyenge Vali olimpiai bajnoknőnk állt ki pillangózni is, bár veresége Székely Évától bizonyos volt. A férfiaknál is szívesen láttuk volna a Kádas— Nyéki találkozót, bár Kádasnak a 100 m-es gyorsúszásban, Nyé­kinek pedig háton a fiatalok minden jóval biztató verseny­társai voltak, ha egyelőre még nem ellenfelei. A jövő úszónem­zedék egyébként is feljövőben van és 400 m-en, valamint mell­úszásban már ők arattak győ­zelmeket. A Vízilabda Kupadöntő csak Helyenként volt igazi kupaküz­delem, főként akkor, amikor a Bástya 2:l-re javította a gól­arányt. Szünet után azonban a Dózsa 4:l-re elhúzott, s ekkor a Bástyának már csak szépítés­re volt kilátása. A Bástya le­fedezte a Dózsa legveszélye­sebbnek gondolt emberét. Gyar­matit, közben szabadonhagyta a kevésbbé veszélyesnek gondolt csatárokat, akik azután leúsz­tak és biztos gólhelyzetbe hoz­ták társaikat. A Sportuszodát ezúttal zsú­folásig megtöltötte a közönség, annak ellenére, hogy a nyári — 3>fürdőző«-árak ötszörösét kellett belépődíjul lefizetniök. A baj azonban az volt, hogy a közönség egy része nem látott jól. A Sportcsarnok problémán kívül most már a Sportuszoda nézőterének problémája is ko­moly gondot okoz az illetéke­seknek, ami úszóversenyeink és jóként vízilabda mérkőzéseink iránti érdeklődés emelkedését is jelzi. Nagyszámú közönség volt a jégünnepélyen és különösen va­sárnap, még a hagyományos bjégiinnepéiyic eső sem tudta visszatartani a jégsport híveit. Meg kell állapítani, hogy a mű­korcsolyázó-bemutatók nagyot fejlődtek a múlthoz képest mind korszerű tartalomban, mind ren­dezésben. emellett nem lettek kevésbbé látványosak. Ennek a magyarázata, hogy több szín­művészünk is közreműködött az előkészítésben régi jeles műkor­csolyázóinkon kívül. A tornász CSB-ben a nők ver­senyén Köröndi Margit, Keleti Ágnes, Gulyás né és Tass Olga mellett egész sor pompás fiatal tehetséget láttunk, akik hivatva vannak előkelő második helyün­ket biztosítani a világranglistán a szovjet nők után. De még ör- vendetesebb, hogy a férfi CSB- ben is a legtöbb fiatalt felvo­nultató Honvéd és Dózsa meg­előzte a Patakival és több régi tornászbajnokkal felvonult SZOT, csapatát. A helsinki férfi tor­nászkudarc után éppen ideje volt, hogy a férfi tornában is meginduljon a válogatott csa­pat fiatalítása. Az osztályozó labdarúgó mér­kőzésekből Sztálinváros és So­roksár csapata jutott be az NB 1-be, akiket mindenki örömmel üdvözöl. Emellett nem hallgat­hatjuk el azt a véleményűnket, hogy az egész osztályozási rendszer igazságtalan, mert a decemberi fagyban, hóban, sár­ban, irreális pályákon összesen három mérkőzésén teszik koc­kára a részvevő csapatok egész évi munkáját. A kiesés-bejutás kérdését osztályozó nélkül kell megoldani a labdarúgásban is, miként minden más sportágban. Szünet a labdarúgásban A labdarúgó Magyar Népköz^ társasági Kupa küzdelmei mosjj két hónapig szünetelni fognak. A legközelebbi fordulóra feb­ruárban kerül sor, amikor már NB I-es osapatok is szerepel­nek. A víTóvefsenyek közül a Haladás II. o. párbajtőr versenyén az öt­tusázó Szondi győzött Kausz, Ráto- nyi és Hegedűs I. előtt, a Dózsa II. o. tőrveraenyét pedig Cvikovszkl nyerte holtverseny után Szepessi és Terebesl előtt. Ifjúsági téli nagytúrát rendez a Budapesti DISZ Bizottság december 25-én a budai hegyekben, hogy a dolgozó fiatalok is megismerjék « természetjáró sport szépségeit. Budapest—Székesfehérvár tekemér- kSzését a főváros csapata nyerte 3271:3153 arányban. DECEMBER 24-ÉN, SZERDÁN ESTE KITŰNŐ VACSORÁVAL, JÓ MŰSORRAL VÁRJÁK BUDAPEST DOLGOZÓIT A különböző éttermekben, espressókban felváltva fellépnek: Kazal László Halmai Imre Salamon Béla Tihanyi Magda Sztáray Márton és más Mátrai György Péter bűvész Farkas Vera Pataki Ferenc Romvári Gertrud népszerű mű Vámosi János Csonka Endre Kabos László Pongrácz Imre Galambos Erzsi é s z e k alkotás étterem. XII. Alkotás-u. 7 b. KEZDÉS: 9 ÓRAKOR. TROMBITÁS ÉTTEREM II. Retek-u. 12 KEZDÉS: 9 ÖRAKOR. ÓBUDAI HALASZKERT. III. Lajos-u 46 KEZDÉS: 9 ÓRAKOR. ORSZAGHAZ ÉTTEREM. V. Kossuth L -ti. 13. KEZDÉS >/210 ÓRAKOR NYUGAT ÉTTEREM. VI. Lenin-krf 104. KEZDÉS: 9 ÓRAKOR. HÁROM HUSZAR. VII. Akácfa-u 12 KEZDÉS >/2I0 ÓRAKOR. Műsoros esték a következő helyeken: BASTYA ÉTTEREM. Vili. Rákóczi-u. 29. KEZDÉS: 9 ÓRAKOR. LILIOM ÉTTEREM. IX Liliom-u 18 KEZDÉS- 10 ÓRAKOR. VIDÁMKERT ÉTTEREM. X. Gerge'y-u 33. KEZDÉS V2IO ÓRAKOR. BOROSTYÁN ÉTTEREM. XI. Bartók Béla-u. 48. KEZDÉS: 9 ÓRAKOR. ANGYALFÖLDI NÉPKERT. XIII. Ojpa!otai-u. 12. KEZDÉS 9 ÓRAKOR. ZUGLÓI NÉPKERT. X. Erzsébet kir.-né-u. 118. KEZDÉS: 9 ÓRAKOR. HALASZKERT. XIX Lenln-tér 6. KEZDÉS: 9 ÓRAKOR. SZÓFIA ÉTTEREM. XVIII. Vöröshds.-u 107. KEZDÉS V2I0 ÓRAKOR. VIDÁM VÁSÁR. Soroksár, Mám K. u. 33. KEZDÉS: */29 ÓRAKOR. DÉRYNÉ ESPRESSO. I. Krisztina-tér 3. KEZDÉS: 9 ÓRAKOR. VERONIKA ÉTTEREM. II. Vöröshadsereg-u. 34. KEZDÉS: 9 ÓRAKOR. ÚJPESTI NÉPKERT. IV. Szitágyt-u. !4. KEZDÉS: 9 ÓRAKOR. JÁNOS PINCE. V. Egyetem-u. 5. KEZDÉS '/210 ÓRAKOR. KÉMÉNYSEPRŐ ÉTTEREM VI. Dózsa György-u 106. KEZDÉS: 9 ÓRAKOR. FÉSZEK ÉTTEREM. VII. Lenin-krt 39. KEZDÉS: 9 ÓRAKOR. OTTHON ÉTTEREM. VIII. József-krt. 46. KEZDÉS: 9 ÓRAKOR. DON ÉTTEREM. IX. Sobieski János-u, 32. KEZDÉS '/210 ORAKOR. SAJÓ ÉTTEREM. Rákosszentmihály, Rákos-o. 118. KEZDÉS: 9 ORAKOR. VÉN DUNA ÉTTEREM. XI. Budaőrsi-u. 7. KEZDÉS: 10 ÓRAKOR. KLUB KAVÉHAZ. XIII. Szt. István-krt. 16. KEZDÉS V2IO ÓRAKOR. EZERJÓ ÉTTEREM. XIV. A latkerti u. 3. KEZDÉS: 9 ÓRAKOR. PANNÓNIA NÉPKERT. XIX. Pannonia-u. 15. KEZDÉS: >/29 ORAKOR. VASAS ÉTTEREM. XXI. Béke-tér I. KEZDÉS >/2I0 ORAKOR. ERZSÉBET ÉTTEREM. XX. Kossuth L. u. 73. KEZDÉS: 9 ORAKOR. BELÉPŐDÍJ N1NCSI MINŐSÉGI ITALOKI

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék