Magyar Nemzet, 1960. október (16. évfolyam, 233-258. szám)

1960-10-09 / 240. szám

é .Tas ár nap, 1960. október 9. Maó w Nemzőt NA Pl KRÓNIKA umiinntsvmfnmtmKiiimniuuiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiituucsiiiüMiMMMiMiitiMiniiiiiiM'MMiiiiMiiiii' Magyar román tudományos tervei írtak alá Szombaton Bukarestben aláírták a Magyar Tudomá­nyos Akadémia és a Komán Tudományos Akadémia 1981- re szóló tudományos együtt­működési munkatervét. Az együttműködési tervet magyar részről dr. Gömőri Pál, a Magyar Tudományos Akadémia levelezd tagja, ro­mán részről C. D. Nenittscu akadémikus írta alá. — Az országgyűlési képvise­lők Borsod megyei csoportja szombaton Miskolcon megvi­tatta a város második ötéves tervjavaslatát és a munkáske­rületek lakáshelyzetét. — Molnár János művelődés­ügyi miniszterhelyettes a Ma­gyar Sajtó Házában szomba­ton a felsőoktatási reform egyes kérdéseiről tájékoztatta »z újságírókat. — Hazautazott a szovjet or- vosküldöíiség. amely' a IX.. magyar—szovjet orvosi konfe­rencián járt hazánkban. A vendégeket dr. Vilmon Gyula egészségügyi miniszterhelyet­tes búcsúztatta. Döntöttek Debrecen új városrésze építésének tervéről Szombat délben az Építés­ügyi Minisztérium kollégiumi tervében kihirdették a Debre­cenben létesítendő új város­rész. áz úgynevezett Dobozi úti lakótelep tervpályázatának eredményét és kiosztották a nyertesek között a díjakat. A nagyszabású tervpályázatra 31 pályamű érkezett. Az első, 15 000 forintos díjat Fúrta Jó­zsef ée Kaszia Dénes közös tervének ítélték, a második dí­jat Láng Tivadar—Möcsényi Mihály—'Lenke Tibor, a har­madik díjat Faragó Kálmán és Pongrácz Pál közös pályaműve kapta, a negyedik díjat pedig Benedelti Tibor tervének ítél­ték. További tíz pályaművet is megvásárolták. A bíráló bizottság megálla­pította. hogy a jrályázat sike­res volt. mert á benyújtott pá­lyatervekben felvetett gondo­latok kellő támpontot nyújta­nak a kivitelezésre kerülő vég­leges terv kidolgozásához. — A Bolyai János matema­tikai társulat szombaton em­léktáblára! jelölte meg a kö­zelmúltban elhunyt Fejér Li- pót egyetemi tanár, a világ­hírű magyar matematikus pé­csi szülőházát. Az emléktábla avatáson Túrán Pál dr. Kos- suth-díjas akadémikus, egye­temi tanár mondott beszédet. — A VILÁG LEGNA­GYOBB MEZŐGAZDASÁGI SZÉLERÖMOVÉT Kazahsz­tánban helyezték üzembe. Ti­zenkét szél-motor együttes tel­jesítménye 400 kilowatt. Szél­csendes időben dieselmotorok hajtják az áramfejlesztőket. — Az első közép blokkos ház Székesfehérvárott került tető alá. Ugyanitt négy további ház építése is megkezdődött. — A FŐVÁROSI AUTÓBUSZ- ÜZEM közli, liogy október 8-től, vasárnaptól kezdve a 121-es járat Hbü kocsiját utashiúny miatt a Blaba Lujza tétről 7 óra 30 helyett óra 30-kor, utolsó kocsiját 20 óra 2f helyett 17 óra 30-kor indítja. A Jánoshegyi kilátótól az «lsö kocsi óra 05 perckor, az utolsó 18 óra W perckor indul. — A MŰM Művelőlési Házban október 11-én. kedd du. 5 órakor >*Az ókor hét csodája-' címmel Szentkirályi Zoltán egyetemi ta­nársegéd tart előadást. Előadás után filmvetítés. x — O.sztcrmaycr Mátyás, a Nyom­da- és a Papíripar Szakszervezeté­nek: 43 év óta tagja, október 6-án, 61 éven karában elhunyt. Temetése október 12-én. szerdán léi 4 óra­kor a Rákoskeresztúri Üjtemető­ben lesz. —• I>r. Hints Miklós ne sz. Schil- ün* ílvm 1960. szeptember hó 29-én Marosvásárhelyen tragikus körül­mények között elhunyt. V»l«*ú i'cllioxei Várható időjárás vasárnap estig: változó falhozet, néhány helyen kisebb csővel, egy-lrét helyen ziva- Mérsékelt délnyugati szél. Helyenként reggeli köd. Várható legmagasabb nappali Hőmérséklet vasárnap 16-20 íok között. — Csatorday Károly tokiói követünk fogadást adott az In­terparlamentáris Unió tokiói konferenciáján részt vett ma­gyar küldöttség tiszteletére. A fogadáson számos diplomáciai küldöttség vezetőjén kívül a japán képviselőház elnöke is részt vett. — A balatonkenesei vízi vasútvonalon, amely a földcsú- szamlások veszélye miatt Ke- nese és Fűzfő közölt a Bala­ton medrében épül. megkezd­ték a pályatartó töltés építé­sét. A 35 méter magas domb­ról csúszdán szállítják a követ a vízi építkezéshez. — Megkoszorúzzák Strom­feld Aurél sírját az 1919-es volt vörös katonák a Kerepesi te­metőben. Az ünnepség délelőtt 10 órakor lesz. — Tízéves fennállását ünne­pelte szombaton a Salgótarjáni Stromfeld Aurél Általános Gépipari Technikum. Tíz év alatt nyolcszúzan szereztek technikusi oklevelet az inté­zetben. Geológiai Hold-térkép jelent meg a Szovjetunióban Alekszandr Habakov lenin- grádi geológus szerkesztésé­ben geológiai Hold-térkép je­lent meg a Szovjetunióban. A térkép feltünteti a Hold­hegyek és lapályok sajátos­ságait. fennmaradás és szár­mazási sorrend szerint meg­különbözteti a Holdfelszín domborzati elemeit. A térkép szerzője közei negyedévszá­zadon keresztül tanulmányoz­ta a Holdat, egyelőre csak a Föld felé fordított oldalát. „ ,0 . — Az új must minőseget a balatoni borvidéken. Tokaj- hegyaljan és Gyöngyös kör­nyékén az átvételkor helyszí­nen vizsgálják meg az Orszá­gos Borminősítő Intézet mun­katársai. A' vizsgálat műsze­rekkel, színképelemzéssel tör­ténik. — ÁRVÍZ ÖNTÖTTE el az angliai Horncastle városkát. A két és fél méteres magasságú víz elől a padlásokra menekült lakosságot a légierők mentő­osztagai szállították el. — Hétszázezer üdülő járt az idén Hajdúszoboszlón. A gyógykezelés télen sem szüne­tel: kéthetenként halszáz ven­déget utalnak be alföldi fürdőváros üdülőjébe., — A telefon mesemondó e heti műsora a 427—960 számon: Hétfő: Miért jár a kutya mezítláb? (El­mondja: Bikády György.) — Kedd: A hencegő földesűr. (Elmondja: Szemes Mari.) — Szerda: A sün- disznó. (Elmondja: Ivó hűt Magda.) — Csütörtök: A bölcs és az ostoba. (Elmondja: Bodor Tibor.) — Pén­tek: A borbély és a szegényemben (Elmondja: Benkő Gyula.) -- Szom­bat: A világot járt kiscsacsi. (El­mondja: Kohut Magda.) — Vasár­nap: A nap és a hold látogatóban. (Elmondja: Turgonyl Pál.) — HELYREIGAZÍTÁS. A kom sajtóosztályától kapott információ tévesen közölte, hogy a Kohó- és Gépipari Minisztérium október 7-i kollégiumának határozata szerint 1962-ig a XI. kerületben fel kell építeni egy kétezerszemélyes mun­kásszállást. A kollégium kétszáz- személyes munkásszállás építésé­nek javaslatáról tárgyalt. (MTI) Konfekciógyárak üzemorvosainak tanácskozása a dolgozók egészségügyéről A . konfekció gyáraik üzem­orvosai szombaton ankéton tárgyalták meg a Ruhaipari Dolgozók Szakszervezetében a gyári dolgozók egészségügyi helyzetét. Elsősorban arról ta­nácskoztak, milyen felvilágosí­tó munkát fejtsenek ki, hogy fokozottabban védhessék a dolgozók egészségét. A szak­szervezet több gyárban szeret­né gyarapítani az üzemorvosi rendelőórák számát. Nyolcvanhét négytalálat az e heti lottósorsoláson A lottó negyvenegyedik já­tékhetén 4 042 926 szelvény vett részt. Egyetlen öttalálatos sem volt, négytalálatot pedig nyolc­vanhét szelvényen értek el. Ezekre egyenként 34 852 forint nyeremény jut, így a háromta­lál atosokra — amelyeknek szá­ma 58p4 — a nyeremény 258 forint. A kéítalálatos szelvény 11 forint 60 fillért fizet. . — Az első érettségizett okle­veles ápolónők szolgálatba lép­tek a miskolci megyei Sem­melweis kórházban. Az idén 32, jövőre 40 érettségizett lány lesz képzett ápolónő. — AZ ÜJ RUBEL, amelyet január elsején vezetnek be a Szovjetunióban, az árak leke- rekítése következtében 115 milliós megtakarítást jelent majd a vásárlóknak. Lefelé kerekítik a kopekeket a ke­nyérnél, lisztnél, tejtermékek­nél stb. . \ — Háromezer hold új gyü­mölcsöst telepít Szabolcs me­gyében száz közös gazdaság. Már eddig kétszázezer gödröt ástak a fiatal facsemetéknek. Földrengés a Japán-tengeren A moszkvai központi föld­rengésjelző állomás szomba­ton helyi idő szerint 9 óra 02 perckor erős földrengést jel­zett, amelynek központja az előzetes becslés szerint 6600 kilométerre van Moszkvától. A Japán-tenger kelet-koreai öble alatt, mintegy 650 kilo­méternyire a Föld belsejéből indultak el a szeizmikus hul­lámok. — A Vígszínház igazgatósága közli: A -Gát a Csendes óceánon* című színdarab előadásai az Ödry Színpadon október 16-tól este fél nyolc órakor kezdődnek. Az elő­adásokat csak 16 óven felüliek lá­togathatják. — A Jókai Színház bérlői első előadásként Fehér Klára: »Kevés a férfi-* című vígjátékát kapják. Október 20. L-, 26-án C-. 28-án M-, 30-án G-, 31-é7i H-bérlet. A további sorozatok első előadását november és december hónapban tartjuk. X Vasárnap de. 11 órakor EflLOPPVERSENV MAGYAR ST4 LEGER DRÁGA A KONZERV A lottónyertes: Konzervet veszünk rajta!... (Vasvári Anna rajza) SPORTEGYVELEG Kongresszusi Kupa. A Ma­gyar Kommunista Ifjúsági Szövetség kongresszusa tiszte­letére a KISZ budapesti sport- bizottsága és a SZOT sportosz­tálya, a BTST közreműködésé­vel kiírta a Kongresszusi Ku­pát. A tömegsport nagy meg­mozdulása lesz a kupáért való küzdelem. Üzemek és iskolák mérkőzhetnek a kupáért. In­dulás október 15-én, s a verse­nyeket december 16-ig be kell fejezni. Az ISB és a TST szak­emberei rendezik ezeket a küzdelmeket. Kádas István, a SZOT sportosztályának elnöke és Harót János, az ifjúsági sportbizottság elnöke ismer­tették az érdekes és a tömegek részére népszerű versenyeket. Labdarúgás, röplabda, kispá­lyás kézilabda és asztali tenisz csapatverseny, valamint olim­piai jelvényszerző verseny szerepel a műsoron. Ezekben a versenyszámokban lehet elérni azokat a pontokat, amelyekkel a kupa megnyerhető. A kupa valóban alkalmas arra, hogy a sportkörök, az üzemek, az ipari tanulóiskolák, a középis­kolák versenyre keljenek. Ezenkívül/ október 15-én, szombaton a budapesti kerék­páros versenyzők köszöntik a KISZ kongresszusát, mégpedig háztömb körüli versennyel. Találkozó. A budapesti ifjú­sági sportvezetők és olimpiai győzteseink október 17-én, hétfő este 18 órakor a Köztár­saság tér 27. szám alatti mozi­teremben adnak egymásnak találkozót. Nádasdi József, a KISZ budapesti bizottságának titkára mond beszédet, majd utána »Mit láttunk az olim­pián?.. címmel elmondják él­ményeiket olimpiai bajno­kaink. * A szerdai nagy csata. Szer­dán visszavágó labdarúgó mérkőzések lesznek. Az Újpes­ti Dózsa Európa-Kupa mérkő­zés keretében másodszor ta­lálkozik á belgrádi Vörös Csil­lag csapatával. A Dózsa Belg- rádban 2:1 arányban győzött. Újpesten ezt az egy gólos elő­nyét még fokózhatja is. Való­színűnek látszik tehát a Dózsa továbbjutása az Európa-Kupá­ban, amikor is — portugál csapattal kerül össze. Az új­pestiek legjobb összeállítás­ban veszik fel a küzdelmet a Vörös Csillag ellen. A másik szerdai futballcsatának a Nép­stadion lesz a színhelye, ahol a Ferencváros a Glasgow Ran- gers együttesével ütközik meg a Kupagyőztesek Kupájáért. A Ferencváros első mérkőzésén Glasgowban elég szerencsétlen körülmények között 4:2 arány­ban kikapott a skótoktól. A skótok tehát két gólnyi előny­nyel lépnek a . Népstadion gyepszőnyegére. A kérdés: ezt az előnyt be tudja-e hozni a Ferencváros? A feladat nem könnyű. A zöldfehérek jóké- pességű csapata azonban lel­kesedésével behozhatja a skó­tok előnyét. Abban az esetben, ha a két mérkőzés eredménye döntetlen, a küzdelmet semle­ges helyen meg kell ismétel­ni. A Ferencváros játékosai­nak egy része a sok igénybe­vétel után pihenhetett és így a szerdai meccsre jól felké­szülhetett. Persze, az sem le­hetetlen, hogy a Ferencváros bravúros játékkal kiveri a ku­pából a skótokat. Az összeállí­tásnál csupán a jobboldali hátvéd személye bizonytalan. Valószínű, hogy Thoman sérü­lése miatt nem játszhat és ak­kor Gombkötő, az ifjúsági csa­pat iobbhátvédje szerepel. A védelem többi része változat­lan, Horváth lesz a kapus. Ge­rendás és Dalnoki a másik két hátvéd. * Mi újság az MTK-ban? Dé­nes István, az MTK elnöke el­mondotta a Sportegyvelegnek, hogy elégedettek labdarúgó csapatuk szereplésével. Ennek ellenére, ha lehet, az eredmé­nyeket javítani kívánják. Itt említjük meg, hogy az MTK vezetősége tárgyal Szűcs Gyu­lával, az Újpesti Dózsa baj­nokcsapatának volt edzőjével. Hidegkúti Nándor, a jelenlegi edző ugyanis két évre Firen­zébe teszi át a székhelyét, ahol a Fiorentina csapatának lesz az edzője. Ugyancsak mint ér­dekességet említhetjük meg, hogy a csepeli Povázsai alá­írta igazolását az MTK-hoz. Október 18-a után Povázsai már szerepelhet a kékfehérek­nél. Középcsatár lesz. Kedden egyébként nagy játékos érte­kezletet tartanak az MTK-ban. 5fí Kisuczki edzésbe kezdett. A labdarúgó szakosztály és a szurkolók kérésére a Csepel elnöksége foglalkozott Kisucz­ki eltiltásának az ügyével. Megállapították, hogy Kisucz­ki megjavult. Jól dolgozik a munkahelyén és a kosárlabda­edzéseken is rendszeresen részt vesz. Az ellene szóló íté­letet ennek ellenére nem füg­gesztették fel. Kisuczki de­cember 31-ig nem játszhat. Az elnökség azonban megengedte, hogy Kisuczki most már részt vegyen a labdarúgó csapat ed­zésein. A tavaszi fordulóban megkezdheti a bajnoki szerep­lést is. Vasárnap délután 15 érakor a Népstadionban mérkőzik Magyar- ország és Jugoszlávia válogatott labdarúgó-csapata. A küzdelmet az osztrák Seipelt vezeti. A magyar csapat összeállítása a következő: (A zárójelben levő szá­mok azt mutatják, ki hányszoros válogatott.) Török (3) — Rajna (el­ső szereplés), Sipos (27), Novak (2) Fekete őzike. Így neveztük Rómában Wilma Rudolph-ot, a 100 m-es és a 200 m-es női síkfutás olimpiai bajnoknőjét. Női atléta ilyen szép szökellő, finom stílusban valóban még nem futott olimpiákon, mint ez a néger lány. Kettős győ­zelme után az olimpiai falu­ban sokan gratuláltak neki, köztük Ármin Uary, a 100 m-es férfi síkfutás olimpiai bajnoka is — akinek futóstílu­sát motorhoz hasonlítottuk. És a gratulálok között feltűnt G. Davis, az Egyesült Államok ugyancsak néger reprezentán­sa, a 400 m-es gátfutás olim­piai bajnoka. Ennek azonban külön jelentősége volt. Most az egyik svájci újság közli a hírt, hogy a két olimpiai baj­nok házasságot kötött. Ru- dolph és Davis egyszerre érték- célba ... Pataky Károly — Bund zsák (24), Berendi (23) — Sándor (46), Göröcs (16), Albert (9), Kuliarszki (első szereplés), Feny­vesi (28). A 17. magyar—jugoszláv mérkő­zésen így állnak fel a jugoszlávok: Vidintc.s — Tomics, Zebec, Juszufi — Miladinovics (Krsztics II.), Peru- slcs — Knez, Veszelinovics, Gálié* MaliLs, Kosztics. Nyolcpontos előnyt szerzett a magyar atlétaválogatott a finnek ellen Az ifjúsági válogatott labdarúgó­méi kőzés után 5000 néző előtt kez­dődött meg a magyar—finn atléti­kai viadal. Szeles, hűvös volt az idő. s így nem születtek nagy eredmények, a küzdelem viszont heves volt. Kellemetlen meglepe­tést Jelentett, hogy Rózsavölgyi betegsége miatt nem indult hz 1500 m-es síkfutásban, s így el­maradt a várt magyar győzelem. Az 5000 m-es síkfutásban viszont kettős magyar siker született: iha­ros és Szabó egymás mellett fu­tott a célba. 4x100-as váltónkat dtszkvalifikáiták. mert Cyurfcza és Kiss váltása nem sikerült. A pont­versenyben Magyarország nyolc­pontos előnyt szerzett, 56:48 arány­ban vezet Finnország ellen. Eredmények: 105 m: 1. Kiss (m) 10.6 mp. 2. Strand (f) 10.6 m,p. 3. Mihályit (m) 10.7 mp. 4. Ehrström (f) 10.8 mp. 400 m: l. Csutorás (m) 47.8 mp. 2. Héllsten (f) 47.8 mp. 3. Korda Hódos legyőzte a török olimpiai bajnokot • Szombaton folytatták a vasuta­sok nemzetközi blrkózóversenyét, amelyen — meglepetésre — a ma­gyar Hódos a légsúlybau kötött­fogásban legyőzte a török Bilekct, aki Rómában a lepkesúlyban sza­badfog ású birkózásban szerzett olimpiai babért. A versenyen egyébként Hódos, Reznák és Tarr eddig valamennyi mérkőzését meg­nyerte. Sportnapló Bolotnyikov a 10 OUO m-es sík­futás olimpiai bajnoka, Kijcvben 5000 m-en 13:38.1 perces kitűnő időt ért cl, a alig maradt el Kuc világrekordj ától. A nyugatnémet atléták első na­pon 67:39 arányban vezetnek a svédek ellen a hamburgi verse­nyen. A Crvena Zvezda labdarúgó csa­pata — amely szerdán játszik EK visszavágó mérkőzést az Ü. Dózsa ellen — már szombaton elindult Budapestre. A csapat megnézi a jugoszláv—magyar válogatott talál­kozót. Az együttes három válo­gatottja, Tomics, Zebec. és Kosz- lics a jugoszláv—magyar után csat­lakozik az együtteshez. A Magyar Honvédelmi Sportszö­vetség a szocialista rádióamatőr mozgalom 10. 'évfordulója alkal­mából szombaton tartotta az ultra­rövidhullámú rádióamatőrök má­sodik országos konferenciáját. Ayalu is ,. . A chileiek világhírű versenyzője bejelentette, hogy a dél-amerikai amatőr teniszbajnok­ság utón hivatásos versenyző lesz. Vasárnapi SPORTMiÚSÖh Labdarúgás: Magyarország—Ju­goszlávia válogatott mérkőzés, Népstadion, 15 óra. Atlétika: Magyarország—Finnor­szág, Népstadion. 13 óra. Birkózás: A vasutasok nemzet­közi kötöttfogású versenye, Sport- csarnok, 10 óra. Döntők: 17 óra. Motor: Gyorsasági bajnokság, Népliget, 9.30 óra. Torna: Budapest férfi csapatbaj­nokságának első fordulója, Tüzér utca 0 óra. Evezés: Üldözéses hosszútávú verseny, rajt a Vasas csónakházá­nál. 9 óra. Kerékpár: Országos hegyi baj­nokság, Szépvölgyi út, 10 óra. Vívás: A Vasas és Spartacus II. o. kard- és férfi tőrvensenye, Pa­saréti út, 9 óra. (m) 48.3 mp. 4. Rintamüki (f) 49.4 m.p. 1500 m: 1. Saionen (f) 3:53.4 p. 2. Parsch (m) 3:54.1 p. 3. Kovács (m) 3:54.5 p. 4. Vuorisalo (f) 4:03 p. 5000 m: 1. Iharos és Szabó (m) 14:19 p. 3. Kurki (f) 15:01.8 p. 4. Sorrela (f) 13:07.4 p. 4x100 m: 1. Finnország 41.1 mp. Dlszkoszvetés: 1. Széescnyi (m) 57.60 m. 2. Lindroos (f) 35,79 m. 3. Repo (f) 53,38 m. 4. Klics (m) 52,58 m. Kalapácsvetés: 1. Zsivótzky (m) 64,88 m. 2. Csermák (m) Cl,08 m. 3. Niskala (f) 58,78 m. 4. Horppu (f) 58,14 m. Magasugrás: 1. Noszály (m) 204 cm. 2. Hellén (f) 201 cm. 3. Salmi- nen (f) 195 cm. 4. Bodó (m) 190 cm. Távolugrás: 1. Valkama (f) 753 cm. 2. Kalocsai (m) 741 cm. 8. Mi­hály fi (m) 739 cm. 4. Hartikainen (f) 731 cm. 110 m gát: 1. Siu&ola (f) 14.9 mp. 2. Re te zár (m) 14.9 mp. 3. Koivu (f) 15 mp. 4. Turóczi (m) 15.1 mp. Magyar ifjúsági válogatott — Jugoszláv ifjúsági válogatott 2:0 (0:0) Kora délután került sor szomba­ton a Népstadionban a magyar— jugoszláv ifjúsági válogatott mér­kőzésre. Az UEFA-tornán győztes együttes jó néhány Játékosa ^ki­öregedett^, így tehát a következő csapat állt fel: Varga — Vági. Kolilmayer, Szá- nicl — Balázs, Káposzta — Fali- szek. Nagy, Fórlzs, Farkas, Földi. Jugoszláv ifjúsági válogatott: Tyurkovics — Mestrovics, Tyuk. Czch — Filipovlcs, Beim II. — Cvit- kovics, Miloszavljovics, Kovacsics. Petrovics, Adamovics. Az I. félidőben a jugoszlávok tá­madtak többet, de a távoli lövé­seket Varga jól védte. Szünet után Nagy helyére Nell, Földi helyére Ádám állt be. A jugoszlávok is cseréltek. A 3. percben érdekes góllal szerezte meg a vezetést a magyar csapat. Adóm laposan be­adott, a saját kapuja felé rohanó Tyuk menteni akart, de ehelyett a labdát a jobb felső sarokba vágta be. 1:0. öngól. A 22. perc­ben Káposzta mintegy 20 méterről küldött szabadrúgása vágódott a hálóba. 2:0. A tetszetősen futballo­zó jugoszlávoknak is akadt hely­zetük, a magyar csapatban viszont Faliszeknek és Farkasnak lett vol­na még alkalma a góllövésre. A játékvezető Pósa volt. Sport és Irodalom címmel a kü­lönböző versenyek után szellemi tornát rendez az Óbudai Hajógyár Sportköre vasárnap a Hajógyár sporttelepén. Az. NDK utánpótlás labdarúgó válogatottja 3:l-re győzött a cseh­szlovák utánpótlás-válogatott ellen. A Kínai Népköztársaságban sze­repelnek az NDK legjobb kerék­párom!. A csapattal utazik Schur. a kétszeres országúti világbajnok is. Jégkorong. Svájc—NDK 5:3 (1:1, 1:2, 3:0), Bellin. Vasárnap. LÓVERSENY MAGYAR ST. LEGER Jelöltjeink a vasárnapi galoppversenyekre: I. Rangadó — Beáta — Juszt sem. II. Szaracén — Mazeppa — Bará­tom. III. Lári-fári — Brunhilda — Maffia. IV. Dorina — Eugló — Pre- íerence — Ibolya n. V. Hadnagy — Hamiska — Fregoli. VI. Bosporus — Rúpia — Idegen. VII. Robbanó — Rózsa Sándor — Indulat. Vili. Csalfa nő — Slmpllcitas — Alko­nyat. IX. Induló — Honfibú — Sza- lonta. X. Bárd — Sahib — Mohó. , Magyarország—Jugoszlávia válogulőtt labdarúgó-mérkőzés a Népstadionban HOLDFÉNY EGY SZIVÁRVÁNYSZÍNŰ SÁLON Bemutató október 15. JÓZSEF ATTILA SZÍNHÁZ — Komlós Juci, Kállai Ilona, Örkényi Éva, Szemes Mari, Bodrogi, Dömsödi, Erdődi, Sinkovits, Soás

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék