Magyar Nemzet, 1992. január (55. évfolyam, 1-26. szám)

1992-01-31 / 26. szám

4 Magyar Nemzet Hazai tudósítások PÉNTEK, 1992. január 31. ■ MDF-SZDSZ TITKOS TÁRGYALÁSOKRÓL ADOTT HÍRT Orbán Viktor, a Fidesz frakcióvezetője, aki elmondta: több jel utal arra, hogy a két nagy párt tárgyalóasztal­hoz ül. Olyan hírek is elterjedtek, hogy esetleg a válasz­tások elhalasztásáról tanácskoznának. Ezeket az állítá­sokat cáfolta Mécs Imre, az SZDSZ ügyvivője, aki úgy fogalmazott, hogy nem paktáltak le a háttérben. Viszont utalt arra, hogy december óta a párt képviselői kétolda­lú találkozókon megbeszéléseket folytatnak a többi par­lamenti párt vezetőivel. A Fidesz egyébként gőzerővel készül IV. kongresszusára, amely terveik szerint nem je­lent fordulatot a párt eddigi életében, vagyis a fiatal de­mokraták politikai stratégiája várhatóan nem változik ebben az esztendőben. Ugyanakkor világossá kívánják tenni az ország közvéleménye számára, hogy milyen al­ternatívát jelentenek az MDF-fel szemben. Politikai cél· juk: a kormány visszaszorítása, mert úgy ítélik meg, hogy áz Antall-kabinet ránehezedett a parlamentre, és -cet ^súlytalan testületté" silányította. SM SZÉNBÁNYÁSZAT ÁTALAKÍTÁSÁNAK emberi ténye­zőiről hallgatott meg előterjesztést csütörtöki ülésén a kormány. Már korábban határoztak a szénbányászat szerkezetátalakításával kapcsolatos szociálpolitikai kér­dések megoldásáról. Ez alkalommal a döntés végrehaj­tásáról adott a kormányszóvivő tájékoztatót. E szerint a kijelölt feladatok többsége megnyugtatóan rendeződött: ez évtől kezdve a baleseti kártérítésre jogosultak kártérí­tésének mértéke a károsult dolgozóval azonos munka­körben foglalkoztatottak béremelésének arányában emelkedik, a szilikózisban és az azbesztózisban meg­betegedettek folyamatosan részesülnek baleseti járadék­ban, a bányák műszaki dolgozói is a fizikai dolgozók­kal azonos elbírálás szerint kapnak nyugdíjalap-számí­tási kedvezményt. A rehabilitációs munkahelyen nem foglalkoztatható beteg bányászok egészségkárosodási járadékban részesülhetnek, a 25 éves föld alatti munka- viszonnyal rendelkezők számára január l-jétől a kor­mányrendelet lehetővé teszi a bányásznyugdíj igény- bevételét. M AZ ORSZÁGGYŰLÉS ALKOTMÁNYÜGYI BIZOnSÁ- GA a postáról szóló törvényjavaslatot a plénum előtti általános vitára alkalmasnak találta. A javaslat kizáró­lag a postai tevékenységeket szabályozza, meghatá­rozza az állam által minden polgár számára garantált alapszolgáltatás és alapellátás fogalmát. Az előter­jesztés szerint a hírlapterjesztés kikerül a postai tevé­kenység köréből. A büntető törvénykönyv módosítása kapcsán számos kifogást is megfogalmaztak a képvi­selők. Elhangzott: az államtitkot tartalmazó iratokkal kapcsolatos szabályozás, valamint az államtitok meg­határozásáról rendelkező jogszabály elavult. Ezzel kapcsolatban az Igazságügyi Minisztérium képviselője bejelentette, hogy készül az államtitkokról szóló tör­vénytervezet. 8· I­Pontosítás vagy módosítás? Kormányjavaslat a költségvetés helyesbítésére A hibásan megjelent költségve­tési törvény ügyét is tárgyalta csü­törtöki ülésén a kormány. Az ezzel kapcsolatban kiadott állásfoglalást Juhász Judit kormányszóvivő is­mertette. Eszerint a kormány be­nyújtja a szükséges pontosító tör­vényjavaslatot, és gondoskodik a Magyar Közlönyben megjelent té­vedések haladéktalan helyesbítésé­ről. A kormányszóvivő nem tudott választ adni arra, hogy a pontosító javaslat módosító törvényjavaslatot takar-e, amelyet a T. Ház megvitat. Arra a kérdésre szintén nem kaptak választ a sajtótájékoztató résztve­vői, hogy ki viseli a történtekért a felelősséget. A kormány megtárgyalta a nem­zeti és etnikai kisebbségekről szóló törvénytervezet koncepcióját, és ál­lást foglalt a személyi elvre épülő, közjogi jogosítványokkal rendelkező és az önkormányzatokhoz kapcsoló­dó autonómiák mellett. A szénbányászat szerkezetátala­kításával kapcsolatos szociálpoliti­kai kérdésekről is döntöttek. Megál­lapították, hogy a feladatok többsége megnyugtatóan rendeződött: ez év­től kezdve a baleseti kártérítésre jo­gosultak kártérítésének mértéke a károsult dolgozóval azonos munka­körben foglalkoztatottak béremelé­sének arányában emelkedik; a szili­kózisban és azbesztózisban megbe­tegedettek folyamatosan részesülnek baleseti járadékban; a bányák mű­szaki dolgozói is a fizikai dolgozók­kal azonos elbírálás szerint kapnak nyugdíjalap-számítási kedvezményt; a rehablitációs munkahelyen nem foglalkoztatható beteg bányászok egészségkárosodási járadékban ré­szesülhetnek; a huszonöt éves föld 'alatti munkaviszonnyal rendelkező bányászok számára január elsejétől kormányrendelet teszi lehetővé a bá­nyásznyugdíj igénybevételét. A nyugdíjas bányászok szénjá­randóságának folyósítása érdekében az állami költségvetésből 100 millió forint értékű támogatást kapnak azok a bányavállalatok, amelyek felszá­molás alatt állnak, illetve amelyeknél a nyugdíjas bányászok száma meg­haladja az aktív dolgozók számának kétszeresét Ezt a támogatást 1992- ben a bányabezárásokra biztosított költségvetési keretből fogják kifizet­ni. A további humánpolitikai kérdé­seket az energiapolitikai koncepció­val összhangban, annak megtárgya­lásakor kívánják rendezni. ­Antall József tájékoztatta a kor­mányt az ENSZ Biztonsági Taná­csának pénteki rendkívüli ülésén is­mertetendő magyar álláspontról - mondta ezek után László Balázs szóvivő. Két magas szintű találkozó helyszíne lesz a napokban Buda­pest. Első ízben kerül sor Dél-Afri- ka és Magyarország között csúcsta­lálkozóra, s hazánkba érkezik Hel­mut Kohl, a Német Szövetségi Köz­társaság kancellárja. E találkozó alkalmával írják alá a új német-ma­gyar alapszerződést. Ez a - baráti és európai együttműködésről szóló - szerződés nevezhető a legtartalma­sabbnak a Magyarország által kötött új kétoldalú megállapodások sorá­ban - mondta László Balázs. Töb­bek között azt tartalmazza, hogy az NSZK támogatja Magyarország csatlakozását az Európai Közösség­hez, mihelyt a gazdasági és politikai feltételek megvalósulnak. Új kétoldalú szerződéseket kell kötni a közúti forgalom szabályozá­sáról is, s ezek sorában elsőként a ju- goszláv tagköztársaságokkal kell ren­dezni az áru- és személyszállítás kér­déseit. A Görögországban kialakult helyzetet a sajtótájékoztató előtt egy órával kezdte tárgyalni a kormány, így erről a kormányszóvivő még nem tudott beszámolni. (sümegi) Marosvásárhely Fellebbezett a polgármesterjelölt Lapunk január 24-i számában ad­tunk hírt arról, hogy Király Istvánt, a Romániai Magyar Demokrata Szö­vetség marosvásárhelyi jelöltjét bírói döntés útján, hamis vádaknak helyt adva törölték a polgármesterjelöltek listájáról.-Ez a végleges döntés? - kérdez­tük Király Istvánt.- Az ügy hosszas tanulmányozá­sát követően kiderült, hogy a törvény lehetőséget biztosít a korábbi után egy újabb fellebbezésre. Az ügyira­tok január 29-én délben megérkeztek Bukarestbe. Újabb felkérésünkre Ro­mánia főügyésze áttanulmányozta és január 30-án csütörtökön délben élt a második fellebbezés lehetőségével. Átutalta az ügyet a legfelsőbb tör­vényszékhez.- Milyen határozatot vár?- Egy állampolgárt alkotmányos és általános emberi jogaitól fosztot­tak meg. Ezzel volt kapcsolatos az a sajtótájékoztató is, amelyre szerdán délután került sor az Emberi Jogokat Védő Liga bukaresti székházában, számtalan külképviselet és a külföldi sajtó jelenlétében. Úgy érzem, hogy - tekintettel a jelenlegi politikai helyzetre -, felemás megoldást talál­nak. Személyemet valószínűleg re­habilitálják, de hagyják az ügyet az időből kijutni. Az utóbbi azt jelenti, hogy nem lesz meg a törvényben elő­írt tíz nap a szavazólapok nyomtatá­sának befejezésére. (botlik) Revizorok a Miniszterelnöki Hivatalban Az Állami Számvevőszék szak­emberei a Miniszterelnöki Hiva­tal gazdálkodását vizsgálják. Az ellenőrzésre az ÁSZ korábban elfogadott munkaterve alapján kerül sor - adott felvilágosítást lapunk ké­résére Novák Károlyné, a hivatal fő­osztályvezetője. A vizsgálat kiteljed a költségvetés vonatkozó fejezetének egészére, az ott szereplő valamennyi tételre. A kilencfős számvevőszéki csoport november közepén fogott hozzá a munkához, s a helyszíni vizs­gálat várhatóan február végéig tart majd. Ezt követően fogják elkészíteni az összefoglaló jelentést (fe) Szándéklevél márciusban Kongresszus előtt a Fidesz Humor és optimizmus A Fidesz IV. kongresszusa nem jelent fordulópontot: a fi­atal demokraták politikai stratégiája várhatóan nem változik 1992-ben - mondta Orbán Viktor csütörtöki sajtó­tájékoztatójukon. Világossá kívánják tenni az ország közvéleménye számára, hogy a Fidesz milyen alternatívát képvisel az MDF-hez képest. Véle­ményük szerint a parlamentáris de­mokráciát meg kell erősíteni, s eh­hez a még hiányzó, alkotmányos­ságot stabilizáló törvényeket mie­lőbb meg kell' hozni: például a szakszervezeti, a média- és a köz- társasági elnökről szóló törvényt. Politikai céljuk a kormány vissza­szorítása, amely ránehezedett a parlamentre, és azt „súlytalan tes­tületté silányította”. Orbán Viktor rövid helyzete­lemzésében - amelyet a háromna­pos pécsi konferencia első napján, február 7-én bővebben is kifejt - utalt arra, hogy a Fidesz eddig siker­rel elkerülte a lövészárkokat, a pár­tok közti hidegháborúban nem vett részt, s a továbbiakban is optimista politikát kíván folytatni, amelytől a humor sem áll távol. Szerintük csak így lehet az „idegbeteg állapotokat” feloldani, a magyar közgondolko­dást megváltoztatni. A'párttagság feltételét, a 35 éves korhatárt a kongresszuson még nem kívánják eltörölni. Orbán Viktor el­mondta: tud olyan törekvésekről, amelyek ezt szorgalmazzák, de java­solni fogja, hogy a nyitást három lépcsőben, a szimpatizánsok és a pártolótagok csatlakozásán keresztül hajtsák végre. Mindezt 1993-ban kellene elkezdeni: az új tagok „be­áramlása” egyébként összeroppant- hatná a pártot. A „hibásan” megjelent költség- vetés ügyét nem lehet olyan könnyen elintézni, mint ahogy azt egyesek gondolták - mondta ezek után Glatt- felder Béla. Az előállott helyzet ki­vizsgálására a Fidesz bizottság felál­lítását javasolja, s mint elmondták: a kormányzó pártok nincsenek abban a helyzetben, hogy ezt a javaslatot el­utasítsák. Ez ugyanis a felmerült gyanút igazolná: okirathamisítás tör­tént. E bizottsági vizsgálat után talán a törvények kihirdetésének módja is új alapokra helyeződik, mert több .furcsaság” van ez ügyben. A 92-es költségvetési törvény jelenleg szinte használhatatlan, mert nem tudják például az önkormányzatok, hogy a szöveg mely szakaszai hibásak, s hogy milyen keretből gazdálkodhat­nak. A fiatal demokraták szerint az sem elképzelhetelen, hogy a törvényt vagy annak egyes részeit újra kell tárgyalni. Újságírói kérdésre válaszolva Orbán Viktor elmondta: több jel utal arra, hogy a két legnagyobb párt, az MDF és az SZDSZ tárgyalóasztal­hoz ült. Pa esetleges tanácskozásról vagy annak tartalmáról azonban nem adtak ki nyilatkozatot, ezért is tetjed- hettek futótűzként olyan „rémhírek”, hogy netán a választások „elhalasz­tásáról" lenne szó. Erőgyűjtésre mindkét pártnak szüksége van, azon­ban politikai öngyilkoság lenne ré­szükről egy erre vonatkozó alkot­mánymódosítást végrehajtani - véle­kedett. * JSemmiféle paktálás nem folyikf - válaszolt a Magyar Nemzetnek Or­bán Viktorhoz vélekedésére reagálva Mécs Imre, az SZDSZ ügyvivője. A Szabad Demokraták Szövetsége nem tárgyal az MDF-fel. Az SZDSZ országos tanácsának megújítása, december óta a párt kép­viselői kétoldalú találkozókon meg­beszéléseket folytattak a többi parla­menti párt vezetőivel - emlékeztetett Mécs Imre. Eddig a Fidesz, az MSZP és az FKGP került sorra, de ezek a tárgyalások is „normális" párt közi megbeszélések voltak - hangsúlyoz­ta. A titkos tárgyalások híre tehát ka­csa, ráadásul logikátlan kacsa - foly­tatta az ügyvivő. Véleménye szerint ugyanis a választások későbbre ha­lasztása legfeljebb az MDF-nek lehet­ne előnyös, a szabad demokraták érde­keképpen az előbbre hozás szolgálni „Természetesen ez sem reális”—fejez­te be Mécs Imre. (S.N.-F.G.) (MTI) Igen kedvező az együtt­működés a Nemzetközi Valuta­alappal, várhatóan a hároméves megállapodás idei esztendőre ese­dékes szándéklevelét még március­ban aláírhatják - mondta Bőd Péter Ákos az Egyesült Államokból ha­zaérkezve, ahol a Nemzetközi Valutaalap és a Világbank képvi­selőivel tárgyalt. Erre azért van szükség, hogy a Nemzetközi Valu­taalap ebben az évben is folyósítsa az MNB számára a hároméves programba foglalt és esedékessé váló hiteleket. Tisztiházból Duna-palota A Belügyminisztérium Zrínyi ut­cai művelődési házát ezentúl BM Duna-palotának hívják. Az épület fa­lán a tábla még a régi, de a kapu már nyitva áll a nagyközönség előtt A keddi sajtótájékoztatón az új vezetőség képviseletében Nagy Fe­renc igazgató ismertette a ház műso­rait szolgáltatásait. A 330 ülőhelyes neobarokk színházterembe szórakoz­tató színdarabokkal, gyermekmati- nékkal, komolyzenei és folklórprog­ramokkal váiják a közönséget A rendezvényszolgálat vállalja konfe­renciák, estélyek, termékbemutatók előkészítését és lebonyolítását A vendéglátó egységek hasznosítására kész tervei vannak Gieler György étteremigazgatónak. Az egykor minisztériumi költ­ségvetésből gazdálkodó, zárt klub vállalkozóként kíván ezután boldo­gulni. (kakuk) Készül az államtitokról szóló törvénytervezet (MTI) Az Országgyűlés kultu­rális bizottsága levelet intéz a kor­mányhoz és a házelnökhöz a Ma­gyar Televízió zárolt egymilliárd forintjának az ügyében. A testület a levélben megismétli korábbi állás­pontját: többségük nem tartja indo­koltnak a költségvetési támogatás zárolását - határozott a bizottság csütörtöki ülésén. A képviselők nem tudtak megegyezni abban, hogy a kormányzat vagy az Or­szággyűlés hatáskörébe tartozik a zárolás feloldása. Koalíciós véle­mény szerint: a kormánytöbbség még ezt az egymilliárdot is vissza­vonná egy újabb plenáris vitán. A bizottság tárgyalt a tv és rádió műsorvételi díjról és megbeszélé­seket folytattak egy újságcikkről is, amely azt állította, hogy Fodor Gábor képviselő kitiltatott egy lapot a parlamentből. * Az Országgyűlés alkotmányügyi, törvény-előkészítő és igazságügyi bi­zottság ülésén először meghallgatta Salamon László elnök beszámolóját a hattagú bizottsági delegáció prágai útjáról, a Cseh Nemzeti Tanácsban és a csehszlovák parlamentben tett látogatásáról. Ezt követően megvi­tatták és általános vitára alkalmasnak találták a postáról szóló törvény- javaslatot. Az előteijesztés szerint a hírlapterjesztés kikerül a postai tevé­kenységek köréből. A kormány képviselője részéről - egy módosító indítvány kapcsán - elhangzott, hogy a kormány várha­tóan a jövő héten tárgyalja meg a privatizációra vonatkozó jogszabá­lyok átfogó módosításának terveze­tét. Az alkotmányügyi bizottság egy módosítással kiegészítve támogatta a kisajátítással összefüggő jogsza­bályok egyes rendelkezéseinek ha­tályon kívül helyezéséről szóló törvényjavaslatot. Á vitában a kor­mányzat képviselője elmondta, hogy állami kárfelelősségi és kárta­lanítási törvényt készítenek elő, és ebben szabályozni kívánják a kisa­játítási kérdéseket is. A bizottság többsége támogatta az útalapról, va­lamint a büntető jogszabályok mó­dosításáról szóló törvényjavaslato­kat. Az Igazságügyi Minisztérium képviselője bejelentette, hogy ké­szül az államtitokról szóló törvény- tervezet. * A titkosszolgálati eszközök en­gedélyezésének gyakorlatáról szá­molt be Balsai István igazságügy- miniszter az Országgyűlés nemzet- biztonsági bizottságának csütörtöki, zárt ülésén. A tárca vezetője - tör­vényben előírt kötelezettségének eleget téve - arról tájékoztatta a tes­tület tagjait, hogy milyen esetekben, hányszor adott ki engedélyt tit­kosszolgálati eszköz alkalmazására. Gálszécsy András tárca nélküli mi­nisztert és Pintér Sándort, az Orszá­gos Rendőr-főkapitányság vezetőjét a Ferihegyi úti - az orosz zsidókat szállító busz ellen elkövetett - rob­bantásos merénylet körülményeiről, a nyomozás eddigi eredményéről. A bizottság végezetül a büntető tör­vénykönyv módosításáról, illetve az azzal kapcsolatos közkegyelemről szóló törvényjavaslatról tárgyalt, kü­lönös tekintettel az államtitkot tartal­mazó iratok birtoklására. A testület 4:3 arányban alkalmasnak tartotta a tervezetet az általános vitára. Thürmer tévévitát javasol Tetemrehívás „Katasztrófa felé sodródik a magyar mezőgazdaság. A kormány az utolsó évben el­fogadtatott törvényekkel megerőszakolja a társadal­mat" - jelentette ki Thürmer Gyula pártelnök az MSZMP tegnapi sajtótájékoztatóján, amelyen a mezőgazdaság­ról és a szövetkezeti tör­vényről ismertette pártja véleményét. A pártelnök szerint sem a parla­ment, sem a társadalmi szervezetek nem tudták megoldani a parasztság problémáját, ezért az MSZMP Ide­iglenes Nemzeti Agrártanács létre­hozását sürgeti. E szervezet tagjai lennének a mezőgazdaságban dol­gozókon kívül a pártok és egyéb fó­rumok képviselői. Az agrártanács feladatai közé tartozna egy törvény- csomag előkészítése, amelynek megfelelő európai szinten rendeznie kellene a magyar mezőgazdaság ügyét. Amíg ez a fórum nem műkö­dik, .addig „a kormány függessze fel az agrárszférát érintő törvényeit, mert a jelenlegi helyzet nem megfe- lelő azok végrehajtására”—mondot­ta Thürmer Gyula. Tavasszal televí­ziós vitára invitálja a parlament s az azon kívüli fórumok érintettjeit az MSZMP elnöke, a mezőgazdaság témájában. Pozsonyi Attila alelnök a janu­ár 7-én elfogadott szövetkezeti tör­vényt szakmailag dilettánsnak ne­vezte. Szerinte „a magyar szövet­kezeti rendszer nem sztálinista képződmény, hanem a hazai agrár- szakemberek által megteremtett gazdasági szervezet, amely képes megállni helyét az új helyzetben is”. Az MSZMP-alelnök megítélé­se szerint a kormány közömbös az agrárpiaccal szemben, sőt azt „rombolni igyekszik”. A honi agrárszféra ügyét nem az „aszfalt­kisgazdáknak”, hanem a benne tevékenykedő szakembereknek kell megoldania.-nos­A tarifa drágult, a Volán vegetál (MTI) Salamoni döntést hozott a salgótarjáni képviselő-testület csü­törtökön a helyi közlekedési díjak megállapításáról tárgyalva: átlago­san 26 százalékos tarifaemelést sza- yazott meg, de a drágulás nem feb­ruártól - ahogyan a közlekedési vállalat kérte -, hanem csak márci­ustól érvényes. Ezzel egy autóbusz­menetjegy a mostani 14 forint he­lyett 18 forintba kerül majd. A Nóg- rád Volán szerint a drágulás csupán a jelenlegi, sokak által kritizált színvonal megtartását teszi lehető­vé, sem a járművek cseréjére, sem felújításukra nem kínál fedezetet Pedig a nógrádi megyeszékhelyen közlekedő autóbuszok csaknem fele 11 évnél is öregebb, üzemben tartá­sa költséges, szennyezi a környeze­tet. A szállító cég úgy véli, ezzel a díjemeléssel is legfeljebb félévi vegetálásra kapott haladékot. Az esztendő derekán alighanem újra napirendre kell tűzni a kérdést, je­lenleg ugyanis egyetlen veszteséges tevékenység finanszírozását sem engedhetik meg maguknak. Budapest ÜL, Mikoviny u. 2. alatti ingatlanból 11 595 nm eladó. Vételár: 79 643 000 Ft. A vevő saját költségén köteles áthelyezni a területen lévő teniszcsamokot. Az írásbeli ajánlatot 1992. február 12-ig bezárólag kéijük eljuttatni a KBFI Bp. HL, Mikoviny u. 2. címén dr. Kessem Zsolt igazgatóhoz. (X) MAGYARORSZÁG, JANUÁR 30.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék