Magyar Nemzet, 1969. november (25. évfolyam, 255-279. szám)

1969-11-20 / 270. szám

Csütörtök, 1969. november 20.. % Magyar Nemzet A Surveyor—3 közeléken szállt le a holdkomp tornád és Beán h-rom és fél órás holdsélája — E omolt o lévé amero Ünnepélyesen (elvette Ho Si Minit nevét az egri tanárképző főiskola Magyar idő szerint szerdán hajnalban, negyed hat körül szétkapcsolták egymástól az Apollo—12 űrhajó űrkabinját és holdkompját. A holdkomp, az Intrepid (Rettenthetetlen — egy régi amerikai csatahajó után nevezték így el) fedélze­tén Charles Conrad és Alán Beán megkezdte a leszállást a Hold felszínére. Pontos és sima holdatérés A leszállás pontosan a meg­adott körzetben sikerült Az Intrepid Holdra érése az előre megadott időpontban, 7 óra 53 perckor következett be. A fékező rakétahajtóművet akkor kapcsolták be, amikor a holdkomp már eltávolodva az űrkabintól, a 14. fordulatot tette meg a Hóid körül és az égitest emberi szem számára láthatatlan oldalán volt A le­szállás utolsó szakaszában is­mét működésbe hozták a fé­kező berendezéseket és ettől kezdve a számítógépek ellen­őrzése mellett folytatták a le­szállást A második fékezésnél a holdkomp mintegy 15 kilo­méterre volt az égitest felszí­nétől. A leszállás rendkívül simán ment végbe, az űrhajósoknak nemcsak arra. volt idejűik, hogy a pályaadatokat közöljék, ha­nem még arra is, hogy jelez­zék, mit látnak. Amikor a holdkomp olyan szögbe fordult a leszállás során, hogy az ab­lakon át (eltűnt a horizont majd a hóldfelszín különböző tereptárgyat Conrad közölte: „■minden s helyén van, a le­szállópálya közepén haladunk.” Conrad később azonban meg­állapította: könnyen bajba ke­rülhettek volna, mert a leszál­lás alig hét méterre a Surve- yor-kráter meglehetősen mere­dek partjától sikerült, s ha ez a partoldalon történik, a hold- tomp felborulhatott volna. A leszállásnál nagyobb por­felhő keletkezett, mint Arm- strong és Aldrin nyári űruta­zása során, úgy hogy az Intre- pid két utasa nem is látta a talajt A leszállás helye az úgyne­vezett Viharok tengerén van, m Hold jól ismert Kopemikus- kráterétől mintegy 320 kilomé­terre délre és mintegy 210—240 méterre attól a krátertől, ahol a Surveyor—3 automatikus űr­állomás Holdra szállt része van. (Az űrhajósok egyik feladata a Surveyor—3 megtekintése és egyes részeinek visszahozatala a Földre.) Conrad és Beán a Holdra érés után haladéktalanul hoz­zálátott a berendezések és mű­szerek ellenőrzéséihez, az első jelentések szerint mindent rendben találtak. Rövid pihenő és a műszerek és berendezésék ellenőrzése után a két űrhajós megkezdte a különleges védőruha felölté­séi. Ezúttal sem sikerült az öl­tözködés egykönnyen, s Con­rad alapos izgalmat okozott a földi irányitóközpontnak: űr- ruháia belső hőmérséklete emelkedett, s egy darabig azt hitték, hogy a beépített vízhű­tés romlott el, kiderült azon­ban. hogy az űrhajós a szűk kabinban mozogva a hátára szerelt berendezésekkel vélet­lenül becsapta a kabinajtót, s ez okozta- a hőmérséklet emel­kedését. Kiszállás fél órával később Az eredetileg 12 óra 2 percre kitűzött első holdsétát a földi irányító központ javaslatára fél órával elhalasztották, mert a houstoni központ úgy ítélte meg a helyzetet, hogy nem elég jó a rádió- és tévéösszekötte­tés az „Intrepiddel”, a Hold felszínére szállt holdkomppal. Az irányító közpojnt 12 óra 27 perckor mégis úgy határo­zott, hogy Conrad és Beán megkezdheti az előkészülete­ket az űrsétához. A két űr­hajós. aki eddig az időpontig már négy és fél órát töltött a Hold felszínén a hermetikusan lezárt kabinban, megkezdte a kabin nyomástalanítását. majd 35 perccel az eredetileg kitű­zött határidő után, vagyis ma­gyarországi idő szerint 12 óra 33 perckor Conrad megkezdte leereszkedeset a Hóid felszíne! fölé mintegy 3 méter magasba emelkedő, lábakon álló hold­komp létráján. Az égitest fel­színére 12 óra 45 perckor lé­pett a következő szavakkal: „Kis lépés Neilnek, nagy lépés nekem.” Megjegyzése utalt az alsó holdsétát végrehajtó Neil Armstrong szavaira, aki négy hónapja a Holdra lépve így szólt: „Kis lépés egy ember­nek, nagy lépés az emberiség­nék.” A parányi termetű Con- radot mint az amerikai űr­hajós együttes legalacsonyabb tagját tartják szómon: mind­össze 160 centiméter. Conrad leereszkedését a lét­rán és az első lépéseket a Hol­don társa, színes televízión közvetítette. A képek minősé­ge ez alkalommal gyengébb volt, mint a korábbi fekete- fehér tévéközvetítés, amelyet az Apollo—11 útjáról július­ban sugároztak. A harmadik Holdra lépő em­bert, Conradot fél óra múlva társa, Beán is követte. A tévéadás megszakad Röviddel ezután az űrhajó­sok leszerelték az Intrepid ol­daláról a tévé-kamerát, ez azonban közben elromlott és nem közvetített képeket. A földi szakértők véleménye sze­rint képcsöve éghetett ki, a lencsébe került közvetlen erős megvilágítástól. Az űrhajósok megkísérelték a kamera meg­javítását, de eredménytelenül. A földi tévé-nézők így nem láthatták, milyen munkát vé­geznek az űrhajósok a Hold felszínén, azonban még tanúi lehettek annak, ahogy az égi­test talajára lépnek. A két űrhajós első megfi­gyelései közül a legfontosabb Conrad jelentése volt, amely szerint látja a Surveyor űr­állomást A Hold felszínét bo­rító porréteg a leszállás he­lyénél puhábbnak bizonyult, mint az első holdsétánál és csizmájuk mélyebben süllyed bele, A műszerek elhelyezése Az űrhajósok az első „ké­szenléti” kőzetmintát már el­helyezték a holdkomp belsejé­ben. Ezt követően megkezd­ték a tudományos berendezé­sek elhelyezését, amelyet a holdkomp oldalára erősített tartályból vettek ki. Az öt műszer a többi között a nap­szél anyagi részeinek, vala­mint a mágneses térnek, az esetleg jelenlévő gázoknak, a holdrengéseknek, illetve az ionoknak mérésére szolgál. A berendezéseket egy nukleáris telep látja el elektromos ener­giával, igy azok a Hold éjsza­káján is működhetnek. A két űrhajósnak kisebb nehézséget okozott az erőtelep kibontása védőburkából. Az erőtelepet 238-as izotopszámú plutónium fűti. Az erőtelep 63 watt energiát szolgáltat, ami egy közepes égő üzemben tartásá­ra lenne elég. A tévé-kamera működésén kívül minden simán ment az Apollo—12. űrhajó két utasa, Charles Conrad és Alán Beán első holdsétáján, bár kisebb nehézségek mutatkoztak. Az űrhajósok panaszkodtak arra, hogy a por rátelepszik védőöltözetükre és „igen pisz­kosak lesznek”. „Kefére lenne szükségünk” — mondották tréfálkozva. A porréteg a ru­hán azért veszélyes, mert csökkenti a világos színű vé­dőöltözet fényvisszaverő ha­tását és a ruha felmelegedé­sét okozhatja. Ez azonban nem történt meg. Conrad és Beán nem jelezte, hogy külö­nösebben melege lenne. Az „Intrepid” utasainak leg­érdekesebb megfigyelése első holdsétájuk során az volt, hogy olyan kisebb krátereket láttak, amelyek feltehetően vulkanikus eredetűek. Megfi­gyeléseik jórésze egybevágott az első holdutasok tapasztala­taival: a felszínt borító por­ban üveges golyócskákat ta­láltak. Az űrhajósok kitűzték a Hold felszínére az amerikai zászlót. A körülbelül három es fél órás holdséta során az űrhajósok mindvégig kiváló kedélyállapotban voltak, gyak­ran tréfálkoztak a földi irá­nyító központ munkatársai­val és különösen Conrad. so­kat nevetgélt. Beán egyébként csaknem egy órával keveseb­bet töltött az égitest felszínén, mint Conrad, másodiknak szállt ki és elsőnek tért visz- sza a holdkompba. A két űr­hajós a tudományos felada­tok elvégzése után kísérletet tett a tévé-kamera megjavítá­sára a földi tanácsok alapján, ez azonban nem sikerült. Mindkét űrhajós elégedett volt a védőöltözettel és a mun­kakörülményekkel. Conrad kö­zölte, hogy nem fáradt, s akár hat-hét órát is eltöltene a Hol­don egyhuzamban, ha a háti tartályban levő oxigén erre elegendő lenne. Az új űrséta mintegy másfélszerese volt időtartamban Armstrong és Aldrin első útjának az égitest felszínén. Miközben az „Intrepid” uta­sai a Hold felszínét vizsgálták, harmadik társuk, Richard Gor­don a „Yankee Clipper” elne­vezésű űrkabinban folytatta keringését az égitest körül. Gordon gratulált társainak a sikeres leszállás alkalmából és folyamatos kapcsolatot tartott a földi irányítóközponttal. Az űrkabin belsejéből felvételeket készített az égitestről. Bezárják a holdkomp ajtaját A földi ellenőrző központ többszöri utasítására Conrad és Beán 16 óra előtt 10 perccel visszaindult a holdkomp felé. A 400 máteres utat futva tet­ték meg, és eközben Conrad megállapította, hogy egyálta­lán nem érzi magát fáradtnak. Kijelentette: úgy érzi, hogy a Holdon egész nap futni tudna. Conrad és Beán a Hold fel­színén gyűjtött kőzetmintákat a komp oldalán elhelyezett nyílásba ürítette, majd a hold­komp létráján felmászva, visz- szatértek a komp kabinjába. Magyar idő szerint röviddel 16.30 óra előtt zárta be a hold­komp ajtaját Conrad és Beán, első holdsétájuk befejeztével. Az ajtó becsukása nem ment könnyen és a földi központ kü­lön kérte a szigetelés ellenőr­zését. A holdséta után ugyanis a kabinban helyre kell állítani a normális légnyomást, mielőtt az űrhajósok levethetnék spe­ciális holdöltözéküket. Ha ezt befejezték, még mindig nem térhetnek pihenőre: előbb étkezés, majd beszámoló kö­vetkezik. A két űrhajós egyéb­ként egyáltalán nem érezte fáradtnak magát, és kitűnő ke­délyállapotban volt. Csütörtökön reggel hat óra tájban — magyar idő szerint — kezdődik meg a masódik holdséta. Mint az előzőt, ezt is nagyjából három és fél órásra tervezik. Szovjet sajtóvisszhang A moszkvai televízió szer­dán reggel soron kívül ismer­tette az Apollo—12 holdkomp­jának sikeres leszállásáról ér­kezett gyorshírt. A szovjet sajtó péntek óta napról napra tájékoztatta ol­vasóit a második amerikai holdexpedíció útjáról. Gor­dont, Conradot és Beant a moszkvai lapok „bátor és ta­pasztalt kozmonautáknak” ne­vezték. Fényképüket több új­ság közölte. A belga nagykövet búcsúfogadása Pieter Yvo de Vleeshauwer, a Belga Királyság budapesti nagykövete szerdán este a nagy- követségen fogadást adott ab­ból az alkalomból, hogy a kö­zeljövőben végleg távozik Ma­gyarországról. Megjelent a fo­gadáson dr. Beresztóczy Mik­lós, az országgyűlés alelnoke, László Andor államtitkár, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, Szilagyi Béla külügyminiszter- helyettes. továbbá a politikai, a gazdasági és a társadalmi élet számos más ismert szemé­lyisége. Ott volt a fogadáson a Budapesten akkreditált diplo­máciai képviseletek több veze­tője és tagja Dr. Ajtaí Miklós látogatás* a XI. kerületben Dr. Ajtat Miklós, a Magyar Szocialista Munkáspárt Poli­tikai Bizottságának póttagja, a Minisztertanács elnökhelyet­tese szerdán a XI. kerületbe látogatott. Először a kerületi pártbizottság székházát keres­te fel, ahol beszélgetést foly­tatott a kerület párt- es ta­nácsi vezetőivel. Ezután fel­kereste a Járműfejlesztési In­tézetet, megtekintette az inté­zet különböző részlegeit, majd a program baráti beszélgetés­sel folytatódott. Varga Jenő emlékest Moszkvában Moszkva jelentős tudomá­nyos eseménye volt a Közgaz­dasági Intézetben szerdán megtartott emlékest, amelyen felidézték Varga Jenőnek, a nagy marxista közgazdásznak, a nemzetközi kommunista mozgalom kimagasló harcosá­nak, a magyar származású szovjet tudósnak alakját, szü­letése 90. évfordulója alkal­mából. Az emlékestet Nyikolaj Ino- zemcev akadémikus, a Világ- gazdasági és Nemzetközi Kap­csolatok Intézete igazgatójá­nak beszéde nyitotta meg. El­mondotta, hogy Varga Jenő — akit Lenin is nagyra be­csült — évtizedeken át tevéke­nyen részt vett a .Szovjetunió Kommunista Pártja kongresz- szusai és plénumái anyagának előkészítésében, a kommunista mozgalom stratégiája és takti­kája kidolgozásában. Valen- tyina Ljubimova professzor külön felhívta a figyelmet a tudós elemző módszerére, amelytől távol állt bármiféle skolasztikus üresség vagy dog­matikus formulák hajtogatása. Beszédet mondott az emlékes­ten Szipka József nagykövet és Osztrovszki György, a KGST helyettes titkára. Eredményes tárgyalások a magyar-szlovák idegenforgalom fejlesztésére Nemrég megalakult Po­zsonyban az Agroturist szlo­vákiai utazási iroda, amely szoros kapcsolatot kíván léte­síteni a magyar idegenforgal­mi szervekkel a kölcsönös ide­genforgalom fejlesztése érde­kében. Szerdán délelőtt a Csehszlovák Klubban Schmidt Sándor, a szlovák iroda igaz­gatója tájékoztatta az újság­írókat terveikről és az eddigi tárgyalások eredményeiről. Elmondotta, hogy kooperá­ciót létesítenek a Budapesti Idegenforgalmi Igazgatósággal, a SIÓTUR Somogy megyei Idegenforgalmi Irodával és a Volán idegenforgalmi osztá­lyával. Ez év nyarán már több csoportban több ezer szlo­vákiai dolgozó és gyermek üdült a Balaton mellett Az Agroturist, amely a szlovákiai szövetkezetek képviselője, vál­tozatos, sokrétű utazási prog­ramot dolgozott ki. A leg­szebb szlovákiai üdülőhelye­ken: a Magas- és az Ala- csony-Tátrában, a világhírű szlovák fürdőhelyeken több ezer , szállodai férőhely áll rendelkezésre. A programban 2—14 napos nyári-téli üdülé­sek, turistautak szerepelnek. Eger városa szerdán együtt ünnepelt a tanárképző főiskola 1400 hallgatójával és 120 taná­rával. A nagy múltú intézmény bensőséges ünnepségen Ho Si Minh nevét vette fel. A termek falán vietnami zászlók jelez­ték, hogy a távoli testvéri nép képviselőit üdvözlik Heves me­gye székhelyén. Az ünnepsé­gen megjelent dr. Orbán László, a művelődésügyi mi­niszter első helyettese, Bugár Jánosné, a Hazafias Népfront főtitkárhelyettese, és a vendé­gek soraiban ott volt Hoang Luong, a VDK budapesti nagy­követe és Le Huu Van, a Dél- vietnami Köztársaság buda­pesti nagykövetségének ideig­lenes ügyvivője, valamint a VDK oktatásügyi kormány­delegációjának hazánkban tar­tózkodó tagjai, elükön Vo Thuan Nho oktatásügyi mi­niszterhelyettessel. Az ünnepélyen dr. Orbán László beszédében méltatta an­A mezőgazdasági nagyüze­mek élelmiszeripari jellegű ki­egészítő tevékenységéről ren­dezett ankétot az Országos Mezőgazdasági Szaktanácsadá­si Bizottság és a MÉM infor­mációs központjának szak- tanácsadási osztálya. Dr. Lénárt Lajos, a MÉM Termékforgalmazási Főosztá­lyának vezetője tartott elő­adást a mezőgazdasági nagy­üzemek szerepéről az élelmi- szeripari termékek előállításá­ban. Az új mechanizmus beve­zetése óta mind jobban kiala­kul a mezőgazdasági nagyüze­mekben is az élelmiszeripari feldolgozás, mint kiegészítő te­vékenység. Ez akkor hasznos, ha a helyi lakosságot olyan termékekkel tudja ellátni, amelyekben valamilyen okból hiány mutatkozik. A mezőgaz­dasági üzemek melléktevé­kenységének egyik legfonto­sabb célja természetesen a megfelelő jövedelem biztosítá­sa. De minden új kezdeménye­zést a piac, a kereslet oldaláról is meg kell vizsgálni, s fel kell mérni azt is, van-e egy új melléküzemág megindításához megfelelő munkahely, s meg­felelő szakember. Fontos ter­mészetesen az is, hogy legyen megfelelő nyersanyagbázis. Jelentős tényező egy-egy melléküzemági tevékenységnél az árutermelés céljából történő feldolgozás. Hézagpótló szere­pet tölthet be egy-egy termelő- szövetkezet a helyi lakosság A budapesti lakásépítések­ről, a közlekedés alakulásáról és a közművek igénybevéte­léről közöl érdekes adatokat a Központi Statisztikai Hiva­tal Budapesti Városi Igazga­tósága. Ez év elmúlt kilenc hónapjában 7076 lakás épít­kezését fejezték be Budapes­ten, ebből 4313 állami erőből, illetve támogatással, a többi magánerőből, mégpedig 2493 nak jelentőségét, hogy a pati­nás múltú egri intézmény Ho Si Minh nevét veszi fel: — Nemes, becsületes vállal­kozás az, hogy mesterének, névadójának és példaképének Ho Si Minht, korunk nagy ta­nítóját választja egy tanárkép­ző intézményünk. Ezután az Elnöki Tanács ne­vében átnyújtotta Szűcs László igazgatónak a névadományo­zásról szóló okiratot. Felszólalt az ünnepségen Hoang Luong nagykövet és Hoang Quy, az egri főiskola vietnami testvérintézményé­nek dékánja is, aki a kedves ajándékot: Ho Si Minh elnök művészi portréját nyújtotta át a tanárképző főiskola igazga­tójának. ( Az ünnepség második részé­ben a főiskola irodalmi szín­pada és női kara adott „Véled vagyunk Vietnam!” címmel művészi műsort , Gy. D. AZ IBUSZ BUDAPEST BELTERÜLETÉN ELSŐ OSZTALYÜ FÖBÉRLETI, FÜRDŐSZOBÁS LAKÁSOKBAN KÜLÖN BEJÁRATÚ SZOBÁKAT KERES FIZETÖVENDÉG-SZOLGALATA RÉSZERE JELENTKEZÉSEKET KIZÁRÓLAG ÍRÁSBAN KÉRJÜK AZ ALÁBBI CÍMRE BEKÜLDENI: IBÜSZ FIZETÖVENDÉG-SZOLGALAT Budapest, V* Felszabadulás tér 5.------------—■ .. . ----------— ..................... . --..-----—VT-— ----------------------------­M ikor hasznos a mezőgazdasági üzemek kiegészítő tevékenysége A budapesti lakásépítkezés a statisztika tükrében élelmiszerrel való ellátásában. Akkor célszerű igazán a mel­léküzemág, ha termékeire igény jelentkezik a lakosság részéről. Az. új rendelkezések értel­mében a mezőgazdasági üze­mek saját termésük mellett át­vehetik a háztáji gazdaságok termékeit, sőt ezenkívül bárki­től szabadon vásárolhatnak. A gazdaságirányítási reform le­hetővé tette, hogy a mezőgaz­dasági üzemek a monopolter­mékek kivételével saját termé­süket feldolgozzák, s mint kész árut értékesítsék. Sok szövet­kezet melléküzemágként szol­gáltató tevékenységet folytat, mert az nagyobb haszonnal jár, mint az élelmiszer-feldol­gozás. Mélyek azok a területek, ahol a legnagyobb szükség van a melléküzemágakra? Főleg a tej- és tejtermékek ellátása te­rén. Fontos a kenyérellátás megszervezése is, a zöldségfé­lék és gyümölcsfélék feldolgo­zása, kertészeti termékek tar­tósítása, savanyúság és szárít- mányok készítése, aszalás, az­tán bizonyos termékek elő- feldolgozása, mint például a paradicsomnak. De hogy eze­ket a feladatokat hiánytalanul el tudja látni a termelőszövet­kezetek melléküzemági tevé­kenysége, ahhoz jól képzett szakemberekre és nagyobb vál­lalatokkal való együttműkö­désre lenne szükség. OTP-kölcsőn igénybevételével, 270 lakás pedig teljesen a ma­gánépíttető anyagi erőforrá­sából épült. Szövetkezeti la­kás 948 került tető alá. Meg­szűnt kilenc hónap alatt 1109 budapesti lakás, mégpedig 605 településrendezés, 345 elavu­lás, 146 átalakítás miatt. A Vízművek az első három­negyed évben 204,9 millió köbméter vizet szolgáltatott, egy százalékkal többet, mint tavaly, a Gázművek termelé­se pedig 494,3 millió köbmé­ter volt, ez 31 százalékkal haladja meg a tavalyi hason­ló időszak termelését. A für­dők látogatottsága 6 százalék­kal csökkent, összesen 7 mil­lió 759 ezer vendég kereste fél kilenc hónap alatt Budapest fürdőit. Közülük több mint 5 millió a gyógyfürdőket láto­gatta. A közúti közlekedési esz­közök zsúfolt igénybevétele tovább tart. Villamoson 692 millió, autóbuszon több mint 409 millió, a BHÉV vonalain 105 millió volt az utasok sza­ma. Az autótaxik 6749 ezer fuvart bonyolítottak le, 8 szá­zalékkal többet, mint tavaly ilyenkor. Megtett útjuk meg­haladta az 57 millió kilomé­tert, ami 12 százalékos több­letteljesítményt jelenti Érdekes adat még, hogy emelkedik a ruhatisztító vál­lalatok forgalma. Háromne­gyed év alatt a főváros la­kossága 145 millió forintot fi­zetett Iá a beadott ruhák pegytt&züiásaert ss mosásáért

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék