Magyar Nép, 1933 (13. évfolyam, 1-52. szám)

1933-01-07 / 1. szám

Előfizetési árak: Egész évre 150'— L., félévre 85'— L, Egyes szám ára 4'— L Külföldre egész évre 250'— FŐSZERKESZTŐ: GYALLAY DOMOKOS Szerkesztőség és kiadóhivatal: Strada Baron L. Pop (v. Brassai-ulcajj 5. szám. Megjelenik minden szombaton. XIII. évfolyam. 1. szám. Cluj-Kolozsvár, 1933 janaái 1 .......................... '0? ţsâiâtâsat KÉPES HEUIAP A tízéves Magyar Párt. Ezerkilencszázkuszonkettő december 28.- an tartotta meg alakuló nagygyűlését az Or­gal törte és porlasztotta ez idő alatt az ellenfél megsemmisítő szándéka. Vesztünkre ütés­Br. Jósika Sámuel 1922 XII 28.—1923. V. 3-ig volt a Magyar Párt elnöke. Ugrón István 1924. XII. 14.—'926. IV. 1-ig volt a Magyar Párt elnöke. szagos Magyar Párt Kolozs­várt az iparos Egylet főtéri székházának dísztermében. Az a politikai szervezet tehát, amely az erdélyi magyar nép törhetetlen nemzeti akaratának kifejezésére vállalkozott, ün- nepies évfordulót ülhetne. Az évek felszaporodása ke­rek számokká nem minőig je­lent azonban örömet és ünne­pet, Amikor ma visszatekin­tünk arra a tíz esztendőre, amely a Magyar Párt átküz- kevés öröm kínálko­zik a megünneplésre. Ez az évtized a szüntelen szoron­gató:' ságnak és nemzeti Ínség­nek hosszú idem voii Nemzeti vagyonunk szellemi és anyagi törzsét nem fáradó szivósság­Dr. Gróf Bethlen György, 1926 X 10.-óta az. O;azáfro% Masrvaţ Pás* slnökx ütésre következett s valóban csoda, ha annyi megpróbálta­tás után, a könyörtelenségnek megingathatatlan falai előtt ebben a népben tiszta, messze- világitó lánggal ég ma is a nemzeti élnialcarás tüze. S ha ehez a csodához a véghezvivő erők nagyrészét a magyar faj­tának törzsökös tulajdonságai és nemes nemzeti hagyományai adták is össze, kétségtelen, hogy e műben történelmi sze­rep illeti meg az Országos Ma­gyar Pártot. És megilleti azért, mert ez egész idő alatt egyet­len hűséges és következetes ki­fejezője volt ezeknek a nemzeti tulajdonságoknak s ezeknek v hagyományoknak. Amikor ez­előtt tíz esztendővel az erdély?

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék