Magyar Nemzet, 1967. augusztus (23. évfolyam, 179-205. szám)

1967-08-20 / 196. szám

4 .Vasárnap, 1967. augusztus 20. NAPI KRÓNIKA ICocs<z&cu Uo&fafk Régen tudatában vagyunk az élet tanítómesteri mivoltának. A gyors változások, az élet át­váltásai, a technika hallatlan fejlődésének újdonságai fénye­ket, ám ugyanakkor árnyéko­kat is borítanak az emberre. Fény és árnyék ellentétei ne­hezednek mindennapi életünk­re. Tegyük fel, éppen ked­vünkre való, érdekesnek ígér­kező műsor van a tévében. Ké­szülékünk viszont meghibáso­dik. De nem is kell ilyen messzire menni a példáért. Egy rövidzárlat is oka lehet kiborulásunknak, hacsak nincs olyan jó szomszédunk, mint amilyen nekem megadatott, aki fiatal asszony és könyvelő létére ki nem emeli a falból a konnektort (magyarul: háló­zati dugaszoló aljazat), s né­hány ügyes mozdulattal igazít­va valamit rajta, pillanatok alatt lön világosság: kigyullad a villany, megszólal a rádió. Kezdetben vala a barkácso­lás, amolyan unaloműző hob­by, mely bizonyára foglalkoz­tatta az ősembert is. Manap­ság azonban a hobby korunk adottságaihoz alkalmazkodva reálisabb talajból táplálkozik. Egyik kollégám szabad idejé­ben rádiókat, magnókat ké­szít Ez a tevékenység olyan átmenetféle, mert benne izzik a barkácsolás szenvedélye, a műkedvelő hadakozása a tran­zisztorok, a tekercselések rej­telmeivel. Az alkotói öröm, gondolom, és úgy tapasztalom, a diadal egyformán érvényes a régi és a modern hobbykra. Érdeklődtem festőművész is­merősöm feleségétől, min dol­gozik a férje. — A férjem? Falaz. __ 9 — Műtermet épít, a kőmű­ves nem jött el, maga állt ne­ki a munkának. Rakja a tég­lát, keveri a maltert. Apám remetei szomszédja muzsikus: épülő házában sa­ját kezével illeszti a csempéket a falba, ő kövezi ki a teraszt, konyhát stb. és nem is akár­hogy, békebeli szakemberhez méltó színvonalon. Nem újság az sem, hogy tisztességes jö­vedelmű családok asszonyai papírcsákóval a fejükön neki­látnak a szobafestésnek, má­zolásnak, könyvekből sajátítva el a szakma fortélyait. Olyan barátnőmet, aki egy gombot sem tudott felvarrni, szabás­minta tanulmányozásába me­rülve találtam. »Csak nem fo­gok térdenállva könyörögni a varrónőnek egy szoknya fel­hajtása miatt’.K Benne nyil­vánvalóan a mini-szoknya di­vatja érlelte meg áldásos el­határozását. De előbb-utóbb mindenki szembekerül a leg­fontosabb hiánycikk, a mester­ember pótolhatatlanságának problémájával. Magunk le­szünk hát mesteremberek, ki kontármódra, ki ügyesebben, amekkora politechnikai képes­séget, technikai intelligenciát tud kifejleszteni szunnyadó adottságaiból. Az élet egyfelől egy szakma, legyen az szelle­mi vagy gyakorlati, tökéletes elsajátítására ösztönöz, másfe­lől viszont arra kényszeríti az embert, hogy sok egyebet is megtanuljon, amivel segíthet magán, házatáján. Mert ma mesterembert keríteni szintén egy különleges tehetséget igénylő szakma. Én, a magam részéről ezt szeretném kitanul­ni a legszélesebb skálán. Dutka Mária — Üj üzemet avattak szom­baton Zemplénagárdon az egy­kori kastélyban. A sátoraljaúj­helyi Hegyalja Ruházati Szö­vetkezet alakította át a kas­tély helyiségeit és szerelte fel korszerű gépekkel. Az üzem­ben hatórás műszakban asz- szonyok és lányok dolgoznak: exportra készítenek ruhákat és kabátokat. — RADIOAKTÍV ANYA­GOK ESTEK LE az angliai Hints Hill közelében egy ro­bogó teherautóról. Az ötös számú országúton több kilo­méternyi szakaszon lezárták a forgalmat. Az atomkutató in­tézet munkatársai vizsgálják, hogy milyen arányú sugárve­széllyel számolhatnak. Mérsékelten meleg Idff Várható időjárás vasárnap estig: nappali felhőképződés, valószínű­leg eső nélkül. Időnként kissé megélénkülő délkeleti, déli szél. A hőmérséklet alakulásában lénye­ges változás nem lesz. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet: 25—29 fok között. A Duna vízállása Budapestnél: 262 centiméter. — Nagyszabású gépbemuta­tót rendezett a herceghalmi kísérleti gazdaságban szomba­ton a Mezőgazdasági Gépkí­sérleti Intézet. A bemutatón részt vett Fehér Lajos, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a kormány elnök- helyettese, dr. Dimény Imre mezőgazdasági és élelmezés- ügyi miniszter, Szabó István, a Termelőszövetkezetek Or­szágos Tanácsának elnöke. A gazdaság tábláin munka köz­ben mutatták be a szálastakar­mány betakarítás komplex géprendszerét. — Holland szövetkezeti kül­döttség látogatott hazánkba. A küldöttség 38 tagból állt. Utazásukat a hollandiai gyü­mölcstermesztők szövetsége szervezte, öt napig tartózkod­tak nálunk, több gyümölcster­mesztő gazdaságba látogattak el. A vendégek szombaton ha­zautaztak. — Pécsett rendezi ez évi ve­gyészkonferenciáját augusztus 24—26 között a Magyar Kémi­kusok Egyesülete. Az országos tanácskozás négy szekcióban tárgyalja a szerveskémia idő­szerű témáit. A tudományos egyesület a kétévenként sorra- kerülő vegyészkonferenciával vitafórumot biztosít a kutató- intézetek és a gyakorlati szak­emberek számára az időszerű teendők megtárgyalásához. Az eddigi adatok szerint 160 elő­adás hangzik el. Nagy érdek­lődés előzi meg a Magyar Ás­ványolaj és Földgáz Kísérleti Intézet kutatóinak beszámo­lóit. — Üj létesítményeket avat­tak az Alkotmány ünnepe al­kalmából Baranya megyében. Kékesden és Pécsudvardon utakat, Katádfa községben klubot, Véménden megna­gyobbított óvodát, Pécs mo­dem nyugati negyedében pe­dig Gelka szolgáltatóházat ad­tak át rendeltetésének. •— A Baross téri építési munkák miatt augusztus 22-én, kedden, üzemkezdettől a rákosszentmihá- lyi HÉV-szerelvények közlekedését a Baross tér és Kerepesi út állo­más között megszünteti. Ennek megfelelően a rákosszentmihályi járatok végállomása a többi vona­téhoz hasonlóan Kerepesi út ál­lomás lesz. Kedden üzemkezdet­től a Rákóczi útfélé közlekedő 19-es, 44-es, 45-ös, 46-os, 67-es, 95-ös autóbuszok Keleti pályaud­var melletti megállóhelyét 150 mé­terrel hátrább helyezi. A Marx tér, illetve Jászai Mari tér felé közlekedő 73-as, 76-os trolibuszok Festetics György utcával szemben levő megállóit megszüntetik, en­nek pótlására korábban a Kerepe­si út Baross téri torkolatában új megállót létesítettek. — TEHERAUTÓN INDUL AFRIKÁBA három végzős csehszlovák egyetemi hallga­tó. A Tátra-kocsi utasa egy orvos, egy mérnök és egy fil­mes lesz. December 20-án in­dulnak, s útjuk során meglá­togatják az EAK-ot, Szudánt, Etiópiát, Tanzániát, végcéljuk a gaboni Lambaren. Az Al­bert Schweitzer professzor alapította kórház munkáját akarják segíteni. — összeütközött egy személy- gépkocsival Kisteleken és a hely­színen meghalt Forgó Márton 74 éves téesz-nyugdíjas. Kerékpárjá­val ugyanis az irány jelzése nél­kül kerekezett fel a főútvonalra. — Kecskeméten egy tehergépkocsi elé kanyarodott kerékpárjával Horváth Sándor 71 éves gazdálko­dó. Sérüléseibe a helyszínen bele­halt. — Elütött egy kerékpárost Pákozdon villányi József gépko­csivezető. A baleset után tovább­hajtott, anélkül, hogy segítséget nyújtott volna a kerékpározó Si­mon József* téesz-tagnak. A rend­őrség a gázoló gépkocsivezetőt le­tartóztatta. — Hamarosan megnyitja transz-ázsiai expresszjáratát a SAS — a Skandináv Légifor­galmi Társaság, amely sugár- hajtású gépeivel a Skandináv államokat köti össze Délkelet- Ázsia országaival. A SAS gé­pe a Távol-Keletre vezető úton csak egyszer szakítja meg útját, Taskentben, Üzbe­gisztán fővárosában tart rövid pihenőt. — A televízió műsora vasárnap: 8.40: Hétmérföldes kamera. Üttörő- híradó. 8.55: Csillebérci fák alatt... 9.55; Dunai vízikamevál. Az MHS légi- és víziparádéjának közvetíté­se a Margit-híd és a Lánchíd kö­zötti Duna-szakaszról. 12.00: A művészet világából. 14.28: A Ma­gyar Hirdető műsora. 14.40: Hét­köznapi történet. Tévé-filmdráma II—ül. rész (ism.). 16.55: Háttér az ég. Filmösszeállítás a július 24-én lezajlott moszkvai légiparádéról. 17.35: Csak tiszta forrásból. . . Bartók és Kodály útján L 18.00: Magyarország—NDK úszóviadal közvetítése a Sportuszodából, fel­vételről. 19.20: Költészet. 19.40: Es­ti mese. 19.50: Sporthírek. 20.00: Táncdalfesztivál, 67. A döntő köz­vetítése az Erkel Színházból. Köz­ben. kb. 21.00: TV-Híradó. Kb. 22.30: Ünnepi tűzijáték közvetíté­se, felvételről. — Munkasikerekkel köszön­tötték az Alkotmány napját a Csepel Vas- és Fémművek több üzemében. Az 50 éves fordulóra és a gyár fennállá­sának 75 éves jubileumára in­dított szocialista munkaver­senyben például a Szerszám- gépgyár Alkotmány-brigádja minden vállalását teljesítette és ez is hozzájárul további céljuk: a szocialista brigád cím elnyeréséhez. Több gyár­ban a szállítási határidőket csökkentették. at-'JC Jer3C3L.'JLJJC3CTCr3LLII _II_II_II_I — A szovjet tudomány és technika hónapja alatt Győ­rött, Sopronban és Magyar- óvárott több előadást rendez­nek a szovjet tudomány ered­ményeiről. A mosonmagyar­óvári Mezőgazdasági Akadé­mián és a soproni Erdészeti és Faipari Egyetemen önálló programot dolgoznak ki és eb­ben segédkeznek a Magyar— Szovjet Baráti Társaság me­gyei elnökségi tagjai. — Halálos áramütés érte a XVI. kerület, Farkashida utca 42. szá­mú házban Chrien Gyula 17 éves diákot — zárlatos kávéfőzőtől. — A Vas megyei Gércén Németh István 32 éves segédmunkás kar­bantartási munkát végzett egy ma­gasfeszültségű villanyoszlopon. A vezetéket elfelejtették kikapcsolni, s az áram Németh Istvánt megöl­te. A rendőrség megindította a vizsgálatot. — Piackutatás címmel meg­jelent az Országos Piackutató Intézet folyóirata. Dr. Szabó László, a lap felelős szerkesz­tője és más szakemberek cik­kei tájékoztatást adnak u piackutatások eddigi eredmé­nyeiről és az intézetben folyó tudományos munkáról. — Ittasan a Dunába fulladt Mo­hácsnál Morvái József 26 éves gyá- li matróz. Hiába figyelmeztették, hogy ne szálljon csónakba, evezés közben a vízbe szédült. — ELADTÁK A -QUEEN MASY«-T, a Sí ezer tonnás világhírű luxushajót. Harminc évig közlekedett az Atlanti­óceánon, Európa partjai és New York között. A tulajdo­nos, Cunard Line 1 200 000 font sterlingért adta el, a vevő pedig a kaliforniai Long Beach város. A Queen Mary- ből tengerhajózási múzeum és turistaszálló lesz. Az új tulaj­donos képviselője bejelentet­te: szívesen várják azoknak a régi utasoknak a jelentkezé­sét, akik »egy utolsó szenti­mentális utazásra el akarják kísérni az »öreg hölgyet«. — Egy év és nyolc hónapra ítél­te a Központi Kerületi Bíróság Petrovics Károlyt, a Magyar Vö­röskereszt budapesti anyagraktá­rának kezelőjét, aki ruhaneműt lopott a raktárból és értékesítette a holmit. Az ítélet nem jogerős. — A 86 ÉVES ASTA NIEL- SEN, az első világháború előt­ti némafilm világhírű sztárja ismét felvevőgép elé áll. Clau- de Chabrol, francia filmren­dező beszélte rá a »nagysze- mű« Nielsent, hogy vállalja el a Dániában játszódó kopro- dukciós film egyik nagyobb szerepét. A film cselekménye a második világháború idején játszódik. Ásta Nielsen 1932- ben lépett fel utoljára. — Dr. Róna Lívia bőrgyógyász kozmetikus rendelését megkezdte, vm., Vas u. 2/b. T.: 343—236. X — Pallagpusztán, 1927-ben vég­zett gazdászok találkozó előkészí­tése végett közöljék eimüket: Bu­dapest, XI., Villányi út 29. Dr. Tóth Tiborral. X — A IV. orvosi nyári egye­tem augusztus 2I-én nyitja meg kapuit Debrecenben. A tíz napig tartó program kere­tében társadalomegészségügyi, munkaegészségügyi előadások hangzanak el. Foglalkoznak a részvevők a családtervezés problémáival is. — A Deák Ferenc dunai gő­zös, mint üdülőhajó szolgál ezentúl. Októberben Eszter­gom partjainál veti ki horgo­nyát és tavaszig fogadja a be­utalt SZOT-üdülőket. — Negyvennégy lottózóna., volt négyes találata az e heti húzáson. Nyereményük egyen­ként 79 131 forint. Hármas ta­lálata 4686 fogadónak van, a nyeremény egyenként 372 fo­rint. A kéttalálatos szelvények száma 133 877, ezekre egyen­ként 16 forintot fizetnek. A nyereményösszegek az illeték levonása után értendők. — GYERMEKJÁTSZÓTÉR­RE ROHANT EGY SZE­MÉLYAUTÓ a portugáliai Po- voa de Varzim városkában. Előzőleg összeütközött egy másik gépkocsival. Hatan meghaltak, 27-en megsebesül­tek, s az áldozatok legtöbbje gyermek. A rendőri jelentés részleteket még nem közölt — A tűzijáték miatt a Fővárosi Autóbuszüzem vasárnap 27 vona­lon meghosszabbítja az üzemidőt: az l-es, a 4-es, az 5-ös, a 6-os, a 7-es, a 7/C, a 9-es, a 15-ös, a 16-os, a 18-as, a 19-es, a 23-as, a 25-ös, a 31-es, a 34-es, a 35-ös, a 39-es, a 43-as, a 44-es, a 45-ös, a 46-os, az 54-es, az 56-os, a 60-as, a 67-es, a 86-os és a 95-ös vonalon vasárnap este 11-, illetve fél 12-ig járnak az autóbuszok. — Megajándékozták az egy- milliomodik vendéget a lete- nyei határállomáson. Olasz­országból Ottelo Chiavoni ankonai postás érkezett fe­leségével és fiával elő­ször Magyarországra. A Zala megyei Idegenforgalmi Hiva­tal megbízottai várták az egy- milliomodik vendéget és házi­szőttes garnitúrával lepték meg a családot. — Sétahajókat indít augusztus 20-án este 20 órától 23 óráig a Jászai Mari hajóállomásról — egy­órás menetidővel — a Jászai Mari tér és az Erzsébet-híd között. — Kiszáradt 25 kisebb a­tak Borsod megyében az utób­bi hetek kánikulájában, a Hennádon pedig szabályos gyalogátkelőhelyek keletkez­tek. Egyik zátony követi a má­sikat. A környékbeli öntöző­telepek is használhatatlanok a nagy vízhiány miatt. — HÁROM ÁLARCOS BANDITA leütötte szombaton kora hajnalban Párizsban Orly repülőtér éjjeliőrét, s az­tán a repülőtér pénztárszek- rényéből 60 ezer frank értékű aranyrudat rabolt el. — HAMIS SZERZŐDÉSSEL el­adta elvált felesége külföldi gép­kocsiját Nyárádi Berzsenyi Győző. Bűnügyét augusztus 22-én kezdi el tárgyalni a bíróság. — Tizenötéves jubileumá­hoz érkezett a soproni Ady Endre Művelődési Ház. Ebből az alkalomból kiállítás nyílt, amelynek anyagát nagyrészt a Soproni Levéltár bocsátotta rendelkezésre. — HOLIDAY on ICE Amerikai Jégrevü augusztus 24-től 10 napig a Kisstadionban! Jegyek korlátozott számban már csak a MACIVA Jegyirodájában (VI., Népköztársa­ság útja 61.), a Kamara Varieté pénztáránál és a Színházak Köz­ponti Jegyirodáiban kaphatók. X — A montreali Nemzetközi Karikatúra Szalon ötezer dol­láros nagydíját a jugoszláv Dragoljub Angyelkovics kap­ta. A kiállítás zsűrije húsz rajzolót tüntetett ki, közöttük Balázs Piri Balázst negyedik, Hegedűs István hatodik díjjal. — Az osztrák—magyar ki­egyezés századik évfordulójá­nak alkalmából augusztus 28 —szeptember 1-e között tudo­mányos konferenciát tartanak Pozsonyban több európai or­szág összesen kilencven törté­nészének részvételével. — Díszpolgárrá választotta Pécsett a városi tanács végre­hajtó bizottsága Ecker félsz Jánosné tanácstagot, aki az -Egy napot Pécsért- társadal­mi munkamozgalomban ko­rábban már megszerezte az arany- és ezüstplakettet. A 62 éves asszony a tizedik dísz­polgára Pécsnek. A múlt év­ben 607 órát teljesített 'társa­dalmi munkában. Horváth La­jos vb-elnök még 18 arany-, 14 ezüst- és 23 bronzérmet nyújtott át a városfejlesztés­ben kitűnt üzemeknek, intéz­ményeknek és személyeknek. — Keszthelyen megnyitot­ták az országos nemzetiségi fesztivált. A nemzetiségi együttesek 200 tagja népvise­letben vonult fel a városka ut­cáin. A szabadtéri színpadon Molnár János művelődésügyi miniszterhelyettes mondott ün­nepi megnyitó beszédet. — EMLÉKTÁBLÁS SZÉL­MALOMMAL örökíti meg Barcelona város La Manchá- ban, Don Quijote születése he­lyén a búsképű lovag emlékét. A szélmalmot most építik fel a regényhős szülőházának valószínű helyén. — Biztosítják a turistákat Olasz­országban lopás, rablás, betegség esetére. Ingyenes országúti segély- szolgálatot is szerveztek autós- és motorosturistáknak a biztosítás ke­retében. — A Magyar Meteorológiai Társaság augusztus 24—27 kö­zött Sárospatakon rendezi vándorgyűlését. Az elemi ká­rokról, a zivatarok térbe'.’ és időbeli eloszlásáról, a villá­mok gyakoriságáról, a jégeső keletkezésének feltételeiről, a jégeső elleni harc eredmé­nyeiről hangzanak el előadá­sok. — NÖVEKSZIK A JAPÁ­NOK AUTÓEXPORTJA: ta­valy 255 700 gépkocsit adott el külföldre az ország, 32 száza­lékkal többet, mint 1965-ben. Még az Egyesült Államok és Ausztrália is vásárolt gépko­csit Japántól, szám szerint 32 ezret. Dél-Afrikába 16 és fél ezer, Thaiföldre 15 ezer kocsit exportált Japán. —5 --Lóvéra zár-családnak nevez­ték el a soproni Fémlemezipari Vállalat vezetői a gyár új készít­ményét, amely csapó- és belső aj­tózárból, valamint cilinderes elő- ajtó biztonsági zárból áll. Egy-egy lakótömbben, vagy városrészben még véletlenül sem lesz olyan zár, amelyet ugyanaz a kulcs nyitna. — VISSZACSÁBÍTJÁK A TEHETSÉGEKET Angliába, elsősorban az Egyesült Álla­mokból és Kanadából, ahová az utóbbi években neves mér­nökök, technikusok települtek át. A technológiai ügyek mi­nisztere jelentette be hivata­losan, hogy Nagy-Britannia a műszaki tehetségek otthontar­tására, de nem utolsósorban visszaszerzésére szabályos programot dolgozott ki. Olyan feltételeket biztosítanak a szakembereknek, hogy remé­lik: örömmel fognak vissza­térni hazájukba. — Zsugorodik a Fertő-tó, Európa legnyugatibb sztyepp­tava — állapították meg az Országos Természetvédelmi Hivatal szakemberei. Méré­seik tanúsága szerint az utób­bi évtizedekben mind több a nádas a Fertőn és roham-«an töltődik is a tó. A századfor­duló óta a nádas területe két­szer akkora, mint volt, víztar­talmának pedig több mint a felét elvesztette a tő. "elet- Európára és az ázsiai szikes vidékekre egyaránt jellemző állatvilága van a Fertőnek, így most azt kutatják a szak­emberek. hogyan óvhamák meg a tavat eredeti állapotá­ban. — A harmadik ABC-áruház nyílt meg szombaton Székes­fehérvárott. Egymillió forintos árukészlet várja a vásárlókat a város új ÁBC-boltjőban. amelyre három és fél millió forintot költötlekj Társas átkelés a zebrán A Rákóczi út és a Síp utca kereszteződésénél két idősebb asszony álldogál. Várják a kedvező alkalmat az átkelés­re. Nem könnyű dolog ezen a bonyolult közlekedési »csomó- ponton«. A Rákóczi út mind­két oldaláról és a Puskin ut­cából is befordulnak a gép­kocsik, köztük a helyi viszo­nyokkal nem ismerős külföl­diek tétovázó autói is. Az egyik néni fekete ruhát visel és a helyzet komolysá­gához illően izgatottan visel­kedik. A másik — nyári drap kosztümben — sokkal nyu- godtabb. Sok viharos átkelést megérhetett már a pesti zeb­rán. Parányi habozás után a fe­keteruhás megszólítja a sors­társát: — Bocsánat kedvesem, nem volna szives átkisérni. Kicsit félős vagyok ebben a nagy forgalomban. — Szívesen — mondja a megszólított és máris karon- ragadja. összefogózkodva elindulnak Egy fiatal gépkocsivezető szé­les mozdulattal udvariasko- dik: tessék parancsolni. Az expedíció sikerült. Biz­tos révben, a másik oldalon kedélyes beszélgetésbe kezde­nek, aktuális témákról, para­dicsombefőzésről, az unokák nyaralásáról és a gombamód- ra szaporodó gépkocsikról. — Az embernek nincs biz­tonságban az élete — szól a feketeruhás. — Köszönöm, hogy átkísért. Nem kértem volna rá, de tetszik tudni 72 éves vagyok. A drappkosztümös mosolyog­va búcsúzik: — Nagy kor! Ha köztünk marad, elárulom magának, hogy én 86 leszek november­ben. _______________ (s.) — Átadták rendeltetésének az Orion Gyár tamási új üze­mét. Az építkezés 5 millió fo-- rintba került. Az üzemet a to­vábbi években bővítik. — Tizenhétemeletes torony- ház épül a kelenföldi új .akó- telepen. A ház homlokzatát csíkozással díszítik. A torony­ház csúszózsalus betonozása befejeződött. — A moszkvai nemzetközi divatfesztiválon személyesen irányítja cégének bemutatóját a 84 esztendős -Coco- Chanel, a világhírű párizsi divatcég tulajdonosa. Chanel kisasz- szonyt hét manekenje kíséri el, hogy a fesztivál közönségé­nek 80 modellt bemutathasson. — ÖSSZEVEREKEDETT EGY TAXIÁLLOMÁSON várakozó utas­sal Csltári László és késével sú­lyos sebet ejtett rajta. Bünperé- nek tárgyalását augusztus 21-én kezdi meg a Fővárosi Bíróság. — Ezerhatszáz vagon zöld­séget és gyümölcsöt szállítot­tak a piacra augusztus első fe­lében a Bács-Kiskun megyei termelőszövetkezetek és háztá­ji gazdaságok. A hónap végéig még további 1400 vagonnyi gyümölcsöt, zöldséget várnak. Jelenleg uralkodó sztár a pa­radicsom, a paprika és a gö­rögdinnye. Ezzel valósággal el­árasztották a piacot, és ex­portra is bőven jut az áruból. Hamarosan nagyban szállítják a szőlőt. — A gyulai vár lovagtermé­ben szombaton megnyílt a má­sodik országos Székely Aladár fotókiállítás. 50 fotóművész 118 képét mutatják be. — Űj üzemek épülnek Szol­nokon: szuperfoszfát üzem és porfestékgyár, épületelem­gyár, panel gyártó üzem. Je­lentősen fejlesztik a kőolaj­ipari javítóbázist is. — HALÁLOZÁS. Felejthetetlen feleségem életének 78. évében Ba­latonalmádiban elhunyt. Augusztus 8-án a vörösberényi temetőben he­lyeztük örök nyugalomra. Makkay László. X — Dr. Farkas József ny. járásbí­ró hosszú szenvedés után f. hó 16-án 72 éves korában Kecskemé­ten elhunyt. X — Fájdalommal tudatjuk ismerő­seinkkel, hogy szeretett férjem* édesapánk, Vicsár Ferenc hosszú szenvedés után augusztus 17-én el­hunyt. Temetését augusztus 21-én 14 órakor tartjuk a Pesterzsébeti temető halottasházából. X — Mély fájdalommal tudatjuk* hogy a legjobb, leggondosabb férj* szerető édesapa, nagyapa, testvér és rokon. id. Tárczy Árpád nyu­galmazott sárospataki gimnáziumi tanár életének 74. évében hosszú betegség után elhunyt. Temetése aug. 21-én délután lesz Sárospata­kon. A gyászoló család. X — Mindazoknak, akik felejthe­tetlen drága Gabikám elhunyta al­kalmából mellettem álltak és mély fájdalmamban osztoztak, ezúton fejezem ki hálás köszönetemet. Erényi Béla. X — Lassan ideje, hogy hemutatkozzunk egymásnak! (Brenner György rajza) iSZ5B5E5Z5Z5S5Z5Z5Z5Z525Z5H5E5ZSE5Z5c!5Z5^5H5Z5Z5E5Z5Z5E5ÍL5B _ MagjarNemzet __

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék